Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 96

A Zeezi goma ne ra-kãagr sẽn yaa naaba

A Zeezi goma ne ra-kãagr sẽn yaa naaba

MATYE 19:16-30 MARK 10:17-31 LUK 18:18-30

  • RA-KÃAGR N DAT N BÃNG A SẼN TOG N MAAN N PAAM VƖƖM SẼN KÕN SA

A Zeezi keta Peere. A tũuda be n na n kẽng Zeruzalɛm. Rao a ye sẽn yaa ra-kãagr n wudg n wa a nengẽ, n yĩgimd a taoor n na n sok bũmbu. Raoã yaa naaba. Tõeeme tɩ yaa zʋɩf-rãmbã karen-doog a ye naaba, pa rẽ bɩ bʋ-kaoodbã sull ned a yembre. A soka a Zeezi yaa: “Karen-saam-sõngo, bõe la mam tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa?”—Luk 8:41; 18:18; 24:20.

A Zeezi yeel-a lame yaa: “Bõe yĩng tɩ f boond maam tɩ nin-sõngo? Ned kae n yaa sõama tɩ sã n ka Wẽnnaam b yembr bal ye.” Wõnda raoã sẽn bool a Zeezi tɩ ‘nin-sõngã’ ka yit a sũurẽ ye. Bala rabẽ rãmbã ra maanda woto. Baa ne a Zeezi sẽn sɩd mi neb zãmsg sõma wã, a wilga raoã tɩ yaa Wẽnnaam bal la b tog n bool tɩ “sõngo.”

A Zeezi leoka raoã n yeele: “Fo sã n dat n kẽ vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bɩ f sak tõodã.” La a soka a Zeezi tɩ “tõ-bʋse?” A Zeezi sõdga tõod a nu tõod piigã sʋk n wilg-a, n yeele: “Da kʋ ye, da yo ye, da zu ye, da kɩs kaset-zĩrẽ ye, waoog f ba la f ma.” Rẽ poore, a paasa tõog a ye sẽn yɩɩd a sẽn sõdg-b rãmbã. A yeelame: “Nong f to wa f menga.”—Matye 19:17-19.

Raoã yeela a Zeezi yaa: “Mam saka tõ-kãens fãa! Bõe n ket yɛsa?” (Matye 19:20) Tõeeme t’a tagsame tɩ bõn-kãseng n ket a sẽn segd n maan n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã. A Zeezi ges-a lame, “n noang-a,” a sẽn yã t’a soka ne pʋ-peelmã. (Mark 10:21) La bũmb n da tõe n gɩdg-a t’a pa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã ye.

Raoã ra nonga a paoongã tɩ loog noore. Rẽ n so t’a Zeezi yeel-a yaa: “Bũmb a yembr n paoog foom. Kẽng n koos bũmb nins fãa fo sẽn tarã n kõ naong rãmba, la fo na paam paoong arzãna [“saasẽ,” MN], la wa n tũ maam.” Sɩd me, raoã ra tõe n dɩka a ligdã n pʋɩ naong rãmbã sẽn pa tar n na n dol-a wã, la a lebg a Zeezi karen-biiga. La a gãnema a neng n loog ne sũ-sãanga. Wõnda a nimbãaneg meng yõka a Zeezi. Raoã ra tara “paoong wʋsgo,” n nong rẽ ne a sũur fãa, tɩ lud a yamã t’a pa bãng paoong hakɩɩkã ye. (Mark 10:21, 22) A Zeezi yeela woto: “Ad na n yɩɩ toog ne neb nins sẽn tar arzegsã tɩ kẽ Wẽnnaam soolmẽ.”—Luk 18:24.

A Zeezi gomdã linga a karen-biisã hal wʋsgo. A sẽn togs bũmb ning n paasã me ling-b lame. A yeela woto: “Yʋgemd sẽn na n tũ fu-pĩim yõorẽ n loog yaa naana n yɩɩd arzɛk soab sẽn na n kẽ Wẽnnaam soolmẽ.” Kɩtame tɩ karen-biisã sok yaa: “Ãndã n tõe n paam fãagre?” La rẽ yĩnga fãagrã paoong yaa toog hal tɩ ned pa tõe n paam bɩ? A Zeezi zẽka a neng n ges-ba, n leok-b woto: “Ninsaalbã sẽn ka tõe bũmb ningã, Wẽnnaam tõeeme.”—Luk 18:25-27.

Rẽ la a Pɩyɛɛr togs gomd sẽn wilgd tɩ bãmb manesmã yaa toor ne ra-kãagrã. A yeela a Zeezi yaa: “Tõnd basa bũmb fãa n tũud yãmba, tõnd yell na n yɩɩ a wãn-wãna?” A Zeezi wilgame tɩ yam-sõng ning b sẽn yãkã na n kɩtame tɩ b wa paam barka. A yeel-b lame yaa: “Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb fãa sẽn tũ maamã, tɩ bũmba fãa tekrã wakate, ninsaal bi-riblã sã n wa zaoond b naamã geer zugu, yãmb me na n zaoonda gɛy piig la a yiib zut n kao Israyɛll buud piig la a yiibã bʋʋdo.”—Matye 19:27, 28.

A Zeezi ra gomda wakat ning Wẽnnaam sẽn na n wa tek bũmb fãa, n maneg tẽngã t’a lebg wa Edɛn zẽedã zĩig sẽn da yaa to-to wã. Wakat kãnga, a Pɩyɛɛr ne karen-biis a taabã na n paam n naaga a Zeezi saasẽ, n dɩ naam tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu. Woto yaa keoor sẽn sek b na sak bõn buud fãa.

La pa beoog-daar bal la sẽn tũud-b a Zeezi wã na n paam keoor ye. B zoe n tara keoore. A Zeezi yeelame: “Ned ka be sẽn na n bas a yiri, a paga, a buudu, wall a kamba, Wẽnnaam soolmã yĩnga, n ka reeg wʋsg n yɩɩd a woto zamaan-kãnga pʋgẽ, la a paam vɩɩm sẽn kõn sa zamaan ninga sẽn watã pʋgẽ ye.”—Luk 18:29, 30.

Sɩd me, sẽn yaa zĩig ning fãa la kiris-ned kẽnge, a tara tẽed-n-taas sẽn nong-a, tɩ zems-n-taar be b sʋk n yɩɩd ned ne a roagda. Bʋko, wõnda raoã sẽn yaa ra-kãagrã na n konga bark-kãnga, n leb n pa na n paam n tɩ vɩɩm saasẽ, Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ ye.

A Zeezi paasame yaa: “Dẽenem dãmb wʋsg n na n lebg yaoolem dãmba, tɩ yaoolem dãmb wʋsg lebg dẽenem rãmba.” (Matye 19:30) A gomdã võor yaa bõe?

Raoã sẽn yaa zʋɩf-rãmbã taoor soab a ye wã yĩnga, a naaga ‘dẽenem dãmbã.’ A sẽn zoe n tũud Wẽnnaam tõodã, wõnda a na n sak n lebga a Zeezi karen-biiga, n tʋm tʋʋm wʋsg n teel Rĩungã. La yaa a paoongã n pak-a n yɩɩda. Nin-talsã yẽ ra getame t’a Zeezi sẽn zãmsd nebã bũmb ningã yaa sɩda, n tõe n kõ ned vɩɩm sẽn kõn sa. D tõe n yeelame tɩ bãmb n yaa “yaoolem dãmba,” la masã b lebga “dẽenem rãmba.” B na n wa paam n zaoonda naam gɛy, n naag a Zeezi saasẽ n dɩ naam tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu.