Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Wẽnnaam kɩtame tɩ bãmb lebg Zu-soabã la Kirisi” (Pipi soaba)

“Wẽnnaam kɩtame tɩ bãmb lebg Zu-soabã la Kirisi” (Pipi soaba)

Bõe n kɩt tɩ y kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam kɩtame t’a Zeezi lebg zu-soaba, la Kirisi? Ges-y video wã n lebs n tẽege.