Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Goabgã: Yʋʋmd 1926 Burkilin Betɛllã neb yaoolem Nowɛlle; Rɩtgã: Nebã gũus n bãngame t’a Zeova Kaset rãmbã yaa toore

 BABG A 3

Rĩungã tara a noy: B baoo Wẽnnaam tɩrlmã

Rĩungã tara a noy: B baoo Wẽnnaam tɩrlmã

 YÃMB kẽndame n wa yã y yaka, n zẽk y nug n pʋʋs-a. Sẽn nan pa kaoose, y ra mikame t’a gũusda yãmb ne y zakã rãmba. Yẽ me zẽka a nug n pʋʋs la a kams-yã. Yãmb sẽn ta, a yeela woto: “M bõos n sok-y bũmbu. Bõe n kɩt tɩ yãmb ne y zakã rãmb yaa toor ne neb a taabã?” Yãmb sok-a lame yaa: “Bõe yĩng tɩ yãmb sokd woto?” La a yeelame: “Yãmb yaa a Zeova Kaset rãmba, pa sɩda? Yãmb pa wõnd neb a taabã ye. Y pa maand wa tũudum a taabã ye. Wala makre, y pa maand kibs rãmba, y pa kẽesd y toog politikã wall zabã pʋsẽ, y ned baa a ye pa yũud sɩgaar ye. Wõnda yãmb tara noy n tũudẽ tɩ yaa toor ne neb a taabã. Yaa bõe bal n kɩt tɩ yãmb yaa toor woto?”

Leoorã pa toog ye. Yãmb miime tɩ yaa tõnd sẽn sak n lebg Wẽnnaam Rĩungã poorẽ dãmbã yĩnga. A Zezi sẽn yaa Rĩungã Rĩmã manegda a nin-buiidã wakat fãa tɩ b lebgd sõma n paasdẽ. A sõngda tõnd tɩ d rɩkd a togs-n-taare, n yaa toor ne dũni-kãngã nebã. Sags a tãabã sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãa Wẽnnaam nebã sẽn paam manegr to-to tũudmã wɛɛngẽ, b manesmã la b minimdã wɛɛngẽ, la b sẽn da sigl to-to wã me pʋgẽ, Wẽnnaam mengã waoogr yĩnga.

BAB-KÃNGÃ PƲGẼ

SAK 10

Rĩmã yɩlga a nin-buiidã tũudmã wɛɛngẽ

Bõe la d tõe n yeel Nowɛllã ne pikã fãa zugu?

SAK 11

Remsg toɛy-toɛy sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam sɩd yaa sõngo

A Ezekɩɛll sẽn yã wẽnd-doog ningã pʋgẽ, gũudbã rotã la rignoyã tara võor Wẽnnaam nin-buiidã yĩng yʋʋmd 1914 tɛka.

SAK 12

Tõnd sigla sõma n tũud “Wẽnnaam sẽn yaa laafɩ soabã”

Biiblã pʋgẽ, b sẽn yeel t’a Zeova ka bʋrg bɩ zũnd-zãnd Wẽnnaamã poore, b pa yeel t’a yaa Wẽnnaam sẽn sigind bũmb fãa sõma ye. B yeelame t’a yaa laafɩ Wẽnnaam. Bõe yĩnga? Bõe yĩng tɩ rẽ pak kiris-nebã rũndã-rũndã?