Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ɛsdraas sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Ɛsdraas sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Bũmb kẽer y sẽn tõe n bãng a Ɛsdraas sebrã wɛɛngẽ, n paas Zeruzalɛm nebã sẽn tũ Wẽnnaam to-to, b sẽn yi yembd Babilondã poore.