Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 126

A Pɩyɛɛr kɩɩsame t’a pa mi a Zeezi ye

A Pɩyɛɛr kɩɩsame t’a pa mi a Zeezi ye

MATYE 26:69-75 MARK 14:66-72 LUK 22:54-62 ZÃ 18:15-18, 25-27

  • A PƖYƐƐR KƖƖSAME T’A PA MI A ZEEZI YE

B sẽn yõk a Zeezi Zetsemaane zẽedã zĩigẽ wã, rabeemã kẽe tʋm-tʋmdbã tɩ b zoe n bas-a. La bãmb b yiib n wa n yalse. A Pɩyɛɛr ne “karen-biig a to.” Yaa tʋm-tʋmd a Zã. (Zã 18:15; 19:35; 21:24) Tõe tɩ b pʋgla neb nins sẽn da tar a Zeezi n debd a Ann zakẽ wã. A Ann sẽn wa n kɩt tɩ b tall a Zeezi n debd maan-kʋʋdb kãsem a Kayif nengẽ wã, a Pɩyɛɛr ne a Zã ra pʋgda yɩɩg-yɩɩga. Wõnda b ra zoeta nebã na n wa bãng-b n kʋ-ba, la b yaool n datame n bãng bũmb ning sẽn na n paam b Zu-soabã.

B sẽn ta a Kayif zakẽ wã, a Zã paam n kẽeme. Bala maan-kʋʋdbã kãsem ra mi-a lame. La a Pɩyɛɛr yẽ paa zakã noor hal t’a Zã lebg n wa gom ne pag ning sẽn da gũud zakã noorã, t’a yaool n na n bas a Pɩyɛɛr t’a kẽ.

Yʋn-kãng yɩɩ waoodo, tɩ nebã widg bugum zakã pʋga. A Pɩyɛɛr zĩnda be n woot bugmã, n gũud n na n ges a Zeezi bʋʋdã “sẽn na n baas to-to.” (Matye 26:58) Bugmã vẽenemã yĩnga, pag ning sẽn bas a Pɩyɛɛr t’a kẽ wã maneg n ges-a-la sõma, n sok-a yaa: “Fo ka rao-kãngã karen-biig a yembr sɩda?” (Zã 18:17) La pa yẽ a yembr bal n bãng a Pɩyɛɛr n yeel t’a ra bee ne a Zeezi ye.—Matye 26:69, 71-73; Mark 14:70.

Yɛɛsa a Pɩyɛɛr wʋsgo, t’a ra soosdẽ masã, n tolg n tɩ yals zakã noore. Pagã sẽn yã-a n yeel t’a yaa a Zeezi karen-biigã, a kɩɩsame t’a pa mi-a ye. A pʋd n yeelame: “Mam ka bãng fo sẽn dat n togs bũmb ningã ye.” (Mark 14:67, 68) A wa n sɩngame n kãabdẽ la a wẽendẽ, sẽn na yɩl n wilg t’a sẽn yetã yaa sɩda.—Matye 26:74.

Wakat kãng t’a Zeezi bʋʋdã ra sɩngame. Wõnda yɩɩ a Kayif zakã pʋg zugẽ doogẽ. Tõe t’a Pɩyɛɛr ne neb a taabã sẽn da be tẽngr n gũudẽ wã ra nee kaset rãmbã sẽn kẽed roogẽ wã la b yita.

La a Pɩyɛɛr goamã pʋgẽ, nebã bãngame bal t’a yita Galɩle, tɩ rẽ yaa kaset t’a yagdame. Sẽn paase, ned a ye n da be be n kĩ ne a Malkuus, rao ning tʋbr a Pɩyɛɛr sẽn fiuugã. A soka a Pɩyɛɛr yaa: “Mam ka yã foom zẽedã zĩigẽ ne bãmb sɩda?” A Pɩyɛɛr kɩɩsa naoor a tãab-n-soab masã t’a pa mi a Zeezi ye. A pa gom n sa la no-raoog kelme, wa a Zeezi sẽn da yeelã.—Zã 13:38; 18:26, 27.

Wõnda rẽ t’a Zeezi ra yasa bʋʋdã roog noore, n get zakã pʋga. Zu-soabã wẽnemdame n ges a Pɩyɛɛr tɩ b ninã sɛg taaba, tɩ yãnd yõk-a. A tẽega a Zeezi sẽn da yeel sẽn zems lɛɛr a wãn bala, b sẽn wa n be zugẽ doog ning b sẽn maanẽ Pakã. Tags-y n ges-y a Pɩyɛɛr sũurã sẽn sãam to-to ne a sẽn maan bũmb ningã. A yii yɩng n yãb ne sũ-sãang kãsenga.—Luk 22:61, 62.

Sɩnga wãn tɩ yel-kãngã wa paam a Pɩyɛɛre? Ned sẽn da kɩs sɩd t’a tẽebã tara pãnga, la t’a kõn tol n bas a Zu-soabã ye. Maana wãn t’a wa kɩɩs t’a pa mi-a? Nebã ra golma sɩdã, hal n yetẽ t’a Zeezi yaa nin-wẽng meng-menga. A Pɩyɛɛr pa tall raood n na n sõng a Zeezi sẽn pa tar taalã ye. A basa ned ning yẽ meng sẽn yeel t’a tara “vɩɩm sẽn kõn sa wã goamã.”—Zã 6:68.

Yell ning sẽn paam a Pɩyɛɛrã wilgdame tɩ baa ned sã n tũud Wẽnnaam ne a sũur fãa t’a tẽebã tar pãng wʋsgo, a sã n pa segl a meng sõma, yel-lingdem bɩ namsg tõe n wa kɩtame t’a yam yuusi. Bɩ neb nins fãa sẽn tũud Wẽnnaamã rɩk yam yell ning sẽn paam a Pɩyɛɛrã pʋgẽ!