Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 3

A Rahaab tẽe a Zeova

A Rahaab tẽe a Zeova

Tẽng a ye n da be Kanaã tɩ b boond tɩ Zeriko. Tẽngã nebã ra pa tũud a Zeova ye. Pag n da be be t’a yʋʋr la a Rahaab.

A Rahaab sẽn wa n yaa bilfu, a wʋmame tɩ b gomd t’a Moiiz kɩtame tɩ mog-miuugã welg zĩis a yiibu, tɩ Israyɛll nebã sẽn da yi Eziptã pɩʋʋge. A wʋmame me tɩ b yetẽ t’a Zeova sõng-b lame tɩ b zab n tõog b bɛɛbã. La masã, a wʋmda b sẽn gomd tɩ Israyɛll nebã pẽe Zeriko.

A Rahaab solga sãambã, bala a ra tẽeda a Zeova

Daar a yembr zaabre, Israyɛll rap a yiib n kẽng n na n tɩ soos n ges Zeriko tẽngã sẽn yaa to-to. B tɩ kẽe a Rahaab zakẽ wã. A sakame n deeg-b sãando. Baraar yʋngo, Zeriko naabã bãngame tɩ sãamb n wa n na n ges tẽngã. A wʋmame tɩ b bee a Rahaab nengẽ. Naabã tʋma rapa, n yeel tɩ b kẽng n tɩ yõk-ba. A Rahaab ra bĩnga mood a roogã zugẽ. A solga sãambã be, la a yeel naabã sẽn tʋm-b rãmbã woto: ‘Yaa sɩd tɩ rap a yiib n wa ka, la b loogame. B sẽn yi tẽngã nan pa kaoos ye. Y sã n zoe tao-tao, y na n paam-b lame.’ Bõe yĩng t’a Rahaab solg sãambã?— Bala a ra tẽeda a Zeova, n mi t’a na n kɩtame tɩ Israyɛll nebã wa soog Kanaã tẽngã.

Sãambã sẽn wa n na n loogã, b yeela a Rahaab tɩ b sã n wa na n sãam Zeriko, yẽ ne a zakã rãmb na n põsame. Fo mii b sẽn yeel-a t’a maan bũmb ning bɩ?— B yeel-a lame yaa: ‘Rɩk wĩ-miuugã n loe f roogã fenetrã. Rẽ, neb nins fãa sẽn na n zĩnd fo roogã pʋgẽ wã pa na n ki ye.’ A Rahaab maana wa b sẽn yeelã bal kɛpɩ. Fo mii sẽn baas to-to bɩ?—

A Zeova fãaga a Rahaab ne a zakã rãmba

Rasem a wãn poore, Israyɛll nebã waame, n kẽnd n gilgd Zeriko n pa gomd ye. B maana woto rasem a yoobe. Daar fãa b gilgda tẽngã vugri. La rasem a yopoe wã daare, b gilga tẽngã naoor a yopoe. Dẽ poore, b fãa zẽka b koees n kaase. A Zeova kɩtame tɩ tẽngã lals lʋɩ. Roog a ye bal n pa lʋɩ. Yaa roog ning fenetrẽ b sẽn da loe wĩ-miuugã. Fo nee roogã fotã zug bɩ?— A Rahaab ne a zakã rãmb põsame.

 A Rahaab kibarã zãmsda foo bõe?— Yaa a Rahaab sẽn wʋm bõn-kãsems nins a Zeova sẽn maanã n kɩt t’a tẽ a Zeova. Fo sẽn zãmsd Biiblã, fo me bãngda bõn-kãsems wʋsg a Zeova sẽn maane. Fo tẽeda a Zeova wa a Rahaab bɩ?— Tõnd miime tɩ fo tẽeda a Zeova.

KAREM VƐRSE-KÃENSÃ