Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Dãniyɛll sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Dãniyɛll sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

A Dãniyɛll sebrã gomda pãn-soaadb toor-toor sẽn pʋg taab n dɩ naam, n sɩng ne Babilond n tãag sɛɛbã wakate, n na n tɩ baas ne Wẽnnaam Rĩung sẽn na n wa rɩ naam dũniyã gill zugu.