Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 111

Tʋm-tʋmdbã kosa a Zeezi bãnde

Tʋm-tʋmdbã kosa a Zeezi bãnde

MATYE 24:3-51 MARK 13:3-37 LUK 21:7-38

  • KAREN-BIIS A NAAS N KOS BÃNDE

  • YƐL SẼN MAAN PIPI KIRIS-NEBÃ WAKATẼ, LA RẼ POORE

  • D TOG N GŨUSDAMET

Yaa Nizã rasem 11 wã sẽn yaa talaat daarã, la wĩndgã kolga lʋɩɩse. A Zeezi tẽng zug tʋʋmdã me rabda a saabo. A ra zãmsda nebã wẽnd-doogẽ wã wĩndga, tɩ yʋng sã n ta, bɩ a yi tẽngã n tɩ gãand zĩig a to. Nin-buiidã ra nonga a Zeezi goamã, hal n wat a nengẽ wẽnd-doogẽ wã yibeoog pĩnd n na n kelg-a. (Luk 21:37, 38) La masã a Zeezi bee Oliiv tɩɩs tãngã zug ne a tʋm-tʋmdb a naase. Yaa a Pɩyɛɛr ne a Ãndere la a Zak ne a Zã.

Bãmb b naasã waame n na n yã a Zeezi, bala b ra tagsda a sẽn gom wẽnd-doogã yellã. Sẽn pa kaoose, a yeelame tɩ roogã kugr baa a yembr kõn pa a to zug ye. La pa rẽ bal ye. A ra leb n yeel-b lame yaa: “Bɩ yãmb me segl n sɛ. Bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na n waame wã.” (Luk 12:40) Sẽn paase, a ra goma “daar ning Ninsaal Bi-riblã sẽn na n puk b mengã” yelle. (Luk 17:30) Rẽ yĩnga a sẽn yeel woto wã, a ra gomda wẽnd-doogã sãoong yell bɩ? Tʋm-tʋmdbã ra rat n bãnga woto fãa. B yeel-a lame yaa: “Togs-y tõnd wakat ning bõn-kãens fãa sẽn na n zĩndã, la bãnd ning sẽn na n wilg tɩ yãmb watame la tɩ dũni na n sɛɛme wã.”—Matye 24:3.

Tõe tɩ b ra tagsda wẽnd-doogã bãmb sẽn tool n neẽ wã sẽn na n sãamã yelle. B ra ratame me n bãng Ninsaal Bi-riblã waoong wakate. Tõe tɩ b tẽega a Zeezi sẽn wẽ yel-bũnd n yeel tɩ “na-biig a yembr n da yi n kẽng tẽng sẽn zãr n na n tɩ reeg naam la a wa” wã. (Luk 19:11, 12) B ra ratame me n bãng bũmb nins sẽn na n sõng nebã tɩ dũniyã sɛɛb wakat sã n wa tat bɩ b bãngã.

A Zeezi leoorã pʋgẽ, a togsa yɛl buud toor-toor sẽn na n yɩ bãnde, n wilg wakat ning b sẽn na n sãam Zeruzalɛm ne a wẽnd-doogã. La pa rẽ bal ye. A sẽn togs bũmb ninsã me na n wa sõnga kiris-neb a taaba, tɩ b bãng tɩ yẽ sɩnga a naamã rɩɩbo, la tɩ dũniyã saab kolgame.

Sẽn wa n beẽ-beẽ, tʋm-tʋmdbã yãame t’a Zeezi sẽn da reng n togsã pidsdame. Sɩd me, yɛl wʋsg n sɩng pidsg b nifẽ. Woto kɩtame tɩ yʋʋm 37 poore, rat n yeel tɩ yʋʋmd 70 soabã, b sẽn wa n na n sãam Zeruzalɛm ne a wẽnd-doogã, kiris-neb nins sẽn da yaa gũusdbã ra segl n saame, bala b ra zoe n nee yɛl nins sẽn da wilgd tɩ sãoongã kolgame wã. La pa a Zeezi sẽn da reng n togsã fãa n pids yʋʋm 37 wã pʋgẽ ye. Woto wã, yaa yel-bʋs masã la sẽn na n wilg t’a Zeezi sɩnga naam rɩɩb saasẽ wã? A Zeezi vẽnega rẽ me n togs a tʋm-tʋmdbã.

A Zeezi yeelame tɩ b na n “wʋmame tɩ b gomd zab yelle,” la b “wʋm zab rãamde,” la tɩ “soolem na n yika zabr ne soolem a to, tɩ rĩung yik ne rĩung a to.” (Matye 24:6, 7) A yeelame me tɩ “tẽn-digimdg kãsems na n zĩndame, la bã-longds ne kom na n zĩnda zĩig-zĩiga.” (Luk 21:11) A Zeezi keooga a karen-biisã woto: “B na n yõga yãmba, n nams-yã.” (Luk 21:12) A wilgame me tɩ ziri no-rɛɛsdb n na n yik n belg neb wʋsgo, tɩ wẽnema na n paasame, la tɩ neb wʋsg nonglem na n boogame. Sẽn paase, a Zeezi yeela woto: “Wẽnnaam soolmã koe-no-kãngã na n moona dũni gill fãa, tɩ yɩ  kaset soolem toay-toayã fãa nebã yĩnga. Dẽ, wakat sɛɛb na yaool n ta.”—Matye 24:14.

Yaa sɩd t’a Zeezi sẽn deng n togsã sʋka, yɛl kẽer n pids nand tɩ Rom-dãmbã sãam Zeruzalɛm, tɩ kẽer me pids sãoongã sasa. La rẽ yĩnga, a Zeezi goamã ra na n le pidsa wakat a to bɩ? Yãmb nee yɛl sẽn maand masã menga, tɩ yaa kaset t’a Zeezi sẽn da reng n togsã pidsdame bɩ?

A Zeezi sẽn wa n sõdgd yɛl nins sẽn na n yɩ bãndã, a goma “sũ-sãoong bõn-wẽngã” yelle. (Matye 24:15) Yʋʋmd 66, bõn-wẽngã yɩɩ Rom sodaasã sẽn kẽ tẽngã, n da zãad b darpo-rãmbã sẽn tar b bõn-naandsã imaaz-rãmbã. B gũbga tẽngã n sãam a lalsã zĩis kẽere. (Luk 21:20) Dẽnd “sũ-sãoong bõn-wẽngã” ra yasa zĩig a sẽn da pa segd n yalsẽ, bala zʋɩf-rãmbã ra geta b tẽngã wa ‘zĩ-sõngo.’

A Zeezi paasame: “Wakat kãnga, to-kãseng n na n zĩndi, la a buud ka zĩnd hal dũni sɩngr wakat tɩ ta masã ye, la a buud kõn tol n zĩnd yɛs ye, abada.” Yʋʋmd 70 soabã, Rom sodaasã sɩd sãama Zeruzalɛm sẽn yaa zʋɩf-rãmbã zĩ-sõngã, la b sãam a wẽnd-doogã. Yɩɩ to-kãsenga, hal tɩ neb tusa ki. (Matye 4:5; 24:21) B ra zɩ n sãam zʋɩf-rãmbã tẽng woto ye. Zabr ra zɩ n kʋ b buudã neb woto fãa ye. Sãoon-kãng kɩtame tɩ zʋɩf-rãmbã sẽn da sigl to-to n tũud Wẽnnaam na maan yʋʋm kobsã sãame. Sã n yaa woto, dẽnd a Zeezi bãngr-gomdã sẽn na n le wa pidsã wẽnem n na n yɩɩge.

SAABÃ WAKATE, NEBÃ PA NA N LE KƖS TAAB SƖD YE

A Zeezi wilga a tʋm-tʋmdbã yɛl nins sẽn na n wilg tɩ yẽ reega naam, la tɩ dũniyã saab kolgame wã. La pa tek rẽ bal ye. A keoog-b lame tɩ b ra tẽ ‘belgr kiris-rãmb la belgr no-rɛɛsdbã’ ye. La a yeel tɩ nin-kãens na n baoome n na n belg nebã, la tɩ b na n datame meng n ‘tudg nin-tũusdsã.’ (Matye 24:24) La nin-tũusdsã pa na n bas tɩ b tudg-b ye. Nebã na n yãa “belgr kiris-rãmbã” ne nifu, la a Zeezi naamã reegr na n yɩɩ bũmb ninsaal nif sẽn pa tõe n yã.

A Zeezi goma to-kãseng ning sẽn na n zĩnd dũniyã sɛɛb wakatã yelle, n yeel woto: “Wĩndgã na n sobgame, kiuugã peelem kõn leb n zĩnd ye, ãdsã na n yii yĩngr n sʋʋge, la saasẽ pãens na rigimdi.” (Matye 24:29) Gom-kãensã kẽesa tʋm-tʋmdbã rabeem. B ra pa mi yɛlã sẽn da na n yɩ to-to wã takɩ ye. La b ra neeme tɩ yel-beed n wate.

Yel-beedã sã n wa sɩnge, ninsaalbã na n maana wãna? A Zeezi yeelame: “Rabeem na n kʋʋ ninsaalba, bãmb sẽn gũud bũmb ning sẽn na n wa dũni zugã yĩngã. Bala, yĩngr pãens na n digimdame.” (Luk 21:26) A gom-kãensã wilgdame tɩ wakat kãng toogã buud ka to ye.

La a Zeezi kenga a tʋm-tʋmdbã sũy n wilg-b tɩ ‘Ninsaal Bi-riblã sã n wa zao sawat n wat ne pãn-kãseng la ne ziiri,’ pa nebã fãa n na n wiis ye. (Matye 24:30) A ra zoe n wilgame tɩ “nin-tũusdsã yĩnga,” Wẽnnaam na n ninga a nugu. (Matye 24:22) La bõe la wẽn-sakdbã tog n maane, b sã n wa yã yel-kãsems nins a Zeezi sẽn togsã? A kenga sẽn tũud-b yẽ wã, n yeel yaa: “La bõn-kãens sã n sɩng n watẽ, bɩ y roog la y nak n gese, bala, yãmb fãagrã kolgame.”—Luk 21:28.

La kiris-neb nins sẽn na n vɩɩmd wakat kãngã na n maana wãn n bãng tɩ dũniyã saab taa n saame? A Zeezi rɩka makr ne kankanga, n yeel woto: “Kankang sã n wa n tãood wil-poala, n sɩng n tobdẽ, yãmb miime tɩ sig-noy kolgame. Woto me, yãmb me sã n wa n yãnd bõn-kãensã fãa, bɩ y bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã kolgame la b bee dignoorẽ. Sɩd sɩda, mam yeta yãmb tɩ zamaan-kãngã kõn sa tɩ bõn-kãensã fãa ka maan ye.”—Matye 24:32-34.

Dẽnd sẽn tũud-b a Zeezi wã sã n wa ne tɩ bãndã pidsdame, b tog n bãngame tɩ saabã  kolgame. Bũmb la a Zeezi togs-yã, n na n keoog kiris-neb nins sẽn na n vɩɩmd wakat kãngã.

A Zeezi yeela woto: “Sã n yaa ne a daarã la a wakatã, ned baa a yembr ka mi ye: malegsã sẽn be arzãnã [“saasẽ,” MN] ka mi, Bi-riblã ka mi. Yaa d ba wã bal n mi. Bũmb ning sẽn zĩnd a Nowe wakatã n na n zĩnd Ninsaal Bi-riblã waoong wakat me. Bala, rasem nins sẽn deng sãoong sa-kãsengã, nebã dag n dɩtame la b yũuda, n kẽed kãadem la b yiisd b kamb kãadem, hal tɩ ta daar ning a Nowe sẽn kẽ koom koglgã pʋgẽ wã. Bãmb dag n ka tẽed yell hal tɩ sãoong sa-kãsengã wa n kãag bãmb fãa. Na n yɩɩ a woto me Ninsaal Bi-riblã waoong wakate.” (Matye 24:36-39) A Zeezi tẽega a kɛlgdbã t’a Nowe wakatẽ wã, saagã nii dũniyã gill zugu. Dũniyã saab wakat me, sãoongã na n taa zĩig fãa.

Tʋm-tʋmdbã sẽn kelg a Zeezi Oliiv tɩɩs tãngã zugã, b tog n bãngame tɩ yaa tɩlɛ tɩ b yɩ gũusdba. A Zeezi yeel-b lame yaa: “Gũus-y y mens tɩ rɩ-n-tɩk wall rã-tɩgre, la vɩɩmã yɛl yɩɩr da wa n zɩsg yãmb sũyã ye, la tɩ ra-kãng ra wa n ling yãmb wa zĩm-gãmbre, bala, ra-kãng na n waa n linga neb nins fãa sẽn be tẽn-gãongã fãa zugã. Dẽ yĩnga, bɩ y neend la y pʋʋs wakat fãa tɩ yãmb tõe n paam pãng n põs bũmb nins fãa sẽn tog n wa wã, la y tõog n yals Ninsaal Bi-riblã taoore.”—Luk 21:34-36.

A Zeezi le wilgame t’a sẽn deng n togs yɛl ninsã na n zĩnda dũniyã gill zugu. Pa yɛl sẽn na n maan yʋʋm a wãn pʋgẽ bal ye. Leb n pa na n yɩ Zeruzalɛm bala, bɩ yɛl sẽn na n paam zʋɩf-rãmbã bal ye. A yeelame tɩ “na n waa n linga neb nins fãa sẽn be tẽn-gãongã fãa zugã.”

A Zeezi yeelame tɩ na n yɩɩ tɩlɛ t’a karen-biisã gũ, la b gũusi, la b segl b mense. Sẽn na yɩl n wilg tɩ rẽ tara yõod wʋsgo, a le rɩka makre. A yeelame: “Bãng-y tɩ yir soab sã n dag n bãngẽ wagdr sẽn na n wa yʋngã wakat ninga, a dag n na n gũume la a ka na n bas-a t’a poog a roogã ye. Woto yĩnga, yãmb me segl n sɛ, bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na waame wã.”—Matye 24:43, 44.

Rẽ poore, a Zeezi togsa a karen-biisã bũmb sẽn na yɩl tɩ b yam gãande. A yeelame tɩ yẽ sẽn togs bũmb ningã sã n wa sɩng pidsgu, rẽ tɩ “tʋmtʋmd” sẽn gũusda, la sẽn tar yẽesem n be. A togsa kibar tʋm-tʋmdbã sẽn da tõe n mams b yamẽ nana-nana. A yeelame: “Tʋmtʋmd bʋg n tar yam n yaa sɩd soaba, t’a soaalã lʋɩɩs-a a nebã taoore, t’a tõe n kõ-b rɩɩb wakat fãa sẽn segde? Tʋmtʋmd-kãng soaalã sã n lebg n wa n mik t’a maanda a woto, tʋmtʋmdã sũur na n yɩɩ noogo. Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t’a soaalã na n kɩtame t’a soog bũmb nins fãa yẽnda sẽn tarã.” La tʋm-tʋmdã sã n lebg nin-wẽnga, n sɩng n pãbd a tʋmd-n-taasã, a soaalã na n wa “sɩbg-a-la sõama.”—Matye 24:45-51; ges-y Luk 12:45, 46 me.

A Zeezi gom-kãensã pa rat n yeel tɩ sẽn tũud-b yẽ wã sʋka, neb n na n lebg sull sẽn tar yam-wẽng ye. Bõe la a ra rat t’a karen-biisã maane? A ra ratame tɩ b yɩ gũusdba, la b tʋm ne yẽesem. A rɩka makr a to tɩ b wʋm rẽ võor sõma.