Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 BABG A 1

Nand t’a Zeezi sɩng koɛɛgã moonego

“Yẽnda na n yɩɩ nin-kãsenga.”​—Luk 1:32

Nand t’a Zeezi sɩng koɛɛgã moonego

 

BAB-KÃNGÃ PƲGẼ

SAK A 1

Koees a yiib Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b taase

Koees a yiib la malɛk a Gabriyɛll taas-yã, la b tẽeb ra yaa toogo.

SAK A 2

B waooga a Zeezi t’a nan pa rog ye

Bõe n wilgd t’a Elizabɛt ne biigã sẽn da be a pʋgẽ wã waooga a Zeezi?

SAK A 3

Ned ning sẽn tog n segl sorã rogame

A Zakari zɩlemdã sẽn lak ne yel-​solemd t’a le sɩng goamã bala, a togsa bãngr-gomde.

SAK A 4

A Maari tʋtame, n yaool n pa kul sɩd ye

A Maari sẽn yeel a Zozɛf tɩ yẽ pa kẽ ne rao a to, la tɩ pʋgã yaa ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã maasmã, a Zozɛf tẽe a goamã bɩ?

SAK A 5

A Zeezi roga yɛ, la yɩɩ wakat bʋgo?

Bõe yĩng tɩ d yetẽ t’a Zeezi pa rog yʋʋm-sar kiuug rasem 25?

SAK A 6

Biig ning b sẽn da togs t’a watame wã

A Zozɛf ne a Maari sẽn tall b biigã n kẽng wẽnd-​doogẽ wã, Israyɛll neb a yiib sẽn kʋʋl n gom tʋʋmd ning a Zeezi sẽn na n tʋmã yelle.

SAK A 7

Neb sẽn get ãds n bʋgd bagr n wa n ges a Zeezi

Bõe yĩng tɩ ãdgã b sẽn yã yaangã reng n kẽng rĩm-​wẽng a Erood nengẽ, n pa kẽng a Zeezi nengẽ?

SAK A 8

Na-wẽngã ka paam-b ye

Biiblã goam a tãab sẽn gomd Mesi wã yell n pids a Zeezi yãadmẽ wã.

SAK A 9

A Zeezi zĩnda Nazarɛt a yãadmẽ

A Zeezi ra tara yaop a wãna?

SAK 10

A Zeezi ne a roagdbã la a yaopã kẽnga Zeruzalɛm

A Zozɛf ne a Maari sẽn gẽes a Zeezi n pa yã wã, b pɛleng yɩkame. La a Zeezi sẽn bãng tɩ b ra pa mi yẽ sẽn beẽ wã ling-​a lame.

SAK 11

A Zãmbatiis segenda sorã

Fariizẽ-dãmbã kẽere, ne Saduusẽ-damb sãnda sẽn wa, n dat t’a Zã lis-​bã, a ning-​b-​la taale. Bõe yĩnga?