Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 139

A Zeezi na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna

A Zeezi na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna

1 KORẼNT-RÃMBÃ 15:24-28

  • BƲ-KAOORÃ SẼN NA N BAAS TO-TO

  • NEB WƲSG NA N VƖƖMDA ARZÃNÃ PƲGẼ, TẼNGÃ ZUGU

  • A ZEEZI WILGAME TƖ YAA YẼ LA SORE, LA SƖDA, LA VƖƖM

A Zeezi lisgã poor bilfu, a Sʋɩtãan sẽn yaa bɛ wã da ratame t’a kɩɩs Wẽnnaam, nand meng t’a sɩng a tʋʋmdã. A maka a Zeezi n yɩlme. Kaoosg zugẽ, a Zeezi goma wẽng soabã yell n yeel woto: “Dũni naabã watame. A baa fɩ ka be mam pʋgẽ ye.”—Zã 14:30.

Wẽnnaam vẽnega tʋm-tʋmd a Zã t’a yã bũmb ning sẽn na n wa paam “wag-bɛ-kãsengã, wag-kʋdrã b sẽn boond tɩ rõatã la a Sʋtãana.” B na n dig-a-la saasẽ t’a sig “ne sũ-puugri, a sẽn bãng t’a wakatã sẽn ketã ka waoogã yĩnga.” (Vẽnegre 12:9, 12) Kiris-neb hakɩɩkã kɩsa sɩd tɩ b vɩɩ wakat kãnga, la tɩ ka la bilfu, b na n loba “wag-kʋdrã” bog-zulung pʋgẽ, t’a pa be yʋʋm 1000. Rẽ t’a Zeezi rɩta naam Wẽnnaam soolmã pʋgẽ.—Vẽnegre 20:1, 2.

Wakat kãnga, bõe n na n maan tẽngã zugu? Ãnd dãmb n na n paam n vɩɩmd be, la vɩɩmã na n yɩɩ wãn-wãna? A Zeezi mengã leokame. Yel-bũnd ning pʋgẽ a sẽn gom piis la bʋʋs yellã, a maka nin-tɩrsã ne piisi, n yeel tɩ b sõnga yẽ ba-biisã, la a wilg me tɩ b beoog na n yɩɩ neere. A leb n wilga bũmb ning sẽn na n paam neb nins a sẽn mak ne bʋʋsã, n yeel tɩ b pa sõng yẽ ba-biisã ye. A yeelame: “La nin-kãens [bʋʋsã] na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã [piisã] na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa pʋgẽ.”—Matye 25:46.

Yel-bũndã sõng-d lame tɩ d wʋm gomd ning a Zeezi sẽn yeel bi-bɛɛgã võore. A sẽn pʋlem bi-bɛɛg ning b sẽn da ka n yɛgl-a wã bũmb ningã yaa toor ne a sẽn pʋlem a tʋm-tʋmdb nins sẽn kell n sak-a wã. A yeela tʋm-tʋmdbã tɩ b na n dɩɩ naam ne yẽ saasẽ. La a yeela bi-bɛɛgã yaa: “Sɩd-sɩda, mam yeta foo rũndã, fo na n wa zĩnda ne maam arzãnã pʋgẽ.” (Luk 23:43, MN) Woto rat n yeelame t’a na n wa  paam n vɩɩmda tẽngã sẽn na n lebg arzãnã pʋgẽ. A Zeezi sã n wa kao ninsaalbã bʋʋdo, neb nins sẽn yaa wa piisã na n paam n zĩnda arzãnã pʋgẽ n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa.

Kell n zemsa ne bũmb ning a Zã sẽn togse, n wilg vɩɩmã sẽn na n wa yɩ to-to tẽngã zugã. A yeelame: “Wẽnnaam yirã bee ninsaalb sʋka. Wẽnnaam na n zĩnda ne nebã. Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam nebã, la Wẽnnaam mengã na n paa ne bãmba. Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn leb n zĩnd ye, la sũ-sãang wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye. Bala, dẽenem bũmbã fãa loogame.”—Vẽnegre 21:3, 4.

Sẽn na yɩl tɩ bi-bɛɛgã wa paam n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ, rẽndame tɩ Wẽnnaam vʋʋg-a. La pa yẽ bal la Wẽnnaam na n vʋʋg ye. A Zeezi wilga rẽ vẽenega. A yeelame: “Wakat n wat tɩ neb nins fãa sẽn be yaadẽ na n wʋm bãmb koɛɛga. Neb nins sẽn maan neerã na n yiime n paam vʋʋgr la vɩɩm. Neb nins sẽn maan wẽngã na n yiime n paam vʋʋgr la bʋʋdo.”—Zã 5:28, 29.

Tʋm-tʋmdb nins sẽn kell n sak a Zeezi wã, n paas neb a taab sõor sẽn pa waoog n na n tɩ vɩɩmd saasẽ. Bãmb tʋʋmd na n yɩɩ bõe? Biiblã yetame: “Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam ne Kirisã maan-kʋʋdba, la b na n dɩɩ naam ne Kirisã yʋʋm tusri.” (Vẽnegre 20:6) Kirisã na-rɩt-n-taasã yaa pagb la rap sẽn da vɩɩmd tẽngã zugu. Dẽnd b sã n wa be saasẽ n dɩt naam tẽngã zugu, na n yɩɩ nimbãan-zoɛtb la wʋmdba.—Vẽnegre 5:10.

Sasa kãng la a Zeezi na n kɩt tɩ ninsaalbã rɩ a kũumã sẽn yɩ maoongã nafa tɩ pidi, n sɩd paam b mens ne yel-wẽndã. Yẽ ne a na-rɩt-n-taasã na n sõnga wẽn-sakdbã tɩ b lebg neb sẽn zems zãnga, n pa tar yel-wẽnd ye. Wakat kãng tɩ ninsaalbã vɩɩ wa Wẽnnaam sẽn da rat sɩngrẽ wã. A ra ratame t’a Ãdem ne a Hawa rog kamb n pid dũni wã, tɩ b vɩɩmã me yɩ noogo. Kũumã meng a Ãdem yel-wẽndã sẽn wa ne wã pa na n le zĩnd ye.

Dẽ masã la d na n tõog n yeel t’a Zeezi saa tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ-a wã. A Zeezi naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã sã n wa sa, a na n lebsa soolmã, la ninsaalbã sẽn zems zãngã a Ba wã. Ad woto sɩd yaa sik-m-meng tɛkẽ! Tʋm-tʋmd a Poll goma rẽ yelle, n yeele: “La Wẽnnaam sã n kɩt t’a Zeezi soog bũmba fãa n sɛ, a Zeezi mengã na n saka ned ning sẽn kɩt tɩ bãmb soog bũmb fãa wã, sẽn na yɩl la Wẽnnaam yɩ taoor soab bũmb fãa pʋgẽ.”—1 Korẽnt-rãmbã 15:28.

Yaa vẽeneg tɩ yaa tʋʋm-kãseng la a Zeezi sẽn tar n na n tʋm Wẽnnaam daabã pidsg yĩngã. La Wẽnnaam daabã na n ket n tara pidsg wakat sẽn kõn sa. Dẽnd a Zeezi na n yɩɩ wa yẽ mengã sẽn da yeelã. A ra yeelame yaa: “Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm.”—Zã 14:6.