Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y yãgdame tɩ Rĩungã wa pids Wẽnnaam pʋlemsã bɩ?

 BABG A 7

Pʋlems sẽn na n pids ne Rĩungã maasem: Bũmb fãa na n lebga paalse

Pʋlems sẽn na n pids ne Rĩungã maasem: Bũmb fãa na n lebga paalse

 MAMS-Y yãmb yamẽ tɩ y bee dũni paalgã pʋgẽ, n wobd pomm y pʋʋgẽ. Y yãa pomm sẽn bɩ, n fãsg n yũbs tɩ noome, tɩ y sagl y peoogã sẽn kolg pidbã pʋgẽ. Yãmb tʋma lɛɛr dãmb wʋsgo, la y pa ya ye. Y ket n tõe n tʋmame n paase. Y ma bee yambẽ ne y zakã neb a taab la y zo-rãmb sẽn wa n na n sõng-yã, tɩ b fãa tʋmdẽ la b sõsda, hal tɩ b sũy noomẽ. Baa ne y ma yʋʋmã sẽn waoogã, a yaa wa a sẽn da yaa to-to yãmb sẽn da wa n yaa biigã. Y sã n tags a sẽn da kʋʋl to-to dũni ning sẽn loogã pʋgẽ wã, pa tol n wõnd yaa yẽ ye. A sẽn na n bẽ tɩ tũ ne a yõorã, y zĩnda a sɛɛgẽ. Yãmb gãd-a lame hal t’a maan kaalem yãmb nugẽ. B sẽn wa n solgd-a wã, y yãba wʋsgo. La masã, a vʋʋgame n tar keelem, tɩ yãmb ne yẽ la neb wʋsg naag taab n be dũni paalgã pʋgẽ.

Daar n wat tɩ na n yɩ woto. D kɩsa sɩd ne rẽ, bala Wẽnnaam sẽn pʋlem fãa pidsdame. Sag-kãngã ne sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ, d na n goma sẽn na n yɩ to-to ka la bilfu, tɩ Wẽnnaam pʋlems kẽer pids Rĩungã maasem yĩnga, tɩ Armagedõ zabrã yaool n yiki. D leb n na n yãa Wẽnnaam pʋlems kẽer sẽn na n pids rẽ poore. D sã n wa paam tɩ Wẽnnaam Rĩungã soog tẽngã, tɩ bũmb fãa lebg paalse, d sũ-noogã pa na n tol n bãng n bilg ye.

 

BAB-KÃNGÃ PƲGẼ

SAK 21

Wẽnnaam Rĩungã na n sãama a bɛɛbã gilli

Y tõe n segla y mens masã menga, Armagedõ zabrã yĩnga.

SAK 22

Rĩungã maasem yĩnga, Wẽnnaam daab na n maana tẽngã zugu

Bõe n na n sõng yãmb tɩ y kɩs sɩd t’a Zeova pʋlemsã fãa na n pidsame?