Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Siglgã taoor lʋɩtb Sull lɛtre

Siglgã taoor lʋɩtb Sull lɛtre

Neb nins sẽn nong Wẽnnaam a Zeova, la a Gomdã sẽn yaa Biiblã yĩnga:

A Zeezi yeelame: “Yãmb na n bãnga sɩdã, la sɩdã na n yiisa yãmb yembdẽ.” (Zã 8:32, MN) Yãmb sẽn wa n bãng sɩdã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, y sũur pa yɩ noog sɩda? Yaa sɩd tɩ ziri wã bee zĩig fãa. La baa ne rẽ, y paam n bãnga sɩdã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, tɩ rẽ kõ-y sũ-noogo.—2 Tɩmote 3:1.

Wẽnnaam a Zeova ratame tɩ d bãng sɩdã. D modgdame n togsd neb a taabã rẽ, d sẽn nong-bã yĩnga. La bũmb a to me la d segd n maan n wilg tɩ d tũuda Wẽnnaam. D tog n tũu a noyã ne d sũur fãa, n wilg tɩ d yaa kiris-neb hakɩɩka. A Zeezi sõnga tõnd tɩ d bãng d sẽn tog n maan n wilg tɩ d nonga Wẽnnaam. A yeelame: “Yãmb sã n sakd mam noyã, y na n kell n paa mam nonglmã pʋgẽ, wa ma-me sẽn sak Ba wã noyã n kell n pa b nonglmã pʋgẽ wã.”—Zã 15:10, MN.

A Zeezi nonga a Ba wã wʋsgo, n maand bũmb ning fãa a Ba wã sẽn date. D sã n dɩk a Zeezi togs-n-taar d sẽn maand fãa pʋgẽ, a Zeova na n nonga tõndo, d na n paama sũ-noog hakɩɩk me. A Zeezi yeelame: “Yãmb sã n mi bõn-kãens la y maand rẽ, y yaa sũ-noog rãmba.”—Zã 13:17, MN.

D saagdame tɩ seb-kãngã na n sõnga yãmb tɩ y bãng n vɩɩmd tɩ zems ne Biiblã sẽn yetã, n tõog n lebg Wẽnnaam zo-rãmba. D pʋʋsda Wẽnnaam n kotẽ t’a sõng-y tɩ y nonglmã ne-a paasdẽ, tɩ y kell n pa “Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ,” n wa “paam vɩɩm sẽn ka sɛtã.”—Ziid 21, MN.

A Zeova Kaset rãmbã Siglgã taoor lʋɩtb Sulli