Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 121

“Bɩ y keng y sũyã, bala mam tõoga dũniyã”

“Bɩ y keng y sũyã, bala mam tõoga dũniyã”

ZÃ 16:1-33

  • KA LA BILFU, TƲM-TƲMDBÃ PA NA N LE YÃ A ZEEZI YE

  • TƲM-TƲMDBÃ SŨ-SÃANGÃ NA N LEBGA SŨ-NOOGO

A Zeezi ne a tʋm-tʋmdbã yita yĩngr doogẽ wã b sẽn zĩnd n maan Pakã. A keoog-b lame la a sagl-ba. A yeel-b lame me: “Mam goma ne yãmb a woto tɩ bũmb da wa kɩt tɩ yãmb lʋɩ ye.” Bõe yĩng t’a sẽn togs-b rẽ wã zemse? A meng yeelame yaa: “B na n diga yãmb n yiis karen-dotã pʋsẽ, la wakat pʋs n watame tɩ ned ning fãa sẽn na n kʋ-a yãmb na tẽ tɩ yẽnda maanda Wẽnnaam tʋʋmde.”—Zã 16:1, 2.

A Zeezi gomdã tog n sãama tʋm-tʋmdbã sũyã. Yaa sɩd t’a ra yeel-b lame tɩ dũniyã neb na n kisg-b lame, la a ra pa yeel vẽeneg tɩ b na n kʋ-b lame ye. Bõe yĩnga? A togsa a võore, n yeele: “Mam ka yeel yãmb ad-a hal sɩngrẽ ye, bala, mam dag n bee ne yãmba.” (Zã 16:4) A raoond-b-la a loogrã yĩnga. Rẽ na n sõng-b lame tɩ bũmb da wa kɩt tɩ b lʋɩ ye.

A Zeezi yeel-b lame yaa: “Mam lebda sẽn tʋm-a maamã nengẽ, la yãmb ned baa a yembr ka sokd maam tɩ mam dabda yɛɛnẽ ye.” Baraar zaabrã, b ra sok-a-la a sẽn dabdẽ. (Zã 13:36; 14:5; 16:5) La a Zeezi sẽn yeel-b tɩ b na n paama namsgã sãama b sũyã, tɩ lebg yɩɩre. Rẽ n so tɩ b le pa bao n bãng ziir ning a Zeezi sẽn na n paamã, la rẽ sẽn na n naf wẽn-sakdbã to-to wã ye. A Zeezi yeel-b-la woto: “Mam sẽn gom ne yãmb bõn-kãng yellã yĩnga, sũ-sãang n pid yãmba.”—Zã 16:6.

A Zeezi paasame: “Mam sã n looge, tara yõod ne yãmba. Bala, mam sã n ka kẽnge, sõangdã ka na n wa yãmb nengẽ ye. La mam sã n kẽnge, mam na n tʋm-b lame n kõ-yã.” (Zã 16:7) Yaa tɩlɛ t’a Zeezi ki, tɩ Wẽnnaam vʋʋg-a t’a loog saasẽ, n yaool n tʋm vʋʋsem sõngã sẽn yaa sõangdã, a karen-biisã sẽn be tẽngã zugã yĩnga.

Vʋʋsem sõngã na n wa “kɩtame tɩ dũniyã neb sak n deeg sẽn kẽed ne yel-wẽnã yelle, la tɩrlmã yelle, la bʋʋdã yelle.” (Zã 16:8) Sɩd me, na n lebga vẽeneg tɩ dũniyã neb pa tẽ Wẽnnaam Biigã ye. A Zeezi sẽn na n loog saasẽ wã na n yɩɩ kaset t’a yaa tɩrga. Na n leb n wilga bũmb ning sẽn kɩt tɩ b na n kao a Sʋɩtãan sẽn yaa “dũni-kãngã naabã” bʋʋdo, n sãam-a wã.—Zã 16:11.

A Zeezi leb n yeela a karen-biisã yaa: “Bũmb wʋsg la mam ket n tar n na n togs yãmba, la yãmb ka tõe n wʋm-b moasã ye.” B sã n wa paam vʋʋsem sõngã, na n sõng-b lame tɩ b wʋm “sɩdã fãa” võore. Na n kɩtame me tɩ b tõog n tũ sɩdã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã wakat fãa.—Zã 16:12, 13.

Baraarã me, bũmb la a Zeezi togs tʋm-tʋmdbã tɩ b ka wʋm a võor sõma ye. A yeelame: “Sã n yɩ bilfu, yãmb ka na n leb n yãnd maam ye, la sã n leb n yɩ bilf n paase, yãmb na n le yãnda maam.” B soka taab a gomdã sẽn dat n yɛɛlga. A Zeezi sẽn bãng tɩ b rat n sok-a-la gomdã võorã, a yeel-b lame: “Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ yãmb na n yãbame n wiisi, la dũniyã neb sũy na n yɩɩ noogo. Yãmb na n yãnda sũ-sãangã, la yãmb sũ-sãangã na n tekame n lebg sũ-noogo.” (Zã 16:16, 20) Sɩd me, vẽkembeoogã zaabre b sã n kʋ a Zeezi, tũudmã taoor dãmb sũy na n yɩɩ noogo, la karen-biisã sũy na n sãama wʋsgo. La a Zeezi sã n wa vʋʋge, b sũ-sãangã na n lebga sũ-noogo. Wẽnnaam sã n wa zae-b ne a vʋʋsem sõngã, b sũ-noogã na n maneg n paasame.

A Zeezi rɩka makre, n wilg t’a tʋm-tʋmdbã yaa wa pag sẽn kũmd rogem. A yeelame: “Pag rogem sã n ta, sũ-sãams n tar-a, bala, a wakatã taame. La a sã n dog biigã n sa, a ka leb n tẽr a toogã ye, a sũur sẽn noom ne ned sẽn dogã yĩngã.” A kenga a tʋm-tʋmdbã raoodo, n yeel-b yaa: “Moasã, yãmb tara sũ-sãamse, la mam na n leb n yãnda yãmba, y sũyã na n yɩɩ noodo, la ned baa a yembr kõn yiis yãmb sũ-noogã ye.”—Zã 16:21, 22.

Hal n tãag wakat kãngã, tʋm-tʋmdbã ra nan pa pʋʋs ne a Zeezi yʋʋr ye. La a yeel-b-la woto: “Badaare, yãmb na n kosa ne mam yʋʋre.” Bõe yĩng tɩ na n yɩ ne yẽ yʋʋre? Pa Ba wã sẽn pa rat n deeg b kosgã yĩng ye. A Zeezi meng yeel-b lame yaa: “M ba wã meng nonga yãmba, bala, yãmb nonga maam, . . . tɩ mam yii Wẽnnaam nengẽ.”—Zã 16:26, 27.

A Zeezi sẽn gom woto wã, kenga a tʋm-tʋmdbã raood hal tɩ b yeele: “Yaa rẽnda yĩng la tõnd sẽn tẽed tɩ yãmb yii Wẽnnaam nengẽ wã.” La ra pa na n kaoos la b tẽebã paam makr ye. A Zeezi wilga bũmb ning sẽn na n maanã, n yeele: “Ad wakat n wate, la a zoe n waame, tɩ b na n sãeeg yãmb fãa yembr-yembre, la yãmb na n basa maam m yembre.” Baoosgo, a Zeezi kenga b pelse, n yeel woto: “Mam goma ne yãmb a woto tɩ yãmb tõe n paam vɩ-bãan mam pʋgẽ. Yãmb na n paama namsg dũniyã pʋgẽ. La bɩ y keng y sũyã, bala, mam tõoga dũniyã.” (Zã 16:30-33) Sɩd me, a Zeezi pa na n bas a karen-biisã ye. A kɩsa sɩd tɩ baa ne a Sʋɩtãan la a dũniyã sẽn baood n na n sãam b burkĩndã, b sã n kell n wɩng ne Wẽnnaam raabã maanego, bãmb me na n tõoga dũniyã.