Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 1

Bɩ yãmb Rĩungã wa!

Bɩ yãmb Rĩungã wa!

D SẼN NA N GOM BŨMB NING YELL SAKÃ PƲGẼ:

D na n bao n wʋma a Zezi sẽn yeel bũmb ning Wẽnnaam Rĩungã zugã võor sõma

1, 2. Bõe la a Zeova zĩnd saasẽ n yeele, t’a Zezi karen-biis a tãab wʋme, la bõe la b maan-yã?

WẼNNAAM A ZEOVA mengã sã n yeel yãmb tɩ y maan bũmbu, y na n maana wãna? Sẽn yaa bũmb ning fãa la a yeel tɩ y maane, y kõn sak sɩda? Yaa vẽeneg tɩ y na n sakame.

2 Yʋʋmd 32 Pakã poor bilfu, Wẽnnaam mengã goma ne a Zezi karen-biis a tãabo. Yɩɩ a Pɩɛɛr ne a Zak la a Zã. (Karm-y Matɩe 17:1-5.) A Zezi sẽn yaa b zu-soabã peeg-b lame n dʋ “tãn-luglug zugu.” La a tedga b taoore. B sẽn yã bũmb ningã ra wilgda a Zezi sẽn na n wa reeg a naamã saasẽ wã. Ra wõnda sɩdem-sɩdem, hal t’a Pɩɛɛr mak n na n kẽes a toogo. A Pɩɛɛr pa gom n sa la sawadg puk n lud-ba. Yɩɩ wakat kãng la yẽ ne a tũud-n-taasã wʋm a Zeova koɛɛga. Ninsaalbã sʋka, sẽn paam-b n wʋm a Zeova koɛɛg pa waoog ye. A Zeova reng n yeela a Pɩɛɛr dãmb t’a Zezi yaa yẽ Biiga. Rẽ poore, a yeel-b-la vẽenega: “Bɩ y kelg-a!” Tʋm-tʋmdbã sɩd maana wa a sẽn yeelã. B kelga a Zezi sẽn zãms-b bũmb ningã fãa, la b ra yet neb a taabã me tɩ b maan woto.—Tʋʋ. 3:19-23; 4:18-20.

Yaa Wẽnnaam Rĩungã yell la a Zezi ra gomd n yɩɩda

3. Bõe yĩng t’a Zeova rat tɩ d kelg a Biigã, la rẽ kɩtame tɩ d segd n bao n wʋm bõe võore?

3 B sẽn gʋls a Zeova sẽn yeel tɩ “bɩ y kelg-a” wã tɩ be Biiblã pʋgã yaa sẽn na n sõng tõndo. (Rom 15:4) Bala a Zezi yaa a Zeova gom-taasda. A sẽn zãms nebã bũmb ninsã fãa yaa a Ba wã sẽn dat tɩ tõnd bãngã. (Zã 1:1, 14) Sẽn mik tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã yell la a Zezi ra gomd n yɩɩdã, bao n wʋm Rĩungã võor sõma tara yõod wʋsgo. Wẽnnaam Rĩungã yaa goosneema sẽn be saasẽ. A Zezi sẽn yaa Mesi wã n yaa Rĩmã, la a tara na-rɩt-n-taas 144000. (Wil. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) La d na n deng n gesa bũmb ning sẽn kɩt t’a Zezi ra gomd Rĩungã yell wʋsgã.

“Sũur sẽn pid ne bũmb ningã . . . ”

4. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zezi sũur yaa noog ne Rĩungã?

4 A Zezi sũur yaa noog ne Rĩungã. Rĩungã tara yõod wʋsg a nifẽ. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel woto? Bala ned noor  goam pukda sẽn be a sũurẽ. Sɩd me, ned no-goam tõe n kɩtame tɩ b bãng sẽn tar yõod a nifẽ. A Zezi meng yeelame: “Sũur sẽn pid ne bũmb ningã, noor gomda bõn-kãense.” (Mat. 12:34) A Zezi sã n da paam segb fãa, a ra gomda Rĩungã yelle. Evãnzill rãmb a naasã pʋgẽ, yaa sẽn yɩɩd naoor 100 la b gom Rĩungã yelle, la wʋsgã fãa yaa a Zezi goama. A moona Wẽnnaam Rĩungã wakat fãa. A mengã yeela woto: “Yaa tɩlae tɩ mam moon Wẽnnaam soolem koe-noog tẽns a taab me; tɩ bõe, b tʋma maam bõn-kãng yĩnga.” (Luk 4:43) Baa a vʋʋgrã poore, a ra ket n gomda Rĩungã yell ne a karen-biisã. (Tʋʋ. 1:3) Hakɩka, a Zezi sũur da nooma ne Rĩungã wʋsgo, hal tɩ rẽ kɩt t’a ra nong n gomd a yelle.

5-7. a) Rɩk-y makr n wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ d mi t’a Zeova sũur yaa noog ne Rĩungã. b) Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur yaa noog ne Rĩungã?

5 A Zeova me sũur yaa noog ne Rĩungã. Rĩungã tara yõod a nifẽ. Bõe n wilgd rẽ? D tẽeg tɩ yaa a Zeova n tʋm a Biigã tẽngã zugu. Dẽnd bũmb nins fãa a Biigã sẽn yeel la a zãms nebã yaa yẽ raabo. (Zã 7:16; 12:49, 50) Leb n yaa a Zeova n kɩt tɩ b gʋls bũmb nins fãa sẽn be Evãnzill rãmb a naasã pʋgẽ wã, sẽn na yɩl n wilg a Zezi sẽn maan tẽngã zugã. Yãmb mii a Zeova sẽn maan woto wã võor bɩ?

Ned kam fãa tog n soka a meng woto: ‘Mam sũur yaa noog ne Wẽnnaam Rĩungã bɩ?’

6 D rɩk makre. Yãmb dat n ninga y zakã neb fot-rãmb albom pʋga. Fot-rãmbã yaa wʋsgo, tɩ fãa pa tõe n kẽ albommẽ wã ye. Y na n maana wãna? Y na n tũusa fot-rãmb nins y sẽn na n ning albommẽ wã. D tõe n maka Evãnzill rãmbã me ne albom foto. Bala d tõe n gesa rẽ n bãng a Zezi vɩɩmã sẽn yɩ to-to. A Zeova pa vẽneg Evãnzillã gʋlsdbã tɩ b gʋls bũmb nins fãa a Zezi sẽn yeel la a maan a sẽn wa n be tẽngã zugã ye. (Zã 20:30; 21:25) A tũusame. Ne vʋʋsem sõngã maasem, a Zeova kɩtame tɩ b gʋls a Zezi goam la a tʋʋm-tʋmdɩ nins sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d bãng a Zeova raabã, la d wʋm a Zezi sẽn wa tẽng zugã võore. (2 Tɩm. 3:16, 17; 2 Pɩɛ. 1:21) Sẽn mik tɩ Evãnzill rãmbã pʋgẽ, a Zezi sẽn gomd Wẽnnaam Rĩungã yellã n waoog n yɩɩdã, dẽnd d tõe n yeelame n pa tudg t’a Zeova sũur nooma ne Rĩungã. D sɩd neeme t’a Zeova ratame tɩ d bãng a Rĩungã sõma.

7 Ned kam fãa tog n soka a meng woto: ‘Mam sũur yaa noog ne Wẽnnaam Rĩungã bɩ?’ D sũur sã n nooma ne Rĩungã, d na n data ne d sũy fãa n kelg bũmb ning a Zezi sẽn yeel Rĩungã zugã, n bãng a yõodã, a waoongã sẽn dat n yɛɛlga, la sẽn na n yɩ wakat ninga.

Rĩungã waoong sẽn dat n yɛɛlga

8. Bõe la a Zezi yeel n wilg Rĩungã yõodo?

8 D tags pʋʋsg ning a Zezi sẽn wilg a karen-biisã yelle. Pʋʋsgã pʋgẽ, a Zezi goma goam sẽn yaa nana, n wilg Rĩungã yõodo, tɩ nebã bãng Rĩungã sẽn na n wa maan  bũmb ningã. Bũmb a yopoe la a yeel tɩ b kose. Bũmb a tãabã a sẽn yeel tɩ b reng n kosã la woto: A Zeova yʋʋrã yɩ ne waoogre, t’a soolmã wa, t’a raabã maan dũniyã zug wa sẽn maand saasẽ wã. (Karm-y Matɩe 6:9, 10.) La kosg a tãabã fãa yekda taaba. Bala yaa ne Mesi wã Rĩungã maasem la a Zeova na n kɩt t’a yʋʋrã paam waoogre, la a kɩt t’a raabã pidsi.

9, 10. a) Wẽnnaam Rĩungã waoongã rat n yeelame tɩ bõe? b) Wẽnnaam kãab-bʋg pidsg la y yãgd n dat n yã?

9 Wẽnnaam soolmã bɩ a Rĩungã waoongã rat n yeelame tɩ bõe? D sã n pʋʋsd n kotẽ tɩ Wẽnnaam ‘soolmã wa,’ d kotame t’a wa maan bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Sɩd me, Rĩungã sã n wa, a na n sooga tẽngã, n menes dũni-wẽng kãngã ne a goosneema rãmbã fãa, la a kɩt tɩ dũni-paalg sẽn pid ne tɩrlem zĩndi. (Dan. 2:44; 2 Pɩɛ. 3:13) Wakat kãnga, Rĩungã Rĩm na n kɩtame tɩ tẽngã gill lebg arzãna. (Luk 23:43) Neb nins sẽn maan kaalem tɩ Wẽnnaam tẽr b yellã na n vʋʋgame, n paam n le yã b nebã. (Zã 5:28, 29) Wẽn-sakdbã na n lebga neb sẽn zems zãnga, n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. (Wil. 21:3-5) Rẽ, Wẽnnaam daabã na n maana tẽngã zug wa sẽn maand saasẽ wã. Yaa vẽeneg tɩ y yãgdame n dat n yã kãab-kãensã fãa pidsgu! Bɩ y tẽeg tɩ wakat ning fãa y sẽn pʋʋsd n kotẽ tɩ Wẽnnaam soolmã wa, y kotame tɩ kãab-no-kãensã fãa pidsi.

10 Vẽenega, Wẽnnaam soolmã nan pa wa ye. Bala ninsaalbã goosneema rãmbã ketame, dũni-paalg sẽn pid ne tɩrlmã me nan pa wa ye. La koe-noog n be. Wa d sẽn na n yã sak ning sẽn pʋgdã pʋgã, Wẽnnaam Rĩungã zoe n lugla saasẽ. Yɩɩ wakat bʋgo? Wakat bʋg masã la Rĩungã na n wa soog tẽngã? Bɩ d ges a Zezi sẽn yeel bũmb ning rẽ zugu.

Wakat bʋg la b lugl Wẽnnaam Rĩungã saasẽ?

11. Wẽnnaam Rĩungã luglg wɛɛngẽ, bõe la a Zezi sõng a karen-biisã tɩ b bãnge?

11 Yaa sɩd t’a Zezi karen-biis kẽer ra tagsdame tɩ b na n lugla Wẽnnaam Rĩungã bãmb wakatẽ wã. La a Zezi wilgame tɩ pa na n yɩ woto ye. (Tʋʋ. 1:6) Bɩ d tẽeg a yel-bũn a yiib sẽn wilgd rẽ. Wõnda pipi soabã yɩɩ yʋʋmd 31 wã, tɩ yiib-n-soabã yɩ yʋʋmd 33 wã.

12. Wãn to la ki wã ne nadensã yel-bũndã wilgd tɩ Rĩungã luglg pa yɩ pipi kiris-nebã wakate?

12 Ki wã ne nadensã yel-bũndã: (Karm-y Matɩe 13:24-30.) Tog n yaa yʋʋmd 31 wã sɩngr poor bilf la a Zezi wẽ yel-bũn-kãngã. La a wilga a karen-biisã a võore. (Mat. 13:36-43) Yel-bũndã võor la woto: Tʋm-tʋmdbã kũum poore, a Sʋɩtãan na n wa bʋda nadens ki wã sʋka. Nadensã makda kiris-neb ne yʋʋrã, tɩ ki wã makd soolmã kamba, kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã. B na n basa nadensã ne ki wã tɩ b naag taab n bɩ, hal tɩ ta tigsgã wakate, rat n yeel tɩ “dũniyã sɛɛbo.” Tigsgã sã n sɩnge, b na n deng n kɛɛ nadensã n naag taaba, tɩ rẽ poor bɩ b wʋk ki wã. Dẽnd  yel-bũndã wilgame tɩ Rĩungã luglgã ra pa na n yɩ pipi kiris-nebã wakat ye. Na n yɩɩ tigsgã wakate. Tarẽ-n-tarẽ, ki wã ne nadensã wa n bɩɩme, tɩ tigsgã sɩng yʋʋmd 1914.

13. Bõe la a Zezi yeele, tɩ wilg t’a sã n ta saasẽ a pa na n deeg naam zĩig pʋgẽ?

13 Min-dãmbã yel-bũndã: (Karm-y Luk 19:11-13.) Yɩɩ yʋʋmd 33, a Zezi Zerizalɛm yaoolem kẽndã sasa la a wẽ yel-bũn-kãngã. A kɛlgdbã kẽer ra tẽedame t’a sã n ta Zerizalɛm, a na n sɩnga a naamã rɩɩbo. A Zezi wẽe yel-bũndã n na n wilg tɩ b tagsgã pa zemse, la tɩ Rĩungã luglgã wakat nan ket n zãrame. A maka yẽ mengã ne “na-biig” sẽn kẽng “tẽng sẽn zãr n na n tɩ reeg naam.” * Tẽn-zãrgã yaa saasẽ. Yaa be la a Ba wã na n kõ-a naamã. La a Zezi ra miime t’a sã n ta saasẽ, a pa na n deeg naam zĩig pʋgẽ ye. A ra tog n zĩnda Wẽnnaam nug-rɩtgo, n gũ wakat ning a sẽn yãkã. Sɩd me, a gũu yʋʋm kobse.—Yɩɩl 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Heb. 10:12, 13.

Wakat bʋg la Wẽnnaam Rĩungã na n wa?

14. a) A Zezi tʋm-tʋmdb a naasã sẽn sok-a sokrã, wãn to la a leok-yã? b) A Zezi bãngr-gomdã pidsg sõngd-d lame tɩ d bãng bõe a waoongã la Rĩungã luglg wɛɛngẽ?

14 A Zezi kũumã sẽn wa n ket tɩ rasem a wãna, a tʋm-tʋmdb a naas n sok-a woto: “Bɩ y togs tõnd bõn-kãens sẽn na n zĩnd wakat ninga, la bãnd ninga sẽn na n wilg yãmb waoongo, la dũniyã sɛɛb wakate.” (Mat. 24:3; Mark 13:4) A Zezi leoorã pʋgẽ, a togsa bãngr-gomd tɩ be Matɩe sak 24 la 25. A wilga yɛl buud toor-toor sẽn na n zĩnd dũniyã gill zugu, tɩ yɩ bãnd sẽn wilgd tɩ d vɩɩ wakat ning sẽn boond  tɩ yẽ “waoong” wakatã. Yaa wakat sẽn tall sɩngre, la a na n tall baasgo. A sɩnga ne Rĩungã luglg saasẽ. A baasgã na n yɩɩ wakat ning Rĩungã sẽn na n wa soog tẽngã gilli. D tara kaset toor-toor t’a Zezi bãngr-gomdã sɩnga pidsg yʋʋmd 1914. * Dẽnd yɩɩ yʋʋm-kãng la a Zezi waoongã wakat sɩng-yã, tɩ Rĩungã me lugl saasẽ.

15, 16. A Zezi sẽn yeel tɩ “zãmaan-kãngã” wã, a ra gomda ãnd dãmb yelle?

15 La yaa wakat bʋg meng la Wẽnnaam Rĩungã na n wa? A Zezi pa togs sẽn na n yɩ wakat ningã takɩ ye. (Mat. 24:36) La a togsa bũmb sẽn da na n sõng tɩ d bãng vẽeneg tɩ ta n saame. A goma zãmaan yelle, n yeel tɩ ‘zãmaan-kãng’ na n yãa yɛl nins sẽn na n yɩ bãndã, tɩ Rĩungã yaool n wa. (Karm-y Matɩe 24:32-34.) La yaa ãnd dãmb la a sẽn bool tɩ “zãmaan-kãngã” wã? Bɩ d maneg n wɛgs a Zezi gomdã.

16 “Zãmaan-kãngã”: A Zezi ra gomda neb sẽn pa tũud yẽ yell bɩ? Ayo. Bõe n wilgd rẽ? A sẽn na n togs bãngr-gomdã, rẽ tɩ yaa a tʋm-tʋmdb a wãn n ‘wa a nengẽ neb a taab sẽn ka be be wakate.’ (Mat. 24:3) Ra pa na n le kaoos la a tʋm-tʋmdbã paam vʋʋsem sõngã zaeeb ye. D bãng me tɩ nand t’a Zezi yeel tɩ “zãmaan-kãngã” kõn loogã, a yeela woto: “Bɩ y zãms yel-bũnd ne kankãnga. A wilã sẽn ket n yaa poala, la a sẽn tobda, yãmb bãngame tɩ sig-noor kolgame. Woto me, yãmb sã n yã bõn-kãens fãa, bɩ y bãng tɩ Ninsaal Biigã waoong kolgame n ta rig-noorẽ.” Dẽnd pa neb sẽn da pa tũud yẽ yell la a sẽn da gomdã ye. Yaa neb sẽn tũud yẽ, neb sẽn na n paam vʋʋsem sõngã zaeebo. Bãmb n da na n yã bũmb nins sẽn na n yɩ bãndã, n bãng t’a Zezi waoongã “kolgame n ta rig-noorẽ.” Dẽnd yaa kiris-neb sẽn na n paam vʋʋsem sõngã zaeebã la a sẽn bool tɩ “zãmaan-kãngã.”

17. a) “Zãmaan” dat n yeelame tɩ bõe? b) “Bõn-kãensã fãa” wã võor yaa bõe?

17 “Zãmaan-kãngã kõn loog ye, hal tɩ bõn-kãens fãa paam pidsgu”: Wãn to la gom-kãensã ra na n pidsi? Sẽn na yɩl n paam leoorã, bũmb a yiib la d tog n bao n bãnge. Rẽnda d bãng “zãmaan” sẽn dat n yɛɛlga, la “bõn-kãensã fãa” wã me võore. Naoor wʋsgo, b sã n yeel tɩ “zãmaana,” yaa neb sẽn vɩ wakat yɛnga, tɩ b yʋʋmã yaa toor-toore. Rẽnd zãmaan yaa wakat sẽn pa kaoosd wʋsg ye. A tara tɛka. (Yik. 1:6) “Bõn-kãensã fãa” wã yaa yɛl nins a Zezi sẽn da reng n togs tɩ na n zĩnda yẽ waoongã wakatã, sẽn sɩng yʋʋmd 1914 n na n tall n tãag to-kãsengã.—Mat. 24:21.

18, 19. A Zezi gomdã võor yaa bõe, la bõe la rẽ kɩt tɩ d tõe n yeele?

18 A Zezi gomdã võor yaa bõe? Rat n yeelame tɩ “zãmaan-kãngã” yaa sul a yiibu. Pipi sullã yaa kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebo, n yã bãndã pidsg sɩngr yʋʋmd 1914. Sull a yiib-n-soabã yaa kiris-neb me sẽn paam vʋʋsem  sõngã zaeebo, n vɩɩmd wakat yɛng ne pipi sullã neb kẽere, la b sãnda na n paam n yãa to-kãsengã sɩngre. D tõe n yeelame tɩ b fãa yaa zãmaan-yɛng neba, bala nin-kãensã sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã vɩɩmda wakat-yɛnga, baa sã n yɩɩ bilfu. *

19 D na n kʋms n yeelame tɩ bõe? D nee yɛl toor-toor dũniyã gill zugu, sẽn yaa bãnd sẽn wilgd vẽeneg t’a Zezi reega naam saasẽ. D neeme me tɩ kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebo, la sẽn yaa “zãmaan-kãngã” neb n ket n vɩ, n kʋʋnd n dabda. La d miime tɩ sãnda na n yãa to-kãsengã sɩngre. Dẽnd d tõe n yeela vẽeneg tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam Rĩungã na n waame, n soog tẽngã gilli. A Zezi sẽn yeel tɩ d kos tɩ Rĩungã wa wã sã n sɩd wa pidsi, na n yɩɩ sũ-noog tɛkẽ.

20. a) Seb-kãngã na n sõng-d lame tɩ d bãng bõe? b) Bõe yell la d na n gom sak ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

20 Bɩ d ra tol n yĩm bũmb ning a Zeova meng sẽn zĩnd saasẽ n yeelã ye. A yeelame tɩ b kelg a Zezi. Tõnd sẽn yaa kiris-neb hakɩkã, d rata ne d sũy fãa n tũ Wẽnnaam sẽn yeelã. Sɩd-sɩdã, bũmb wʋsg la a Zezi togs Wẽnnaam Rĩungã zugu. D rata ne d sũy fãa n wʋm rẽ võore. Seb-kãngã pʋgẽ, d na n yãa bũmb wʋsg Rĩungã sẽn zoe n maane, la a sẽn na n maan beoog-daare, bala tara yõod wʋsg tɩ d bãng rẽ. Sak ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma yɛl buud toor-toor sẽn deng Wẽnnaam Rĩungã luglgu, la yɛl a taab sẽn pʋgl rẽ.

^ sull 13 A Zezi sẽn wẽ yel-bũndã, tõe t’a kɛlgdbã tẽega a Herood biig a Arkalaus yelle. A Herood kũumã sẽn wa n kolgdẽ wã, a yeelame tɩ yaa a Arkalaus n na n ledg yẽ n dɩ naam Zide la tẽns a taaba. La nand t’a Arkalaus sɩng a naamã rɩɩbo, a toga so-wok n kẽng Rom, t’a Sezaar Ogust kõ-a sore.

^ sull 14 Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 9 wã.

^ sull 18 Ned sã n paam vʋʋsem sõngã zaeebo, tɩ mik tɩ kiris-neb nins sẽn da paam vʋʋsem sõngã zaeeb la b le paam n yã yaoolem dayã bãnd yʋʋmd 1914 fãa zoe n maana kaalem, yẽ soab pa naag neb nins a Zezi sẽn bool tɩ “zãmaan-kãngã” wã ye.—Mat. 24:8.