Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 7

Neb sẽn get ãds n bʋgd bagr n wa n ges a Zeezi

Neb sẽn get ãds n bʋgd bagr n wa n ges a Zeezi

MATYE 2:1-12

  • NEB N PƲG ÃDG N KẼNG ZERUZALƐM LA A ZEEZI NENGẼ

Rap n yi yaang n wa, n baood a Zeezi zĩiga. Yaa neb sẽn get ãds n bʋgd bagre. Sẽn maand-b woto wã yetame tɩ b sã n get ãdsã, b tõe n bãnga bũmb nins sẽn maand nebã vɩɩm pʋgẽ wã n togse. (Ezayi 47:13) B zĩnda b tẽngẽ wã n yã ãdga, n pʋg-a n maan kilo kobse. Ãdgã pa kẽng Betlehɛm tɩrg ye. A reng n kẽnga Zeruzalɛm.

Rapã sẽn ta Zeruzalɛmmã, b soka woto: “Zʋɩf-rãmbã rĩmã sẽn nan dogã bee yɛ? Bala, tõnd yãnda bãmb ãdg yaanga, la tõnd waame n na n waoog bãmba.”—Matye 2:1, 2.

Zeruzalɛm rĩm a Erood sẽn wʋm rẽ, a sũurã yika wʋsgo. A boola maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tũudmã taoor dãmb a taaba, n sok-b n na n bãng Kirisã sẽn tog n dog tẽng ningã. Nin-kãensã tẽega Wẽnnaam no-rɛɛsã sẽn da yeelã, n leok tɩ “Betlehɛm.” (Matye 2:5; Miise 5:1) A Erood soos n boola sãambã, n yeel-b yaa: “Kẽng-y n tɩ bao-y n bãng-y biigã yell neere, la y sã n yãnd-a, bɩ y lebg n wa togs-ma, tɩ mam me tõe n kẽng n tɩ waoog-a.” (Matye 2:8) La a Erood sẽn da rat yaa a bãng biigã sẽn beẽ, n paam n kʋ-a.

Rapã sẽn yi a Erood nengẽ wã, bũmb n maane. Ãdgã b sẽn da yã yaangã le pukame, tɩ b le sɩng a pʋgbo. Yaa vẽeneg tɩ pa ãd-zaalg ye. Bala a sẽn pukã yaa sẽn na yɩl n wilg rapã sore. B pʋga ãdgã hal t’a wa tɩ yals zak ning a Zozɛf ne a Maari la b biigã sẽn beẽ wã zug bal tã.

B sẽn kẽ zakẽ wã, b yãa a Maari ne a biig a Zeezi. B wõgemdame n waoog biigã, la b kõ-a kũuni. Yaa sãnem ne wisdu, la kaam b sẽn boond tɩ miiri. B sẽn wa n dat n leb a Erood nengẽ wã, Wẽnnaam keoog-b-la zãmsd pʋgẽ tɩ b ra kẽng ye. Rẽ n so tɩ b tũ sor a to n kuli.

Yãmb tagsdame tɩ yaa ãnd n kɩt tɩ ãdgã puk n wilg rapã sorã? Tẽeg-y tɩ ãdgã pa kẽng a Zeezi nengẽ tɩrg ye. A reng n kẽnga Zeruzalɛm tɩ rĩm a Erood bãng t’a Zeezi rogame. A Erood sẽn bãngã, a baoome n na n kʋ biigã. Wẽnnaam sã n da pa keoog rapã tɩ b ra leb n tũ a Erood nengẽ, a ra na n paama a Zeezi n kʋ. Yaa vẽeneg tɩ yaa a Sʋɩtãan sẽn yaa Wẽnnaam bɛ wã n maan woto fãa, n dat tɩ b kʋ a Zeezi.