Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 1

Koees a yiib Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b taase

Koees a yiib Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b taase

LUK 1:5-33

  • MALƐK A GABRIYƐLL PĨND N TOGSA A ZÃMBATIIS ROGMÃ

  • A GABRIYƐLL YEELA A MAARI T’A NA N DOGA A ZEEZI

Biiblã tõrã yaa Wẽnnaam koeese. Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Ba sẽn be saasẽ wã kɩtame tɩ b gʋls Biiblã tõnd zãmsg yĩnga. La yaa koees a yiib bal yell la d na n gome. Yaa sẽn yɩɩd yʋʋm 2000 masã la Wẽnnaam kɩt tɩ b taas koees a yiibã. Malɛk a Gabriyɛll sẽn ‘be Wẽnnaam taoorã’ n wa n taase. (Luk 1:19) Yaa koees sẽn tar yõod wʋsgo. La sɩnga wãn tɩ Wẽnnaam wa tʋm malɛk t’a na n taas koeesã?

Yɩɩ Zʋʋde la a Gabriyɛll taas pipi koɛɛgã, tãmsã sẽnẽ tẽng a ye sẽn pa zãr ne Zeruzalɛm. A Zeova maan-kʋʋd a ye n da be be, t’a yʋʋr yaa a Zakari. Yẽ ne a pag a Elizabɛt ra kʋʋlame la b pa tar biig ye. Malɛkã sẽn na n taas koɛɛgã t’a Zakari bee Zeruzalɛm wẽnd-doogẽ wã, bala yẽ n da tog n tʋm maan-kʋʋr tʋʋmdã baraare. A Gabriyɛll puka a taoore, wisdã yõogr tẽn-kugrã sɛɛgẽ.

A Zakari yɛɛsame, la a bee bʋʋm. Malɛkã kenga a raoodo, n yeel-a yaa: “Da zoe rabeem ye, bala, Wẽnnaam leoka fo pʋʋsgo. Fo pag a Elizabɛt na n doga bi-ribl n kõ-fo. La fo na n pʋda a yʋʋr t’a Zã.” A Gabriyɛll paasame t’a Zã “na n yɩɩ nin-kãseng Zu-soabã nifẽ,” la t’a “na n sõnga nebã tɩ b segl n sa Zu-soabã yĩnga.”—Luk 1:13-17.

A Zakari pa tẽ malɛkã goamã ye. Bõe yĩnga? Bala yẽ ne a Elizabɛt fãa ra kʋʋlame. Rẽ n so t’a Gabriyɛll yeel-a yaa: “Fo na n lebga muka, la fo kõn tõog n gome, hal tɩ ta wakat ning bõn-kãngã sẽn na n paam pidsgã, fo sẽn ka tẽ mam goamã.”—Luk 1:20.

Nin-buiidã sẽn be yɩngã ra sokda b mens a Zakari sẽn kaoosdã võore. A wa n yiime, la a lebga muka. A ra bilsda ne a nusã bala. Nebã bãngame t’a yãa yel-solemd wẽnd-doogẽ wã.

A Zakari sẽn tʋm a tʋʋmdã wẽnd-doogẽ wã n sa, a kulame. Rasem a wãn poore, a Elizabɛt rɩka pʋga! A zĩnda yir kiis a nu, n pa tol n yi ye.

Wẽnnaam le tʋma a Gabriyɛll naoor a yiib-n-soaba. So-kãnga wã, yaa ãnda nengẽ? Yaa pʋg-sad sẽn pa kẽ kãadem nengẽ. A yʋʋr la a Maari. A bee Nazarɛt Galɩle soolmã tẽn-bil a ye. Bõe la malɛkã yeel-a? A yeelame: “Fo paama bark Wẽnnaam nifẽ. Gese, fo na n dɩka pʋga, n dog bi-ribla, la f na n pʋda a yʋʋr t’a Zeezi.” A paasame: “Yẽnda na n yɩɩ nin-kãsenga, la b na n boond-a lame tɩ Sẽn-Ka-To Bi-ribla. . . . Yẽnda na n sooga a Zakoob buudã wakat sẽn kõn sa, la a naamã kõn zĩnd saab” ye.—Luk 1:30-33.

Tags-y n ges-y a Gabriyɛll sũur sẽn yɩ noog to-to, a sẽn paam tɩ Wẽnnaam yãk-a t’a wa taas koeesã. Sẽn na yɩl n bãng tɩ sɩd yaa koees sẽn tar yõod wʋsgo, d na n bao n bãnga a Zã ne a Zeezi sõma.