Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 75

A wilga bũmb ning sẽn wat ne sũ-noog hakɩɩkã

A wilga bũmb ning sẽn wat ne sũ-noog hakɩɩkã

LUK 11:14-36

  • A RIGDA ZĨN-DÃMBÃ NE ‘WẼNNAAM NUGU’

  • SŨ-NOOGÃ YẼGR SẼN YAA BŨMB NINGA

JA Zeezi goma pʋʋsgã yell sẽn nan pa kaoose. A koe-moonegã sasa, a goma pʋʋsgã yell n yɩlme. La bũmb a taab me n maan n yɩlem a koɛɛgã mooneg sasa. A sẽn da wa n be Galɩle wã, a maana yel-soalem tɩ b rõd-a tɩ yaa ne zĩn-dãmbã naab pãng la a maand yel-soalmã. A bee Zʋʋde masã, la be me b rõd-a-la woto.

Zĩn n da kẽ raoa, n kɩt t’a pa tõe n gom ye. A Zeezi riga zĩnã t’a yi n bas raoã, hal tɩ kʋʋngã yɛɛse. La sẽn da rat-b n sãam a yʋʋrã rõd-a-la wa nebã sẽn da rõd-a pĩndã. B yeelame tɩ “yaa ne zĩn-dãmbã naab a Belzebull pãng la a Zeezi digd zĩn-dãmbã.” (Luk 11:15) Sãnda me ra rata kaset a taab sẽn wilgd a Zeezi sẽn sɩd yaa ned ningã. Rẽ n so tɩ b yeel t’a maan bãnd sẽn yit saasẽ.

A Zeezi sẽn bãng tɩ yaa yẽ noor la b baoodã, a leok-b-la wa a sẽn da leok nebã Galɩle wã. A yeel-b lame tɩ soolem neb sã n welg taaba, soolmã na n lʋɩɩme. A sok-b-la woto: “Sʋtãana sã n welg la a maand beem ne a soolem dãmba, a rĩung na n le zĩnda wãna?” Rẽ, a yeel-b lame yaa: “Mam sã n digd sʋtãamba ne Wẽnnaam nug pãnga, dẽnna Wẽnd Rĩungã sɩd waa yãmb sʋka.”—Luk 11:18-20, Sebr Sõngo.

A Zeezi sẽn yeel tɩ yaa ne ‘Wẽnnaam nugã,’ tõe t’a kɛlgdbã tẽega bũmb sẽn maan pĩnd wẽndẽ. A Moyiiz sẽn wa n kẽng a Faraõ zakẽ wã n tɩ maan yel-solemdã, sẽn da be-b be wã kelmame n yeele: “Bõn-kãngã yaa Wẽnnaam nug n maane!” Leb n yaa ‘Wẽnnaam mengã nug-bil’ n gʋls tõod piigã kug-wals a yiibã zugu. (Yikri 8:15; 31:18) Woto me, yaa ne ‘Wẽnnaam nugu,’ rat n yeel t’a vʋʋsem sõngã pãnga, la a Zeezi sẽn tõe n dig zĩn-dãmb la a sãoog bãasã. Sẽn paase, Wẽnnaam Rĩungã ra bee neb nins sẽn dõt a Zeezi wã sʋka, bala a Zeezi sẽn yaa Rĩungã Rĩm Wẽnnaam sẽn yãkã ra be b sʋka, n maand yel-soalma.

A Zeezi sẽn tar tõog n digd zĩn-dãmbã pʋd n wilgda vẽeneg t’a pãngã yɩɩda a Sʋɩtãana. A leb n dɩka makr a sẽn da zoe n dɩke, n gom zĩn-dẽgd sẽn yi n bas raoa yelle. A wilgame tɩ raoã sã n pa ledg vɩʋʋgã zĩnã sẽn basã ne bõn-sõma, zĩna na n tɩ peega zĩn-dẽgd a yopoe tɩ b fãa kẽ raoã, t’a vɩɩmã lebg toog n yɩɩd pĩndã. (Matye 12:22, 25-29, 43-45) Yaa woto n na n paam Israyɛll buudã.

Pag n zĩnd sʋk n zẽk a koɛɛg n yeel tɩ “pag ning sẽn zã-a a Zeezi pʋgã, la a yẽsem bãmbã yaa ned sẽn tar barka.” Zʋɩf-poak fãa ra tʋllame n yɩ Wẽnnaam no-rɛɛs ma, sẽn yɩɩd fãa, n paam n yɩ Mesi wã ma. Dẽnd tõe tɩ pagã tagsame t’a Maari tara sũ-noogo, a sẽn paam n yaa karen-saam-kãseng a woto ma wã. La a Zeezi wilga neb nins sẽn tar sũ-noog hakɩɩkã, n yeel tɩ “yaa neb nins sẽn kelgd Wẽnnaam goamã n sakdẽ wã n tar barkã [“sũ-noogo,” MN].” (Luk 11:27, 28) A Zeezi zɩ n wilg tɩ b tog n waoogda a Maari n yɩɩd neb a taabã ye. F yaa rao tɩ f yaa paga, yaa f sã n wɩng ne Wẽnnaam sakr la f paamd sũ-noog hakɩɩka. Pa be ne f sẽn kĩ ne a soaba, bɩ f sẽn tõog n maan bõn-kãsems vɩɩmã pʋgẽ ye.

A Zeezi sẽn wa n be Galɩle wã, a zaba nebã b sẽn kos bãnd sẽn yit saasẽ wã. So-kãnga me, a zaba a kɛlgdbã rẽ yĩnga, n yeel-b tɩ b kõn paam bãnd a to, sã n pa “a Zonaas rẽndã” ye. A Zonaas sẽn zĩnd zĩnfã pʋgẽ rasem a tãabo, n paas a sẽn moon koɛɛgã ne yẽesem Niniiv tɩ nebã tek yam n kos sugrã fãa yaa bãnde. A Zeezi yeelame: “La gese, sẽn be-a ka wã yɩɩda a Zonaase.” (Luk 11:29-32) A Zeezi leb n yɩɩda a Salmo sẽn da tar yam-kãseng hal tɩ Seba rĩm-poakã yi zĩ-zãrg n wa kelg-a wã.

A Zeezi paasame: “Ned kõn yõgen fɩtl n bao zĩig n solg-a, wall a fõgen-a ne peoog ye. Ayo! A dogend-a-la fɩtl doagendg zugu.” (Luk 11:33) Tõe t’a ra rat n yeelame tɩ yẽ sẽn zãmsd nebã la a maand yel-soalmã yaa zaalem, wa ned sẽn yõgen fɩtl n fõgen ne peoogo. Bala nebã yam da ludame, tɩ b pa ne yẽ sẽn maandã fãa yõod ye.

A Zeezi sẽn dig zĩnã t’a yi n bas raoã t’a tõe n gom masã wã, ra tog n kɩtame tɩ nebã pẽg Wẽnnaam, la b togs b taabã bũmb ning a Zeova sẽn maanã. La b pa maan woto ye. Rẽ n so t’a Zeezi keoog ned ning fãa sẽn dat n sãam yẽ yʋʋrã, n yeele: “Gũus f menga, tɩ vẽenem ning sẽn be fo pʋgẽ wã da wa n lebg lik ye. Dẽ, fo yĩngã tõr sã n tar vẽenem, tɩ lik baa bilf ka be zĩig baa a ye, a na n paama vẽenem sõama wa wakat ning fɩtl sẽn yãgd ne a pãngã fãa n vẽnegd foomã.”—Luk 11:35, 36.