Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 80

Pe-kɩɩm-sõngã ne a pe-yãgã

Pe-kɩɩm-sõngã ne a pe-yãgã

ZÃ 10:1-21

  • A ZEEZI GOMA PE-KƖƖM-SÕNG NE PE-YÃG YELLE

A Zeezi keta Zʋʋde soolmẽ wã n zãmsd nebã. A wa n goma piis la pe-yãg yelle. Yaa bũmb a kɛlgdbã sẽn mi sõma. La yaa makr la a sẽn dɩkã. Tõe tɩ rẽ kɩtame tɩ zʋɩf-rãmbã tẽeg a Davɩɩd sẽn da yɩɩle, n yeel tɩ: “Sẽn-Ka-Saab yaa mam pe-kɩɩma, bũmb kõn paoog maam ye. Bãmb gãnegda maam yam-maas zĩigẽ.” (Yɩɩn-sõamyã 23:1, 2) A Davɩɩd yɩɩll a to pʋgẽ me, a yeela nin-buiidã woto: “Wa-y tɩ d sulgi, n wõgemde, n yĩgimd d rũmã zut Sẽn-Ka-Saab sẽn yaa tõnd naandã taoore. Bala, b yaa tõnd Wẽnnaam, la tõnd yaa bãmb neb b sẽn dɩlgde, n yaa piis bãmb nusã sẽn kogenda.” (Yɩɩn-sõamyã 95:6, 7) Sɩd me, Biiblã pʋgẽ, b maka Israyɛll neb nins fãa sẽn tũud tõogã ne piisi.

Nin-kãensã yaa wa “piis” sẽn be “pe-yãgr” pʋgẽ, bala b ned fãa rogem tɛka, a zoe n bee a Moyiiz tõogã kaool pʋgẽ. Tõogã ra yaa wa lalg sẽn welgd bãmb ne neb a taabã sẽn pa mi tõogã n tʋmd tʋʋm-wẽnsã. La Israyɛll neb kẽer ra namsda Wẽnnaam nin-buiidã. A Zeezi yeelame: “Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning sẽn ka tũud piisã yãgr noor n kẽedẽ, n gãndgd zĩig a to n kẽedẽ, a yaa wagdr la fãada. La ned ning sẽn tũud-a yãgrã noor n kẽedẽ wã, yẽ soab la piisã pe-kɩɩma.”—Zã 10:1, 2.

Tõe tɩ nebã tagsa b rãmb nins sẽn yikd n yetẽ tɩ b yaa Mesi wã bɩ Kirisã yelle. Nin-kãens yaa wa wagda la fãadba. Nebã pa segd n tũ-b ye. Bala yaa zãmb dãmba. B segd n tũu “piisã pe-kɩɩma.”

A Zeezi goma pe-kɩɩm-kãng yelle, n yeel yaa: “Zag-no-gũudã pakda yãgrã noor n kõ-a, la piisã wʋmda a koɛɛgã. A sẽn so piis ninsã, a boonda ned fãa ne a yʋʋre, n tall-b n yi yɩnga. A sã n yiis piis nins a sẽn so wã zãnga, a lʋɩta b taoore, la piisã pʋgd-a lame, b sẽn mi a koɛɛgã yĩnga. Piisã kõn tol n pʋg sãan ye, la b na n zoe n zãaga ne-a, bala, b ka mi saambã koees ye.”—Zã 10:3-5.

A Zãmbatiis sẽn yaa wa zag-no-gũudã ra wilgame tɩ yaa a Zeezi la Israyɛll neb nins sẽn sakd tõogã segd n tũ. Sɩd me, a Zeezi sẽn moon koɛɛgã Galɩle ne Zʋʋde wã, kẽer sak n kelgame, bala pa yɩ koe-sãang ne bãmb ye. La yɛ la piisã pe-kɩɩmã na “n tall-b n yi” n kẽnge? B sẽn tũud-a wã, bõe la b na n paame? Tõe tɩ neb kẽer sẽn wʋm makr ning a Zeezi sẽn dɩkã, b ra sokda b mens a sẽn dat n yɛɛlga.—Zã 10:6.

A Zeezi bilga a võor n yeele: “Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yaa maam la piisã zag-noore. Neb nins fãa sẽn deng maam n wa wã yaa wagda la fãadba. La piisã ka kelg-b ye. Maam la zag-noorã. Sẽn tũ-a maam n kẽ na n paama fãagre. A na n kẽedame la yita, la a na n paama yamdo.”—Zã 10:7-9.

A Zeezi sẽn da gomd bũmb ning yellã yaa bõn-paalle. A kɛlgdbã ra miime tɩ pa ne yẽ la Wẽnnaam maan tõogã kaoolã na maan yʋʋm kobsã ye. Dẽnd a Zeezi gomdã rat n yeelame t’a na n yiisa piisã n tɩ kẽes yãgr a to pʋgẽ. Bõe la piisã na n paame?

A Zeezi leoorã pʋgẽ, a wilga a sẽn wa n na n maan bũmb ningã. A yeelame: “Mam waame tɩ piisã na paam vɩɩm, la tɩ b na paam-a sõama. Maam la pe-kɩɩm-sõngã. Pe-kɩɩm-sõng gẽnegda a yõor a piis yĩnga.” (Zã 10:10, 11) Sẽn pa kaoose, a kenga a karen-biisã raoodo, n yeel-b yaa: “Da zoe-y rabeem ye, wubr pa zemb bũmbu, tɩ nooma y Ba tɩ b kõ yãmb b Rĩungu.” (Luk 12:32, Sebr Sõngo) Vẽenega, yaa neb nins b sẽn boond tɩ “wubr pa zemb bũmbu,” bɩ “bãg-bilã” la a Zeezi na n kẽes yãg-paallã pʋgẽ, sẽn na yɩl tɩ b “paam vɩɩm” hal sõma. Ad sɩd yaa bark meng-menga!

La a Zeezi pa tek woto ye. A paasame: “Mam tara piis a taab sẽn ket n nan ka be yãg-kãngã pʋgẽ ye. Kal mam tall bãmb me n wa. B na n wʋma mam koɛɛga, na n yɩɩ bãgr a yembre, la pe-kɩɩm-yɛnga.” (Zã 10:16) A Zeezi yeelame tɩ “piis a taabã” pa “be yãg-kãngã pʋgẽ ye.” Dẽnd b bee yãgr a to pʋgẽ. B pa naag “bãg-bilã,” sẽn yaa neb nins sẽn na n kẽng saasẽ wã ye. Bãmb keoorã na n yɩɩ toore. La sẽn yaa a Zeezi n na n yɩ pe-kɩɩmã, na n nafa yãg a yiibã fãa. A yeelame: “M ba nonga maam, bala, mam kɩta m vɩɩmã.”—Zã 10:17.

Rẽ la neb wʋsg zĩnd kʋʋngã sʋk n yeel yaa: “Zĩn n tar a Zeezi! A yaa gãeenga!” La neb a taabã yẽ ra kelgda a Zeezi sẽn yaa pe-kɩɩm-sõngã, n dat ne b sũy fãa n tũ-a. Bãmb dãmbã yeelame: “Gom-kãensã ka ned zĩn sẽn tar goam ye. Dẽ yĩnga, zĩn tõe n puka zoens nini?” (Zã 10:20, 21) B ra gomda rao ning sẽn dog ne zondo, t’a Zeezi puk a ninã yelle.