Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Efɛɛz rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Efɛɛz rãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Efɛɛz rãmb sebrã yaa lɛtr sẽn gomd Wẽnnaam sẽn na n tũnug ne a Zeezi Kirist n kɩt tɩ laafɩ zĩnd dũniyã zugã yelle.