Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 127

B talla a Zeezi n kẽng a Pilat nengẽ

B talla a Zeezi n kẽng a Pilat nengẽ

MATYE 27:1-11 MARK 15:1 LUK 22:66–23:3 ZÃ 18:28-35

  • SANEDRẼ WÃ KAOO BƲƲDÃ NE YIBEOOGÃ

  • A ZƲDAAS ISKARYO MAK N NA N SÃRA A MENGA

  • B TALLA A ZEEZI N KẼNG A PILAT NENGẼ

A Pɩyɛɛr sẽn kɩɩs naoor a tãab-n-soab t’a pa mi a Zeezi wã tɩ zĩigã kolga yẽegre. Sanedrẽ wã ra zoe n kaoo a Zeezi bʋʋdã kɛgre, n sãeeg taaba. Arzũmã daar yibeoogo b le tigma taaba. Tõe tɩ yaa sẽn na yɩl tɩ nebã tẽ tɩ b sẽn kao a Zeezi bʋʋd yʋngẽ wã zemsa ne tõogã. B talla a Zeezi n wa Sanedrẽ wã taoore.

Sanedrẽ wã neb le yeela a Zeezi yaa: “Yãmb sã n yaa Kirisã, bɩ y yeel tõndo.” La a Zeezi leokame: “Mam sã n yeel yãmba, y kõn tẽ maam ye. La m sã n sok yãmb bũmbu, y kõn leok-m ye.” Ne raoodo, a Zeezi togs-b-la yẽ sẽn yaa a soabã, tɩ zems ne b sẽn pĩnd n togs Dãniyɛll 7:13 pʋgẽ wã. A yeelame: “Sẽn sɩng moasã, Ninsaal Bi-riblã na n zĩnda pãng soab a Wẽnnaam rɩtgo.”—Luk 22:67-69; Matye 26:63.

B le kell n soka a Zeezi yaa: “Rẽnd yãmb yaa Wẽnnaam biig wɛ?” A Zeezi leok-b lame, n yeele: “Yaa wa yãmb sẽn yeelã: ‘Mam yaa woto.’ ” Rẽ kɩtame tɩ lebg wa b bee bʋʋm la b sẽn yet t’a Zeezi tʋʋsa Wẽnnaam n segd ne kũumã. B yeelame: “Yaa bõe kaset la tõnd leb n baoodẽ?” (Luk 22:70, 71; Mark 14:64) B sẽba a Zeezi n tall n kẽng Rom guvɛrneer a Põns Pilat nengẽ.

Tõe t’a Zʋdaas Iskaryo yãa b sẽn wa n tall a Zeezi n dabd a Pilat nengẽ wã. A sẽn bãng tɩ b kaoo a Zeezi bʋʋd n na n kʋ-a wã, a sũurã sãamame, t’a maand a bãngẽ. La a pa tags n na n tek yam n kos Wẽnnaam sugr ye. A kẽngame n na n tɩ lebs wãnzuri ligd 30 wã. A yeela maan-kʋʋdb kãsem-dãmbã yaa: “Mam beegame, mam sẽn zãmb rao-kãng sẽn ka tar yellã tɩ b yõk-a wã yĩnga.” La b maana b toog kae, n yeel-a yaa: “Tõnd toogo? Paka foom.”—Matye 27:4.

A Zʋdaas fãeega wãnzuri ligd 30 wã wẽnd-doogẽ wã. A maneg n yãnga a kongrã, bala a kẽngame n na n tɩ sãr a menga. La wõnda will ning a sẽn loe wĩirã kaoogame, t’a lʋɩ pĩig zug n pusgi.—Tʋʋmã 1:17, 18.

A Zeezi sẽn ta a Põns Pilat zakẽ wã tɩ ra ket n yaa yibeoog pĩnda. La zʋɩf-rãmbã sẽn tall-a n kẽngã zãgsame tɩ b kõn kẽ ye. B tagsame tɩ b sã n tɩ naag bu-zẽmsã b na n lebga rẽgd Wẽnnaam nifẽ, n pa le tõe n naag n wãb burã Nizã rasem 15 wã daare, sẽn yaa bur sẽn ka rã-bɩll tigrã sɩngr daarã. Nebã ra getame tɩ tig-kãng me naaga Pakã kibsã.

A Pilat yii yɩng n sok nebã yaa: “Bõe rõadg la yãmb tar ne rao-kãngã?” B leokame: “A sã n dag n ka maanẽ wẽnga, tõnd dag n kõn tall-a n wa n kõ yãmb ye.” Tõe t’a Pilat bãngame tɩ b ratame n modg yẽ t’a maan b raabo. Rẽ n so t’a yeel-b yaa: “Bɩ yãmb mensã reeg-a n bʋ a bʋʋdã wa sẽn zems yãmb tõogã.” La zʋɩf-rãmbã sẽn leok to-to wã wilgame tɩ b rata a Zeezi kʋʋbo. B yeelame: “Tõnd ka tar noor tɩ kʋ ned ye.”—Zã 18:29-31.

Bãmb sẽn yaa zʋɩf-rãmbã, b sã n kʋ a Zeezi Pakã kibs sasa, tõe n waa ne rãmbg kʋʋngã sʋka. La bãmb sã n tõog tɩ Rom nebã kʋ a Zeezi naamã poorẽ, b pa na n paam taal nin-buiidã nifẽ ye. Bala Rom nebã tara sor n na n kʋ ned naamã poorẽ.

Tũudmã taoor dãmb pa sak n yeel a Pilat tɩ bãmb zoe n kaoo a Zeezi bʋʋd t’a segd ne kũum, bala a tʋʋsa Wẽnnaam ye. B baoo bũmb a taab n dõd-a. B yeelame: “Tõnd yãnda rao-kãngã [1] t’a rãmbd tõnd tẽngã [2] n yetẽ tɩ b ra yao a Sezaar yõor yaood ye. La a yetẽ [3] tɩ yẽnda menga yaa Kirisã, la rĩmã.”—Luk 23:2.

B sẽn yeel a Pilat t’a Zeezi yetame t’a yaa rĩmã, a bee bʋʋm n na n maan rabeem, bala yaa yẽ la Rom dãmbã kõ naamã. Rẽ n so t’a Pilat kẽ, n bool a Zeezi n sok-a yaa: “Yaa yãmb la Zʋɩf-rãmbã dĩma?” Woto kell n yaa wa a sẽn sok-a tɩ ‘foo n saag n kɩɩs soolmã laloa, n yetẽ tɩ fo yaa rĩma, n dat n deeg a Sezaar zĩiga?’ Tõe t’a Zeezi sẽn leok to-to wã yaa sẽn na n bãng a Pilat sã n zoe n mii bũmb wʋsg yẽ zugu. Ad a sẽn yeele: “Yãmb meng n tags a woto n sokdẽ bɩ, bɩ yaa neb a taab n gom mam yell a woto?”—Zã 18:33, 34.

A Pilat leoorã wilgame t’a sak n deegame t’a pa mi bũmb wʋsg a Zeezi zugu, la t’a tʋllame n bãnge. A yeela woto: “Dẽ yĩnga, mam yaa Zʋɩf la? Fo soolmã neb ne maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã n tall foom n wa n kõ maam. Bõe la f maan-yã?”—Zã 18:35.

A Zeezi pa bao n na n gill naamã yellã ye. A leokame, hal tɩ ling guvɛrneer a Pilat wʋsgo.