Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sɩngr-goama

Sɩngr-goama

“Bɩ y nong Zu-soab a Wẽnnaam ne y sũur fãa, la ne y yam fãa, la ne y pãngã fãa. Bɩ y sak tɩ b sẽn togs yãmb goam nins rũndã wã pa y sũyã pʋsẽ. Rɩk-a n zãms f kambã neere. Fo sã n zĩ f zak pʋgẽ, bɩ f gomd a yelle, la f sã n kẽnd sor zug me, bɩ f gomd a yelle. Gom a yell f gãandg la f yikr wakate.”TÕODO 6:5-7.