Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Siglgã taoor lʋɩtb Sull koɛɛga

Siglgã taoor lʋɩtb Sull koɛɛga

D koe-moond-taase,

Tags-y n ges-y yãmb sẽn da na n beẽ Burkilin Betɛllẽ wã yʋʋmd 1914 zĩ-likr kiuug rasem a 2 sẽn yɩ arzũm daarã. Yãmb naaga saam-biisã n zĩ roog ning pʋgẽ y sẽn tigimd taab n dɩtẽ wã, n gũud saam-biig a Charles Russell. Y wa n yãa a sẽn pak roogã n kẽ. Wa a sẽn da minim n maandẽ wã, a yalsa bilfu, n pʋʋs Betɛllã zak rãmb woto: “Y fãa gill ne y yibeoogo.” La a pa tɩ zĩnd a zĩigẽ wã wa raasenkamã ye. A yalsame n wẽ nug-poaka, n bas n togs koe-noogo. A yeelame: “Bu-zẽmsã wakat saame. B rĩm-dãmbã sẽn da segd n dɩ naam n tãag sasa ningã taa a tɛka.” Yãmb sũ-noogã pa tõe n bãng n bilg ye. Bala y sɩng n gũuda wakat kãng ne yãgbo. Yãmb ne Betɛllã zak neb fãa naaga taab n wẽ nu-pogs ne y pãng fãa, n wilg y sũ-noog koe-kãngã yĩnga.

 Saam-biig a Russell sẽn togs koe-kãngã wã kaoosame. Rẽ tɛka, bõe la b tõog n maan Rĩungã maasem yĩnga? Bũmb wʋsgo! Ne Rĩungã maasem, a Zeova sõnga a nin-buiidã tɩ b rems yɛl wʋsg tũudmã wɛɛngẽ bilf-bilfu, la a sõng-b tɩ b paam zãmsgo. Yʋʋmd 1914 tɩ b ra zemsa neb tus a wãn bala. La rũndã-rũndã, b kolga milyõ a nii. Zĩ-bʋs wɛɛngẽ la yãmb paam n dɩ zãmsg ning Wẽnnaam sẽn kõtã yõodo?

Rũndã-rũndã, saam-biisã nong n yetame t’a Zeova saarã sẽn be saasẽ wã sɩd kẽndame. Yaa sɩd me. Wẽnnaam Rĩungã sẽn lugl yʋʋmd 1914 tɛka, sɩd lebga vẽeneg t’a Zeova saarã sẽn makd a siglgã babg ning sẽn be saasẽ wã kẽnda wakat fãa. Seb-kãngã kareng na n kɩtame tɩ y maneg n kɩs sɩd ne rẽ. Sẽn na yɩl tɩ koe-noogã ta dũniyã gilli, koe-moondbã baoo yam buud toor-toore. Wala makre, b tũnuga ne zʋrno-rãmba, pãnkart rãmba, fot-rãmb b sẽn gʋle, kart rãmba, fonograf rãmba, radio wã, la baa ẽntɛrnetã.

A Zeova sẽn ningd d tʋʋmdã barkã yĩnga, rũndã-rũndã, d yiisda d sɛbã sẽn wɛgsd Biiblã goamã ne sẽn yɩɩd buud-goam 670, tɩ ned fãa tõe n paam zaalem n karme. Tẽns nins sẽn yidgã pʋgẽ, la baa tẽns nins sẽn pa tar laog wʋsgã pʋgẽ, d paamdame tɩ neb tʋmd ne yamleoog n sõngdẽ tɩ d met Rĩung roto, tigis-kãsems rot la siglgã rot a taaba. Yel-beed sã n maan me, d saam-biis toor-toore, rap la pagb yɩta tao-tao n kẽng n tɩ sõng d tẽed-n-taas nins sẽn be be wã, tɩ woto wilgdẽ tɩ b yaa b ba-biis sẽn wa n na n fãag-b toog wakate.—Yel. 17:17.

Wakat ning me, tũudmã taoor dãmb ne bɛɛb a taab mi n yiisa “tõog sẽn yaa toogo,” sẽn na yɩl n nams-do. La naoor wʋsgo, wat n baas n “kɩtame tɩ koe-noogã saag n yɩɩd” pĩnda, tɩ d sã n get rẽ bɩ kengd d raoodo.—Yɩɩl 94:20; Fil. 1:12.

Tõnd getame tɩ d sẽn paam n tʋmd ne yãmbã yaa zu-zẽkre, bala d fãa yaa d Rĩm a Zezi zakã neba. Bãng-y tɩ d nong-y-la wʋsgo. D kota a Zeova t’a kɩt tɩ seb-kãngã sõng yãmb tɩ y maneg n nong bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan tõnd yĩngã, n yɩɩd pĩndã.—Mat. 24:45.

Wẽnd na sõng-yã!

Yãmb saam-biisi,

A Zeova Kaset rãmbã Siglgã taoor lʋɩtb Sulli