Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 4

D sak sẽn tar-b zu-sobendã, la d waoog-ba

D sak sẽn tar-b zu-sobendã, la d waoog-ba

“Waoog-y nebã buud fãa. Nong-y saam-biisã fãa. Zoe-y Wẽnnaam. Waoog-y rĩma.”—1 PƖYƐƐR 2:17, MN.

1, 2. a) Ãnd-dãmb sor-wilgr la d segd n tũ? b) Sogs-bʋs leoor la d na n paam sag-kãngã pʋgẽ?

YÃMB sẽn wa n yaa biigã, y roagdbã mi n yeela yãmb tɩ y maan bũmbu, tɩ y pa rat n sak ye. Yãmb nonga y roagdbã, n mi tɩ y segd n sak-b lame. La pa wakat fãa la y rat n sak n maan b sẽn yetã ye.

2 D miime t’a Zeova sẽn yaa d Ba wã nonga tõndo. A geta d yelle, la a getẽ tɩ d paamd bũmb nins fãa sẽn na n kɩt tɩ d vɩɩmã yɩ noogã. A wilgda tõnd sore, n dat tɩ d vɩɩmã tall barka. Wakat ninga, a tũnugda ne neb a taab n wilg tõnd sore. Dẽnd d tog n saka a zu-sobendã. (Yel-bũnã 24:21) La bõe yĩng tɩ mi n yaa toog tɩ d sak a Zeova sẽn yetã? Bõe yĩng t’a Zeova rat tɩ d tũ a sẽn yetã? Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sakda a zu-sobendã?—Ges-y Vẽnegr a 9.

BÕE YĨNG TƖ YAA TOOGO?

3, 4. Sɩnga wãn tɩ ninsaal wa lebg yel-wẽn-maanda? Bõe yĩng tɩ yaa toog ne-d tɩ d sak ned a to zu-sobendo?

3 D sẽn yaa ninsaalbã, d nong n kɩɩsda noyã. Sɩnga ne d yaab a Ãdem ne a Awa. Baa Wẽnnaam  sẽn naan-b tɩ b ra zems zãngã, b kɩɩsa a zu-sobendã. Rẽ tɛka, ninsaalbã rogdame n yaa yel-wẽn-maandba. Rẽ n so tɩ yaa toog ne-d tɩ d sak a Zeova sẽn yeele, bɩ n sak neb sẽn tar zu-sobendo. Bʋʋm a to me sẽn kɩt tɩ yaa toogo, yaa tɩ neb nins a Zeova sẽn tũnugd ne n wilgd tõnd sorã pa zems zãng ye.—Sɩngre 2:15-17; 3:1-7; Yɩɩn-sõamyã 51:7; Rom dãmbã 5:12.

4 D sẽn pa zems zãngã, d nong n wukda d mense. Wuk-m-mengã kɩtame tɩ yaa toog tɩ d sak tɩ b wilg-d sore. Wala makre, a Zeova ra yãka a Moyiiz t’a lʋɩ Israyɛll nebã taoore. La rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Koora, sẽn da tũud a Zeova yʋʋm wʋsg lebga wuk-m-meng soaba, n maan bũmb n paoog a Moyiizi. Baa sẽn yaa a Moyiiz n da yaa taoor-lʋɩtã, a pa wuk a meng ye. Biiblã yetame meng tɩ wakat kãnga, a Moyiiz n da yaa sik-m-meng soab n yɩɩd dũniyã nebã fãa. La baa ne rẽ, a Koora pa sak a Moyiiz zu-sobendã ye. A pʋd n tõogame tɩ neb kʋʋng naag-a, a kɩɩsgã pʋgẽ. Bõe n paam yẽ ne a poorẽ dãmbã? A Zeova kʋʋ b fãa. (Sõdbo 12:3; 16:1-3; 31–35) Kibay wʋsg bee Biiblã pʋgẽ n sõngd tõnd tɩ d bãng tɩ wuk-m-meng wata ne yelle.—2 Kibayã 26:16-21; ges-y Vẽnegr 10.

5. Bõe la neb kẽer maane, b sẽn da tar naamã yĩnga?

5 Tõe tɩ y zoe n wʋma b sẽn yeel tɩ “naam noog la a pʋ-toogã.” Sɩd me, hal pĩnd n tãag masã, neb wʋsg tũnuga ne b naamã n maan b taabã pãnga. (Karm-y Koɛɛg soab 8:9.) Wala makre, a Zeova  sẽn wa n na n yãk a Sayull t’a na n lebg rĩmã, a ra yaa nin-sõng la sik-m-meng soaba. La a wa n lebga wuk-m-meng soab la sũ-ki-neda. Rẽ kɩtame t’a nams a Davɩɩd baa a sẽn da pa maan-a bũmbã. (1 Sãmwɛll 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) A Davɩɩd me yɩɩ rĩm-sõngo. A naaga Israyɛll rĩm-sõma wã sʋka. La yẽ me wa n bao a meng nafre, n maan neb pãnga, a sẽn da yaa rĩmã yĩnga. A yoo ne a Batseba, sẽn da yaa a Uuri pagã, la a kɩt tɩ b kʋ a Uuri zabr sasa, sẽn na yɩl n solg a yel-wẽndã.—2 Sãmwɛll 11:1-17.

BŨMB NING SẼN KƖT TƖ D SAKD A ZEOVA ZU-SOBENDÃ

6, 7. a) Tõnd sẽn nong a Zeova wã kɩtdame tɩ d maand bõe? b) Bõe n na n sõng tõnd tɩ d kell n sak a Zeova, baa sã n wa pa nana?

6 Tõnd sakdame t’a Zeova wilgd tõnd sore, d sẽn nong-a wã yĩnga. D sẽn nong-a n yɩɩd bũmb fãa wã kɩtame tɩ d rat n noog a sũuri. (Karm-y Yel-bũn 27:11; Mark 12:29, 30, MN.) La sẽn sɩng ne d yaab a Ãdem la a Awa, a Sʋɩtãan sẽn dat yaa ninsaalbã kɩɩs a Zeova naamã. A ratame tɩ d tags t’a Zeova pa tar sor n na n wilg tõnd d sẽn tog n maan ye. La d miime tɩ pa sɩd ye. D miime t’a Zã sẽn yeelã yaa sɩda. A yeelame: “Tõnd Wẽnnaam a Zeova, yãmb n zems tɩ reeg ziir la waoogr la pãnga, bala yãmb n naan bũmb fãa.”—Vẽnegre 4:11, MN.

7 D sẽn wa n yaa kambã, b wilga tõnd tɩ d segd n saka d roagdbã wakat fãa, baa sã n wa pa noom-do.  Yaa woto me ne tõnd sẽn tũud a Zeova wã. Wakat ninga pa nana tɩ d sak a sẽn yetã ye. La d sẽn nong-a la d waoogd-a wã, d maanda d sẽn tõe fãa n sakd-a. A Zeezi kõo tõnd mak-sõngo. A saka a Zeova sẽn yeelã fãa, baa sã n da pa nana, la baa sã n da pa wa yẽ sẽn datã. A yeela a Ba wã yaa: “Pa mam daabã n segd n maan ye. Yaa yãmb daabã.”—Luk 22:42, MN; ges-y Vẽnegr 11.

8. Wãn to la a Zeova wilgd tõnd sore? (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ “ Sak-y n tũ-y saglsã.”)

8 Rũndã-rũndã, a Zeova wilgda tõnd sor ne manesem buud toor-toore. Wala makre, a tũnugda ne Biiblã. A leb n tũnugda ne tigingã kãsem-dãmba. Tõnd sã n waoogd nin-kãensã, d wilgdame tɩ d sakda a Zeova zu-sobendã. La tõnd sã n pa sak-ba, yaa wa tõnd sẽn kɩɩsd a Zeova. Israyɛll nebã sẽn wa n pa le kelgd a Moyiizã, a Zeova nifẽ, yaa yẽ la b kɩɩs-yã.—Sõdbo 14:26, 27; ges-y Vẽnegr 12.

9. Wãn to la nonglmã na n sõng-d tɩ d tũ b sẽn yet tõndã?

9 Tõnd sã n sakd sẽn tar-b zu-sobendã, d wilgdame tɩ d nonga d saam-biisã la d saam-bi-pogsã. Wala makre sabab-wẽng sasa, sull ning sẽn sõngd-a nebã naagda taab n tʋm sẽn na yɩl n fãag neb wʋsgo. Sẽn na yɩl tɩ tʋʋmdã yãk nenga, yaa tɩlɛ tɩ taoor-lʋɩt beẽ n sigind tʋʋmã. Yaa tɩlɛ me tɩ sullã neb fãa sak n tũ taoor-lʋɩtã sẽn yetã. La nin-yɛng sã n pa tũ, n maan a sẽn date? Baa a sẽn yãk n maan bũmb ningã yaa sõma, a kɩɩsgã tõe n wãa neb a taaba. Woto me, tõnd sã n pa tũ a Zeova sẽn  yetã, la d pa tũ neb nins a sẽn yãkã me noore, tõe n wãa neb a taaba. La tõnd sã n sakd a Zeova, d wilgdame tɩ d nonga d saam-biisã, la tɩ d sakda a Zeova sẽn sigl yɛlã to-to wã.—1 Korẽnt rãmbã 12:14, 25, 26.

10, 11. Bõe yell la d na n gome?

10 Sẽn yaa bũmb ning fãa la a Zeova yeel tɩ d maane, yaa tõnd neer yĩnga. Tõnd sã n waoogd sẽn tar-b zu-sobendã, yaa zakã pʋgẽ tɩ yaa tigingã pʋgẽ, la d sakd tẽngã taoor-dãmba, nafda nebã fãa.—Tõodo 5:16; Rom dãmbã 13:4; Efɛɛz rãmbã 6:2, 3; Ebre-rãmbã 13:17.

11 D sã n bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova rat tɩ d waoog neb a taabã, na n sõng-d  lame tɩ d tõog n maan dẽ. D ges bũmb a wãn d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d waoogda sẽn tar-b zu-sobendã.

ZAKÃ PƲGẼ

12. Bõe la zak soab tõe n maan n wilg t’a sakda a Zeova zu-sobendã?

12 A Zeova n lugl zaka. A wilga zakã ned fãa sẽn tog n maane. Ned fãa sã n bãng a Zeova sẽn datã n sɩd maan rẽ, zakã pʋgẽ vɩɩm noomame tɩ nafd b fãa. (1 Korẽnt rãmbã 14:33) A Zeova yeelame tɩ raoã n yaa zakã zu-soaba. Woto rat n yeelame t’a ratame tɩ rao ges a zak rãmb yell sõma, n nong a pagã ne a kambã, la a wilgd-b sore. Sã n pa rẽ, a tara taal a Zeova nifẽ. Kiris-ned hakɩɩk segd  n geta a zakã neb yell wa a Zeezi sẽn get tigingã neb yell to-to wã. A sã n maan dẽ, a wilgdame t’a sakda a Zeova zu-sobendã.—Efɛɛz rãmbã 5:23; ges-y Vẽnegr 13.

Rao sẽn tũud a Zeova sã n get a zak yell sõma, a rɩkda Kiristã togs-n-taare

13. Bõe la pag tõe n maan n wilg t’a sakda a sɩdã zu-sobendã?

13 Pag sẽn tũud a Zeova me tara tʋʋm sẽn tar yõod zakã pʋgẽ. A teenda a sɩdã sẽn na yɩl t’a tõog n ges zakã yell sõma. A segd n sõng-a-la kambã wubr pʋgẽ me. Bũmb a sẽn tõe n maan tɩ kambã bãng tɩ b segd n waoogda neb a taabã, yaa yẽ meng sẽn na n kõt mak-sõngo. (Yel-bũnã 1:8) A tog n waoogda a sɩdã la a teend-a, a yam-yãkr fãa pʋgẽ. A sũur sã n wa pa noom ne a sɩdã sẽn dat n maane, a segd n togsa a sẽn tagsd ne waoogre, la bʋgsem. Sã n mikame t’a sɩdã pa tũud a Zeova, tõe n maneg n yɩɩ toog n paase. La a sã n waoogd-a la a wilgdẽ t’a nong-a lame, tõe t’a wa yãk yam n tũ a Zeova.—Karm-y 1 Pɩyɛɛr 3:1, MN.

14. Bõe la kambã tõe n maan n wilg tɩ b sakda b roagdbã zu-sobendã?

14 A Zeova nonga kambã wʋsgo. Roagdbã segd n kogla b kambã, la b wub-b sõma. Kambã sã n sakd b roagdbã, noogda b roagdbã sũyã. La sẽn yɩɩda, noogda a Zeova sũuri, la wilgdẽ tɩ b sakda a zu-sobendã. (Yel-bũnã 10:1) Zags wʋsg pʋsẽ, yaa roagd a ye n wubd a kamba. Wakat kãnga, yaa toog ne b fãa. La kambã sã n sakd b ba wã bɩ b ma wã, zakã pʋgẽ vɩɩm yaa noogo. Zak sẽn kell n zems zãng kae ye. La ned fãa sã n tũud a Zeova sẽn datã zakã pʋgẽ, b na n paama sũ-noogo. Rẽ na n  waooga a Zeova sẽn yaa zak fãa lugundã.—Efɛɛz rãmbã 3:14, 15.

TIGINGÃ PƲGẼ

15. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sakda sẽn tar-b zu-sobend tigingã pʋgẽ wã?

15 A Zeova tũnugda ne tigingã n wilgd tõnd sore. A yãka a Zeezi t’a yaa tigingã Zu-soaba. (Kolos rãmbã 1:18) A Zeezi kõo “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” noor t’a ges Wẽnnaam nin-buiidã sẽn be tẽngã zugã yelle. (Matiye 24:45-47, MN) Yaa “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” la b sẽn boond rũndã-rũndã tɩ Siglgã taoor lʋɩtb Sullã. B kõta tõnd bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ ne-dã tɩ zemsd ne a wakate, n sõngd tõnd tɩ d tẽebã kell n tall pãnga. Siglgã taoor lʋɩtb Sullã kõta kãsem-dãmbã ne kãsem-sõngdbã la tigims sull yel-gɛtbã saglse, sẽn na yɩl tɩ b ges tigimsã yelle. Saam-bi-kãensã tʋʋmd la rẽ. B sã n pa tʋm sõma, b tara taal a Zeova nifẽ. Dẽnd tõnd sã n sakd nin-kãensã, d waoogda a Zeova.—Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:12; Ebre-rãmb 13:17, MN; ges-y Vẽnegr 14.

16. Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ yaa ne vʋʋsem sõngã maasem la b yãkd kãsem-dãmbã ne kãsem-sõngdbã?

16 Kãsem-dãmbã ne kãsem-sõngdbã sõngda tigingã neb tɩ b maand sɩd ne a Zeova, la b zemsd taaba. La bãmb me yaa neb sẽn pa zems zãng wa tõndo. Wãn to la b yãkd-ba? Biiblã wilga rap nins sẽn dat n lebg kãsem-dãmb bɩ kãsem-sõngdbã sẽn segd n maane. (1 Tɩmote 3:1-7, 12; Tɩt 1:5-9) A Zeova tũnuga ne a vʋʋsem sõngã n kɩt tɩ b gʋls  rẽ a Gomdã pʋgẽ. Kãsem-dãmbã rengd n pʋʋsa a Zeova t’a kõ-b a vʋʋsem sõngã, tɩ b bãng n yãk saam-biig t’a lebg kãsem-soab bɩ kãsem-sõngda. Vẽenega, yaa a Zeova ne a Zeezi n wilgd tigimsã sore. (Tʋʋma 20:28) Rap nins sẽn get tõnd yellã sɩd yaa Wẽnnaam kũuni.—Efɛɛz rãmbã 4:8.

17. Bõe la pag segd n maan n wilg t’a sakda zu-sobendã?

17 Wakat ninga, kãsem-soab bɩ kãsem-sõngd tõeeme n ka be ye. Wakat kãnga, rap sẽn deeg lisg tõeeme n tʋm tigingã tʋʋmã. La rap sã n ka be, saam-bi-poak tõeeme. Sã n wa yaa woto, a segd n teega a zugã peende, bala tʋʋmdã yaa rao tʋʋmde. (1 Korẽnt-rãmbã 11:3-10) A sã n maan woto, a wilgdame t’a tũuda a Zeova sẽn sigl yɛlã to-to wã, zakã pʋgẽ la tigingã pʋgẽ.—Ges-y Vẽnegr 15.

TẼNGÃ TAOOR-DÃMBA

18, 19. a) Bõe la Rom dãmb 13:1-7 zãmsd tõndo? b) Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sakda tẽngã taoor-dãmbã?

18 Rũndã-rũndã, a Zeova basame tɩ ninsaalb lugl goosneema. Tõnd segd n sak-b lame, bala b getame tɩ bũmb fãa sigl sõma tẽnsã pʋsẽ, la b lugund tʋʋm-noy sẽn sõngd nin-buiidã. Kiris-nebã tũuda noor ning sẽn be Rom dãmb 13:1-7 (MN) wã. (Karm-y.) Tõnd sakda “nanambsã,” la d tũud tẽng ning pʋgẽ d sẽn beẽ wã noy. No-kãens kẽeda ne zakã yell gesgo, tʋʋmã la d tarmã. Wala makre, d yaooda lãmpo-rãmba, la d kõt taoor-dãmbã kibay kẽere. La goosneema taoor-dãmb sã n wa rat tɩ d maan bũmb sẽn kɩɩsd Wẽnnaam noyã, d maanda wãna? Tʋm-tʋmd a  Pɩyɛɛr yeelame: “Wẽnnaam n yaa naab ning tõnd sẽn segd n sakã, pa ninsaalbã ye.”—Tʋʋma 5:28, 29, MN.

19 D sã n dat n gom ne goosneema taoor soaba, wala makre bʋ-kaood bɩ polɩɩsa, d segd n waoog-a lame. Kom-bɩɩsã sẽn tũud a Zeova wã segd n waooga b karen-saam-dãmbã. Tʋʋmã zĩisẽ, baa neb a taabã pa waoogd tʋʋmdã taoor soaba, tõnd segd n waoog-a lame. D sã n maand woto, d rɩkda tʋm-tʋmd a Poll togs-n-taare. A ra waoogda taoor-dãmbã, baa sã n da mi n yaa toogo. (Tʋʋma 26:2, 25) D segd n waoogda nebã fãa, baa b rãmb nins sẽn namsd tõndã.—Karm-y Rom dãmb 12:17, 18, MN; 1 Pɩyɛɛr 3:15.

20, 21. Tõnd sã n waoogd neb a taabã, nafa wã yaa bʋse?

20 Dũniyã gill zugu, nebã pa le waoogd taab ye. La a Zeova nin-buiidã yẽ pa woto ye. Tõnd datame n waoog ned buud fãa. Tõnd tũuda bũmb ning tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr sẽn yeelã. A yeelame: “Waoog-y nebã buud fãa.” (1 Pɩyɛɛr 2:17, MN) Tõnd sã n waoogd d taabã, nebã neeme. A Zeezi yeta tõnd yaa: “Bɩ yãmb me vẽenem yãg nebã sʋka, tɩ b tõog n yã yãmb tʋʋm-sõma wã, n pẽg yãmb Ba sẽn be saasẽ wã.”—Matiye 5:16, MN.

21 Tõnd sã n waoogd sẽn tar-b zu-sobendã, yaa zakã pʋgẽ tɩ yaa tigingã pʋgẽ, la d sakd tẽngã taoor-dãmba, tõe n kɩtame tɩ neb a taab bao n bãng a Zeova. Sẽn paase, d wilgdame tɩ d waoogda a Zeova. Woto noom-a lame, la wilgdẽ tɩ d nong-a lame.