Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Seb-kãngã pa koosd ye. B yiis-a lame n na n sõng Biiblã zãmsg sẽn maand dũniyã gill zugã. La yaa ligd nebã sẽn kõt ne yamleoogã n teend tʋʋmdã.

Zĩig n be www.jw.org tɩ y tõe n kẽ n kõ ligdi.

Sã n pa sẽn wilgi, Biiblã verse rãmba fãa yita La Bible en Mooré de l’Alliance Biblique Universelle, 1983 yʋʋmdã pʋgẽ. Kʋmsg sẽn yaa NW b sẽn ning sõdgrã poorã lebsda Gʋlsg Sõmsã—Dũni Paalgã Lebgre (Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau, farend 1987 yʋʋmdã yiisgẽ.)

September 2014 Printing

English (we-MM)