Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 4

A maana sẽn noom a ba wã la a Zeova

A maana sẽn noom a ba wã la a Zeova

Bõe la a Zɛfte sẽn pʋlemd a Zeova wã?

Baa sẽn pa yɩ nana wã, a Zɛfte bi-puglã maana wa a ba wã sẽn da pʋlmã

Fo nee bi-puglã sẽn zĩ ne a baaba wã bɩ?— A baaba wã yʋʋr la a Zɛfte. Biiblã pʋgẽ, b pa togs bi-puglã yʋʋr ye. D miime bal t’a maana sẽn noom a ba wã la a Zeova. D ges a Zɛfte ne a bi-puglã sẽn maan bũmb ninga.

A Zɛfte ra yaa nin-sõngo. A ra nong n gomda a Zeova yell ne a biigã. Ra yaa rao sẽn tar pãnga, la sẽn tar yam wʋsgo. Rẽ n so tɩ Israyɛll nebã yeel-a tɩ b ratame t’a lʋɩ taoor tɩ b kẽng n tɩ zab ne b bɛɛbã.

A Zɛfte pʋʋsa Wẽnnaam n yeel t’a sõng-b tɩ b tõog zabrã, la a pʋlem t’a sã n tõog zabrã n lebg n watẽ, ned ning sẽn na n yi yẽ zakẽ wã pipi n sɛg-a wã, yẽ soab na n lebga a Zeova n so. Yaa rao tɩ  yaa pag me, nin-kãng ra na n tɩ zĩnda sɛk-roogẽ wã, n tʋm be a yõor tɛka. Sɛk-roogã ra yaa zĩig Israyɛll nebã sẽn kẽnd n pʋʋsd a Zeova. A Zɛfte rãmb tõoga zabrã! A sẽn wa n lebg n wat yirã, fo mii ned ning sẽn yɩ pipi n sɛg-a bɩ?—

Yaa a bi-puglã! Yẽ la a Zɛfte bi-yende. La masã, a tog n tall-a lame t’a tɩ pa sɛk-roogẽ wã. Sãama a Zɛfte sũurã wʋsgo. La tẽeg t’a ra pʋlma a Zeova. Rẽ la a bi-puglã yeel-a yaa: ‘M baaba, fo pʋlma a Zeova. Lebga tɩlae tɩ f maan wa fo sẽn yeelã.’

Yʋʋmd fãa, a Zɛfte bi-puglã zo-rãmbã ra wata a nengẽ

Bi-puglã sũur me ra pa noom ye. A sã n kẽng sɛk-roogẽ wã, a pa na n tol n kẽ kãadem, a pa na n paam kamb me ye. Baasgo, a ra rata ne a sũur fãa n maan wa a ba wã sẽn pʋlmã, la a noog a Zeova sũuri. Ne yẽ, rẽ n da tar yõod n yɩɩd a sẽn na n paam n kẽ kãadem bɩ n dog kamba. Woto kɩtame t’a sak n bas a ba wã la a tɩ vɩɩmd sɛk-roogẽ wã a yõor tɛka.

Fo tagsdame t’a sẽn maanã yɩɩ a ba wã la a Zeova noog bɩ?— Sɩd yɩ-b-la noogo! Wa a Zɛfte bi-puglã, fo me sã n yaa sakda, la f nong a Zeova, na n nooga f roagdbã sũuri, la noog a Zeova sũuri.

KAREM VƐRSE-KÃENSÃ