Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 95

Kãadmã kaoobo, la d sẽn segd n nong kambã

Kãadmã kaoobo, la d sẽn segd n nong kambã

MATYE 19:1-15 MARK 10:1-16 LUK 18:15-17

  • WẼNNAAM SẼN YET KÃADEM KAOOB WƐƐNGẼ

  • SẼN YÃK-B YAM N PA KẼ KÃADMÃ

  • YAA TƖLƐ TƖ D YƖ WA KOM-BÕONEGO

A Zeezi ne a karen-biisã yii Galɩle n pasg Zʋrdẽ kʋɩlgã, n dɩk sor n teesd Peere. A Zeezi sẽn da kẽng be pĩndã, a ra goma kãadmã kaoob yell ne Fariizẽ-rãmbã. (Luk 16:18) B le goma rẽ yelle, n na n bẽd a Zeezi.

A Moyiiz ra yeelame tɩ rao tõe n kaoo kãadem, sã n mikame t’a pagã maana bũmb t’a “sũur puugi.” (Tõodo 24:1) Nebã tagsg ra yaa toor-toore, sã n yaa ne bũmb nins sẽn tõe n kɩt tɩ ned kao a kãadmã. Kẽer ra tagsdame tɩ baa yaa yel-bõones poorẽ, ned tara sor n kao kãadem. Rẽ n so tɩ Fariizẽ-rãmbã sok a Zeezi yaa: “Dẽ yĩnga, noor beeme tɩ rao rig a pag a beegr buud fãa yĩnga?”—Matye 19:3.

La a Zeezi leoorã pʋgẽ, a pa togs ninsaalb tagsg ye. A wilga Wẽnnaam sẽn dat bũmb ning kãadmã wɛɛngẽ. A yeelame: “Yãmb ka karem tɩ hal sɩngr wẽndẽ, Naandã naan-b-la rao ne pag laa? La b yeele: ‘Yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiibã na n yɩɩ yĩng a yembre?’ Woto, b ka leb n yaa neb a yiib ye, b yaa yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.” (Matye 19:4-6) Wẽnnaam sẽn wa n lugl a Ãdem ne a Hawa kãadmã, a pa wilg tɩ b tõe n kaoo b kãadmã ye.

La Fariizẽ-rãmbã kɩɩsa a Zeezi gomdã. B sok-a-la woto: “La bõe yĩng t’a Moyiis kõ noor tɩ sã n na n dig pag bɩ b kõ-a baosg sebr la b rig-a?” (Matye 19:7) A Zeezi leokame: “Yaa yãmb sũyã sẽn yaa kegemsã yĩng n kɩt t’a Moyiis kõ yãmb noor tɩ y rig y pagbã. La hal sɩngr wẽndẽ, rag n ka a woto ye.” (Matye 19:8) A sẽn yeel tɩ “sɩngr wẽndẽ” wã, pa a Moyiis wakatã ye. Yaa Wẽnnaam sẽn wa n na n lugl kãadem Edɛnnã.

Rẽ poor la a Zeezi togs-b bũmb b sẽn tog n bãng vẽenega. A yeela woto: “Mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.” (Matye 19:9) Dẽnd Gʋls-sõamyã pʋgẽ, yaa ned pag bɩ a sɩd sẽn na n yo bal la a tar sor n kao kãadmã.

Rẽ n so t’a Zeezi karen-biisã yeel yaa: “Rao ne pag yellã sã n yaa a woto, dẽnd f sã n ka kẽ kãadem n são.” (Matye 19:10) Sɩd me, yaa vẽeneg tɩ ned sã n dat n kẽ kãadem, a segd n ninga a yamẽ tɩ yaa a yõor tɛka.

La a Zeezi goma neb sãnda sẽn paad woto n pa kẽ kãadmã me yelle. A yeelame tɩ neb kẽer rogame n pa tõe n kẽ kãadem ye. Kẽer yaa b sẽn kɩsge, la sãnda yẽ yaa bãmb n modgd b mense, tɩ pag ne rao lagengã tʋlsem ra tõog-ba, b sẽn dat n lʋɩɩs Rĩungã yɛl taoor b vɩɩmã pʋgẽ wã yĩnga. La a Zeezi yeela a kɛlgdbã yaa: “Ned ning sẽn tõe n wʋm-a koe-kãngã võor bɩ a wʋme.”—Matye 19:12.

Rẽ zugẽ, neb n tall b kom-bõoneg n wa a Zeezi nengẽ. La karen-biisã zaba nebã. Tõe tɩ b ra pa rat tɩ kambã wa tiis a Zeezi ye. A Zeezi sẽn yã rẽ, a sũurã yikame t’a yeel-b yaa: “Bas-y kom-bãoonegã tɩ b wa mam nengẽ la y ra gɩdg-b ye, tɩ Wẽnnaam soolmã yaa neb nins sẽn wẽnd-b bãmbã yĩnga. Mam yeta yãmb sɩda tɩ ned ning fãa sẽn kõn deeg Wẽnnaam soolmã koɛɛg wa bi-bilfu, a kõn kẽ be ye.”—Mark 10:14, 15; Luk 18:15.

Ad yaa zãmsg sẽn tar pãnga! D sã n dat n paam n kẽ Wẽnnaam soolmã pʋga, d tog n yɩɩ wa kamba, n tall sik-m-menga, la d sakd zãmsgo. A Zeezi wilgame t’a nonga kamba, n dɩk-b n zĩndg a karsẽ, n ning-b barka. A nonga ned ning fãa sẽn “reegd Wẽnnaam soolmã wa bi-bilfu.”—Luk 18:17.