Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 38

A Zã rat n bãnga a Zeezi sã n sɩd yaa Mesi wã

A Zã rat n bãnga a Zeezi sã n sɩd yaa Mesi wã

MATYE 11:2-15 LUK 7:18-30

  • A ZÃ SOKAME N NA N BÃNG A ZEEZI SẼN YAA NED NINGA

  • A ZEEZI PẼGA A ZÃ

Na maan yʋʋmd masã la b sẽn kẽes a Zã bãens roogã. La a ra wʋmda b sẽn gomd a Zeezi yel-soalmã yelle. A tagsg yɩɩ wãna, a karen-biisã sẽn wa n togs-a t’a Zeezi vʋʋga Nayin pʋg-kõor biigã? A baoome n na n sok a Zeezi meng n bãng sã n sɩd yaa yẽ la Mesi wã. Rẽ n so t’a tʋm a karen-biis a yiib a Zeezi nengẽ. A yeelame tɩ b tɩ sok a Zeezi n gese, yaa yẽ la “sẽn tog n wa-a wã bɩ, bɩ bãmb tog n gũu ned a to?”—Luk 7:19.

Tõe tɩ y rat n bãnga bõe yĩng t’a Zã sok a Zeezi woto. Sɩd me, na maan yʋʋm a yiib woto, wẽn-sakd a Zã sẽn wa n lisd a Zeezi wã, a yãa vʋʋsem sõngã sẽn sig a zugu, la a wʋm Wẽnnaam sẽn zĩnd saasẽ n yeel t’a yaa yẽ bi-ribl-nongre. D ka tar bʋʋm n na n tags t’a Zã tẽebã boogame ye. Sã n da yaa rẽ, a karen-biisã sẽn kẽng a Zeezi nengẽ wã, a Zeezi ra ka na n pẽg-a ye. La sã n mik t’a Zã pa maand sãmbse, bõe yĩng t’a sok a Zeezi woto?

Tõe t’a Zã ra ratame bal t’a Zeezi mengã togs yẽ a sã n sɩd yaa Mesi wã. Sẽn mik t’a keta bãens-roogã, woto ra na n kenga a tẽebã. La wõnda a Zã sokrã yaa sẽn na n bãng bũmb a to me. A ra mii bãngr-goamã sõma. A ra miime tɩ no-rɛɛsdbã yeelame tɩ ned ning Wẽnnaam sẽn yãkã na n yɩɩ rĩm la fãagda. La a Zeezi sẽn deeg lisgã taa yʋʋm a yiib masã, t’a Zã yaool n ket bãens-roogo. Dẽnd a Zã ra rat n bãnga ned a to sã n da tog n wa reega a Zeezi zĩiga, n pids bũmb nins no-rɛɛsdbã sẽn da togs Mesi wã zugã n baase.

A Zeezi ra tõe n yeela a Zã karen-biisã bal tɩ b tɩ yeel-a tɩ yẽ la ned ning sẽn tog n wa-a wã. La a pa maan woto ye. A sãooga bãas la komslem buud toor-toore, sẽn na yɩl n wilg tɩ Wẽnnaam bee ne-a. Rẽ poore, a yeela a Zã karen-biisã yaa: “Kẽng-y n tɩ togs-y-yã a Zã bũmb nins yãmb sẽn wʋmd la y yãtã: zoens nin pugsdame, wobs kẽndame, yĩn-gãong bãas sẽn tar-b rãmbã yĩns lebgda yɩlma, wʋms wʋmdame, kũum vʋʋgdame, la koe-noogã moonda naong rãmb sʋka.”—Matye 11:4, 5.

Tõe t’a Zã sokrã ra wilgdame me t’a saagdame t’a Zeezi na n maana bõn-kãsems n yɩɩd a sẽn zoe n maandẽ wã, la a sõng yẽ t’a yi bãensã roogẽ. La a Zeezi ra ratame t’a Zã bãng t’a pa segd n tags tɩ yẽ na n maana yel-soalem tɩ yɩɩg a sẽn zoe n maandẽ wã ye.

A Zã karen-biisã loogr poore, a Zeezi yeela kʋʋngã vẽeneg t’a Zã yɩɩda no-rɛɛsa. A Zã la “koe-toagsd” ning yell b sẽn gom Malasɩ 3:1 pʋgẽ wã. Leb n yaa yẽ la b sẽn boond tɩ no-rɛɛs a Eli Malasɩ 4:5, 6 pʋgẽ wã. A Zeezi yeelame: “Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ pagb sẽn dog b rãmbã sʋka, ned ka zĩnd sẽn yaa kãseng n yɩɩd a Zã ye. Baoosgo, soab ning sẽn yaa-a yao-zʋʋg arzãn [“saasẽ,” MN] soolmẽ wã yaa kãseng n yɩɩd yẽnda.”—Matye 11:11.

A Zeezi sẽn yeel tɩ sẽn yaa-a yao-zʋʋg saasẽ soolmẽ wã yaa kãseng n yɩɩd a Zã wã, a ra rat n wilgame t’a Zã ka na n zĩnd saasẽ soolmã pʋgẽ ye. Yaa a Zã n maneg sor a Zeezi yĩnga, la a kiime t’a Zeezi nan ka pak sor tɩ neb tõe n kẽng saasẽ ye. (Ebre-rãmbã 10:19, 20) La a Zã sẽn kell n yɩ wẽn-sakdã, Wẽnnaam soolmã sã n wa so dũniyã gilli, a na n paam n vɩɩmda arzãnã pʋgẽ, tẽngã zugu.