Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 11

Remsg toɛy-toɛy sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam sɩd yaa sõngo

Remsg toɛy-toɛy sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam sɩd yaa sõngo

D SẼN NA N GOM BŨMB NING YELL SAKÃ PƲGẼ:

Rĩmã sẽn sõng a nin-buiidã to-to sẽn na yɩl tɩ b tõog n tũ Wẽnnaam noyã

Mams-y y yamẽ, y sẽn kẽed wẽnd-doog ning a Ezekɩɛll sẽn yã wã pʋgẽ

1. Bõe la a Ezekɩɛll yã tɩ sek rabeem?

SẼN na maan yʋʋm 2500 masã, Wẽnnaam kɩtame tɩ no-rɛɛs a Ezekɩɛll yã bõn-makre. Yaa wẽnd-do-kẽeng sẽn yãgda. Mams-y n ges-y sã n da yaa yãmba, tɩ y kolg n mik tɩ malɛk sẽn tar pãng wʋsg yas be, n na n tall yãmb tɩ y gilg n ges wẽnd-do-kãngã sẽn sek rabeemã. Wẽnd-doogã tara rig-noy a tãabo. Yãmb dʋʋ rʋʋds a yopoe wã, n ta rig-noor a yembrẽ. Rig-noorẽ fãa, b maana zãongo, t’a zãntlmã ta metr 30, hal tɩ kẽesd rabeem. Yãmb yãame tɩ gũudb rot n be rig-noorẽ wã. B maana lugã sẽn teend zãongã tɩ wõnd koanga, hal tɩ yaa neere.—Eze. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. a) Wẽnd-doog ning a Ezekɩɛll sẽn yã wã makda bõe? (Ges-y vẽnegrã me.) b) A Ezekɩɛll sẽn yã bũmb nins a sẽn wa n kẽed wẽnd-doogẽ wã wilgda tõnd bõe?

2 A Ezekɩɛll sẽn yã roog ningã pa wẽnd-doog sɩd-sɩd ye. La a bilga baa a yel-bõonesã menga. A sebrã sak 40 n tãag 48 wã fãa gomda rẽ yelle. Wẽnd-do-kãng makda bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn maan tɩ kɩt tɩ d tõe n tũ-a wã. A Ezekɩɛll sẽn bilg bũmb ninsã fãa tara võor a Zeova tũudmã pʋgẽ rũndã-rũndã. * Bõe la rig-noyã sẽn zãntã wilgda? Wilgdame tɩ ned sã n yãk yam n na n sak bũmb nins fãa a Zeova sẽn maan tɩ kɩt tɩ d tõe n tũ-a wã, yaa tɩlae t’a sakd a noyã sẽn yaa sõma zãngã. B sẽn nags wẽnd-doogã lalsã ne koms tɩɩsã me wilgda rẽ. Bala Biiblã pʋgẽ, b mi n maka nin-tɩrsã ne koms tɩɩse. (Yɩɩl 92:13) La gũudbã rotã yẽ? Wilgdame tɩ sẽn pa sakd-b n tũud Biiblã noyã pa tõe n paam n kẽ tũudum hakɩkã sẽn be yamleoog la kõt vɩɩmã ye.—Eze. 44:9.

3. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlae tɩ Kiristã nin-buiidã paamd remsg wakat fãa?

3 Wãn to la a Ezekɩɛll sẽn yã bũmb ninsã paamd pidsgu? Wa d sẽn yã sak a 2 pʋgẽ wã, yʋʋmd 1914 n tãag 1919 wã sɩngrẽ, a Zeova sõnga a nin-buiidã ne Kiristã maasem tɩ b paam yɩlgre. La rẽ yĩnga, yɩlgrã saa wakat kãng bal bɩ? Ayo! Hal pĩnd n tãag masã, Kiristã kell n wilgame tɩ yaa a Zeova noyã n yaa sõma n yɩɩd bũmb fãa. Dẽnd segdame t’a nin-buiidã paam remsg wakat fãa. Bala neb nins Kiristã sẽn tigimdã yaa neb sẽn da yaa dũniyã rẽnda, t’a Sʋɩtãan me  maand a sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ b le leb dũniyã tʋʋm-dẽgdã pʋgẽ. (Karm-y 2 Pɩɛɛr 2:20-22.) D gom bũmb a tãab Kiristã sẽn dems yelle. Pipi, d na n goma minimd kẽer yelle. Yiib-n-soaba, remsg sẽn sõng tɩ tigingã kell n yɩ yɩlemde. La tãab-n-soaba, remsg sẽn kɩt tɩ zagsã rãmb vɩɩm tat Wẽnnaam yam.

B remsa bũmb kẽer b minimdã wɛɛngẽ

4, 5. Hal sẽn kaoose, bõe la a Sʋɩtãan tũnugd ne n bẽt Wẽnnaam nin-buiidã, la a tõogdame bɩ?

4 Wakat fãa a Zeova nin-buiidã modgdame n na n tall yel-manesem sẽn yaa sõma. Rẽ n so tɩ b sak remsg toor-toore. Bɩ d gom bũmb a wãn b sẽn dems yelle.

5 Yoobã: A Zeova sẽn kɩt tɩ pag ne rao sẽn kẽ kãadem tõe n lagem taabã yaa bõn-sõngo. La a pa rat t’a lebg bõn-dẽgd ye. A Sʋɩtãan yaool n wẽna yɛlã, hal tɩ pag ne rao lagengã lebg bẽdg a sẽn tar n bẽt a Zeova nin-buiidã, sẽn na yɩl n sãam b zoodã ne a Zeova. A Balaam wakatẽ wã, a Sʋɩtãan tũnuga ne bẽd-kãngã n paam neb wʋsgo. La rũndã-rũndã sẽn yaa yaoolem dayã, a bẽta a Zeova nin-buiidã ne rẽ n yɩɩd pĩndã.—Sõd. 25:1-3, 9; Wil. 2:14.

6. Pʋleng bʋg la b togs Gũusg Gasgã pʋgẽ? Nebã manesem yɩɩ wãna, la bõe yĩng tɩ b wa base? (Ges-y vẽnegrã me.)

6 Sẽn na yɩl t’a Sʋɩtãan bẽd-kãngã ra tõog a Zeova nin-buiidã, siglgã rɩka no-sɩɩre, n gʋls rẽ yʋʋmd 1908 sigr kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã pʋgẽ. No-sɩɩrã pʋgẽ, b gʋlsa pʋleng me sẽn yet woto: “Mam sã n yaa raoa, n wa be ne paga, wall m yaa paga, n wa be ne raoa, m na n modgame tɩ sẽn yaa wakat la zĩig ning fãa, bɩ m tall manesem sõng wa d bee neb sʋka.” * Baa ne pʋlengã sẽn da pa tɩlae wã, neb wʋsg sakame hal n gʋls b yʋy n toole, tɩ b yiis Gũusg Gasgã pʋgẽ. Yaa sɩd tɩ sɩngrẽ wã pʋlengã sõnga neb wʋsgo, la yʋʋm a wãn poore, ra lebga goam b sẽn yet ne noor bala. Woto kɩtame tɩ b pa le maand pʋlengã ye. La b ra ket n datame t’a Zeova nin-buiidã tũ a noyã pag ne rao lagengã wɛɛngẽ.

7. Yʋʋmd 1935 wã, bõe yell la b gom Gũusg Gasgã pʋgẽ, la Biiblã no-bʋg la b tẽeg nebã?

7 A Sʋɩtãan kell n nanga pãnga. Yʋʋmd 1935 wã, tʋʋlg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ, b wilga yell a ye sẽn da paamd pãng Wẽnnaam nin-buiidã sʋka. Neb kẽer ra tagsdame tɩ b sã n moond koɛɛgã bala, baa b tar minimd sẽn pa zems ne a Zeova noyã, yell kae ye. Gũusg Gasgã yeela vẽenega: “D tog n bãngame t’a Zeova sẽn datã pa d we n moond koɛɛgã bal ye. A Zeova nin-buiidã yaa a kaset rãmba, tɩ rẽ kɩt tɩ yaa tɩlae tɩ d manesmã fãa wilgdẽ tɩ d sɩd yaa a kaset rãmba, la tɩ yaa a rĩungã la d teenda.” Sebrã pʋgẽ, b kõo sagls sẽn yaa vẽenes kãadmã la yoobã wɛɛngẽ, sẽn na yɩl n sõng Wẽnnaam nin-buiidã tɩ b “zoe yoobo.”—1 Kor. 6:18.

8. Bõe yĩng tɩ b maneg n wilg gɛrk gom-bil ning sẽn yaa por·neiʹa wã võor naoor wʋsg Gũusg Gasgã pʋgẽ?

8 Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã pʋgẽ, gom-bil ning b sẽn lebg tɩ yoobã yaa por·neiʹa. Yʋʋma noorã, Gũusg  Gasgã maneg n wilga gom-bilã võor naoor wʋsgo. B wilgame tɩ pa neb sẽn na n kẽ ne taab bala, la tɩ raglem la tʋʋm-dẽgd buud toor-toor wa b sẽn wae n tʋmd pʋg-yoaadbã rotẽ wã fãa naagame. Woto sõnga kiris-nebã tɩ b pa kẽes b mens tʋʋm-dẽgdã pʋgẽ, wa neb wʋsg sẽn maand rũndã-rũndã wã ye.—Karm-y Efɛɛz rãmb 4:17-19.

9, 10. a) Yʋʋmd 1935 wã, Gũusg Gasgã goma minung bʋg sẽn pa sõma yelle? b) Bõe la Biiblã yet rãamã yũub wɛɛngẽ?

9 Rã-tɩgrã: Yʋʋmd 1935 tʋʋlg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ, b goma minung sẽn pa sõma yelle. B yeela woto: “D gũus n gesame tɩ neb kẽer sã n wa na n moon koɛɛgã bɩ n tʋm tigingã tʋʋmde, mikdame tɩ b yũu rãam tɩ looge. La bõe la Biiblã yet rãamã yũub wɛɛngẽ? Rẽ yĩnga ned sã n yũ rãam hal n pa tõe n tʋm Zu-soabã tʋʋmã sõma, segdame sɩda?”

10 Gũusg Gasgã pʋgẽ, b maneg n wilga Wẽnnaam Gomdã sẽn yet bũmb ning rãamã wɛɛngẽ. Biiblã pa gɩdg rãam yũub ye. Yaa yũ tɩ loogã la a gɩdg-yã. (Yɩɩl 104:14, 15; 1 Kor. 6:9, 10) Hal sẽn kaoose, b tẽega Wẽnnaam nin-buiidã a Aarõ kom-dibli wã kibarã, sẽn na yɩl tɩ b bãng tɩ pa segd tɩ b yũ rãam n yaool n tʋm Wẽnnaam tʋʋmã ye. Wẽnnaam kɩtame t’a Aarõ kom-dibli wã ki, b sẽn ning bugum sẽn ka zems tẽn-kugrã zugã yĩnga. Rẽ poor bilfu, Wẽnnaam togsa gomd sẽn sõngd tɩ d bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Aarõ kambã maan sẽn pa segdã. A kõo noore, n yeel tɩ maan-kʋʋdbã sã n na n tʋm b tʋʋmã, b pa segd n yũ rãam ye. (Maan. 10:1, 2, 8-11) Kiris-nebã tũuda no-kãngã rũndã-rũndã. B sã n wa rat n tʋm Wẽnnaam tʋʋmde, b gũusdame n da yũ rãam ye.

11. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d sẽn paam vẽenem n paas rãamã yũub wɛɛngẽ wã yɩɩ Wẽnnaam barka?

11 Sẽn nan pa kaoos wʋsgo, kiris-nebã paama vẽenem n paase, tɩ sõng-b tɩ b bãng bũmb wʋsg rãamã yũub wɛɛngẽ. Tʋm-tʋmdã yiisa sɛb sẽn sõng neb wʋsg sẽn da yaa rãamã yembse, tɩ b paam b mense. Sõnga neb wʋsg me tɩ b pʋd n gil rãamã sẽn wat ne zu-loees ninsã fãa. Ned baa a ye pa segd n bas tɩ rãam kɩt tɩ nebã pa le waoogd-a, tɩ zems-n-taar le kae yẽ ne a zak rãmb sʋka, la sẽn yɩɩd fãa t’a pa le tõe n paam n tʋm a Zeova tʋʋmdã ye.

“D pa tõe n tags tɩ d Zu-soabã na yas tɩ sɩgaar yũug rukdẽ, bɩ a na sak n ning bõn-dẽgd buud baa a ye a noorẽ ye.”—A Charles Russell

12. Nand tɩ yaoolem dayã meng sɩnge, Kiristã nin-buiidã tagsg ra yaa wãn tabã la sɩgaarã zugu?

12 Tabã la sɩgaarã: Nand meng tɩ yaoolem dayã sɩnge, kiris-nebã ra zoe n bãngame tɩ pa sõma tɩ b rɩ tab bɩ n yũ sɩgaar ye. Hal sẽn kaoose, saam-biig a Charles Capen tẽega yẽ sẽn na n seg a Charles Taze Russell pipi wã. Yɩɩ yʋʋmd 1800 wã sẽnese, Alezeni sẽn be Pɛnsilvani wã. Rẽ tɩ saam-biig a Capen tara yʋʋm 13. Yẽ ne a kẽem la a yaop a yiib n da be roog ning b sẽn da boond tɩ “La Maison de la Bible” ɛskalie rãmbã zugu. Saam-biig a Russell wa n loogda be, n sok-b yaa: “Yãmb pa yũud sɩgaar sɩda? Mam wʋmda sɩgaar yũugu.” B wilgame tɩ pa bãmb n yũud ye. La sãmbg kae t’a sokrã kɩtame tɩ b bãng a tagsg sɩgaarã zugu. Yʋʋmd 1895  sa-sik kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ, saam-biig a Russell goma 2 Korẽnt dãmb 7:1 wã yelle, la a yeel woto: “Kiris-ned sã n yũud sɩgaar bɩ n dɩt taba, mam pa ne rẽ sẽn waoogd Wẽnnaam yʋʋrã to-to, bɩ sẽn nafd a soab zĩig ning ye. . . . D pa tõe n tags tɩ d Zu-soabã na yas tɩ sɩgaar yũug rukdẽ, bɩ a na sak n ning bõn-dẽgd buud baa a ye a noorẽ ye.”

13. Yʋʋmd 1973 wã, bõe la Gũusg Gasgã wilg vẽenega?

13 Yʋʋmd 1935 Gũusg Gasgã pʋgẽ, b naaga tabã ne sɩgaarã fãa n bool tɩ ‘vãad sẽn dẽgemd neda.’ B paasame tɩ kiris-ned sã n yũud sɩgaar bɩ n dɩt taba, a pa tõe n kell n yɩ Betɛllã zak neda, so-pakda, wall tigims sull yel-gɛt ye. Yʋʋmd 1973 wã, Wẽnnaam nin-buiidã paama vẽenem rẽ zug n paase. Sigr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ, b wilgame t’a Zeova Kaset soab sã n pa bas minun-kãngã sẽn kʋʋdã, sẽn dẽgemd nedã, la sẽn wilgd t’a pa nong a taabã, a pa tõe n kell n yɩ tigingã ned ye. Rẽ poore, b yiisa neb nins fãa sẽn zãgs tɩ b kõn bas sɩgaarã la tabã. * Bũmb a to me la Kiristã rems-yã, sẽn na yɩl t’a nin-buiidã kell n yɩ yɩlemde.

14. Bõe la a Zeova yeel zɩɩmã wɛɛngẽ? Sɩnga wãn tɩ logtoɛɛmbã wa nong n ningd bãad-rãmbã zɩɩm?

14 Zɩɩmã: A Nowe wakatẽ wã, Wẽnnaam wilgame tɩ zɩɩmã rɩɩb kisame. A leb n togsa rẽ tõogã a sẽn kõ Israyɛll nebã pʋgẽ. Pipi kiris-nebã wakatẽ me, a sõng-b lame tɩ b bãng tɩ segdame tɩ b “lak ne . . . zɩɩm.” (Tʋʋ. 15:20, 29; Sɩng. 9:4; Maan. 7:26) Pa lingr la a Sʋɩtãan sẽn maan a sẽn tõe fãa tɩ nebã kɩɩsd Wẽnnaam no-kãngã rũndã-rũndã wã ye. Yʋʋmd 1800 wã sẽnes tɩ logtoɛɛmbã ra pa tar minim sã n yaa ne yãk ned zɩɩm n ning ned a to wã ye. La b sẽn wa n bãng tɩ ninsaalbã zɩɩm welga buk toor-toorã, rẽ masã la b wʋsg ra ningd nebã zɩɩm. Yʋʋmd 1937 wã, b sɩngame n yãkd zɩɩmã n bĩngdẽ. Dũni gill zabr a yiib-n-soabã wa n kɩtame tɩ zɩɩmã tall n tɩpã paam pãnga. Pa yã n kaoos la lebg bũmb sẽn wae dũniyã gill zugu.

15, 16. a) A Zeova Kaset rãmbã yãka yam-bʋg zɩɩmã tall n tɩpã wɛɛngẽ? b) Bõe la b maan tɩ sõng kiris-nebã yel-kãngã wɛɛngẽ, la rẽ yõod yɩɩ bõe?

15 Hal yʋʋmd 1944 menga, b ra togsa Gũusg Gasgã pʋgẽ tɩ logtoɛɛmbã sã n ning ned zɩɩm, yaa wa a sẽn dɩ zɩɩm bala. Yʋʋmd 1945 wã, b maneg n goma zɩɩmã tall n tɩpã yell vẽenega, n wilg tɩ kiris-nebã sɩd pa tõe n sak rẽ ye. Yʋʋmd 1951 wã tɛk tɩ b yiisa sebre, n wilg sogsg toor-toor la b leoore, sẽn na yɩl n sõng Wẽnnaam nin-buiidã tɩ b bãng n yẽs ne logtoɛɛmbã. Dũniyã zĩig fãa, nebã ra yaanda a Zeova Kaset rãmbã, n kis-ba, la b mi n namsd-b vẽeneg-vẽeneg yel-kãngã poorẽ. Baa ne rẽ b tõoga toogo. La Kiristã kell n gesame t’a nin-buiidã paam sõngr yel-kãngã wɛɛngẽ. Brochure dãmb la b yiis n gom rẽ yell sõma. B goma a yell sɛb a taab pʋsẽ me.

16 Yʋʋmd 1979 wã, b yãka kãsem-dãmb tɩ b na n gilg logto-yiyã, n sõng logtoɛɛmbã tɩ b bãng d yam-yãkrã sẽn dat n yɛɛlga, Biiblã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ, la b sẽn tõe n tɩp ned to-to  n pa ning-a zɩɩm. Yʋʋmd 1980 wã, b yãka kãsem-dãmb Etazĩni tẽns 39 pʋsẽ, n sõng-b tɩ b paam minim tʋʋm-kãng wɛɛngẽ. Siglgã taoor lʋɩtb wa n kõo sor tɩ dũniyã gill zug bɩ b na n lugl sul sẽn na n get logtor yirẽ tɩbsg zu-loees yelle (CLH). B sẽn modg n maan woto wã sõnga wʋsgo. Bala rũndã-rũndã, logtoɛɛmb tusa wilgdame tɩ b saka tõnd yam-yãkrã, n tɩpd a Zeova Kaset rãmb n pa ningd-b zɩɩm ye. Logto-yiy wʋsg pʋsẽ, b tɩpda nebã n pa ningd-b zɩɩm ye. Logtoɛɛmb kẽer pʋd n getame tɩ rẽ la sõma n yɩɩda. Y sã n tags n ges a Zezi sẽn maan bũmb ning sẽn na yɩl t’a Sʋɩtãan ra tõog tɩ Wẽnnaam nin-buiidã maan sẽn pa segdã, pa noom-y sɩda?—Karm-y Efɛɛz rãmb 5:25-27.

Logto-yiy wʋsg pʋsẽ, b tɩpda nebã n pa ningd-b zɩɩm ye. Logtoɛɛmb kẽer pʋd n getame tɩ rẽ la sõma n yɩɩda

17. Bũmb wʋsg la Kiristã maand sẽn na yɩl t’a nin-buiidã yɩ yɩlemde. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne rẽ?

17 Yaa sõma tɩ ned fãa sok a meng woto: ‘Rẽ yĩnga, mam sũur nooma ne Kiristã sẽn maan to-to n yɩlg a nin-buiidã, n sõng-d tɩ d tõog n tũud Wẽnnaam noyã sẽn yaa sõma n yɩɩdã bɩ?’ Bɩ d ra yĩm t’a Sʋɩtãan rata ne a sũur fãa tɩ d sãbs Wẽnnaam noyã, tɩ rẽ zãag-d ne Wẽnnaam la a Zezi. Sẽn na yɩl t’a Sʋɩtãan ra tõoge, wakat fãa a Zeova siglgã keoogda tõndo, la a sõngd tõnd tɩ d bãngd n gind tʋʋm-dẽgd buud  toor-toorã sẽn pid dũniyã. Bɩ d ket n gũusdẽ, n sakd b saglsã, la d tũudẽ.—Yel. 19:20.

Bũmb b sẽn maand tigingã na kell n yɩ yɩlemd yĩnga

18. A Ezekɩɛll sẽn yã bũmb ningã tẽegda tõnd bõe, sã n yaa ne sẽn maand-b yel-wẽnã ne yamleoogã?

18 Bũmb a to me la b maan sẽn na yɩl n sõng tɩ tigingã kell n yɩ yɩlemde. Pa neb nins fãa sẽn dɩk b mens n kõ a Zeova n deeg lisgã n kelld n maan wa b sẽn pʋlmã ye. Neb kẽer wat n toeemame, n yãk yam n kɩɩsd Wẽnnaam noyã. Wakat kãnga, tigingã tog n maana wãna? Sẽn na yɩl n bãnge, bɩ d tẽeg a Ezekɩɛll sẽn yã wẽnd-doog ning tɩ d gom a yell sakã sɩngrẽ wã. Tẽeg-y t’a yeelame tɩ wẽnd-doogã rig-noyã zãntame, la tɩ gũudb rot n be rig-noorẽ fãa. Gũudbã sẽn da gũud wẽnd-doogã yaa sẽn na yɩl tɩ neb nins ‘sẽn ka sakd Wẽnnaamã’ ra paam n kẽ ye. (Eze. 44:9) Woto sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ yaa neb nins bal sẽn modgd ne b sũy fãa n tũud a Zeova noyã, n tar yel-manesem sẽn yaa sõma wã n tõe n paam n kẽ tũudum hakɩkã pʋgẽ. Leb n pa ned yaar n tõe n paam n naag kiris-neb hakɩkã n tʋm a Zeova tʋʋmdã rũndã-rũndã ye.

19, 20. a) Bõe la Kiristã maan n sõng a nin-buiidã bilf-bilfu, tɩ b bãng b sẽn tog n kao ned sẽn maan yel-wẽn-kãseng bʋʋd to-to? b) Wilg-y bʋʋm a tãab sẽn kɩt tɩ b yiisd yel-wẽn-maand sẽn ka rat n tek yam.

19 Hal yʋʋmd 1892, b ra yeela Gũusg Gasgã pʋgẽ woto: “Yaa tɩlae ne tigingã neb tɩ b yiis ned ning fãa sẽn pa sak n deeg tɩ Kiristã kũumã yɩɩ rond a sẽn yao nebã fãa yĩnga, baa a soabã pa yeel rẽ vẽenega, n yaool n tar manesem sẽn wilgd rẽ.” (Karm-y 2 Zã 10.) Yʋʋmd 1904, La Nouvelle Création sebrã wilgame tɩ ned sã n be tigingã pʋgẽ n tar manesem wẽng n pa rat n teke, na n waa ne yelle, bala tõe n longa tigingã neb a taabã. Rẽ tɩ ned sã n da beege, yaa tigingã neb fãa sʋk la b kaood a soab bʋʋdo. La ra pa wae ye. Yʋʋmd 1944, Gũusg Gasgã wilgame tɩ yaa saam-biis nins sẽn yaa yel-gɛtbã bal n tog n welg yel-kãens buudã. Yɩɩ yʋʋmd 1952 wã la Gũusg Gasgã wilg saam-biisã sẽn tõe n tall Biiblã n welg yel-kãens to-to. B wilgame me tɩ sẽn yɩɩd fãa, yaa sẽn na yɩl tɩ tigingã kell n yɩ yɩlemd yĩng la b sẽn tog n yiis sẽn pa rat-b n tek yamã.

20 Wakat kãng tɛka, Kiristã sõnga a nin-buiidã tɩ b paam vẽenem n paase, tɩ ned sã n maan yel-wẽn-kãseng bɩ b tõe n bãng n welg yellã sõma. Tigimsã kãsem-dãmb paama minim, n tõe n kao tigingã ned bʋʋd ne nimbãan-zoeer la tɩrlem, wa a Zeova sẽn datã. Rũndã-rũndã, bʋʋm a tã n kɩt tɩ b yiisd neb nins sẽn pa rat n tek yamã: 1) Sẽn na yɩl t’a Zeova yʋʋrã ra sãam ye. 2) Sẽn na yɩl tɩ yel-wẽndã ra long tigingã neb a taab ye. 3) Sẽn na yɩl n sõng bɛɛgdã t’a tek yam n kos sugri, sã n mik tɩ tõeeme.

21. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ b sẽn yiisd yel-wẽn-maandbã sɩd nafda Wẽnnaam nin-buiidã?

21 Yãmb pa tagsd tɩ b sẽn yiisd yel-wẽn-maandbã tigingã pʋgẽ wã sɩd nafda kiris-nebã sɩda? Israyɛll nebã wakatẽ,  naoor wʋsgo, yel-wẽn-maandbã ra tõogdame tɩ neb kẽer rɩkd b togs-n-taare, hal tɩ b sõorã mi n yɩɩg neb nins sẽn nong a Zeova la b rat n maan sẽn yaa tɩrgã. Kɩtame tɩ nin-buiidã ra wae n sãamd a Zeova yʋʋre, n pa le tat a yam ye. (Zer. 7:23-28) La rũndã-rũndã, a Zeova tara a nin-buiidu, pagb la rap sẽn sakd-a ne b sũy fãa. B sẽn yiisd yel-wẽn-maandbã tigingã pʋgẽ wã, kɩtame tɩ b pa tõe n lebg wa tʋʋm-teed a Sʋɩtãan sẽn na n tall n sãam neb a taabã tẽebo, la a kɩt tɩ tigingã pa le yaa yɩlemd ye. Rẽ b yellã pa paamd pãng tigingã pʋgẽ ye. Woto, d kelld n yɩɩ nin-buiid sẽn tat a Zeova yam. Tẽeg-y t’a Zeova yeela woto: “Zab-teed nins fãa neb sẽn maand n na n zab ne foomã ka na n tõog ye.” (Ezai 54:17) Sẽn mik tɩ yaa kãsem-dãmbã n kaood nebã bʋʋdã, rẽ yĩnga tõnd teend-b-la ne d sũy fãa n miẽ tɩ pa nana bɩ?

Remsg sẽn waoogd zak fãa lugundã

22, 23. Bõe yĩng tɩ d sũy yaa noog ne d saam-biis nins sẽn vɩɩmd yʋʋmd 1900 wã sẽnesã? Baasgo, bõe la b ra tog n demse?

22 Bũmb la b maan sẽn na yɩl n dems yɛl kẽer kiris-nebã zags rãmb vɩɩm pʋgẽ. Yãmb sã n mak pĩndã ne masã, y pa ne t’a Zeova Kaset rãmbã zags rãmb vɩɩm sɩd toeemame sɩda? D na n goma rẽ yelle. D sã n karemd kiris-neb nins sẽn vɩɩmd yʋʋmd 1900 wã sẽnesã kibayã, n get b sẽn sak n mong b mens bũmb nins Wẽnnaam tʋʋmdã yĩngã, d sũy yaa noog wʋsgo. B sẽn sak n lʋɩɩs a Zeova tʋʋmdã taoorã sɩd seka pẽgre. Baasgo, bũmb n da baood remsgo. Bõe yĩng tɩ d yet woto?

23 Saam-biis wʋsg sẽn da yaa so-pakdb bɩ sẽn gilgd n kaagd tigimsã, wall sẽn tʋmd tigingã tʋʋm a taab ra basda b zagsã rãmba, n tog sor n tɩ maan kiisi. Kãadmã wɛɛngẽ, siglgã ra mi n tara goam sẽn yaa dem-dem n yɩɩd Biiblã sẽn yetã, tɩ ra kɩt tɩ nebã yam pa be kãadem ye. Siglgã pʋd n da pa wae n gomd goam sẽn na n sõng sẽn kẽ-b kãadmã tɩ b zĩid-n-taarã yɩ noog ye. La rẽ yĩnga ket n yaa woto rũndã-rũndã bɩ? Abada!

Pa tog tɩ tigingã tʋʋm kɩt tɩ ned pa le tõe n ges a zak rãmb yell sõma ye

24. Kãadmã la zak pʋgẽ vɩɩmã wɛɛngẽ, bõe la Kiristã maan n dems yɛl kẽere?

24 Rũndã-rũndã, ned pa tog n sak tigingã tʋʋma, sã n mik tɩ na n kɩtame t’a pa le tõe n ges a zak rãmb yell sõma ye. (Karm-y 1 Tɩmote 5:8.) Sẽn paase, Kiristã getame t’a nin-buiidã sẽn be tẽngã zugã paamd sagl-sõma, sẽn yit Biiblã pʋgẽ, n gomd kãadmã yelle, la sõngd zagsã rãmba. (Ef. 3:14, 15) Yʋʋmd 1978 wã, b yiisa Comment s’assurer une vie de famille heureuse sebrã. Yʋʋm 18 poore, b yiisa Zak pʋgẽ sũ-noogã kʋɩlen-biiga sebrã. Sẽn paase, sõss wʋsg la b yiisd Gũusg Gasgã pʋgẽ, tɩ sõngd sẽn kẽ-b kãadmã tɩ b tõogd n tũud Biiblã saglsã.

25-27. Yʋʋma noorã, bõe la b maan kambã la kom-bɩɩsã yĩnga?

25 La kambã la kom-bɩɩsã yẽ? A Zeova siglgã gesame tɩ b paam bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã. Masã menga, lebga  wʋsgo. B ra zoe n yiisa sɛb a wãn kambã la kom-bɩɩsã yĩnga. Wala makre, yʋʋmd 1919 n tãag 1921 wã, sõsg n da yit L’Âge d’Or pʋgẽ, t’a gom-zugã yaa: “ Étude de la Bible pour les jeunes. ” Yʋʋmd 1920 wã, b yiisa brochure L’ABC de L’Âge d’Or, la b yiis Enfants sebrã yʋʋmd 1941. Yʋʋmd 1972 wã, b yiisa Écoutez le grand Enseignant sebrã. Yʋʋmd 1977 wã, Votre jeunesse : Comment en tirer le meilleur parti sebrã. Yʋʋmd 1978 wã, Biiblã kibay sebrã. Yaa yʋʋmd 1982 wã, la b sɩng n yiisd “ Les jeunes s’interrogent ” sõssã Réveillez-vous ! wã pʋgẽ. La yʋʋmd 1989 wã, b yiisa Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques sebrã.

Tigis-kãseng sẽn zĩnd Alemayn. Kambã paama Biiblã kõta maam yam sebrã, tɩ b sũyã noomẽ

26 Masã d tara Les jeunes s’interrogent sɛb a yiib sẽn zems ne rũndã-rũndã kom-bɩɩsã. Tõnd sɩt wɛɛbã (jw.org) pʋgẽ me, b ket n ningda Les jeunes s’interrogent sõssã. D leb n tara Écoute le grand Enseignant sebrã. Bũmb wʋsg n be tõnd sɩtã pʋgẽ, kom-bɩɩsã ne kambã la baa kom-kɩdsã yĩnga. Wala makre, activités à la carte, la Bible en bande dessinée, les personnages de la Bible, n paas video rãmba, la bũmb a taab  kamb sẽn zems yʋʋm a tãab yĩnga. Kiristã sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra nonga kom-bõonegã, n da sakdẽ tɩ b wat a nengẽ. Vẽenega, a ket n nonga kambã. (Mark 10:13-16) A ratame tɩ kom-bõonegã paam sẽn yaa tɩlae b tẽebã kengr yĩngã, la b bãng tɩ d nong-b lame.

27 A Zezi ratame me tɩ kom-bõonegã paam koglgo. Tʋʋm-dẽgdã sẽn tar paasg dũniyã pʋgẽ wã yĩnga, kom-bõonegã yõgbã paamda pãnga. Rẽ n so tɩ tʋm-tʋmdã yiis sɛb buud toor-toor n gom rẽ yell vẽenega, sẽn na yɩl n sõng roagdbã tɩ b tõog n kogl b kambã. *

28. a) Ned sã n dat n lebg tũudum hakɩkã neda, bõe n yaa tɩlae? b) Bõe la tõnd ned kam fãa rat n maan ne a sũur fãa?

28 D yãa bũmb toor-toor Kiristã sẽn demse, tɩ sõng a nin-buiidã tɩ b tũud Wẽnnaam noyã sẽn yaa sõma zãngã, tɩ nafd-ba. Y sã n bʋgsd rẽ zugu, pa noom yãmb sɩda? D le gom a Ezekɩɛll sẽn yã wẽnd-doog ningã yelle. Tẽeg-y t’a rig-noyã ra zãntame. Yaa sɩd tɩ pa wẽnd-doog sɩd-sɩd ye. La rẽ yĩnga, yãmb nee-a-la y yamẽ bɩ? Pa ned sẽn kẽnd Rĩung roogẽ, bɩ sẽn lakd Biiblã, wall sẽn kogsd ned kʋɩleng koɛɛgã mooneg sasa bal la wilgd t’a kẽe wẽnd-doogã pʋgẽ ye. Ninsaal nee tʋʋm-kãensã. Ninsaan-kãrzukumd meng tõe n maana rẽ fãa, n yaool n pa na n tol n kẽ wẽnd-do-kãng pʋgẽ ye. La tõnd sã n maand woto fãa, la d tũud a Zeova noyã sẽn yaa sõma zãngã, n kẽesd d meng tũudum hakɩkã yɛlẽ ne pʋ-peelem, d tõe n yeelame tɩ d bee wẽnd-doogã pʋgẽ, n tũud a Zeova. D tẽeg tɩ wẽnd-do-kãng makda bũmb nins fãa a Zeova sẽn maan tɩ d tõe n tũ-a wã. Bɩ d wilg wakat fãa tɩ d miime tɩ d sẽn paam n be be wã yaa zu-zẽkr tɛkẽ! D modg me tɩ wakat fãa bɩ d tũud a Zeova noyã, n tar yel-manesem sẽn yaa sõma, tɩ wilg t’a Zeova sɩd yaa sõngo.

^ sull 2 Yʋʋmd 1932 wã, Justification sebrã volim a 2 soabã wilgame tɩ Biiblã sẽn da reng n togs tɩ pĩnd Israyɛll nebã na n lebg n waa b tẽngẽ wã paama pidsg rũndã-rũndã me, la yaa Israyɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã zugu. Bãngr-gom-kãensã ra wilgda b sẽn na n lebs n lugl tũudum hakɩkã. Yʋʋmd 1999 tʋʋlg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ, b wilgame t’a Ezekɩɛll sẽn yã wẽnd-doog ningã wilgda b sẽn na n lebs n lugl tũudum hakɩkã. Dẽnd a Ezekɩɛll sẽn yã bũmb ningã ra na n paama pidsg yaoolem dayã sasa, hal tɩ yɩɩg pĩndã.

^ sull 6 Pʋlengã ra yetame tɩ rao ne pag sã n be roog a ye, togame tɩ b pak kʋɩlengã n base, sã n pa mikame tɩ yaa pag ne a sɩda, wall b yaa rogem. Yibeoog fãa, Betɛllã zak rãmb sã n da wa karemd daar vɛrse wã, b lebgd n togsa pʋlengã.

^ sull 13 Sɩgaarã yũubu, tabã rɩɩb la a koob fãa yaa bũmb sẽn kisi.

^ sull 27 Y tõe n gesa Écoute le grand Enseignant sebrã sak 32 wã, ne yʋʋmd 2007 zĩ-likr kiuug Réveillez-vous ! neng a 3-11.