Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 112

A Zeezi sagla a karen-biisã tɩ b yɩ gũusdba

A Zeezi sagla a karen-biisã tɩ b yɩ gũusdba

MATYE 25:1-13

  • PƲG-SADB PIIGÃ YEL-BŨNDI

A Zeezi ket n zĩi ne a tʋm-tʋmdbã, n leokd b sẽn sok n na n bãng bãnd sẽn na n wilg t’a waame, la tɩ dũniyã saab kolgame. A wẽe yel-bũnd n keoog-ba. Yaa a sã n wa sɩng a naamã rɩɩb la bũmb nins a sẽn yeel yel-bũndã pʋgẽ wã na n pidsi, tɩ sẽn na n vɩɩmd-b wakat kãngã maan kaseto.

A Zeezi sɩnga a goamã n yeel woto: “Arzãn [“saasẽ,” MN] soolem na n yɩɩ wa pa-kuil-n-dãmb piig sẽn dɩgs b fɩtl dãmb n yi n na n tɩ seg pʋg-paal sɩdã. Bãmb sʋkã, neb a nu yaa yalemba, tɩ nu wã ya yam dãmba.”—Matye 25:1, 2.

A Zeezi pa rat n yeel tɩ yẽ karen-biis nins sẽn na n kẽng saasẽ n tɩ rɩ naamã sʋka, pʋɩ-sʋk na n yɩɩ yalemb tɩ pʋɩ-sʋk yɩ yam dãmb ye. A ra rat n wilgame tɩ b ned fãa tõe n yãka yam n segl a meng sõma n kell n gũ, wall a bas tɩ bũmb tiis-a. A Zeezi ra kɩsa sɩd tɩ ned fãa tõe n kell n saka Wẽnnaam n wa paam a barka.

Yel-bũndã pʋgẽ, pʋg-sadb piigã fãa kẽngame n na n tɩ seg pʋg-paalã sɩda, la b naag n maan kãadem kibsã. Pʋg-paalã sɩd sã n wa watẽ, pʋg-sadb piigã ra tog n yõgna b fɩtl dãmbã tɩ sorã yɩ vẽenem, t’a tõog n peeg a pagã n ta roog ning a sẽn segl a yĩnga. Woto waoogda pʋg-paalã sɩda. La yɩɩ woto la pʋg-sadbã maan bɩ?

A Zeezi wilga woto: “Yalembã sẽn na n dɩgs b fɩtl dãmbã, b ka zɩ kaam ye. La yamã rãmb rɩgsa b fɩtl dãmbã, la b zɩ kaam ne tʋgdo. La pʋg-paal sɩdã sẽn kaoos waoongã, gõeem yõka b fãa tɩ b gũsi.” (Matye 25:3-5) Pʋg-sɩdã pa wa tao-tao wa b sẽn da tẽedã, hal tɩ pʋg-sadbã fãa gũsi. Tõe tɩ tʋm-tʋmdbã tẽega a Zeezi sẽn da wẽ yel-bũndi, n yeel tɩ na-biig n da kẽng tẽng sẽn zãr n ‘na n tɩ reeg naam la a wa’ wã.—Luk 19:11-15.

Pʋg-sadb piigã yel-bũndã pʋgẽ, a Zeezi wilga bũmb ning sẽn maane, pʋg-paalã sɩd sẽn wa n watẽ wã. A yeelame: “Kɛleng n zẽk yʋn-sʋkã n yeele: ‘Pʋg-paalã sɩd watame! Yi-y n seg-y-yã-a.’” (Matye 25:6) La rẽ yĩnga pʋg-sadbã fãa ra segla neer n gũud pʋg-paalã sɩd bɩ?

Ad a Zeezi sẽn yeele: “Dẽ, pa-kuil-n-dãmb kãens fãa yikame n maneg b fɩtl dãmba. Yalembã kosa yam dãmbã tɩ b yãk b kaamã bilf n kõ-b tɩ bãmb fɩtl dãmbã sɩnga kũum. Yam dãmbã leok-b lame n yeele: ‘Ayo! Ka na n sek tõnd ne yãmb me ye. Kẽng-y ka-koaasdbã nengẽ n tɩ ra y mens yĩng tɩ rẽnda n são.’”—Matye 25:7-9.

Pʋg-sadb a nu wã sẽn yaa yalembã pa segl b mens neer n gũ pʋg-paalã sɩd ye. Kaamã wa n saa b fɩtl dãmbã pʋsẽ tɩ yɩ tɩlɛ tɩ b tɩ bao. A Zeezi yeelame: “Bãmb sẽn wa n kẽnd n na n tɩ ra wã, pʋg-paalã sɩd taame. Pʋg-sadb nins sẽn dag n segl n sɛ wã tũu yẽnda n kẽ kãadmã tigr doogẽ, la b paga kʋɩlengã. Pa-kuil-n-dãmb a taabã yaool n wa waame n yeele: ‘M soaala! M soaala! Pak-y tɩ d kẽ!’ La a leoka bãmb yaa: ‘Sɩd-sɩdã, mam ka mi yãmb ye.’” (Matye 25:10-12) B sẽn pa segl b mens neer n gũ wã, sɩd yɩɩ kaeto!

Tʋm-tʋmdbã bãngame tɩ pʋg-paal sɩdã makda a Zeezi. Daar a ye, a ra goma yẽ mengã yell n yeel t’a yaa pʋg-paal sɩda. (Luk 5:34, 35) La pʋg-sadb nins sẽn tar yamã makda ãnd dãmba? Vugri a Zeezi goma neb nins sẽn na n paam n dɩ naam saasẽ soolmã pʋgẽ wã yelle, n yeel woto: “Bɩ y sẽb y sees sẽbdse, la y yõgen y fɩtl-dãmba.” (Luk 12:32, 35) Dẽnd tʋm-tʋmdbã bãngame tɩ pʋg-sadbã makda sẽn na n tũ-b a Zeezi ne b sũy fãa wa bãmbã. La a Zeezi sẽn wẽ yel-bũndã yaa sẽn na yɩl tɩ b bãng bõe?

A Zeezi togsa a sẽn dat tɩ b bãngã vẽenega. A baasa a yel-bũndã n yeel woto: “Bɩ y gũ! Bala, yãmb ka mi daarã, wall wakatã ye.”—Matye 25:13.

Sãmbg kae t’a Zeezi ratame tɩ sẽn tũud-b yẽ ne b sũy fãa wã bãng tɩ yaa tɩlɛ tɩ b segl b mens neer n gũud yẽ. A waoongã pa tõe n vaal ye. Dẽnd wa pʋg-sadb a nu wã sẽn tall yamã, yaa tɩlɛ tɩ bãmb me segl b mens neer n gũ-a, n da wa yĩm tɩ b na n tɩ rɩɩ naam saasẽ ye. Sã n pa rẽ b wat n konga b keoorã.