Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 12

Tõnd sigla sõma n tũud “Wẽnnaam sẽn yaa laafɩ soabã”

Tõnd sigla sõma n tũud “Wẽnnaam sẽn yaa laafɩ soabã”

D SẼN NA N GOM BŨMB NING YELL SAKÃ PƲGẼ:

A Zeova sõnga a nebã bilf-bilfu, tɩ b lebg nin-buiid sẽn sigl sõma

1, 2. Bõe n toeem yʋʋmd 1895 yʋʋm-vẽkr kiuug Gũusg Gasgã pʋgẽ? Saam-biisã manesem yɩɩ wãna?

YƲƲMD 1895 yʋʋm-vẽkr kiuugã tɛka, b toeema Gũusg Gasgã pipi nengã fasɩ. Rẽ tɩ b boond-a lame tɩ Le Phare de la Tour de Sion. A pipi nengã zugu, b maana desẽ. Yaa gasg sẽn yaa lug-lugi, n yas mogr sẽn gudg noore. Yaa zĩ-sobd tɩ bugum wit gasgã pʋga, tɩ vẽenemã torsd hal zĩ-zãrga. A John Bohnet sẽn da yaa Biiblã Zãmsdbã nin-yendã sẽn deeg a sebrã, ling-a-la wʋsgo. Sebrã zĩig ning b sẽn gomd toeengã yellã, gom-zugã ra yetame tɩ: “Tõnd fu-paallã.”

2 Saam-biig a John Bohnet sũur sẽn yɩ noogã, a toola saam-biig a Russell lɛtr n yeel-a yaa: “Sebrã fu-paallã nooma maam wʋsgo. Sɩd yaa neere.” Saam-biig a John Brown me yeela woto: “A sɩd bee yamleoogo. Ko-wiisã la sebgã sẽn wẽed gasgã t’a ket n yasẽ wã wilgdame t’a yẽbgrã tara pãnga.” Gũusg Gasgã nengã toeengã n yɩ pipi toeeng sẽn zĩnd yʋʋm-kãngã, la ra nan pa sa ye. Sɩpaolg kiuugã, saam-biisã wʋma toeeng a to kibare, sẽn yaa toor fasɩ ne sebrã nengã toeengã. La d sɩd tõe n maka yell ning sẽn wa ne toeen-kãnga wã ne mogr sẽn gudgi.

3, 4. Yʋʋmd 1895 sɩpaolg kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã pʋgẽ, b goma zu-loe-bʋg yelle? Toeeng bʋg yell la b gom-yã?

3 Gũusg Gasgã sõsg a ye b sẽn yiis yʋʋmd 1895 sɩpaolg kiuug rasem 15 wã togsa sẽn yaa yell ningã. Zu-loees sẽn wõnd ko-wiis n da rat n sãam zems-n-taar ning sẽn be Biiblã Zãmsdbã siglgã pʋgẽ wã. Saam-biisã ra pa wʋmd taab sã n yaa ne ned ning b sẽn na n yãk tiging fãa pʋgẽ t’a lʋɩ taoorã ye. Sẽn na yɩl n sõng saam-biisã tɩ b bãng bũmb ning b sẽn da segd n maan tɩ gees-gees da le zĩndã, sõsgã pʋgẽ, b maka siglgã ne koom-koglg bɩ batayo. B sak n deegame tɩ yaa sẽn get-b siglgã yellã sẽn pa sõng nebã tɩ b segl b mens yell a woto buud yĩngã la sẽn yaa woto wã. Bõe la b ra na n maane?

4 Sõsgã pʋgẽ, b yeelame tɩ batayo naab modgdame tɩ teed sẽn tõe n sõng nebã tɩ b rug n yi be batayo wã pʋgẽ, la b kɩt tɩ batayo wã tʋm-tʋmdb segl b mense, tɩ seb-kãseng sã n wa yik mogrã zug bɩ b tõog n sõng neb a taabã tɩ b  põse. Siglgã taoor lʋɩtbã me ra tog n gesame tɩ tiging fãa pʋgẽ bɩ b sõng nebã tɩ b segl b mens yɛl sẽn wõnd seb-kãsems yĩnga. Rẽ n so tɩ b wilg Gũusg Gasgã pʋgẽ tɩ bũmb la b na n toeeme. B yeela vẽeneg tɩ wakat kãng tɛka, “tiging fãa pʋgẽ, kãsem-dãmb la b na n yãke,” tɩ bãmb “ ‘lʋɩ taoor n ges’ piisã yelle.”—Tʋʋma 20:28.

5. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ b sẽn deng n toeem bũmb ning kãsem-dãmbã yãkr wɛɛngẽ wã zemsa a wakate? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

5 Toeen-kãngã sẽn yaa pipi toeeng kãsem-dãmbã yãkr wɛɛngẽ wã sõnga hal wʋsg tɩ tigingã yẽbg sõma. Sõnga d saam-biisã tɩ b kell n yals kãn-kãe dũni gill pipi zabrã sasa, baa ne sẽn yɩ wa ko-wiis sẽn tar pãngã. Yʋʋm nins sẽn pʋglã, toeeng a taab n sõng Wẽnnaam nebã tɩ b lebg nin-buiid sẽn sigl sõma, n tõe n maan a Zeova raabã. Biiblã gom-bʋg n da reng n wilgd rẽ? Bõe la b toeem a Zeova siglgã pʋgẽ tɩ yãmb maan kaseto? Wãn to la naf yãmba?

“Mam na n kɩtame tɩ laafɩ soog foom”

6, 7. a) Ezai 60:17 goamã võor yaa bõe? b) A Ezai sẽn gom ‘soogr’ la ‘tʋʋm-soaadb’ yellã wilgda bõe?

6 Wa d sẽn zoe n yeel sak a 9 wã pʋgã, a Ezai ra reng n wilgame t’a Zeova na n ninga a nin-buiidã barka, tɩ b sõorã fɩɩge. (Ezai 60:22) La a Zeova ra pʋlmame t’a na n maana sẽn yɩɩd rẽ. Bala a kɩtame t’a Ezai yeele: “Mam na n waa ne sãnem t’a reeg zũud zĩiga, la m wa ne wanzuri n kɩt t’a reeg kut zĩiga, tɩ zũud reeg raad zĩiga, tɩ kut me reeg kug zĩiga. Mam na n kɩtame tɩ laafɩ soog foom, tɩ tɩrlem lebg fo tʋʋm-soaadba.” (Ezai 60:17) Gom-kãensã võor yaa bõe? Wãn to la pidsd rũndã-rũndã?

Pa bũmb sẽn pa sõma la b na n ledg ye. Bõn-sõng la b na n dɩk n ledg bũmb sõmblem sẽn pa ta rẽ

7 A Ezai bãngr-gomdã pʋgẽ, a goma ledgr yelle. La pa bũmb sẽn pa sõma la b na n ledg ye. Bõn-sõng la b na n dɩk n ledg bũmb sõmblem sẽn pa ta rẽ. Sãnemã sẽn na n ledg zũudã rat n wilgame tɩ manegr n wate, leb n yaa woto ne teed a taabã b sẽn sõdgã. A Zeova sẽn kɩt tɩ b reng n togs woto wã wilgdame tɩ bilf-bilfu, manegr n na n zĩnd a nin-buiidã sʋka. La yaa bõe la b sẽn na n manegã? A Zeova sẽn kɩt tɩ b gom ‘soogr’ la ‘tʋʋm-soaadb’ yellã wilgdame tɩ bilf-bilfu, b sẽn get a nin-buiidã yell to-to wã na n lebga sõma n yɩɩd pĩnda, tɩ nin-buiidã sẽn sigl to-to wã me paam manegre.

8. a) Ãnd n na n wa ne manegr ning a Ezai sẽn pĩnd n togsã? b) Wãn to la manegrã nafd tõndo? (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ “ A sika a meng n sak saglga.”)

8 La yaa ãnd n na n wa ne manegrã? A Zeova meng yeelame: “‘Mam na n waa ne sãnem,’ . . . ‘la m wa ne wanzuri,’ . . . ‘Mam na n kɩtame tɩ laafɩ soog foom.’” Sɩd me, bũmb nins fãa b sẽn maneg Wẽnnaam nin-buiidã siglgã pʋgẽ wã pa tũ ne ninsaal pãng ye. Tũu ne a Zeova mengã nugu. Hal a Zezi sẽn lebg Rĩmã tɛka, a Zeova manega bũmb wʋsg ne yẽ maasem. Wãn to la manegrã nafd tõndo? Vɛrse wã pʋgẽ, b yeelame tɩ manegrã na n waa ne “laafɩ” la “tɩrlem.” Tõnd sẽn sakd tɩ Wẽnnaam wilgd-d sor la d sakd  n toeemdẽ wã, laafɩ bee d sʋka, tɩ d sẽn nong tɩrlmã me kɩt tɩ d tũud a Zeova, Wẽnnaam ning tʋm-tʋmd a Poll sẽn bool tɩ “Wẽnnaam sẽn yaa laafɩ soabã.”—Fil. 4:9, Kãab-paalgã Koe-noogo.

9. Tigingã pʋgẽ, bõe n kɩt tɩ b tõe n sigl bũmb fãa sõma, tɩ zems-n-taar me be nebã sʋka? Bõe yĩng tɩ d yet woto?

9 A Poll yeelame me t’a Zeova ‘ka bʋrg Wẽnnaam, t’a yaa laafɩ Wẽnnaam.’ (1 Kor. 14:33) A Poll sẽn yeel t’a Zeova ka bʋrg bɩ zũnd-zãnd Wẽnnaamã poore, a pa yeel t’a yaa Wẽnnaam sẽn sigind bũmb fãa sõma ye. A yeelame t’a yaa laafɩ Wẽnnaam. Bõe yĩng t’a yeel woto? Bala, pa neb sẽn sigl sõma n maand bũmb la wilgd tɩ na n waa ne laafɩ ye. Wala makre, sodaas tõe n sigla sõma, n maneg n tong taab hal tɩ be rasãnde, la yaa sẽn na n tɩ zabe, pa na n yɩ laafɩ ye. Rẽ n so tɩ tõnd sẽn yaa kiris-nebã segd n tẽegd wakat fãa tɩ siglg sã n pa yẽbg laafɩ zugu, baa a sẽn yaa sõma to-to, a pa tõe n pa wa lʋɩ ye. La laafɩ ning Wẽnnaam sẽn kõtã kɩtdame tɩ bũmb fãa sigl neere, n tõe n kaoos sõma. Woto yĩnga, d sũy yaa noog wʋsgo, bala d sẽn paam n be siglg ning pʋgẽ wã, yaa “Wẽnnaam sẽn so laafɩ” wã n wilgd-a sor la a manegd-a. (Rom 15:33) Yaa laafɩ ning Wẽnnaam sẽn kõtã n kɩt tɩ bũmb fãa sigl sõma tigimsã pʋsẽ, tɩ d ne rẽ nafa wã dũniyã gill zugu, tɩ zems-n-taar hakɩk be d sʋk hal tɩ noom-do.—Yɩɩl 29:11.

10. a) Biiblã Zãmsdbã wakate, toeeng bʋs n zĩnd d siglgã pʋgẽ? (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ “ B sẽn maneg bũmb nins Wẽnnaam nin-buiidã yell gesg wɛɛngẽ.”) b) Sogs-bʋs la d na n leok masã?

10 Zĩ-gũbr ning sẽn yet tɩ “ B sẽn maneg bũmb nins Wẽnnaam nin-buiidã yell gesg wɛɛngẽ” wilgda bũmb kẽer b sẽn toeem d siglgã pʋgẽ Biiblã Zãmsdbã wakate, la toeengã nafa wã. Sẽn nan pa kaoose, bõe la a Zeova toeem ne a Zezi maasem, tɩ d tõe n mak ne sãnem sẽn ledg zũudu? Wẽnnaam nin-buiidã yell gesgã wɛɛngẽ, wãn to la b sẽn toeem bũmb ninsã sõng tɩ laafɩ la zems-n-taar hakɩk paas dũniyã gill tigimsã pʋsẽ? Wãn to la rẽ sõng yãmb mengã, tɩ y ket n tũud a Zeova sẽn yaa “Wẽnnaam sẽn yaa laafɩ soabã”?

Kiristã sẽn lʋɩ taoor n get tigingã yell to-to

11. a) Siglgã taoor lʋɩtb sull sẽn kɩt tɩ b maan vaeesg n wʋm Biiblã goam võorã, sõng-b lame tɩ b rems bõe? b) Bõe la siglgã taoor lʋɩtb sull yãk yam n na n maane?

11 Yʋʋmd 1964 n tãag 1971 wã, siglgã taoor lʋɩtb sullã kɩtame tɩ b maan vaeesgo, n na n wʋm bũmb wʋsg sẽn be Biiblã pʋgẽ võor sõma. Wala makre, b bao n na n bãnga pipi kiris-nebã tigimsã sẽn da sigl to-to. * Rẽ kɩtame tɩ b bãng tɩ wakat kãngã, ra pa nin-yend la b yãkd tiging fãa pʋgẽ t’a yaa kãsem-soab bɩ yel-gɛt ye. Ra yaa neb sulli. (Karm-y Filip rãmb 1:1; 1 Tɩmote 4:14.) Siglgã taoor lʋɩtb sullã sẽn wʋm rẽ võor sõma wã, b bãngame t’a Zezi sẽn yaa d Rĩmã ratame tɩ b maneg Wẽnnaam nin-buiidã sẽn sigl to-to wã. Siglgã taoor lʋɩtbã sakame n na n tũ Rĩmã raabã. Tao-tao bala, b toeema bũmb wʋsg sẽn na yɩl tɩ  kãsem-dãmbã yãkr zems ne b sẽn togs Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã. Bɩ d gom bũmb a wãn b sẽn toeem yʋʋmd 1970 wã sẽnese.

12. a) Toeeng bʋg la b maan siglgã taoor lʋɩtb sullã neb sʋka? b) Wilg-y taoor lʋɩtbã sull sẽn sigl to-to masã. (Ges-y seb-neng 130 zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ “ Siglgã taoor lʋɩtb Sull sẽn get Rĩungã tʋʋm yell to-to.”)

12 Toeengã sɩnga ne siglgã taoor lʋɩtb sullã menga. Rẽ tɩ b ra yaa neb a 7 sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebo. B fãa ra yaa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania taoor dãmba. La yʋʋmd 1971 wã, siglgã taoor lʋɩtbã sull neb sõor paasame, tɩ lebg neb 11. La ra pa le be ne b rãmbã yaa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania taoor dãmb ye. Siglgã taoor lʋɩtb sullã ned baa a ye ra pa get t’a yɩɩda a taabã ye. Rẽ n so tɩ sullã taoor soabã ra toeemd yʋʋmd fãa, tɩ b reesd taaba.

13. a) Yʋʋm 40 pʋgẽ, bõe la b ra maand tiging fãa pʋgẽ? b) Bõe la Siglgã taoor lʋɩtb Sull maan yʋʋmd 1972?

13 Toeeng a to me n zĩndi, la yɩɩ tigimsã fãa pʋsẽ. Bõe la b toeeme? Yʋʋmd 1932 n tãag 1972 wã, tiging fãa pʋgẽ, nin-yend la b ra yãkd t’a get tigingã yelle. Hal n tãag yʋʋmd 1936, b ra boonda saam-bi-kãng tɩ tʋʋmd taoor-lʋɩta. B wa n boond-a lame tɩ tigingã sõgna, n le wa toeem n boond-a tɩ tigingã tʋm-tʋmda. La b wa n baas n boond-a lame tɩ tigingã yel-gɛta. Saam-bi-kãngã ra geta tigingã neb tẽeb yell ne a sũur fãa. Naoor wʋsgo, a sã n da rat n maan bũmbu, yẽ a ye bal n yãkd a yam, n pa sok saam-biis a taabã b sẽn  da yãkã ye. La yʋʋmd 1972 tɛka, Siglgã taoor lʋɩtb Sull gesame tɩ b na n toeem rẽ. B na n maanda wãn masã?

14. a) Yʋʋmd 1972 zĩ-likr kiuug pipi daarã tɛka, bõe la b toeem-yã? b) Wãn to la kãsem-dãmbã sull yel-gɛt wilgd t’a tũuda Filip rãmb 2:3 saglgã?

14 Tiging fãa pʋgẽ, pa na n le yɩ saam-biig a ye bal la Siglgã taoor lʋɩtb Sull na n yãk t’a get tigingã neb yell ye. B na n tũuda Biiblã sẽn yetã n yãkd saam-biis sẽn kõt mak-sõngo, tɩ b lebg kãsem-dãmba. B na n naaga taab n yɩ kãsem-dãmb sulli, n get tigingã yelle. Yɩɩ yʋʋmd 1972 zĩ-likr kiuug pipi daarã la b sɩng rẽ. Rũndã-rũndã, kãsem-dãmbã sull yel-gɛt pa zẽkd a meng ye. A getame tɩ yẽ n yaa “bilf” kãsem-dãmbã fãa sʋka. (Luk 9:48) Saam-biisã sẽn be dũniyã gill zugã sẽn paam tɩ nin-kãensã sẽn yaa sik-m-mens rãmbã be b sʋkã sɩd yaa bark menga.—Fil. 2:3.

Yaa vẽeneg tɩ d Rĩmã tʋmda ne yam, n sõngd a nin-buiidã tɩ b paamd pe-kɩɩmb wakat sẽn zemse

15. a) B sẽn toeem tɩ lebg kãsem-dãmb sull n get tiging fãa yellã, a nafa wã yaa bõe? b) Bõe n wilgd tɩ d Rĩmã tʋmda ne yam?

15 B sẽn toeem tɩ lebg kãsem-dãmb sull n get tiging fãa yellã, nafa wã yaa wʋsgo. D gom nafa kẽer yelle. Pipi, la sẽn tɩ yɩɩda, sõngda kãsem-dãmbã tɩ b bãng tɩ baa b zɩɩbã sẽn ta zĩig ninga, a Zezi la tigingã zu-soaba. (Ef. 5:23) Yiib-n-soaba, Yelbũn 15:22 yeta woto: “Sagendb wʋsg sẽn beẽ, b tõogdame.” Kãsem-dãmbã sõsda ne taaba, n get bũmb nins sẽn tõe n maneg tigingã neb tẽebã. Sõsgã sasa, ned kam fãa togsda a sẽn tagsde. Rẽ sõngd-b lame tɩ b tõog n maan yam-yãkr sẽn zems ne Biiblã. (Yel. 27:17) A Zeova ningda b  yam-yãkrã barka, hal tɩ b tõogd b sẽn maandã fãa. Tãab-n-soaba, b sẽn toeem tɩ lebg rap wʋsg sẽn tar minim n get tiging fãa yellã zemsame, bala fɩɩgrã kɩtame tɩ b rat neb sẽn na n get tigimsã yelle. (Ezai 60:3-5) Tags-y n ges-y! Yʋʋmd 1971 wã, tigimsã sõor ra zemsa 27000. La yʋʋmd 2013 wã tɩ yɩɩda bãmb 113000. Yaa vẽeneg tɩ d Rĩmã tʋmda ne yam, n sõngd a nin-buiidã tɩ b paamd pe-kɩɩmb wakat sẽn zemse.—Mii. 5:4.

‘Yɩ-y mamsg Wẽnnaam piisã yĩnga’

16. a) Tigingã pʋgẽ, kãsem-dãmbã tʋʋmd yaa bõe? b) Wãn to la Biiblã Zãmsdbã wʋm a Zezi sẽn yeel tɩ “gʋʋl mam piisã” võore?

16 Biiblã Zãmsdbã wakat tɩ kãsem-dãmbã ra zoe n bãngame tɩ b segd n sõnga b tẽed-n-taasã tɩ b kell n tũ Wẽnnaam. (Karm-y Galat dãmb 6:10.) Yʋʋmd 1908 wã, Gũusg Gasgã pʋgẽ, b goma a Zezi sẽn da yeel tɩ “gʋʋl mam pe-bi wã,” yelle. (Zã 21:15-17) B yeela kãsem-dãmbã woto: “Yaa tɩlae tɩ d ning d yamẽ tɩ zu-soabã sẽn bobl-d tʋʋmd ningã tara yõod wʋsgo, hal tɩ d getẽ tɩ d sẽn paam n dɩlgd zu-soabã piisã la d sõngd-bã sɩd yaa zu-zẽkr menga.” Yʋʋmd 1925 wã, Gũusg Gasgã pʋgẽ b le tẽega kãsem-dãmbã tɩ b tʋʋmdã tara yõod wʋsgo. B yeel-b-la woto: “Wẽnnaam egiliizã pa ninsaal rẽnd ye. . . . La a sẽn bobl-b rãmb tʋʋmdã sã n pa tʋm b tʋʋmdã sõma, b tõe n paama taale.”

17. Bõe la b maan n sõng yel-gɛtbã tɩ b tõe n ges tigingã neb yell sõma?

17 Bõe la a Zeova siglgã maan n sõng kãsem-dãmbã tɩ b paam minim n paase, n tõog n ges kiris-nebã yelle, tɩ yaa wa b sẽn wa ne “wanzuri n kɩt t’a reeg kut zĩiga”? B paama zãmsgo. Yʋʋmd 1959 wã, b lugla pipi Rĩungã tʋʋmd lekoll yel-gɛtbã yĩnga. Lekollã sasa, sõsg a ye gom-zug yɩɩ: “Ges-y ned kam fãa yelle.” B sagla kãsem-dãmbã tɩ b “yãk wakat takɩ n kẽnd n kaagd koe-moondbã b zagsẽ.” B wilg-b-la  bũmb toor-toor b sẽn tõe n maane, tɩ b sã n tɩ kaag koe-moond bɩ b tõog n keng a raoodo. Yʋʋmd 1966, b toeema yɛl kẽer Rĩungã tʋʋmd lekollã pʋgẽ. Yʋʋm-kãng lekollã sasa, sõsg a ye gom-zug yɩɩ: “Pe-kɩɩmbã tʋʋmd yõodo.” Sõsgã sasa, b goma bũmb a ye yell n yɩɩda. B yeelame tɩ tigingã yel-gɛtbã tog n gesa Wẽnnaam piisã yell ne nonglem, la tɩ b pa segd n yĩm tɩ b tog n gesa b zakã rãmb yell neere, la b moond koɛɛgã me ye. Yʋʋma noorã, lekoll dãmb wʋsg la b sigl kãsem-dãmbã yĩnga. A Zeova siglgã sẽn ket n sõngd-b tɩ b paamd zãmsgã woma bi-bʋse? Rũndã-rũndã, saam-biis tusa sẽn tar minim yaa kãsem-dãmba, n get tigingã neb yelle.

Rĩungã tʋʋmd lekoll sẽn zĩnd Filipin yʋʋmd 1966

18. a) Tʋʋm-bʋg la b bobl kãsem-dãmbã, tɩ yaa tʋʋm-kãsenga? b) Bõe yĩng t’a Zeova ne a Zezi sũy yaa noog ne kãsem-dãmbã?

18 Ne Rĩm a Zezi maasem, a Zeova yãka kãsem-dãmba, n bobl-b tʋʋm-kãsenga. Tʋʋm-kãng la bʋgo? Yaa lʋɩ Wẽnnaam piisã taoor masã sẽn yaa toog sasa wã, n sõng-ba. (Ef. 4:11, 12; 2 Tɩm. 3:1) A Zeova ne a Zezi sũy yaa noog ne kãsem-dãmbã, bala b tũuda gomd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ n yetẽ tɩ: ‘Bɩ y rɩlg Wẽnnaam piisã sẽn be yãmb nusẽ wã . . . ne yamleoogo . . . , la nonglem . . . , n yɩ mamsg bãmb yĩnga.’ (1 Pɩɛ. 5:2, 3) Bũmb wʋsg la kãsem-dãmbã maanda, tɩ yaa mak-sõng tigingã neb yĩnga, la kɩtdẽ tɩ laafɩ la sũ-noog be tigimsã pʋsẽ. La d na n goma bũmb a yiib yelle.

Kãsem-dãmbã sẽn get Wẽnnaam piisã yell to-to rũndã-rũndã

19. Kãsem-dãmbã sẽn naagd tõnd n moond koɛɛgã, bõe yĩng tɩ d sũy noomẽ?

19 Pipi, kãsem-dãmbã naagda tigingã neb n tʋmdẽ. Evãnzill gʋlsd a Luk yeela woto: ‘A Zezi saaga tẽn-bɛd ne tẽn-bõoneg fãa n moon Wẽnnaam soolem koe-noogo. La  piig la a yiibã tũu bãmba.’ (Luk 8:1) Tʋm-tʋmdbã ra tũuda a Zezi n moond koɛɛgã. Rũndã-rũndã me, kãsem-dãmbã sẽn kõt mak-sõngã naagda tigingã neb a taabã n moond koɛɛgã. B mikame tɩ rẽ kɩtdame tɩ zems-n-taar be tigingã neb sʋka. Tigingã neb me sũy nooma ne kãsem-dãmbã. Saam-bi-poak a Jeannine sẽn kolg yʋʋm 90 wã yeelame: “M sã n moond koɛɛgã ne kãsem-soaba, m paamd n sõsa ne-a, la m bãng-a n paase.” Saam-biig a Steven yʋʋm sẽn zems 35 wã me yeela woto: “Kãsem-soab sã n tũ maam n moon koɛɛgã, m getame tɩ yaa a sẽn dat n sõng maam. M sẽn paamd sõngr a woto wã nooma maam wʋsgo.”

Wa pe-kɩɩm sẽn gẽesd a pesg sẽn meneme, kãsem-dãmbã maanda b sẽn tõe, n baood neb nins sẽn bas tigingã

20, 21. Bõe la kãsem-dãmbã maanda, n dɩkd pe-kɩɩm ning yell a Zezi sẽn gomã togs-n-taare? Kõ-y makre. (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ “ B kaagda neb semen fãa tɩ womd biisi.”)

20 Yiib-n-soaba, a Zeova siglgã sõngda kãsem-dãmbã tɩ b tõe n wilg neb nins sẽn lak n bas tigingã tɩ b yell pak-b lame. (Heb. 12:12) Bõe yĩng tɩ kãsem-dãmbã segd n sõng neb nins tẽeb sẽn komsã, la wãn to la b segd n maan dẽ? A Zezi yel-bũnd ning sẽn gomd pe-kɩɩm sẽn gẽesd a pesg sẽn menemã yellã sõngda tõnd tɩ d paam sok-kãngã leoore. (Karm-y Luk 15:4-7.) Pe-kɩɩmã sẽn bãng t’a pesg n menemã, a tɩ gẽes-a lame wa yaa yẽ bal la a pesgo. Wãn to la kãsem-dãmbã rɩkd pe-kɩɩm-kãngã togs-n-taare? Pe-kɩɩmã ra ket n tagsda a pesgã sẽn menemã yelle. Woto me, kãsem-dãmbã ket n tagsda neb nins sẽn lak n bas tigingã yelle. B yaa wa piis sẽn meneme. Kãsem-dãmbã pa get tɩ sõng nin-kãensã tẽeb sẽn komsã yaa sẽk sãoong ye. A Zezi yel-bũndã pʋgẽ, yaa pe-kɩɩmã n tɩ ‘bao sẽn menem-a wã, hal n tɩ yã-a.’ Rũndã-rũndã me, yaa kãsem-dãmbã n baood neb nins tẽeb sẽn komsã, n sõng-ba.

21 Pe-kɩɩmã sẽn yã a pesgã, a maana bõe? A rɩk-a lame n ‘palg a bãgdẽ,’ n tall-a n tɩ naag piis a taabã. Woto me, kãsem-soab sã n wilg tɩ ned tẽeb sẽn koms yell pak-a lame, tõe n sõnga nin-kãng t’a lebg n wa tigingã pʋgẽ. Yɩɩ woto ne Afirik saam-biig a ye yʋʋr sẽn yaa a Victor. A ra basa tigissã kẽnde. A yeelame: “Mam maana yʋʋm a nii n da pa le wat tigissã la m pa moond koɛɛgã ye. La kãsem-dãmbã ra ket n maanda b sẽn tõe n na n sõng-ma.” Bõe n sõng-a n yɩɩda? Ad a sẽn yeele: “Daar a ye, a John sẽn yaa kãsem-soabã wa n ges-m lame. Maam ne yẽ ra naaga taab n maan so-pakrã tʋʋmd lekolle. A wilga maam fot-rãmb a sẽn yõg lekollã sasa. M sẽn ges fot-rãmbã, m lebg n tẽega sũ-noog ning m sẽn da tare, m sẽn wa n wɩngd ne a Zeova tũubã.” A John kaagrã poor bilfu, a Victor lebg n waa tigingã pʋgẽ. Rũndã-rũndã, a yaa so-pakd yɛsa. Hakɩka, kãsem-dãmbã sẽn get d fãa yell sõma wã kɩtame tɩ tigingã neb tar sũ-noog wʋsgo.—2 Kor. 1:24. *

 Toeengã kɩtame tɩ Wẽnnaam nin-buiidã zems-n-taar paam pãnga

22. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ tɩrlmã ne laafɩ wã paasda tigingã neb zems-n-taare? (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ “ Linga tõndo.”)

22 Wa d sẽn zoe n yeelã, a Zeova ra pĩnd n togsame tɩ tɩrlmã la laafɩ wã na n paasa a nin-buiidã sʋka. (Ezai 60:17) Tɩrlmã la laafɩ wã fãa paasda tigingã neb zems-n-taare. Bõe yĩng tɩ d yet rẽ? D gom tɩrlmã yelle. A Zeova a ye bal la Zu-soaba. (Tõo. 6:4) A noyã fãa yaa tɩrse. Tigimsã fãa pʋgẽ, noy nins a sẽn kɩt tɩ b gãnegã yaa a yembre. Sẽn segd la sẽn pa segdã wɛɛngẽ me, noy nins a sẽn kõ “nin-sõamyã sẽn yaa kiris-nebã” yaa a ye. (1 Kor. 14:33) Dẽnd yaa tiging neb sã n tũud Wẽnnaam noyã bal la b tõe n paam barka. D gom laafɩ wã yell masã. D Rĩmã sẽn dat pa d sũy yɩ noogo, laafɩ sẽn be tigingã pʋgẽ wã yĩng bal ye. A ratame me tɩ d ned kam fãa tʋmd sẽn na yɩl tɩ laafɩ sɩd zĩndi. (Mat. 5:9) Rẽ n so tɩ d ‘tũud bũmb ninga sẽn wat ne laafɩ’ wã. Mo-yõsr sã n wa be tõnd ne tigingã ned sʋka, d yɩta pipi n bao a welgre. (Rom 14:19) Woto d sõngdame tɩ laafɩ la zems-n-taar zĩnd d tigingã pʋgẽ.—Ezai 60:18.

23. Bõe n kõt tõnd a Zeova Kaset rãmbã sũ-noog rũndã-rũndã?

23 Yʋʋmd 1895 wã, b sẽn wa n yeel sɩpaolg kiuug Gũusg Gasgã pʋgẽ tɩ toeeng la b maan kãsem-dãmbã yãkr wɛɛngẽ wã, sẽn da lʋɩt-b taoor tigimsã pʋsẽ wã wilga sẽn da be-b sũyẽ. Wãn to? B pʋʋsame n kos tɩ toeen-kãngã sõng Wẽnnaam nin-buiidã tao-tao, tɩ b paam “tẽeb a yembre.” D sã n tẽeg bũmb nins sẽn maan yʋʋm a wãnã sẽn loogã, d sũur noomame, bala d mikdame tɩ ne d Rĩmã maasem, a Zeova sẽn wa ne toeeng ninsã kɩtame tɩ d zems-n-taarã paase, tɩ d ket n tũud-a. (Yɩɩl 99:4) Rẽ kɩtame tɩ rũndã-rũndã, a Zeova nin-buiidã sẽn be dũniyã gill zugã tar ‘tagsg a yembre,’ n kẽnd ‘nao-yakemd a yembre,’ n tũud “Wẽnnaam sẽn yaa laafɩ soabã” ne “yam a yembre.”—2 Kor. 12:18; karm-y Sofoni 3:9.

^ sull 11 B gʋlsa b sẽn maan vaeesg n yã bũmb ningã tɩ be Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible sebrã pʋgẽ.

^ sull 21 Ges-y yʋʋmd 2013 yʋʋm-vẽkr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã, neng 27-31, sõsg ning gom-zug sẽn yet tɩ: “Kãsem-dãmbã yaa ‘tʋmd-n-taas tõnd sũ-noog yĩnga.’