Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sore, la sɩda, la vɩɩm

Sore, la sɩda, la vɩɩm

Ned kae n pa nong koe-noog ye. Koe-noog n be, yãmb neb nins y sẽn nongã yĩnga.

Koe-no-kãng bee Biiblã pʋgẽ. Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa bũmb fãa naandã n kɩt tɩ b gʋls Biiblã hal sẽn kaoose. Seb-kãngã pʋgẽ, b togsda kibay sẽn be Biiblã sɛb a naas pʋgẽ, n taasd tõnd koe-noog meng-menga. Sebr fãa yʋʋr yaa ned ning Wẽnnaam sẽn vẽneg t’a gʋlsã yʋʋre. Yaa a Matye, a Mark, a Luk la a Zã.

Neb wʋsg boonda sɛb a naasã tɩ Evãnzill-dãmbã. Evãnzill rat n yeelame tɩ koe-noogo. Fãa gomda a Zeezi yelle, n wilgdẽ tɩ yaa ne yẽ maasem la Wẽnnaam na n fãag ãdem-biisã, tɩ yẽ n yaa Wẽnnaam Rĩungã sẽn be saasẽ wã Rĩma, la t’a na n wa kɩtame tɩ sẽn tẽed-b yẽ wã paam bark wakat sẽn kõn sa.—Mark 10:17, 30; 13:13.

BÕE YĨNG TƖ YAA HAL SƐB A NAASE?

Tõe tɩ y sokda y meng bõe yĩng tɩ Wẽnnaam kɩt tɩ neb a naas fãa gʋls a Zeezi vɩɩmã kibare, la a sẽn zãms nebã bũmb ninsã.

Wẽnnaam sẽn maan woto wã pa zaalem ye. D rɩk makr ne neb a naas sẽn kelgd karen-saamba. Sẽn yas-a karen-saambã taoorã yaa lampo-rɛɛsda, tɩ sẽn yas-a a rɩtgã yaa logtore. Sẽn be-a a goabgã yaa zĩm-yõgda, n leb n yaa karen-saambã zoa meng-menga. Naas-n-soabã yasa karen-saambã poorẽ. A yʋʋmã pa ta a taabã, la yaa ned sẽn gũusd n get bũmb fãa. B naasã fãa yaa sɩd dãmba, karen-saambã goamã sẽn kẽ ned fãa to-to wã me pa yembr ye. Dẽnd ned fãa sã n na n gʋls karen-saambã sẽn yeel la a maanã, pa na n wõneg a to rẽnd zãng ye. D sã n karem neb a naasã sẽn togsã, n tẽeg tɩ b raabã pa yembre, d na n bãnga karen-saambã sẽn maan la a yeelã sõma. Makrã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ sẽn yaa neb a naas n togs karen-saam-kãseng a Zeezi vɩɩmã kibarã, nafda tõnd wʋsgo.

 D kẽng taoor ne makrã. Lampo-rɛɛsdã ratame t’a sẽn na n gʋlsã kẽ zʋɩf-rãmbã n yɩɩda. Dẽnd a sẽn togs yɛlã to-to wã yaa nin-kãens sõngr yĩnga. Logtorã na n gomda bãad-rãmbã ne koms-rãmbã sãoogr yell n yɩɩda. Rẽnd bũmb kẽer lampo-rɛɛsdã sẽn togs la yẽ pa na n togse, bɩ a na n togsa yɛlã tɩ pa pʋg taab wa lampo-rɛɛsdã sẽn togsã ye. Karen-saambã zoa wã na n goma sẽn noom karen-saambã, sẽn pa noom-a, la a zʋg-sõma wã yell n yɩɩda. Sẽn yaa-a yao wã na n kʋmsa karen-saambã sẽn yeel la a maanã koɛɛg-koɛɛga. La b fãa sẽn na n togsã yaa sɩda. Woto wilgdame tɩ sẽn yaa neb a naas n togs a Zeezi vɩɩmã kibarã, sõngdame tɩ d bãng-a sõma, a sẽn tʋm tʋʋm ninsã, la a sẽn zãms nebã bũmb ninsã.

Neb kẽer mi n yetame t’a Matye, a Mark, a Luk bɩ a Zã Evãnzille. Woto pa ziri, bala ned fãa gʋlsa ‘koe-noog sẽn togsd a Zeezi Kiris yɛlã.’ (Mark 1:1) La d tõe n yeelame tɩ sɛb a naasã fãa yaa Evãnzill a yembre, bɩ koe-noog a Zeezi zugu.

Neb wʋsg maka sɛb a naasã kibay ne taaba, n dɩk sebr fãa gʋlsd sẽn togs t’a to pa togsã n lok taaba. Yʋʋmd 170 wã sẽnese, a Tatian sẽn yit Siiri wã modgame n maan woto. A sak n deegame tɩ sɛb a naasã goam pa kɩɩsd taaba, la tɩ Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlse. A rɩka fãa n fãoog taaba, n maneg tɩ lebg seb-yɛng (Diatessaron) sẽn gomd a Zeezi vɩɩmã la a tʋʋmdã yelle.

Seb-kãngã me yaa woto, la a yaa vẽeneg n yɩɩda. Bala a Zeezi bãngr-goam wʋsg pidsame tɩ d wʋmd b võor sõma, t’a yel-bũnã me lebg vẽeneg n paase. Woto kɩtame tɩ d wʋmd a goamã la a tʋʋmã võor sõma, la d mi yɛlã sẽn pʋg taab to-to wã. Sẽn vaeesd-b tẽn-gãongã sẽn yã bũmb ninsã kɩtame tɩ yɛl kẽere, n paas Evãnzill gʋlsdbã sẽn da rat tɩ d bãngã lebg vẽeneg n paase. Ned kae n mi yɛlã sẽn pʋg taab to-to wã kɛpɩ ye. La tog n yɩɩ wa d sẽn togs seb-kãngã pʋgẽ wã.

SORE, LA SƖDA, LA VƖƖM

Yãmb sã n wa karemd sebrã, bɩ yãmb ne neb nins y sẽn nongã tẽeg a Zeezi mengã sẽn yeel tʋm-tʋmd a Toma wã. A yeel-a-la woto: “Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yembr ka tõe n wa m ba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.”—Zã 14:6.

Seb-kãngã na n sõnga yãmb tɩ y bãng a Zeezi sẽn yaa “sorã” võore. Yaa ne yẽ maasem bal la d tõe n pʋʋs a Zeova. Leb n yaa yẽ n tõe n sõng tɩ zems-n-taar le zĩnd tõnd ne Wẽnnaam sʋka. (Zã 16:23; Rom-dãmbã 5:8) Dẽnd yaa ne yẽ maasem bal la d tõe n paam Wẽnnaam zoodo.

A Zeezi la “sɩdã” rat n yeelame t’a no-goamã la a tʋʋm-tʋmdɩ wã fãa pʋgẽ, a tũu sɩdã. Ne yẽ maasem, bãngr-goam wʋsg lebga “n-yẽe,” rat n yeel tɩ pidsame. (2 Korẽnt-rãmbã 1:20; Zã 1:14) Woto sõngda tõnd tɩ d bãng a tʋʋmdã sẽn yaa a soab Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ.—Vẽnegre 19:10.

Leb n yaa Zeezi la “vɩɩm,” bala a sẽn ki t’a vɩɩmã sẽn zems zãngã yɩ maoongã, d tõe n wa paama “vɩɩm hakɩɩkã,” sẽn yaa “vɩɩm sẽn kõn sa wã.” (1 Tɩmote 6:12, 19; Efɛɛs-rãmbã 1:7; 1 Zã 1:7) Yaa ne yẽ maasem me la neb milyõ-rãmb sẽn ki na n vʋʋge, n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽngã zug arzãnã pʋgẽ.—Zã 5:28, 29.

Tõnd ned kam fãa segd n bãnga tʋʋmd ning a Zeezi sẽn tar Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã sõma. Wẽnd na kɩt tɩ sebrã sõng-y tɩ y bãng a Zeezi sõma, bala yẽ la “sore, la sɩda, la vɩɩm”!