Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Davɩɩd: A teega Wẽnnaam

A Davɩɩd teega Wẽnnaam. Baa yɛlã sẽn wa n da pa nana ne-a wã, a kell n tũu Wẽnnaam a Zeova ne a sũur fãa n pa bas ye. Ges-y video kãngã tɩ y na n yãa a Zeova sẽn ning a Davɩɩd bark to-to, la tõnd me sẽn na n paam bark ninsi, d sã n dɩk a Davɩɩd togs-n-taare.