Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 21

Wẽnnaam Rĩungã na n sãama a bɛɛbã gilli

Wẽnnaam Rĩungã na n sãama a bɛɛbã gilli

D SẼN NA N GOM BŨMB NING YELL SAKÃ PƲGẼ:

Yɛl sẽn na n maan nand tɩ Armagedõ zabrã yiki

1, 2. a) Yel-bʋs n wilgd tɩ d Rĩmã sɩnga a naamã rɩɩb yʋʋmd 1914? b) Bõe yell la d na n gom sag-kãngã pʋgẽ?

WẼNNAAM Rĩungã Rĩmã rɩta naam a bɛɛbã sʋk yʋʋmd 1914 tɛka. D sẽn tẽeg bũmb nins a sẽn tõog n maanã kenga d tẽebã wʋsgo. (Yɩɩl 110:2) D Rĩmã zoe n tigma neb kʋʋng sẽn moond Rĩungã koe-noog ne yamleoogo. A sõnga a nin-buiidã tɩ b paam manegr tũudmã wɛɛngẽ, b manesmã la b minimdã me wɛɛngẽ. Baa ne bɛɛbã sẽn maand b sẽn tõe n na n sãam tõnd zems-n-taarã, d ket n yaa saam-biis sẽn be dũniyã gill zugu, n nong taaba. Woto fãa, n paas bũmb a taab b sẽn tõog n maan Rĩungã maasem yĩng tɩ d zoe n gom b yellã wilgda vẽeneg tɩ d Rĩmã sɩd rɩta naam a bɛɛbã sʋka.

2 Rĩungã na n pʋd n maana bõn-kãsems sẽn yɩɩd woto ka la bilfu. A na n wa kɩtame t’a bɛɛbã fãa “menem” fasɩ. (Mat. 6:10; Dan. 2:44) Nand tɩ wakat kãng ta, yel-kãsems a taab n na n maane. Yaa yel-bʋse? Biiblã bãngr-goam wʋsg sõngdame tɩ d bãng sẽn yaa yɛl ninsi. D na n goma bãngr-goam a wãn bal yelle, n paam n bãng yɛl kẽer sẽn na n maan ka la bilfu.

Bũmb sẽn na n maan tɩ “toogã” yaool n sɩnge

3. Bõe n na n deng n maan t’a Zeova daarã yaool n ta?

3 B na n mooname tɩ laafɩ waame: Lɛtr ning tʋm-tʋmd a Poll sẽn tool Tesalonik nebã pʋgẽ, a bilga yell ning sẽn na n deng n maanã. (Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:2, 3.) A Poll goma “Zu-soabã daar” yelle. Daarã na n sɩnga ne “Babilon-kãsengã” sãoongo. (Wil. 17:5) La tẽnsã taoor dãmb na n deng n yeelame tɩ “laafɩ la yĩn-maasem” waame. Yaa rẽ poor bal la a Zeova daarã na n ta. Tõe tɩ b na n moona woto vugr wall naoor wʋsgo. Tũudmã taoor dãmb na n naagame n moon bɩ? Sẽn mik tɩ bãmb me yaa dũniyã rẽndã, tõe tɩ b na n naag n yeelame tɩ “laafɩ bal la d gãe ne!” (Zer. 6:14, Sebr Sõngo; 23:16, 17; Wil. 17:1, 2) B sã n wa moondẽ tɩ laafɩ la yĩn-maasem waame, na n yɩɩ  bãnd sẽn wilgd t’a Zeova daarã ta n saame. La baraare, Wẽnnaam Rĩungã bɛ baa a ye “kõn põs ye.”

4. D sẽn paam n wʋmd bãngr-gomd ning sẽn wilgd tɩ b na n wa yeelame tɩ laafɩ waame wã võorã, nafda tõnd wãn-wãna?

4 D sẽn paam n wʋmd bãngr-gom-kãngã võorã nafda tõnd wãn-wãna? A Poll yeelame: “Yãmb ka be lik pʋgẽ tɩ daar-n-kãng na n ling yãmb wa wagdr ye.” (1 Tes. 5:3, 4) Neb wʋsg pa mi yɛlã sẽn dabdẽ ye. Tõnd yẽ miime. La rẽ yĩnga, d tõe n bãnga b sẽn yeel tɩ b na n moona laafɩ la yĩn-maasmã sẽn na n yɩ to-to wã takɩ bɩ? Rẽnda d gũ n ges dũniyã yɛl sẽn na n tees neng ninga. Woto yĩnga, “bɩ tõnd da gũs . . . ye, la bɩ d gũusi.”—1 Tes. 5:6; Sof. 3:8.

To-kãsengã na n sɩngame

5. To-kãsengã na n sɩnga ne bõe?

5 B na n zaba ne tũudmã: D tẽeg t’a Poll yeelame tɩ ‘wakat ning nebã sẽn na n yeel tɩ laafɩ la yĩn-maasmã, wakat kãng bala, toog na n paama bãmba.’ Saag sã n yãge, sa-tãs n pʋgend zĩig pʋgẽ. Woto me, b sã n wa yeel tɩ laafɩ la yĩn-maasem, toog n na n pʋgl zĩig pʋgẽ. Na n yɩɩ sãoong zãng-zãnga. La bõe la b na n sãame? Pipi, yaa Babilon-kãsengã, sẽn yaa ziri tũudmã fãa sẽn naag taabã. Biiblã pʋgẽ, b boond-a lame me tɩ pʋg-yoodre. (Wil. 17:5, 6, 15) Kiris-neb ne yʋʋrã n paas ziri tũudum a taabã fãa sãoong n na n yɩ “to-kãsengã” sɩngre. (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Tũudmã sãoongã na n linga neb wʋsgo. Bõe yĩnga? Bala, hal n tãag wakat kãngã, pʋg-yoodrã na n tagsdame t’a yaa “rĩm-poak” sẽn ka na n tol n “paam sũ-sãoong” ye. La zĩig pʋgẽ, a na n bãngame t’a ra belgda a menga. B na n sãam-a-la tao-tao hal tɩ yɩ wa yaa “daar a ye pʋgẽ.”—Wil. 18:7, 8.

6. Ãnd n na n sãam “Babilon-kãsengã”?

6 Ãnd n na n sãam “Babilon-kãsengã”? Yaa we-rũng sẽn tar “yɩɩl piiga.” Wilgr sebrã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ we-rũngã makda Nasiõzĩni wã, t’a “yɩɩl piigã” makd politik pãn-soaadb nins sẽn teend rũn-kãngã sẽn yaa “rũn-zẽegã.” (Wil. 17:3, 5, 11, 12) A sãoongã wẽnem na n taa zĩ-bʋgo? Nasiõzĩni wã tẽnsã taoor dãmb na n zaeya a paoongã, n wãb a nemdo, la b “yõog-a bugum.”—Karm-y Wilgr 17:16. *

7. Wãn to la a Zezi goam nins sẽn be Matɩe 24:21, 22 pids pipi kiris-nebã wakate? Wãn to la a na n pids ka la bilfu?

7 Ra-kãens na n boogame: D Rĩm a Zezi wilga tõnd bũmb ning sẽn na n maan Babilon-kãsengã sãoong poore. A yeela woto: “Nin-tũusdsã yĩnga, ra-kãens na n boogame.” (Karm-y Matɩe 24:21, 22.) Gom-kãngã reng n pidsa yʋʋmd 66. Wakat kãngã, Rom sodaasã sẽn da wa n na n sãam Zerizalɛmmã lebg n loogame, tɩ sãoongã rayã sõor ‘booge.’ (Mark 13:20) Rẽ paka sor tɩ Zerizalɛm ne Zide kiris-nebã tõog n zoe n põse. La to-kãseng ning sẽn  watã sasa, na n yɩɩ wãn dũniyã gill zugu? Nasiõzĩni wã tẽns sã n wa na n zab ne ziri tũudmã, ne d Rĩmã maasem, a Zeova na n ‘booga’ zabrã ray sõore, sẽn na yɩl tɩ b ra naag tũudum hakɩkã n sãam ye. Dẽnd ziri tũudmã fãa na n sãamame, tɩ kell tũudum hakɩkã bala. (Yɩɩl 96:5) La ziri tũudmã fãa sãoongã poore, bõe n na n maane? Bɩ d gom rẽ yell masã.

Yɛl sẽn na n maan nand tɩ Armagedõ ta

8, 9. Tõe t’a Zezi sẽn wilg tɩ yel-bãn na n zĩnda saasẽ wã rat n yeelame tɩ bõe? La wakat kãnga, nebã na n maana wãna?

8 A Zezi bãngr-gomd ning pʋgẽ a sẽn gomd yaoolem dayã yellã, a wilga yɛl sẽn na n maan nand tɩ Armagedõ ta. D na n goma a yiib yelle, sẽn na n deng a taabã. A Matɩe ne a Mark la a Luk evãnzil dãmbã pʋgẽ, b gomda yel-kãens yelle.—Karm-y Matɩe 24:29-31; Mark 13:23-27; Luk 21:25-28.

9 Yel-bãn na n zĩnda saasẽ: A Zezi ra yeelame: “Wĩndgã na n sobgame, la kiuug kõn kõ a vẽenem yɛs ye. Yĩngr ãds na n lʋɩɩme.” Woto wilgdame tɩ nebã pa na n le wa bao vẽenem tũudmã taoor dãmb nengẽ ye. Bala nebã na n bãngame tɩ nin-kãensã pa tõe n wilg b taabã sor ye. Tõeeme t’a Zezi gomdã rat n yeelame me tɩ yel-bãn sɩd-sɩd n na n zĩnd saasẽ. (Ezai 13:9-11; Zoɛll 2:1; 3:3, 4) Wakat kãngã nebã na n maana wãna? Biiblã yetame tɩ “toog kãseng” na n paam-b lame, bala b “kõn bãng b sẽn na maan bũmb ninga ye.” (Luk 21:25; Sof. 1:17) Hakɩka, Wẽnnaam Rĩungã bɛɛbã fãa “sũy na n lebga yog-yog rabeem yĩnga, b sẽn gũud bũmb nins sẽn na n wa” wã yĩnga, tɩ b baood soondg zĩiga. La b pa na n yã zĩig b sẽn sɩd tõe n soonde, n põs d Rĩmã sũ-puugrã ye.—Luk 21:26; 23:30; Wil. 6:15-17.

10. A Zezi sã n wa kaood bʋʋdã, bõe la a na n maane? Rĩungã poorẽ dãmb na n maana bõe, tɩ bɛɛbã yẽ maan wãna?

10 B na n kaoo bʋʋdo: Wakat kãnga, na n yɩɩ tɩlae ne Wẽnnaam Rĩungã bɛɛbã fãa tɩ b maan kaset ne yell sẽn na n maneg n paas b toogã. A Zezi yeelame: “B na n yãa ninsaal biigã sẽn wat sawat pʋsẽ ne pãn-kãsenga, la naam.” (Mark 13:26) Yel-solem-kãngã sẽn wilgd a pãn-kẽengã na n yɩɩ kaset t’a waame n na n kao bʋʋdo. Bãngr-gomd ning sẽn gomd yaoolem dayã yellã pʋgẽ me, a Zezi togsda bũmb a taab sẽn na n maan sasa kãng sẽn yaa bʋʋdã kaoob wakatã. A yel-bũnd ning sẽn gomd piis la bʋʋs yellã sõngdame tɩ d bãng bõn-kãense. (Karm-y Matɩe 25:31-33; 2 Tesalonik rãmb 1:9.) A Zezi na n boola sẽn teend-b Wẽnnaam Rĩungã tɩ “piisi,” tɩ b “roog n nak n ges yĩngri,” n bãng tɩ b “fãagrã kolgame.” (Luk 21:28) La a na n boola sẽn yaa-b Rĩungã bɛɛbã tɩ “bʋʋse,”  tɩ b ‘wiisi,’ b sẽn mi tɩ b “sɩbgrã na n yɩɩ sãoong sẽn ka sɛtã” yĩnga.—Mat. 24:30; Wil. 1:7.

11. D sã n wa gomd yel-kãsems nins sẽn na n maan nand tɩ Armagedõ sɩngã, bõe la d pa segd n yĩmi?

11 A Zezi sã n kao “buudã fãa” bʋʋd n sa, yel-kãsems a taab n na n maane, tɩ Armagedõ zabrã yaool n sɩnge. (Mat. 25:32) Bãmb b yiib yell la d na n gome. Yaa a Goog zabrã, n paas sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeeb n ket tẽng zugã tigsgã. D sã n wa gomd rẽ yelle, bɩ y tẽeg tɩ Biiblã pa togsd sẽn na n yɩ wakat ningã takɩ ye. La wõnda a yembr pa na n yã n sa t’a to wã sɩng ye.

12. Zab-bʋg la a Sʋɩtãan na n yik ne Wẽnnaam Rĩungã?

12 A Goog zabrã: A Goog sẽn yit Magoogã na n yika zabr ne sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeeb n ket tẽngã zugã, ne b tũud-n-taasã sẽn yaa piis a taabã. (Karm-y Ezekɩɛll 38:2, 11.) Na n yɩɩ wa a sẽn zabd ne Wẽnnaam Rĩungã. Yaa sɩd tɩ b sẽn dig a Sʋɩtãan saasẽ wã tɛka, a zabda ne sẽn paam-b zaeeb n ket tẽng zugã. La a sã n wa yik a zabrã ne Rĩungã, rẽ n na n yɩ a tɛkem-tɛkem. (Wil. 12:7-9, 17) A Zeova sẽn tigimd sẽn paam-b zaeebã kiris-neb tigingã a sẽn manegã pʋgẽ wã tɛka, a Sʋɩtãan nangda pãng n dat n sãam bũmb nins fãa sẽn kɩt tɩ yaa wa Wẽnnaam nin-buiidã zoe n bee arzãn pʋgẽ wã, la a pa tõogd ye. (Mat. 13:30) B sã n wa sãam ziri tũudmã fãa tɩ kell tũudum hakɩkã, a Sʋɩtãan na n gesame tɩ Wẽnnaam nebã wõnda nin-buiid sẽn vɩ tẽng “sẽn ka tar lals ne kʋɩlens” pʋgẽ, t’a tags t’a na n paam n sãam-b-la nana-nana. Wakat kãng la a na n pirs tẽnsã taoor dãmb tɩ b yik zabr ne Rĩungã poorẽ dãmbã.

13. Bõe la a Zeova na n maan n sõng a nin-buiidã?

13 A Ezekɩɛll wilga bũmb ning sẽn na n maan wakat kãngã. A goma a Goog yelle, n yeel woto: “Fo na n yikame n yi f zĩigẽ hal rɩtg zĩ-zãrsẽ wã n wa. Na n yɩɩ foom ne buud wʋsgo. Bãmb fãa na n zomba wiid n yɩ tãb-biis kʋʋng-kʋʋngo, tɩ neb ka tõe n sõd-b n sɛ ye. Goog, fo nebã na n waame n wa pid tẽngã.” (Eze. 38:15, 16) Na n wõnda a Sʋɩtãan na n tõoga zabrã, la bõe la a Zeova na n maane? A yeelame: “Mam sũur na n yikame n puugi.” A paasame tɩ yẽ na n kɩtame “t’a nebã fãa kʋ taaba.” (Eze. 38:18, 21; karm-y Zakari 2:12.) A Zeova na n zab n sõnga a nin-buiidã sẽn be tẽngã zugã. Yaa rẽ la b sẽn boond tɩ Armagedõ zabrã.

14, 15. Bõe n na n maan a Goog zabrã sɩngr poore?

14 D na n wa goma a Zeova sẽn na n maan to-to n sõng a nin-buiidã Armagedõ zabrã sasa wã. La nananda, d na n goma yel-kãseng a to yelle. Yel-kãng na n zĩnda a Goog zabrã sɩngr poore, la nand t’a Zeova sɩng Armagedõ zabrã. Wa d sẽn togs sull 11 wã pʋgã, yaa sẽn paam-b zaeeb n ket tẽng zugã tigsgã.

 15 Sẽn paam-b zaeebã tigsgu: Yaa a Matɩe ne a Mark sẽn wa n gomd bũmb ning sẽn na n maan nand tɩ Armagedõ zabrã yikã, la b togs a Zezi sẽn yeel bũmb ning “nin-tũusdsã” wɛɛngẽ wã. Nin-tũusdsã yaa kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebo. (Ges-y sull a 7.) A Zezi ra goma gomd sẽn wilgd t’a sã n wa rɩt a naamã, a ‘na n tʋma a malɛk rãmba, tɩ b tigs a nin-tũusdsã sẽn be dũniyã kɩrems a naasã, hal dũniyã tɛka, tɩ ta yĩngr tɛka.’ (Mark 13:27; Mat. 24:31) Pa sẽn paam-b zaeeb n ket tẽng zugã sẽn na n paam b yaoolem bãndã nand tɩ to-kãsengã sɩngã yell la a Zezi ra gomd ye. (Wil. 7:1-3) Yaa tigsg sẽn na n zĩnd to-kãsengã sasa yell la a sẽn da gomdã. Dẽnd wõnda a Goog sã n wa zabd ne Wẽnnaam nin-buiidã, wakat n na n zĩnd tɩ b tigs sẽn paam-b zaeeb n ket tẽng zugã tɩ b kẽng saasẽ.

16. Armagedõ zabrã sasa, a Zezi na-rɩt-n-taasã na n naag-a lame n maan bõe?

16 Bõe yĩng tɩ b na n deng n tigs sẽn paam-b zaeeb n ket tẽngã zugã tɩ b kẽng saasẽ, tɩ Armagedõ zabrã yaool n yiki? Tigsgã sẽn na n yɩ wakat ningã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ nand tɩ Armagedõ zabrã sɩngã, rẽ tɩ sẽn paam-b zaeebã fãa zoe n bee saasẽ. Kirist na-rɩt-n-taas 144000 na n zĩnda saasẽ tɩ b kõ-b sor tɩ b tũ a Zezi n wa sãam Wẽnnaam Rĩungã bɛɛbã fãa ne “kut dasaare.” (Wil. 2:26, 27) Dẽnd malɛgsã ne sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã na n tũu Kiristã sẽn yaa Rĩm sẽn mi zabr sõma wã, tɩ b wa zab ne bɛɛbã sẽn yaa “tãb-biis kʋʋng-kʋʋng” sẽn dat n zab ne a Zeova nin-buiidã. (Eze. 38:15) Na n yɩɩ zab-kẽenga. Rẽ la b sẽn boond tɩ Armagedõ wã.—Wil. 16:16.

To-kãsengã baasgo

Armagedõ zabrã sɩngame!

17. Armagedõ zabrã sasa, bõe n na n paam b sẽn bool-b rãmb tɩ bʋʋsã?

17 Bʋʋdã sẽn na n baas to-to: To-kãsengã na n baasa ne Armagedõ zabrã. Wakat kãnga, a Zezi na n tʋma tʋʋmd a to n paase. Yẽ n yɩ “buudã fãa” bʋ-kaoodã, la bʋʋdã baasgẽ, leb n yaa yẽ n na n sɩbg neb nins a sẽn bool tɩ “bʋʋsã.” (Mat. 25:32, 33) D Rĩmã na n talla “sʋʋg sẽn dɩte,” n ‘wẽ dũniyã soolem toɛy-toɛyã.’ Hakɩka, a sẽn bool-b rãmb tɩ bʋʋsã “sɩbgrã na n yɩɩ sãoong sẽn ka sɛta,” sẽn sɩng “rĩm-dãmb” n tãag “yembse.”—Wil. 19:15, 18; 2 Tes. 1:9.

18. a) Bõe yĩng tɩ d yet tɩ b sẽn bool-b rãmb tɩ piisã yɛl na n tiig n toeemame? b) Bõe la a Zezi na n maan n baas zabrã?

18 La a Zezi sẽn bool-b rãmb tɩ “piisã” yẽ? Bãmb yɛlã na n tiig n toeemame. Ra wõnda a Sʋɩtãan ne a kʋʋngã b sẽn mak ne “bʋʋsã” na n tõog n bedsa nin-kãensã sẽn yaa ‘kʋʋng sẽn ka tõe n sõd n sɛ,’ sẽn wõnd “piis” sẽn pa tar sõngrã. La b na n põsa b bɛɛbã nusẽ, n “yi to-kãsengã pʋgẽ.” (Wil. 7:9, 14) A Zezi sã n sãam neb nins fãa sẽn yaa  Wẽnnaam Rĩungã bɛɛbã, a na n loba a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã bog-zulungã pʋgẽ. B na n paa be yʋʋm tusri. Na n yɩɩ wa b kiime, bala b pa na n le tõe n maan baa fʋɩ ye.—Karm-y Wilgr 6:2; 20:1-3.

D sẽn tõe n segl d mens to-to

19, 20. Ezai 26:20 ne 30:21 goamã kõta tõnd yam bʋgo?

19 Bõe la d tõe n maan n segl d mens yel-kãsems nins sẽn na n digimd dũniyã gillã yĩnga? Yʋʋm a wãn sẽn looge, b ra yeela Gũusg Gasgã pʋgẽ woto: “Yaa d sã n yaa sakdb la d na n põse.” Bõe n wilgd rẽ? A Zeova sẽn yeel zʋɩf rãmbã sẽn da be yembd Babilonnã bũmb ningã n wilgdi. A ra pĩnd n togs-b lame tɩ Babilon na n sãamame. La bõe la a nin-buiidã ra segd n maan n segl b mens yel-kãng yĩnga? Ad a sẽn yeele: “Mam neba, kẽng-y-yã, kẽ-y rotẽ wã n pag kʋɩlemse. Soond-y wakat bilfu, hal tɩ sũ-puugrã wakat looge.” (Ezai 26:20) A Zeova sẽn yeel tɩ “kẽng-y-yã,” “kẽ-y,” “page,” la “soond-y” wã, yaa bũmb a sẽn da rat tɩ b maan zĩig pʋgẽ, yaa noore. Zʋɩf rãmb nins sẽn sak noorã paa b rotẽ wã, tɩ sodaasã sẽn da gilgdã pa paam-b ye. Dẽnd yɩɩ tɩlae tɩ b sak a Zeova sẽn yeel-bã, n paam n põse. *

20 Yam bʋg la d tõe n dɩk yel-kãngã pʋgẽ? Wa Wẽnnaam pĩnd nin-buiidã, tõnd me sã n dat n põs yel-kãsems nins sẽn watã, yaa tɩlae tɩ d sak noy nins a Zeova sẽn kõtã. (Ezai 30:21) Yaa ne tigingã maasem la a kõt tõnd a noyã. Rẽ n so tɩ d rat n mao d pãng tɛk n yɩ neb sẽn tũud a sẽn yetã ne d sũy fãa. (1 Zã 5:3) D sã n maand woto masã menga, na n yɩɩ nana ne-d tɩ d sak n tũ noy nins d Ba a Zeova la d Rĩm a Zezi sẽn na n wa kõ-dã, n paam b koglgo. (Sof. 2:3) B sẽn na n kogl tõndã yĩnga, Rĩungã sã n na n wa sãam a bɛɛbã gilli, d na n maana kaseto. Hakɩka, na n yɩɩ bõn-kãseng d sẽn kõn tol n yĩmi!

^ sull 6 Wõnda “Babilon-kãsengã” sãoongã na n yɩɩ tũudum toor-toorã sãoong bala, la pa tũudmã neb fãa kʋʋb ye. Dẽnd neb wʋsg sẽn da be ziri tũudum toor-toorã pʋgẽ na n põsa Babilon-kãsengã sãoong wakate. La tõe tɩ nin-kãens na n wilgame tɩ b yam yii tũudmã, n tolg n lak b mens fasɩ ne-a, wa b sẽn yeel Zakari 13:4-6.

^ sull 19 Y sã n dat kibay n paas bɩ y ges La prophétie d’Isaïe, lumière pour tous les humains I, seb-neng 282-283.