Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 5

A Sãmwɛll kell n maana sẽn yaa sõma

A Sãmwɛll kell n maana sẽn yaa sõma

Hal a Sãmwɛll sẽn wa n ket n yaa bi-kɩdga, a ra vɩɩ sɛk-roogẽ wã, n tʋmd be. Yaa zĩig ning nebã sẽn da kẽnd n pʋʋsd a Zeova wã. Fo mii sẽn sɩng to-to t’a Sãmwɛll wa tɩ vɩ sɛk-roogẽ wã bɩ? D reng n gom a ma wã yelle.

A ma wã yʋʋr da yaa a Ana. A ra rata biig ne a sũur fãa, n ka tõe n paam ye. La a pʋʋsa a Zeova, n kos-a t’a sõng-a t’a paam biiga. A pʋlma a Zeova t’a sã n paam bi-ribla, a na n wa bas-a-la sɛk-roogẽ wã, t’a vɩ be la a tʋmd be. A Zeova leoka a pʋʋsgã t’a sɩd paam bi-ribla. A Ana pʋda a yʋʋr t’a Sãmwɛll. La a Ana pa yĩm a sẽn da pʋlmã ye. A Sãmwɛll sẽn wa n tar yʋʋm a tãab bɩ a naase, a tall-a lame n tɩ bas sɛk-roogẽ wã t’a na n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã.

A Eli n da yaa sɛk-roogã maan-kʋʋdbã kãsma. A kom-dibli a yiibã me ra tʋmda be. Tẽeg tɩ yaa sɛk-roogẽ wã la nebã ra kẽnd n pʋʋsd Wẽnnaam. Dẽnd ned sã n be be, a tog n maanda sẽn yaa sõma. La a Eli kom-dibli wã yẽ ra maanda sẽn yaa wẽng wʋsgo. A Sãmwɛll ra nee b sẽn maandã. A Sãmwɛll maana wa a Eli kambã bɩ?— Ayo! A kell n maana sẽn yaa sõma, wa a baaba ne a ma sẽn da yeel-a wã.

Fo tagsdame t’a Eli ra segd n maana a kamb a yiibã bõe?— A ra segd n sɩbg-b lame, la a kɩt tɩ b ra le tʋm Wẽnnaam doogẽ wã ye. La a pa maan woto ye. Rẽ kɩtame t’a Zeova sũur yik ne a Eli la a kom-dibli a yiibã. A Zeova yeelame t’a na n sɩbga b fãa.

A Sãmwɛll togsa a Eli a Zeova sẽn yeelã

Daar a ye yʋngo, a Sãmwɛll ra gõeeme, n wa wʋmd b sẽn boond-a: ‘Sãmwɛll, Sãmwɛll!’ A yikame n zoe n kẽng a Eli nengẽ, t’a Eli yeel tɩ ka yẽ n bool-a ye. Maana woto naoor a tãabo. La tãab-n-soabã, a Eli yeela a Sãmwɛll t’a sã n le wʋm b sẽn boond-a, bɩ a yeel yaa: ‘Gome, Zeova, tɩ m kelgdame.’ A Sãmwɛll sɩd maana woto. A Zeova yeel-a  lame yaa: ‘Yeel a Eli tɩ m na n sɩbga a zakã rãmba, b sẽn maan sẽn pa sõma wã yĩnga.’ Fo tagsdame tɩ yɩɩ nana ne a Sãmwɛll t’a togs a Eli a Zeova sẽn yeelã bɩ?— Pa yɩ nana ye. La baa ne a Sãmwɛll sẽn da yɛɛsdã, a togsa a Eli a Zeova goamã. A Zeova sɩd maana wa a sẽn yeelã. B kʋʋ a Eli kambã, t’a Eli me ki.

Tõnd me segd n maana wa a Sãmwɛll. A maana sẽn yaa sõma, baa ne a sẽn da ne neb a taab tɩ b maand sẽn pa sõma wã. La foo yẽ? Fo na n kell n maana sẽn yaa sõma wa a Sãmwɛll bɩ? Fo sã n maan woto, a Zeova sũur na n yɩɩ noogo. F roagdbã me sũy na n yɩɩ noogo.

KAREM VƐRSE-KÃENSÃ

  • 1 Sãmwɛll 2:22-26; 3:1-21