Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 116

A Zeezi waasa a tʋm-tʋmdbã nao

A Zeezi waasa a tʋm-tʋmdbã nao

MATYE 26:20 MARK 14:17 LUK 22:14-18 ZÃ 13:1-17

  • A ZEEZI MAANA A YAOOLEM PAKÃ NE A TƲM-TƲMDBÃ

  • A WAASA A TƲM-TƲMDBÃ NAO, N NA N ZÃMS-B SIK-M-MENGA

A Pɩyɛɛr ne a Zã zoe n taa Zeruzalɛm n na n segl Pakã wa a Zeezi sẽn yeelã. A Zeezi ne a tʋm-tʋmdb piigã me wa n dɩka Zeruzalɛm sore. Wĩndgã kolga lʋɩɩse, tɩ yẽ ne a karen-biisã sigd Oliiv tɩɩs tãngã. Sã n pa a vʋʋgrã poore, a pa na n le rʋ tãngã wĩndg ye.

Tao-tao bal tɩ b taa tẽngã pʋga, n dabd zak ning pʋgẽ b sẽn na n maan Pakã. B sẽn ta wã, b rʋʋ zugẽ doogẽ wã, n mik tɩ bũmb fãa seglame. A Zeezi ra sɩng n gũuda wakat kãngã. Bala a yeela baraarã yaa: “Mam tʋlga ne m sũur fãa n dɩ Pak-kãngã ne yãmba, sẽn deng m namsgã.”—Luk 22:15.

Na maan yʋʋma, Pakã wakate nebã ra minim n ningda divẽ wã vɛɛr dãmb pʋsẽ, tɩ ned fãa reeg n fʋrg la a kõ a yaka. Rẽ n so t’a Zeezi reeg divẽ vɛɛr a ye n ning barka, la a yeele: “Deeg-y bõn-yũudl-kãngã n pʋɩ ne taaba. Bala, mam yeta yãmb tɩ sẽn sɩng ne moasã, mam kõn leb n yũ reezẽ tɩɩs koom yɛsa, hal tɩ Wẽnnaam soolmã wa.” (Luk 22:17, 18) A Zeezi gom-kãensã wilgda vẽeneg t’a kũumã ta n saame.

Rɩɩbã sasa, bõn-sãang la a Zeezi maan-yã. A yikame n pidg a zugẽ fuugã, n dɩk peende, la a rɩk laag n ning koom. Ned sã n da reeg sãana, a segd n gesame tɩ b waas a naoã. Tõe n yaa a tʋm-tʋmd n na n maane. (Luk 7:44) La so-kãnga, gãag soab sẽn ka be wã, a Zeezi n yik n na n waas b naoã. Tʋm-tʋmdbã nin-yend ra tõe n tʋma tʋʋmdã, la b baa a ye pa tags rẽ ye. Tõeeme tɩ b ra ket n wagsda taaba. Sẽn yaa a soab me, a Zeezi sẽn waas b nao wã, yãndã yõk-b lame.

A Zeezi sẽn ta a Pɩyɛɛrã, a yeelame: “Ayo! Yãmb kõn waas mam nao abada!” A Zeezi leoka yẽnda yaa: “Mam sã n ka waas foom, fo kõn le paam baa fɩ mam nengẽ ye.” A Pɩyɛɛr yeel-a lame yaa: “Zu-soaba, ka mam nao wã bal la y na n waas ye, yaa ne m nusã la m zugã me.” A Zeezi sẽn leok-a to-to wã tog n ling-a lame. A yeel-a lame: “Sẽn so-a koom ka le baood soobo, sã n ka nao wã waasg bal ye. Bala, a yĩngã tõr yaa yɩlemde. Yãmb yaa yɩlma, la ka yãmb fãa ye.”—Zã 13:8-10.

A Zeezi waasa a tʋm-tʋmdb 12 fãa nao, baa a Zʋdaas Iskaryo. Rẽ poore, a yeelga a zugẽ fuugã n zĩndi, n bas n sok a karen-biisã yaa: ‘Yãmb wʋma mam sẽn maan yãmbã võore? Yãmb boonda maam tɩ karen-saamba la Zu-soaba, la yãmb sẽn yetã zemsame, bala, mam sɩd yaa a boto. Dẽ, mam sẽn yaa Zu-soab la Karen-saambã sã n waasa yãmb nao, yãmb me tog n waasa taab nao wã. Bala, yaa mamsg la mam kõ yãmba, tɩ yãmb me na maan wa mam sẽn maan yãmbã. Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ tʋmtʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye, la tẽn-tʋmd me ka yɩɩd sẽn tʋm-a yẽnda wã ye. Yãmb sã n mi rẽnda, yãmb yaa sũ-noog rãmba, yãmb sã n maand a woto.’—Zã 13:12-17.

Ad yaa mak-sõng la a Zeezi sẽn kõ sik-m-mengã wɛɛngẽ wã! Sẽn tũud-b a Zeezi wã pa segd n baood n na n yɩ taoor-dãmba, n tagsdẽ tɩ b yɩɩda b taabã, la tɩ yaa b taabã n segd n tʋmd n kõt bãmb ye. B segd n dɩka a Zeezi togs-n-taare. Pa yet tɩ b waasd taab nao ye. B segd n sak n sika b mens n tʋmd b taabã yĩnga, la b pa bakd ned ye.