Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 72

A Zeezi tʋma karen-biis 70 tɩ b tɩ moon koɛɛgã

A Zeezi tʋma karen-biis 70 tɩ b tɩ moon koɛɛgã

LUK 10:1-24

  • A ZEEZI YÃKA KAREN-BIIS 70 N TƲM-B TƖ B KẼNG N TƖ MOON KOƐƐGÃ

Yʋʋmd 32 wã ra kolga saabo. A Zeezi sẽn deeg lisgã zemsa yʋʋm a tãabo. Sẽn pa kaoose, yẽ ne a karen-biisã tɩ maana zãn kibsã Zeruzalɛm, la wõnda b ra keta be sẽnese. (Luk 10:38; Zã 11:1) A Zeezi tʋʋmdã ra keta kiis a yoob woto, la yaa Zʋʋde n paas Peere soolmã zĩig ning sẽn pẽ Zʋrdẽ kʋɩlgã la a moon koɛɛgã n yɩɩda.

Yʋʋmd 30 Pakã poore, a Zeezi moona koɛɛgã Zʋʋde hal n tɩ pasg Samaari. Woto rɩka kiisi. Yʋʋmd 31 Pakã wakate, zʋɩf-rãmbã sẽn be Zeruzalɛmmã baoome n na n kʋ-a. Yʋʋmd la pʋɩ-sʋkã sẽn pʋglã, a Zeezi moona koɛɛgã Galɩle n yɩɩda. Wakat kãnga, neb wʋsg n sak n lebg a karen-biisi. A sẽn wa n be Galɩle wã, a zãmsa a tʋm-tʋmdbã koɛɛgã moonego, la a tʋm-ba, n yeel-b woto: “Kẽnd-y la y moondẽ tɩ arzãn [“saasẽ,” MN] soolem kolgame.” (Matye 10:5-7) Masã, a rat n tʋma a karen-biisã tɩ b saag Zʋʋde soolmã n moon koɛɛgã.

A Zeezi yãka karen-biis 70, n tʋm-b yiib-yiibu, tɩ b na n tɩ moon zĩig tigsgã sẽn yaa wʋsg tɩ tʋm-tʋmdbã sõor yaool n paoodẽ wã. (Luk 10:2) A Zeezi mengã ra na n pʋglame n moon zĩ-kãens n paase. A kõo karen-biis 70 wã tõog tɩ b na n sãoog bãase, la b taas nebã koe-noog ning yẽ mengã sẽn taasdã.

Karen-biisã ra pa tog n tɩ moon karen-dotẽ wã ye. A Zeezi yeel-b lame tɩ b kẽng nebã zagsẽ. A sagl-b-la woto: “Yãmb sã n na n kẽ yir fãa, bɩ y pʋʋs-b a woto: ‘Bɩ laafɩ zĩnd yi-kãngã pʋga.’ La laafɩ ned sã n be be, yãmb laafɩ wã na n siga a zugu.” La koe-bʋg la b tog n taase? B ra tog n tɩ yeela nebã tɩ “Wẽnnaam soolmã kolga bãmba.”—Luk 10:5-9.

Sẽn zems yʋʋmde, a Zeezi ra tʋma a tʋm-tʋmdb 12 tɩ b tɩ moone. Noy nins a sẽn kõ karen-biis 70 wã rat n wõnega a sẽn da kõ tʋm-tʋmdbã. A keoog-b lame tɩ pa nebã fãa n na n sak n kelg-b ye. La karen-biisã sã n kell n moone, a Zeezi sẽn yaa Zu-soabã sã n wa, sũ-tɩrs rãmbã na n sak n kelg-a lame.

Pa yã n kaoos la koe-moondb 70 wã lebg n wa a Zeezi nengẽ ye. B sũyã ra nooma wʋsgo. B yeel-a lame yaa: “Zu-soaba, baa zĩn-dãmbã mens sakda tõnd noor yãmb yʋʋrã yĩnga.” B sẽn togs a Zeezi bũmb ningã yɩ-a-la noogo, t’a yeel-b woto: “Mam dag n nee a Sʋtãan sẽn yi yĩngr n lʋɩt wa sa-yãgbo. La ade, mam kõo yãmb pãng tɩ y tab wiis la namse.”—Luk 10:17-19.

A Zeezi goma woto n na n gãneg a karen-biisã yam, tɩ b bãng tɩ baa b sã n paam zu-loeese b na n tõogame, tɩ yaa wa b sẽn tab wiis la nams tɩ baa fʋɩ pa maan-b ye. B leb n tõe n kɩsa sɩd tɩ daar n wat t’a Sʋɩtãan na n yi saasẽ n lʋɩ. La a Zeezi sõnga a karen-biis 70 wã tɩ b bãng bũmb ning sẽn sɩd tar yõod n yɩɩdã. A yeel-b lame: “Da maan-y sũ-noog zĩn-dãmbã sẽn sakd yãmbã yĩng ye. Maan-y sũ-noogo, yãmb yʋyã sẽn gʋls arzãn pʋgẽ wã yĩnga.”—Luk 10:20.

Wakat kãnga, a Zeezi sũur yɩɩ noog wʋsgo, t’a zẽk a koɛɛg n pẽg a Ba wã, a sẽn kõ yẽ karen-biisã tõog tɩ b maan bõn-kãsemse, tɩ b yaool n ka baa fʋɩ nebã taoorã. A wẽnemdame n yeel a karen-biisã yaa: “Bark bee neb nins nin sẽn yãt bũmb nins yãmb sẽn yãtã zutu. Bala, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdb wʋsgo, la rĩm-dãmb dag n dat n yãnda bũmb nins yãmb sẽn yãtã la b ka yãnd ye. B rag n dat n wʋma bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã la b ka wʋm ye.”—Luk 10:23, 24.