Zãms-y y kambã Biiblã

Roagdbã, wilg-y y kambã kiba-kãensã, tɩ b bãng bũmb wʋsg sẽn tar yõod Biiblã pʋgẽ.

Sɩngr-goama

Tõod sebrã goam kẽer tõe n songa yãmb y kambã wubr wɛɛngẽ.

D bãnga bũmb sẽn da solge, tɩ d sũyã noome

Biiblã gomda bũmb yelle, n yetẽ tɩ yaa bũmb sẽn da solge, tɩ nebã ra pa mi ye. Fo rat n bãnga sẽn yaa bũmb ning bɩ?

A Rebeka da ratame t’a Zeova sũur yɩ noogo

Bõe la d tõe n maan n yɩ wa a Rebeka? Karm-y kibarã, n bãng-a sõma.

A Rahaab tẽe a Zeova

Bãng sẽn yɩ to-to t’a Rahaab ne a zakã rãmb põs Zeriko sãoongã sasa.

A maana sẽn noom a ba wã la a Zeova

Bõe la a Zɛfte ra pʋlme, t’a biig sɩd sak n maane? Wãn to la d tõe n maan wa yẽ?

A Sãmwɛll kell n maana sẽn yaa sõma

Bõe la fo segd n maane, n tõog n maand sẽn yaa sõma wa a Sãmwɛll, baa neb a taab sã n maand sẽn pa sõma

A Davɩɩd pa yɩ rabɛɛm ye

Karm-y kiba-kãngã n bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Davɩɩd ra pa rabɛɛmã.

Fo zoe n tagsame tɩ fo yaa f ye, tɩ rabeem yõk-f bɩ?

A Eli sẽn da tagsd t’a yaa a ye tɩ rabeem yõk-a wã, a Zeova yeel-a lame tɩ bõe? Bũmb ning sẽn paam a Eli wã zãmsda tõnd bõe?

A Zozɩas ra tara zo-rãmb sẽn yaa sõma

Biiblã yeelame tɩ pa yɩ nana ne a Zozɩas t’a maan sẽn yaa sõma ye. Ges a zo-rãmbã sẽn sõng-a to-to.

A Zeremi goma a Zeova yell n ka bas ye

Baa nebã sẽn da laad a Zeremi tɩ sãnda me sũy yik ne-a wã, bõe yĩng t’a kell n gom a Zeova yell n ka base?

A Zezi yɩɩ sakda

Pa nana tɩ f sak f baaba ne f ma wakat fãa ye. Ges a Zezi sẽn maan to-to wã tɩ tõe n sõnga foo.

B gʋlsa sɛb n togs a Zezi sẽn maan bũmb ninsã

Bao n bãng neb a nii sẽn gʋls sɛb n togs a Zezi sẽn maan bũmb ninsã. B zĩnda wakat ning a Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã.

A Poll yagengã talla raoodo

Bi-bɩɩgã fãaga a yasba. Bõe la a maan-yã?

A Tɩmote ra nonga nebã sõngre

Bõe la fo tõe n maane, tɩ f vɩɩmã yɩ noog wa a Tɩmote?

Rĩung sẽn na n soog tẽngã gilli

A Zezi sã n wa soog tẽngã gilli, vɩɩmã na n yɩɩ wãn-wãna? Fo rat n zĩnda arzãnã pʋgẽ bɩ?