Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 35

A Zeezi zĩnda tãng zug n sagl neba

A Zeezi zĩnda tãng zug n sagl neba

MATYE 5:1–7:29 LUK 6:17-49

  • A ZEEZI SÕSA NE NEB TÃNG ZUGU

A Zeezi sẽn pʋʋs yʋng tõre, tɩ vẽkembeoogã t’a yãk karen-biis 12 tɩ b lebg a tʋm-tʋmdbã, tõe t’a yaame. Baasgo, a sẽn dat n sõng nebã yĩnga, a paama pãng n zãms-b Wẽnnaam goamã. Yɩɩ Galɩle tãng a ye zug la a zĩnd n sõs tɩ b kelge. Tõe tɩ pa zãr ne Kapɛrnawom sẽn yaa zĩig ning a sẽn zĩnd n yɩɩdã ye.

Neb kʋʋng n yi zĩ-zãrs n wa a Zeezi nengẽ. Kẽer yii goabg babgã, wala makre Zeruzalɛm la Zʋʋde tẽns a taaba, tɩ sãnda yi Tɩɩr ne Sɩdõ sẽn pẽ mogrã n be rɩtg babgã. Bõe yĩng tɩ b wa a Zeezi nengẽ? Yaa sẽn na n “kelg a Zeezi, la b paam tɩ b yiis b bãasã n maag-ba.” Sɩd me, a Zeezi ‘maaga b fãa.’ Tags-y n ges-y! Neb nins fãa sẽn da bẽedã paama laafɩ. “Zĩn-dẽgd sẽn dag n namsd-b rãmbã” me paama b mense. Zĩn-dẽgdã yaa malɛg-wẽnsã sẽn yaa a Sʋɩtãan poorẽ dãmbã.—Luk 6:17-19.

A Zeezi tɩ zĩnda tãngã sigdgẽ, tɩ nebã ne a karen-biisã wa gũbg-a. La wõnda yaa a tʋm-tʋmdb 12 wã n da zĩ n pẽ-a n yɩɩda. Kʋʋngã rata ne b sũy fãa n kelg karen-saamb kãngã sẽn maand yel-soalmã. A Zeezi sẽn zãms-b bũmb ning baraarã naf-b lame. Hal ne rũndã, neb ka tɛk ket n dɩta a zãmsgã yõodo. Tõnd ned kam fãa me tõe n dɩɩ a yõodo, bala, baa sẽn yaa Wẽnnaam goam sẽn tagmã, a maaname tɩ yaa vẽenese, tɩ b võorã pa toog ye. A goma bũmb toor-toor nebã sẽn mi sõma yelle. Woto kɩtame tɩ sẽn dat-b tɩ b vɩɩmã ta Wẽnnaam yamã tõog n wʋm a goamã võor sõma. Bɩ d ges bũmb a wãn a Zeezi sẽn togs baraarã tɩ tar yõod wʋsgo.

ÃND SOAB N TAR SŨ-NOOG HAKƖƖKA?

Ned fãa ratame t’a vɩɩm tall barka, n tar sũ-noogo. A Zeezi sẽn mi rẽ wã, sõsgã sɩngrẽ a wilga neb nins sẽn tar sũ-noog hakɩɩkã. Rẽnd nebã maaga b yĩng n kelg-a sõma. La a goam kẽer ling-b lame.

A yeelame: “Bark bee sik-m-mens rãmbã zutu, bala arzãn [“saasẽ,” MN] soolem yaa bãmb dẽnda. Bark bee sũ-sãang rãmbã zutu, bala b na n paama belsgo. . . . Bark bee tɩrlem kom la a ko-yũud sẽn tar-b rãmbã zutu, bala b na n tɩgame. . . . Bark bee neb nins b sẽn namsd-b tɩrlmã yĩngã zutu, bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda. Bark bee yãmb zutu, nebã sã n gomd yãmb wẽnga, la b namsd yãmba . . . mam yĩnga. Maan-y sũ-noog n kɩdme.”—Matye 5:3-12.

Sã n yaa ne a Zeezi, ãnd soab n tar bark bɩ sũ-noog hakɩɩka? Pa ned sẽn nong laado, bɩ sẽn kɩdemd sũ-noog ye. Sũ-noog hakɩɩkã yɩɩda rẽ. Yaa ned sẽn tar bãan a sũurã pʋgẽ, n getẽ t’a sẽn tarã sek-a lame, t’a vɩɩmã tar võore.

A Zeezi yeelame tɩ yaa sik-m-mens rãmbã n tar sũ-noog hakɩɩka. Nin-kãensã sũy sãamda b sẽn yaa yel-wẽn-maandbã, tɩ b baood n na n bãng Wẽnnaam la b tũ-a. Baa nebã sã n namsd-b b sẽn maand Wẽnnaam daabã yĩnga, b maanda sũ-noogo, bala b miime tɩ b tʋʋm-tʋmdɩ wã nooma Wẽnnaam, la t’a na n keo-b lame, tɩ b wa paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Neb wʋsg yaool n tagsdame tɩ ned sã n tar arzɛka, n nong n noogd a yõore, yẽ soab n tar sũ-noogo. La a Zeezi sẽn yeel rẽ wɛɛngẽ wã  yaa toor fasɩ. A togsa gomd sẽn kɩt t’a kɛlgdbã tags neere. A yeelame: “Yãmb sẽn yaa arzegs rãmbã, yãmb na paam toogo, bala, yãmb tara y belsgo. Yãmb sẽn dɩt n tɩgd moasã wã, yãmb na paam toogo, bala, kom na n yõka yãmba. Yãmb sẽn laad moasã wã, yãmb na paam toogo, bala, yãmb na n paama sũ-sãang la nintãm. Yãmb na paam toogo, nebã fãa sã n pẽgd yãmba, bala, ba-rãmbã rag n maanda belgr no-rɛɛsdbã a woto.”—Luk 6:24-26.

Bõe yĩng tɩ arzɛkã, yõ-noogrã la nebã pẽgr wat ne toogo? Bala ned sã n lʋɩɩs bõn-kãensã taoore, tõe n kɩtame t’a pa tõog n tũ Wẽnnaam, tɩ rẽ kɩt t’a pa paam sũ-noog hakɩɩk ye. A Zeezi pa rat n yeel tɩ ned sã n yaa naong soaba, bɩ n ka tar n dɩtẽ, yẽ soab n yaa sũ-noog soab ye. La naoor wʋsgo, yaa nimbãan-dãmbã n sakd a Zeezi goamã, n paamd sũ-noog hakɩɩka.

Sõsgã pʋgẽ, a Zeezi wa n tagsa a karen-biisã yelle, n yeel yaa: “Yãmb yaa dũniyã yamsem.” (Matye 5:13) Yamsem sõngdame tɩ rɩɩb kẽer ra sãam tao-tao ye. Wẽnd-doogẽ wã, b ra rʋʋga yamsem wʋsg tẽn-kugrã sɛɛgẽ, n yãkd n yugend maandã. Yamsem leb n makda bũmb sẽn pa tõe n sãam bɩ sẽn pa tõe n põoge. (Maan-kʋʋre 2:13; Ezekɩyɛll 43:23, 24) La a Zeezi sẽn yeel t’a karen-biisã yaa ‘dũniyã yamsmã,’ a ra pa gomd yamsem sɩd-sɩd yell ye. Rat n yeelame tɩ b sõngda nebã tɩ b ra tall yel-manesem sẽn pa sõma, la b ra maan bũmb sẽn na n sãam b zoodã ne Wẽnnaam ye. Sɩd me, koɛɛgã b sẽn moondã tõe n sõnga neb nins sẽn kelgdã tɩ b vɩɩmã ra sãam ye.

A Zeezi leb n yeela a karen-biisã yaa: “Yãmb yaa dũniyã vẽenem.” Ned ka yõgend fɩtl n fõgen-a ne peoog ye. A rogend-a-la fɩtl doagendg zug t’a kõt nebã vẽenem. Rẽ n so t’a Zeezi sagl-b yaa: “Bɩ yãmb vẽenem yãg a woto me nebã sʋka, tɩ bãmb tõe n yãnd yãmb tʋʋm-sõamyã la b waoog yãmb ba sẽn be arzãnã.”—Matye 5:14-16.

SẼN TŨUD-B A ZEEZI WÃ SẼN TOG N MAANE

Zʋɩf-rãmbã tũudum taoor dãmb ra getame t’a Zeezi kɩɩsda Wẽnnaam tõogã. Sẽn pa kaoose, b ra zemsa taab n na n kʋ-a rẽ yĩnga. Rẽ n so t’a Zeezi yeel-b vẽeneg yaa: “Da tags-y tɩ  mam waame n na n sãam tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã noy ye. Mam ka wa n na n sãam-b ye, la yaa tɩ pids-ba.”—Matye 5:17.

Hakɩɩka, a Zeezi nonga Wẽnnaam tõogã ne a sũur fãa, n dat tɩ nebã me nong tõogã woto. A yeelame menga: “Tõ-kãensã sʋka, ned sã n kɩɩs tõog a yembr sẽn yaa-a bilf n yɩɩda, la a zãms nebã tɩ b maan a woto, b na n boola yẽnda tɩ yao-zʋʋg arzãn soolmẽ.” A rat n yeelame t’a soab pa na n paam n kẽ Wẽnnaam soolmã pʋgẽ ye. Rẽ poore, a paasa woto: “La b na n boola ned ning sẽn sakd-bã, la sẽn zãmsd nebã tɩ b sak-bã tɩ nin-kãseng arzãn soolmẽ.”—Matye 5:19.

A Zeezi pʋd n wilgame tɩ baa yel-manesem nins sẽn tõe n wa kɩt tɩ ned kɩɩs Wẽnnaam tõogã meng gɩdgame. A tẽega a kɛlgdbã tɩ tõogã yeelame tɩ “ra kʋ ye.” La a paasa woto: “Ned sũur sã n yik ne a ba-biiga [“n ka sigda,” MN], a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao yẽnda bʋʋdo.” (Matye 5:21, 22) Ned sũur sã n yik ne a to n ka sigda, zoe n yaa yelle. Bala, tõe n kɩtame meng t’a kʋ-a. Rẽ n so t’a Zeezi rɩk makr sẽn wilgd tɩ tara yõod wʋsg tɩ d bao laafɩ. A yeelame: “Woto yĩnga, fo sã n wa ne f kũun tẽn-kugrã taoore, n zĩnd be n tẽeg tɩ f ba-biig n tar yell ne foom, bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã.”—Matye 5:23, 24.

Tõogã pʋgẽ, b leb n yeelame tɩ ned pa segd n yo ye. La ad a Zeezi sẽn yeele: “Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ b ra yo ye. La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ.” (Matye 5:27, 28) A Zeezi gomdã wilgdame tɩ ned sã n yã pag tɩ tags-yook kẽ a yamẽ wakat bilf pʋgẽ, pa yell n ta a soab sẽn na n ket n get pagã, hal n wa tʋlg-a ye. Naoor wʋsgo, yaa ket n getẽ wã n wat ne tʋlgrã, t’a soabã sã n paam segb masã bɩ baas ne yoobo. Bõe la ned tõe n maan n gil yel-kãngã? A segd n maana bũmb tao-tao, baa pa nana ne-a. A Zeezi yeelame: “Fo rɩtg nifã sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f feoog-a n lob yɩɩga. . . . La fo nug-rɩtg sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f fiuug-a n lob yɩɩga.”—Matye 5:29, 30.

Neb kẽer sakame n fiuug b nug bɩ b karg bãag yĩnga, sẽn na yɩl n kell n vɩɩmde. Dẽnd a Zeezi bee bʋʋm a sẽn wilg tɩ sẽn yɩɩda, d segd n sak n ‘loba’ bũmb ning fãa sẽn tõe n kɩt tɩ tags-yood kẽ-d tɩ wa baas ne yoobã, baa yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg wa nifr bɩ nugu. A Zeezi wilga a gomdã võore, n yeel woto: “Fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga [“Zeyɛn,” MN].” Zeyɛn ra yaa zĩig sẽn be Zeruzalɛm lalgã poore, tɩ b yõogd sagdo. Dẽnd a Zeezi ra gomda sãoong zãng-zãng yelle.

Rẽ poore, a Zeezi kõo saglga, sẽn wilgd ned manesem sẽn segd n yɩ to-to, b sã n beeg-a bɩ n maan-a wẽnga. A yeelame: “Mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye.  Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kɩs-a.” (Matye 5:39) Woto pa rat n yeel tɩ b sã n maan tõnd bɩ d zak-rãmb wẽnga, d segd n sĩndame ye. A Zeezi goma pɛk wẽeb yelle. Pɛk pa tõe n pogl ned bɩ n kʋ-a ye. Yaa bũmb sẽn paoogd neda. Dẽnd a ra rat n yeelame tɩ ned sã n wẽ-d pɛka, pa rẽ bɩ a tʋʋs-do, tɩ d miẽ tɩ yaa a sẽn baood zabr bɩ no-koɛɛma, d pa segd n maan n lebs-a ye.

Sagl-kãngã zemsa ne Wẽnnaam tõog ning sẽn yet tɩ d nong d taabã. Rẽ n so t’a Zeezi sagl a kɛlgdbã woto: “Mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛbã la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã, la sẽn namsd yãmbã yĩnga.” A wilga bũmb sẽn kɩt tɩ d segd n maan woto. A yeelame: “Tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb ba sẽn be arzãnã kamba. Bala, bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽkd nins-wẽnse, la nin-sõamyã yĩnga.”—Matye 5:44, 45.

A Zeezi kʋmsa a gom-kãensã n yeele: “Dẽ yĩnga, bɩ yãmb yɩ neb sẽn zems zãnga, a wa yãmb ba sẽn be arzãnã sẽn zems zãngã.” (Matye 5:48) Yaa vẽeneg t’a ra pa rat n yeel tɩ ninsaal tõe n sɩd zemsa zãng ye. La d sã n modgd n dɩkd Wẽnnaam togs-n-taare, d na n tõog n nonga baa d bɛɛbã menga. A Zeezi pʋd n yeelame: “Bɩ y yɩ nimbãan-zoɛtba, wa yãmb ba wã sẽn yaa nimbãan-zoɛtã.”—Luk 6:36.

PƲƲSGÃ, LA WẼNNAAM TEEGRE

A Zeezi kõo a kɛlgdbã sagls a taaba. A yeel-b lame: “Gũus-y y mens n da tʋm tẽebã tʋʋm nebã nin gesg yĩng tɩ b tõe n yãnd yãmb ye.” A wilgame tɩ ned sã n tũud Wẽnnaam n dat tɩ nebã gese, pa zems ye. A yeelame: “Fo sã n na n sõng naong rãmba, da kɩt tɩ b peeb baorg fo taoor wa zãmb dãmbã sẽn maandã . . . ye.” (Matye 6:1, 2) D sã n maan bũmb n sõng d to, tɩ neb a taabã pa bãnge, rẽ la sõma n yɩɩda.

Rẽ poore, a Zeezi yeela woto: “Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y ra maan wa zãmb dãmbã sẽn maandã ye: bãmb nong n yalsda yĩngri, karen-dotẽ la so-tiisẽ n pʋʋsdẽ, tɩ nebã tõe n yãnd bãmba.” A paasame: “Fo sã n na n pʋʋse, kẽ f roogẽ n pag kʋɩlenga, n pʋʋs f ba sẽn be zĩig sẽn solge.” (Matye 6:5, 6) A Zeezi pa rat n yeel tɩ d ra tol n pʋʋs tɩ neb yã ye. Bala yẽ meng ra mi n pʋʋsa neb sʋka. A gomdã rat n yeelame tɩ d pa segd n pʋʋs sẽn na yɩl tɩ nebã kelg n pẽg-d ye.

A Zeezi sagla kʋʋngã woto: “Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y ra gom n leb n gom gom-vɩɩd wa buud a taabã sẽn maandã ye.” (Matye 6:7) A Zeezi pa yet tɩ d pa segd n pʋʋs bõn-yɛng yĩng naoor wʋsg ye. A rat n yeelame tɩ d pa segd n zãms pʋʋsg ne zugu, tɩ yaa rẽ bal la d tara, n pʋʋsd n yɩlemdẽ ye. Rẽ n so t’a zãms nebã b sẽn tõe n pʋʋs to-to. A wilg-b-la bũmb a yopoe b sẽn tõe n kose. A yeelame tɩ b reng n kos tɩ Wẽnnaam yʋʋrã paam waoogre, t’a soolmã wa, t’a raabã maane. D sã n deng n kos bõn-kãensã a tãabã, wilgdame tɩ d sak n deegame tɩ Wẽnnaam  n segd n dɩ naam, la t’a tara raab n na n pidsi. Rẽ poor masã, d tõe n kosame t’a kõ-d daarã rɩɩbo, d yel-wẽnã sugri, la a ra bas tɩ d paam makr sẽn yɩɩd d pãnga, la a fãag-d wẽng soabã nugẽ.

D tagsg segd n yɩɩ wãn ne paoongã? A Zeezi yeela kʋʋngã yaa: “Da bĩng-y paoong yãmb yĩng dũniyã zug ka tɩ mogd bɩ tẽngempiisim sãamd-b lame, la wagda kẽed n wʋkdame.” Sɩd yaa sɩd me. Bala teedã la ligdã sɩd tõe n sãamame wall sa. Leb n pa rẽ n kɩtd tɩ ned ta Wẽnnaam yam ye. Rẽ n so t’a Zeezi sagl nebã woto: “Bĩng-y yãmb paoongã arzãna.” D sã n lʋɩɩs Wẽnnaam daabã taoore, d bĩngda paoong saasẽ. Ned baa a ye pa tõe n sãam d zoodã ne Wẽnnaam, bɩ n kɩt t’a pa keo-d n kõ-d vɩɩm sẽn kõn sa wã ye. Dẽnd a Zeezi sẽn da yeelã yaa sɩda. A ra yeela woto: “Fo paoong sẽn be zĩig ninga, fo sũur me na n zĩnda be.”—Matye 6:19-21.

A Zeezi rɩka makr sẽn na yɩl tɩ b wʋm a gomdã võor sõma. A yeelame: “Nif yaa yĩng fɩtla. Fo nif sã n yaa sõama, fo yĩngã tõr na n pida ne vẽenem. La fo nif sã n ka sõama, fo yĩngã tõr na n yɩɩ lika.” (Matye 6:22, 23) Sɩd me, d ninã sã n ne sõma, yaa wa d sẽn tar fɩtl n kẽnda. La sẽn na yɩl n yã bũmb sõma, yaa tɩlɛ tɩ d nifrã get bõn-kãng bala. Woto me, vɩɩmã pʋgẽ, d sã n pa get sẽn tar yõod n yɩɩdã bala, d tõe n wa talla tagsg sẽn pa zemse. Ned sã n ka lʋɩɩs Wẽnnaam daabã taoore, n bas tɩ yaa laogã baoob n pak-a, a tõe n wa tʋmda pʋ-lik tʋʋma. Wakat kãnga, d tõe n yeelame t’a ‘yĩngã tõr yaa lika.’

Rẽ poore, a Zeezi rɩka makr a to. A yeelame: “Ned ba a yembr ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala, a na n kisga a yembr la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yembr la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.”—Matye 6:24.

Tõe tɩ neb kẽer sẽn da kelgd a Zeezi ra sokda  b mens b sẽn tog n maan masã, bala bũmb kẽer n yaa tɩlɛ vɩɩmã pʋgẽ. Rẽ n so t’a wilg-b tɩ b sã n lʋɩɩs Wẽnnaam daabã taoore, b pa segd n maan yɩɩr ye. A yeel-b lame yaa: “Ges-y bõn-pɩgsã sẽn yɩgd yĩngrã. Bãmb ka bʋta, b ka tigsda, b ka suiid baoẽ ye. La yãmb ba sẽn be arzãnã rɩlgda bãmba.”—Matye 6:26.

A Zeezi kɩtame tɩ b tags rulg-lɛlmã sẽn da wẽneg n be beenẽ wã yelle. A yeelame “t’a Salmo mengã ne a sẽn dag n tar ziir to-to wã fãa, a ka tõog n yeelg a meng tɩ be neer n ta rulg lelemd a yembr ye.” Woto wilgda bõe? Ad a Zeezi sẽn yeele: “Sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood ning sẽn be weoogẽ dũndã n na n dɩ bugum beoogã, woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩd sɩda?” (Matye 6:29, 30) A sagl-b-la woto: “Bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y sẽn na n yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye. . . . Yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense. Deng-y n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens fãa n paase.”—Matye 6:31-33.

D SẼN TÕE N MAANEG N PAAM VƖƖM

A Zeezi tʋm-tʋmdbã, la neb a taab me sẽn nong Wẽnnaam ratame tɩ b vɩɩmã ta Wẽnnaam yam. La bũmb kẽer n da kɩt tɩ pa nana ye. Wala makre, Fariizẽ-rãmbã ra sãbsda neb a taabã la b ningd-b taale. Rẽ n so t’a Zeezi sagl a kɛlgdbã woto: “Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b ra wa bʋ yãmb bʋʋd ye. Bala, yãmb sẽn bʋʋd nebã bʋʋd to-to wã, b na n bʋʋ yãmb me bʋʋd a woto.”—Matye 7:1, 2.

A Zeezi rɩka makr n wilg nebã tɩ b sã n maan wa Fariizẽ-rãmbã sẽn yaa nin-sãbsdb tɩ loog noorã, yaa yelle. A yeelame: “Zoang tõe n tɛɛ zoang sɩda? Bãmb b yiibã fãa kõn lʋɩ bokẽ sɩda?” Woto wã, bõe la a Zeezi kɛlgdbã pa segd n maane? B pa segd n wɩt b taabã, n ningd-b taal ye. Bala yaa yel-wẽnd menga. A Zeezi yeela woto: “Fo sẽn ka ne sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, fo na n yɩɩ a wãn n yeel f ba-biigã t’a bas tɩ f yãk moogã sẽn be a nifẽ wã? Zãmb soaba, deng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, la rẽ, fo na n yãnda sõama n tõog n yãk moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã.”—Luk 6:39-42.

Rẽ yĩnga, rat n yeelame t’a Zeezi karen-biisã pa tol n segd n kao ned bʋʋd bɩ? Ayo. A Zeezi meng sagl-b-la woto: “Da rɩk-y bõn-sõama n kõ baas ye, la y da rɩk y kĩndi n lob kurkuy taoor” ye. (Matye 7:6) Bũmb nins sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã tara yõod wʋsgo, n yaa wa kĩndi ligd sẽn yaa toogo. Ned sã n pa nand Wẽnnaam goamã, karen-biisã segd n bas-a lame la b bao neb nins sẽn nong Wẽnnaam goamã.

A Zeezi leb n goma pʋʋsgã yelle, n wilg nebã tɩ b segd n pẽdga ne pʋʋsgo. A yeela woto: “Kos-y tɩ b na n kõ-y lame.” Sẽn na yɩl n wilg-b tɩ Wẽnnaam na n leoka b pʋʋsgã, a sok-b-la woto: “Ãnda yãmb sʋkã biig n na n kos-a bur t’a kõ-a kugri? . . . Dẽ, yãmb sẽn yaa nin-wẽnsã sã n mi tɩ kõ y kambã bõn-sõama, ka Wẽnnaam n mi n yɩɩd n na n kõ neb nins sẽn kot bãmbã bõn-sõama sɩda?”—Matye 7:7-11.

Rẽ poor masã la a yeel yaa: “Yãmb sẽn dat tɩ nebã maan yãmb bũmb ningã, bɩ yãmb me maan  bõn-kãens me n kõ-ba.” Yaa gomd neb wʋsg sẽn mi. Yaa noor sẽn yaa sõma wʋsgo, tɩ ned fãa segd n modg t’a manesmã ne a taabã pʋgẽ bɩ a tũ. La tõeeme n pa yɩ nana ye. A Zeezi meng wilga rẽ. A yeela nebã woto: “Tũ-y zag-no-sẽkã n kẽ. Bala, zag-noor ning sẽn kẽesd sãoong zĩigẽ wã, ne sor ning sẽn dabd-a be wã yaa yalemse, la neb wʋsg n tũud be. La zag-noor ning sẽn kẽesd vɩɩm pʋgẽ wã yaa sẽka, tɩ sor ning sẽn dabd-a be wã yaa bãanega, la yaa neb bilf bal n yãt-a.”—Matye 7:12-14.

A Zeezi yeela a karen-biisã tɩ b gũus tɩ neb kẽer na n baoome n na n belg-b tɩ b bas vɩɩmã sore. A keoog-b-la woto: “Gũus-y yãmb mens ne zĩrẽ no-rɛɛsdbã sẽn wat yãmb sʋk wa piis tɩ b pʋsẽ wã, b yaa digd-n-yĩid-toosã.” (Matye 7:15) A Zeezi tẽeg-b lame tɩ tɩ-sõng ne tɩ-wẽng fãa bãngda a biisẽ. Yaa woto me ne ninsaalbã. Dẽnd d bãngda zĩrẽ no-rɛɛsdbã n bake, d sã n ges b sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã, la b tʋʋm-tʋmdɩ wã. Sɩd me, a Zeezi wilgame tɩ ka ned sẽn yet bũmb ningã bal n wilgd t’a yaa yẽ karen-biig ye. A sẽn maand bũmb ninsã me segd n wilgda rẽ. Neb kẽer yetame t’a Zeezi yaa b Zu-soaba, la b pa maand Wẽnnaam daabã ye. A Zeezi yeelame: “Mam na n yeel-b lame: ‘Mam zɩ n bãng yãmb lɛ-lɛ. Tʋʋm-wẽns maandbã, yi-y mam taoore.’”—Matye 7:23.

A Zeezi sẽn wa n na n baas a sõsgã, a yeelame: “Ned ning fãa sẽn wʋmd goam nins mam sẽn yetã n tũudẽ, yẽnda na n yɩɩ wa yam soab sẽn me a roog kugr zugu. Saag niime, koom zoee wʋsgo, sobg fugame n wẽ roogã la a ka lʋɩ ye. Bala, b yẽbg-a-la pĩig zugu.” (Matye 7:24, 25) Bõe n kɩt tɩ roogã ka lʋɩ? Bala roogã soab “tuu bog-zulunga, n yẽbg roogã kugr zugu.” (Luk 6:48) D sã n paam n wʋm a Zeezi goamã, rẽ bal pa sek ye. D segd n modgame ‘n tũ.’

La ned ning “sẽn wʋmd goam” nins a Zeezi sẽn togsã, “n ka sakdẽ” wã yẽ? A soab yaa “wa yalem sẽn me a roog bĩisr zugu.” (Matye 7:26) Saagã sã n ni tɩ koomã zoe, tɩ sebgã fugi, ro-kãng na n lʋɩɩme.

A Zeezi sẽn sagl kʋʋngã to-to tãngã zugã ling-b lame. Ra yaa vẽeneg t’a tara nebã zãmsg tõogo. Ra pa wõnd tũudmã taoor dãmb ye. Neb wʋsg sẽn kelg-a sak n lebga a karen-biisi.