Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Pa tõe n yɩ sɩd ye!”

“Pa tõe n yɩ sɩd ye!”

NIU YORK rao yeta woto: “Mam biribl a Zonatã kẽnga a zo-rãmb nengẽ sẽn da zãr ne kɩlometr a wãn. M pag a Valãntina ra pa rat t’a yii n kẽng be ye. Wakat fãa a ra yɛɛsda sorã zug kẽnã. La a ra nonga elɛkotronikã, la a zo-rãmbã tara tʋʋmd zĩig a sẽn da tõe n paam minim sẽn tar yõodo. Mam da bee yir Manhatã nen-taoorã saka pʋgẽ, Niu York. Mam pagã ra kẽngame n na n tɩ ges a roagdbã Porto Riko. ‘A Zonatã pa na n kaoos n wa ye,’ woto la m tags-yã. Rẽ poore, b wẽe sallem. ‘Yaa vẽeneg tɩ yaa yẽ.’ La ra pa yẽ ye. Ra yaa polɩɩs la põopĩi rãmba. ‘Yãmb mii pɛrmi kãngã soab bɩ?’ woto la polɩɩsã sok-yã. ‘N-yẽe, yaa mam biribl a Zonatã rẽndã.’ ‘Koe-beed la d tar n na n togs-y-yã. Fãoob n zĩndi, la . . . yãmb biriblã, . . . yãmb biriblã kiime.’ Mam pipi manesem yɩɩ woto, ‘Pa tõe n yɩ sɩd ye!’ Sũ-sãoong kãseng kãngã waa ne sũur yĩn-sidg sãmpogr tõnd nengẽ sẽn ket n pa maag n sa baa yʋʋm wʋsg poore.”

‘Koe-beed la d tar n na n togs-y-yã. Fãoob n zĩndi, la . . . yãmb biriblã, . . . yãmb biriblã kiime.’

 Zak soab a yembr sẽn be Barselon gʋlsame: “Ɛspayn tẽngã yʋʋm pi-gĩnd ning sẽn sɩng ne 1960 yʋʋmdã, tõnd ra yaa zak sẽn tar sũ-noogo. Tõnd ra yaa m pag a Maria, la d kamb a tãabo, a Davɩɩd, a Pakito, la a Izabɛlle, tɩ b yʋʋmã ra yaa 13, 11 la a 9.

“Daar a yembre tʋʋlg kiuug 1963 yʋʋmdã, a Pakito yii lekoll n wa yir n yetẽ tɩ zu-zab-kɛgeng sẽn pa nana n tar-a. Tõnd ra pa mi sẽn yaa bũmb ning yĩng ye—la pa kaoos ye. A kii lɛɛr a tãab poore. Zɩɩm sẽn da pusg kalkõtẽ wã n kʋ-a.

“A Pakito kũumã zĩnda sẽn zems yʋʋm 30 sẽn looge. Baa ne rẽ fãa, kũ-kãngã sũ-sãoong kãsengã paa ne tõnd hal tɩ ta rũnd kãngã. Biig sã n maan kaalem roagdbã mengẽ wã me bũmb n maand kaalem—baa wakatã sẽn loogdã la baa kamb a taab b sẽn paamda pa tõe n yẽes yĩn-sidg kãngã ye.”

 Yel-kãensã b yiibã pʋsẽ kamb sẽn maan kaalma wilgda sãmpogrã zulum sẽn taẽ zĩig ninga, biig sã n ki. Ad logto-kãngã sẽn gʋls woto wã goam sɩd yaa sɩda: “Naoor wʋsgo, biig kũum yaa yel-beed la sũ-sãoong bũmb n yɩɩd kãsem kũum, bala zakã pʋgẽ b pa tagsd tɩ biigã na n deng n kiime ye. . . . Biig fãa kũum yaa beoog-daar magbã, loees ne roagdbã [biribla, bi-paga, yagense], . . . yel-nood d sẽn nan pa paam saabo.” Pag fãa pʋg sẽn yi tara meneng yĩn-sidg kãnga.

Pʋg-kõor togsda woto: “Mam sɩd a Russell tʋma wala logtor sõngd Pasifik ko-kãsengẽ wã Dũni gill Zabr a 2 soabã wakate. A ra põsa zab-kɛgemse. A lebg n waa Etazĩni n na n le paam bãan vɩɩm. Rẽ poore a lebga Wẽnnaam Gomdã ministri. A sẽn paam yʋʋm 60 poor bilf bala, a sɩngame n tar sũ-zabre. A modgame n na n kell n tʋm wa sẽn zemse. Rẽ poore, sẽoog kiuug 1988 yʋʋmdã daar a yembre, a sũurã zaba wʋsg t’a ki. A kaalmã yɩɩ wẽng wʋsgo. M pa paam n yeel-a Wẽnd na wĩnig-d taab meng ye. A ra pa mam sɩd bal ye. A ra yaa mam zo-nongr sẽn yɩɩdã. Tõnd vɩɩnda yʋʋm 40 ne taaba. Masã, ra yaa wa m segd n maoo ne yembr-sidgr sẽn yaa kãsenga.”

Woto yaa yel-beed tusa sẽn paamd zags dũniyã gill pʋgẽ daar fãa wã bãmb b wãn bala. Wala neb nins sũy sẽn sãam kũum yĩngã wʋsg sẽn yɩɩd sẽn na n togs-y wã, kũumã sã n wa loog ne y biiga, y sɩda, y paga, y ba, y ma, y zoa, sɩd yaa wa kiris-ned gʋlsd a Poll sẽn bool tɩ “yaoolem bɛyã.” Naoor wʋsgo, pipi zu-loɛɛgã koe-beedã taoor tõe n yɩɩ yellã sak n deegã, “Pa tõe n yɩ sɩd ye! M pa tẽed ye.” Manesem a taab n na n pʋgl wala d sẽn na n yã wã.—1 Korẽnt dãmba 15:25, 26.

Baasgo, nanand tɩ d ges sũ-sãoong yĩn-sidsã, bɩ d leok sogs-kãsems a wãna. Kũumã rat n yeelame tɩ saa ne nedã bɩ? Saagr beeme tɩ d na n le yã d sẽn nong-b rãmbã bɩ?

Saagr hakɩɩk n be

Biibl Gʋlsd a Poll kõta yolsg saagr ne “yaoolem bɛyã” sẽn yaa kũumã. A gʋlsame: “Yaoolem bɛyã sẽn na n sãam yaa kũum.” (1 Korẽnt dãmba 15:26) Bõe yĩng t’a Poll ra tõe n kɩs sɩd wʋsg woto? Bala yaa ned b sẽn da vʋʋg kũumẽ, a Zezi Kirista n zãms-a. (Tʋʋma 9:3-19) Yaa rẽ yĩng me la sẽn kɩt t’a Poll ra tõe n gʋls woto wã: “Tɩ bõe, a wa ned a yembre [a Ãdem] sẽn wa ne kũuma, woto me, ned a yembr [Kirista] waa ne kũum vʋʋgre. La a wa fãa sẽn kiid a Ãdem pʋgẽ wã, woto me, fãa na n paama vɩɩm Kirist pʋgẽ.”—1 Korẽnt dãmba 15:21, 22.

Ninbãaneg wʋsg n yõk a Zezi a sẽn yã Nayẽ pʋg-kõorã la a biriblã sẽn ki wã. Biiblã yeta tõnd woto: “Bãmb [a Zezi] sẽn kolg tẽnga [Nayẽ] noore, gese, b yãame tɩ neb n tʋk kũum n yita. Yẽ ya a ma bi-yende, la a ma wã yaa pʋg-kõore. Tẽnga neb wʋsg ra yãagda yẽnda. La Zusoaba sẽn yã-a, b zoe a ninbãanega n yeel-a t’a ra yãb ye. Bãmb kolgame n tik kũumã pãndare. La neb nins sẽn tʋk kũumã yaasame. La a Zezi yeelame: ‘Bi-bɩɩga, mam yeta foom tɩ f yiki.’ La kũuma yikame n zĩndi n sɩng n gom. La a Zezi lebsa yẽnda a ma. Rabeem yõka neba fãa, la bãmb  waooga Wẽnnaam n yeele: ‘Wẽnnaam no-rɛɛs kãseng puka tõnd sʋka, la Wẽnnaam waa bãmb neba nengẽ.’ ” Ges-y ninbãan-zoeer yĩn-sidg sẽn yõk a Zezi hal t’a vʋʋg pʋg-kõorã biribla! Mams-y n ges rẽ sẽn makd sẽn wat beoog-daarã yĩngã!—Luk 7:12-16.

Beenẽ, kaset rãmb taoore, a Zezi vʋʋga kũum b sẽn pa tõe n yĩm. Woto yaa bas-yard poeer ne vʋʋgr ning a sẽn da zoe n moon tɩ yel-kãngã nan pa wa wã, tɩ vʋʋgrã “yĩngr paalga” naam dɩɩb wakat na n yɩɩ sɩda. Sasa kãngã a Zezi yeelame: “Bɩ yãmb da yɛɛs ne yõ wã ye. Tɩ bõe, wakat watame tɩ fãa sẽn be yaad pʋsẽ na n wʋm bãmb koɛɛg n yi.”—Wilgri 21:1, 3, 4; Zã 5:28, 29; 2 Pɩɛɛr 3:13.

Neb a taab sẽn maan kaset ne vʋʋgr yaa a Pɛɛre, la 12 wã sẽn yãag a Zezi a so-togsẽ wã neb kẽere. B sɩd wʋma a Zezi sẽn zĩnd Galile mogrã noor n gome. Kɩbarã yeta tõnd woto: “A Zezi yeela bãmb yaa: ‘Wa n dɩ-y-yã.’ La karen-biig ba a ye ka tõog n sok bãmb tɩ: ‘Yãmb yaa ãnda’ ye, bãmb sẽn mi tɩ yaa Zusoaba yĩnga. A Zezi kolgame n dɩk bura ne zĩmã n kõ bãmba. Masã yaa naoor a tãab soab la a Zezi vẽneg b meng ne b karen-biisa b sẽn vʋʋga zugẽ.”—Zã 21:12-14.

Woto yĩnga, a Pɛɛr da tõe n gʋlsa ne bas-yard zãng woto: “Pẽgre Wẽnnaam tõnd Zusoab a Zezi Kirist Ba sẽn kõ tõnd dogem paalga, sẽn zems bãmb ninbãan-zoeera sẽn yaa kãsenga tɩ tõnd paam tẽeb sẽn vɩ a Zezi Kirist kũum vʋʋgr yĩnga.”—1 Pɩɛɛr 1:3.

Tʋm-tʋmd a Poll wilga a saagr sẽn tar bas-m-yamã a sẽn yeel tɩ: “Mam . . . tẽed[a] bũmb nins fãa sẽn gʋls tõoga pʋgẽ la Wẽnnaam no-rɛɛsdba sɛba pʋgẽ wã. Mam tara tẽeb kãng ne Wẽnnaam wa mam dõatba me sẽn tarã tɩ kũum . . . na n vʋʋgame, nin-wẽnsa ne nin-tɩrsa fãa.”—Tʋʋma 24:14, 15.

Rẽnd neb tus-kẽema tara saagr hakɩɩk n na n le yã b sẽn nong b rãmbã, yɛl sẽn yaa toor wʋsg pʋsẽ. Yel-kãens na n yɩɩ wãn-wãna? B na n kõo togs-n-welg a taab saagr ning sẽn yẽbg Biiblã zug seb-kãngã baasg babgã zĩigẽ gom-zug sẽn yaa “Saagr Hakɩɩk Sẽn Ki-bã Yĩnga.”

La nananda, d ges sogsg yãmb sẽn tõe n tarẽ, y sã n be sũ-sãoong pʋgẽ ned y sẽn nong kaalem yĩnga: Zemsame tɩ m sũurã sãam woto bɩ? Wãn-wãn la m tõe n vɩɩnd ne m sũ-sãoongã? Bõe la neb a taabã tõe n maan n sõng maam tɩ m tõog yellã? Wãn-wãn la m tõe n sõng neb a taab sẽn be sũ-sãoong pʋgẽ? La sẽn yɩɩd fãa: Bõe la Biiblã yet kũumã saagr hakɩɩkã wɛɛngẽ?