Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 113

A Zeezi sagla a karen-biisã tɩ b tall yẽesem

A Zeezi sagla a karen-biisã tɩ b tall yẽesem

MATYE 25:14-30

  • TALÃ RÃMBÃ YEL-BŨNDI

A Zeezi keta Oliiv tɩɩs tãngã zug ne a tʋm-tʋmdb a naasã. A le wẽe yel-bũnd a to. B sẽn da be Zeriko rasem a wãn sẽn loogã, a wẽe min-dãmbã yel-bũndã, n wilg tɩ na n kaoosa wʋsg tɩ Wẽnnaam yaool n lugl a soolmã. Yel-bũnd ning a sẽn na n togs-b masã wã wõnda min-dãmbã yel-bũndã. Na n vẽnega a tʋm-tʋmdbã n paase, bala b ra sokame n na n bãng bãnd sẽn na n wilg a waoongã la dũniyã saab wakate. Yel-bũndã wilgdame tɩ sẽn tũud-b a Zeezi wã tog n tʋma tʋʋmd ning a sẽn kõ-bã ne yẽesem.

A Zeezi sɩnga a yel-bũndã, n yeel tɩ saasẽ soolem “na n yɩɩ wa rao a yembr sẽn dat n tog sore, n bool a tʋm-tʋmdbã, n dɩk a paoongã n pʋɩ-ba.” (Matye 25:14) A Zeezi ra zoe n wẽe yel-bũndi, n wilg tɩ yẽ mengã yaa wa rao sẽn tog sor n “na n tɩ reeg naam.” Rẽ sõnga tʋm-tʋmdbã tɩ b bãng tɩ yel-bũn-kãngã pʋgẽ me, ket n yaa yẽ la rao ning sẽn dat n tog sorã.—Luk 19:12.

A Zeezi wilgame tɩ nand tɩ raoã looge, a rɩka a paoongã n pʋɩ a tʋm-tʋmdbã. Yʋʋm a tãab la pʋɩ-sʋkã fãa, a Zeezi moona Wẽnnaam soolem koe-noogã, la a wilg a karen-biisã b sẽn tog n moon to-to. Masã a loogrã kolgame, la a kɩsa sɩd tɩ karen-biisã na n yõd n maana wa yẽ sẽn wilg-bã.—Matye 10:7; Luk 10:1, 8, 9; Zã 4:38; 14:12.

Raoã pʋɩɩ a paoongã wãn-wãna? A Zeezi yeelame: “A kõo ned a yembr talã a nu, n kõ a yiib soabã talã a yiibu, la a kõ tãabẽ soabã talã a yembre, n zems ned kam fãa sẽn tõe n tall n tʋme, la a bas n tog sore.” (Matye 25:15) Bõe la tʋm-tʋmdbã na n dɩk talã rãmbã b sẽn kõ-bã n maane? Rẽ yĩnga, b na n tʋma ne b sũy fãa tɩ b zu-soabã paoongã fɩɩg bɩ?

A Zeezi yeela a karen-biisã woto: “A sẽn loog bal yee, la sẽn deeg-a talã a nu wã loog-yã, n tɩ tall-b n leeb n paam yõod talã a nu n paase. Sẽn deeg-a talã a yiibã me maana a woto, n paam yõod talã a yiib n paase. La sẽn deeg-a talã a yembr tãa wã tɩ tuka bok tẽnga, n bus a zu-soabã ligdi.” (Matye 25:16-18) B zu-soabã sã n lebg n wa, bõe n na n maane?

A Zeezi yeelame: “Sẽn wa n kaoose, tʋmtʋmd-kãens zu-soabã waame n zĩnd ne-b n na n geele.” (Matye 25:19) Pipi tʋm-tʋmdã ne yiib-n-soabã tʋmame, tɩ “zems ned fãa sẽn tõe.” B ned kam fãa tʋma ne yẽesem, tɩ b zu-soabã sẽn da kõ-b bũmb ningã fɩɩge. Sẽn deeg-a talã a nu wã paama a nu n paase, tɩ sẽn deeg-a talã a yiibã me paam a yiib n paase. Bãmb wakatẽ wã, talã a ye ra yaa yʋʋm 19 tʋʋmd yaoodo. Zu-soabã pẽga tʋm-tʋmdb a yiibã. A yeela b ned fãa woto: “Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogo.”—Matye 25:21.

La tʋm-tʋmd ning sẽn deeg talã a ye wã pa maan wa a taabã ye. A yeelame: “Zu-soaba, mam dag n miime tɩ yãmb yaa nen-kɛgeng soaba, n kẽedb y sẽn ka bʋdẽ, la y wʋkd y sẽn ka yɛdgẽ ye. Dẽ n kɩt tɩ rabeem yõk maam tɩ mam kẽng n tuk bok tẽng n solg y talã wã. Ad-y y talã! Deeg-y-yã-a.” (Matye 25:24, 25) A pa tɩ bĩng ligdã bãnkẽ t’a zu-soabã tõe n paam yõod ye. Woto wã, a sẽn yãk yam n maan bũmb ningã yaa zu-soabã paoong kõn fɩɩg yĩnga.

Dẽnd zu-soabã sẽn yeel t’a yaa “tʋmtʋmd-wẽng sẽn yaa kʋɩɩmã” zemsame. Zu-soabã kɩtame tɩ b reeg a sẽn tarã n kõ tʋm-tʋmd sẽn sak n tʋm ne yẽesm. Zu-soabã yeela woto: “B na n kõo ned ning sẽn tar-a wã t’a paam hal wʋsgo, la sẽn ka tar-a wã, b na n deega baa bũmb bilf ning a sẽn tarã n bas-a.”—Matye 25:26, 29.

Bũmb wʋsg la a Zeezi togs a karen-biisã tɩ b ra tõe n tags rẽ zugu, n paas yel-bũn-kãngã a sẽn da wẽ wã. B ra neeme t’a Zeezi kõ-b-la tʋʋmd sẽn tar yõod wʋsgo. Yaa b moon koɛɛgã la b maan karen-biisi. Yaa zu-zẽkr menga. Dẽnd a ratame tɩ b tʋm tʋʋmdã ne b sũy fãa. A Zeezi ra pa tagsd tɩ koɛɛgã mooneg pʋgẽ, ned fãa tʋʋmd tog n zema a to ye. Wa yẽ meng sẽn yeel yel-bũndã pʋgẽ wã, tog n zemsa “ned kam fãa sẽn tõe.” Woto pa rat n yeel tɩ ned sã n yaa “kʋɩɩma,” n pa maand a sẽn tõe sẽn na yɩl tɩ Zu-soabã paoong fɩɩge, nooma a Zeezi ye.

Bũmb ning a Zeezi sẽn na n yeel-b masã wã tog n kɩtame tɩ tʋm-tʋmdbã yam gãande. A yeelame: “B na n kõo ned ning sẽn tar-a wã t’a paam hal wʋsgo.”