Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 86

Bi-ribl sẽn da menem n lebg n wa

Bi-ribl sẽn da menem n lebg n wa

LUK 15:11-32

  • BI-BƖƖG SẼN DA MENEMÃ YEL-BŨNDI

A Zeezi wẽe yel-bũn n gom pesg la lagf sẽn menem yelle. Wõnda a ra keta Peere soolmã sẽn pa zãr ne Zʋrdẽ kʋɩlgã. Yel-bũn a yiibã fãa wilgdame tɩ yel-wẽn-maand sã n tek yam n le paam Wẽnnaam zoodo, d segd n kɩdma sũ-noogo. Fariizẽ-rãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã ra sãbsa a Zeezi, a sẽn sakd tɩ yel-wẽn-maandb wat a nengẽ wã. La rẽ yĩnga b rɩka yam a Zeezi yel-bũn a yiibã pʋgẽ bɩ? Sõng-b lame tɩ b bãng tɩ d Ba sẽn be saasẽ wã sũur nooma ne yel-wẽn-maand sẽn tek yam bɩ? A Zeezi wẽe yel-bũnd a to n maneg n gom rẽ yelle.

Yel-bũndã pʋgẽ, a goma rao sẽn tar kom-dibli a yiib yelle. La yaa yao wã yell la a gom n yɩɩda. Fariizẽ-rãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã, n paas neb a taabã sẽn da kelgd a Zeezi wã segd n dɩka yam yao wã sẽn maanã pʋgẽ. Ba wã ne bi-kãsengã sẽn tall manesem ningã me tõe n sõnga nebã tɩ b rɩk yam. D ges ba wã ne a kom-dibli wã sẽn tall manesem ningã, la d bʋgs rẽ zug neere.

A Zeezi yeelame: “Rao n dag n tar kom-dibli a yiibu. La yao wã yeela a ba wã yaa: ‘M ba, pʋɩ-y y paoongã n yãk m pʋɩɩr n kõ-ma.’ La ba wã pʋɩ-b-la a paoongã.” (Luk 15:11, 12) Pa raoã kũum poor la yao wã sẽn kos a rogem-pʋɩɩrã ye. A ba wã ra ket n vɩɩme. La a ra ratame bal tɩ b pʋɩ paoongã n kõ-a a rẽnda, t’a paam n maan a sẽn date. A sẽn deegã, a maana bõe?

A Zeezi yeelame: “Rasem bilf zugẽ, yao wã tigsa a sẽn da tarã fãa n kẽng tẽn-zãrgẽ, n tɩ sãam a paoongã be ne tʋʋm-dẽgd maanego.” (Luk 15:13) A sã n da pa a ba wã zakẽ, a ra na n paamame t’a get a yelle, n sagend-a la a sõngd-a. La a kẽnga tẽn-zãrgẽ n tɩ tʋm tʋʋm-dẽgd n sãam a paoongã fãa. Tarẽ-n-tarẽ, wa n lebga nimbãanega.

A Zeezi yeela woto: “La yẽnda sẽn sãam a paoongã fãa n sa, kom kãseng n kẽ tẽn-kãnga, la koma sɩngame n nams-a. Yẽnda kẽng n tɩ noka tẽnga ned a yembre, t’a tʋm yẽnda a pʋtẽ t’a tɩ gũ kurkuyã. Yẽnda dag n datẽ-la zãbnã kurkuyã sẽn da rɩtã n dɩ n pid a pʋga, la ned ka kõt yẽnda ye.”—Luk 15:14-16.

Wẽnnaam tõogã ra wilgame tɩ kurkur yaa rẽgdo. La baa ne rẽ, biigã wa n tɩ gũuda kurkuy. Komã ra tar-a lame, hal t’a ra rat kurkuyã rɩɩbo. Toogã sẽn wa n wʋm-a tɩ sẽn maand le kae wã, a zĩnd n “tagsa a sũurẽ.” Bõe la a maan-yã? A yeela a meng yaa: “M baaba tʋmtʋmdbã waooga, la b tara rɩɩb n dɩt n tɩgd n kelldẽ, tɩ kom kʋʋd maam ka. Mam na n yikame n kẽng m baaba nengẽ n tɩ yeel-b yaa: ‘M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba. Mam ka leb n zems tɩ b bool maam tɩ yãmb biig ye. Ges-y maam wa yãmb tʋmtʋmd a yembre.’ ” Rẽ poore, a sɩd yikame n na n kẽng a ba wã nengẽ.—Luk 15:17-20.

A ba wã manesem na n yɩɩ wãna? Rẽ yĩnga a sũurã na n yika ne a biigã t’a tʋ-a, a sẽn yi n bas zakã yĩng bɩ? A sã n ta yiri, a ba wã na n get-a-la woto bal t’a toog kae ne-a bɩ? Sã n da yaa yãmb bi-ribl bɩ y bi-pugla, y manesem na n yɩɩ wãna?

BIIGÃ SẼN DA MENEMÃ LEBG N WAAME

Yel-bũndã pʋgẽ, a Zeezi wilga ba wã manesem sẽn yɩ to-to. A yeelame: “Yẽnda [biigã] sẽn ket n be yɩɩga, a ba wã yãnd-a lame t’a nimbãanega yõk-a. A ba wã wudgame n tɩ  mobg-a n mok-a.” (Luk 15:20) Baa raoã sẽn da wʋm t’a biigã tʋmda tʋʋm-dẽgdã, a reeg-a-la sõma. Woto wilgda d saasẽ Ba wã sẽn deegd yel-wẽn-maand sẽn tek yam n kos sugr to-to. La rẽ yĩnga, tũudmã taoor dãmb sẽn yet tɩ b tũuda a Zeova ne b sũy fãa wã bãnga rẽ bɩ? B na n sak n deegame t’a Zeezi me sẽn tar manesem ning ne yel-wẽn-maandbã, yaa a Zeova togs-n-taar la a rɩkd sɩda?

Ba wã sẽn yã a biigã, n ges a nen-wamdã, a bãngame t’a sũurã sɩd sãama ne a mengã sẽn maanã. A sẽn deeg a biigã n wilg t’a ket n nong-a lame wã kɩtame tɩ pa yɩ toog ne biigã t’a sak n togs a ba wã a kongrã ye. A Zeezi yeela woto: “Biigã yeela a ba wã yaa: ‘M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba. Mam ka leb n zems tɩ b bool maam tɩ y biig ye.’”—Luk 15:21.

Ba wã yeela a tʋm-tʋmdbã yaa: “Wa-y ne fuug ning sẽn yaa-a neer n yɩɩdã tao-tao n yeelg-a. Ning-y-yã-a nug-bilã nugbĩnga, la y wĩd-a neooda. Wa-y ne nag-bi-noabdgã, n kʋ-a tɩ d rɩ la d maan sũ-noogo. Bala, mam bi-ribl-kãngã rag n kiime la a leb n vʋʋgame. A rag n menemame, la d leb n yãnd-a lame.” La bãmb sɩd “sɩngame n kɩdemdẽ.”—Luk 15:22-24.

Rẽ tɩ raoã bi-ribl kãsengã bee pʋʋgẽ. A Zeezi yeela woto: “Yẽnda sẽn lebg n watẽ n kolg yiri, a wʋma yʋʋmb ne saoog rãamde. Yẽnda boola tʋmtʋmd a yembr n sok-a bũmb ninga sẽn maandã võore. Tʋmtʋmdã yeela yẽ yaa: ‘Yãmb yao wã lebg n waame, tɩ yãmb ba wã kʋ nag-bi-noabdgã, a sẽn lebg n wa ne laafɩ wã yĩnga.’ Yẽnda sũurã puugame t’a ka sak n na n kẽ ye. A baaba wã yiime n na n bool-a t’a wa n kẽ. Dẽ, a leoka a ba wã yaa: ‘Ade, yaa yʋʋm wʋsg la mam tʋmd n kõt yãmba. Mam nan ka kɩɩs yãmb noor ye. La maam yẽ, yãmb zɩɩ n kõ maam baa bull tɩ m maan sũ-noog ne m zo-rãmb ye. La yãmb bi-kãngã, sẽn sãam-a yãmb paoongã  ne pʋg-yoaadbã sẽn lebg n wa wã, yãmb kʋʋ nag-bi-noabdgã n kõ-a.’ ”—Luk 15:25-30.

Bi-ribl-kãsengã sũur pa yɩ noog ne a ba wã sẽn maanã ye. Woto me, Fariizẽ-rãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã me sãbsa a Zeezi, a sẽn zoet nebã nimbãaneg la a sõngd-bã. Yaa rẽ yĩng la a Zeezi sẽn wẽ yel-bũndã. Wẽnnaam sẽn zoet yel-wẽn-maandbã nimbãaneg n kõt-b sugrã sã n pa noom neda, a soab segd n dɩka yam yel-bũn-kãngã pʋgẽ.

A Zeezi baasa kibarã, n wilg ba wã sẽn yeel a bi-kãsengã bũmb ninga. A yeel-a lame yaa: “M biiga, fo bee ne maam daar fãa, la bũmb nins fãa mam sẽn tarã yaa foom n so. La a zemsame tɩ tõnd maan sũ-noog n kɩdem. Bala fo yao wã fo sẽn ne wã rag n kiime, la a leb n vʋʋgame. A rag n menemame, la m leb n yãnd-a lame.”—Luk 15:31, 32.

A Zeezi pa togs bi-kãsengã sẽn maane, a ba wã sẽn gom ne-a wã poor ye. La a Zeezi kũumã la a vʋʋgrã poore, “maan-kʋʋdb wʋsg rag n sakda tẽebã.” (Tʋʋmã 6:7) Tõe t’a Zeezi sẽn wa n wẽed yel-bũndã tɩ bãmb kẽer da bee be. Sɩd me, b sã n tags neer la b tek yam, bãmb me tõe n paamame tɩ Wẽnnaam kõ-b sugri, n deeg-ba.

Hal baa rũndã, kiris-neb hakɩɩkã pa tog n yĩm a Zeezi yel-bũndã sẽn zãmsd tõnd bũmb ningã ye. Pipi, d kell n pa Wẽnnaam nin-buiidã sʋka, tɩ rẽ n wilgd tɩ d tara yam. Yaa be la d tõe n paam tɩ d Ba wã sẽn nong-dã get d yelle, n sagend tõndo, n kogend tõnd la a sõngd-do. Rẽ n são d sẽn na n kẽng “tẽn-zãrgẽ,” rat n yeel tɩ n zãag ne Wẽnnaam nin-buiidã, tɩ lebg yĩngã ratem n pak-do.

Yiibu, baa d sã n zãaga d meng ne Wẽnnaam noyã, d segd n sika d meng n lebg n wa d Ba wã nengẽ, n le paam t’a sũur noom ne-d yɛsa.

Bũmb a to me la yel-bũndã wilgd tõndo. Bi-kãsengã pa kõ a yao wã sugr ye. A sũurã pʋd n yikame. La ba wã yẽ yɩɩ wʋmda, n kõ a biigã sugri. Woto me, ned sẽn zãag ne Wẽnnaam nin-buiidã sã n tek yam n kos sugr n lebg n wa d Ba wã nengẽ, d segd n kõ-a-la sugr la d reeg-a sõma. D tog n maana sũ-noogo, bala yaa wa a “rag n kiime, la a leb n vʋʋgame,” wa a ‘rag n menemame, la b leb n yãnd-a lame.’