Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK PISI LA A YIIBU

Baa ne sẽn pa yɩ nana wã, a pa bas a Zezi ye

Baa ne sẽn pa yɩ nana wã, a pa bas a Zezi ye

1, 2. A Zezi sẽn wa n sõsd Kapɛrnaummã, tõe t’a Pɩɛɛr ra saagdame tɩ bõe n na n maane, la baasa wãna?

A PƖƐƐR zẽka a neng n get neb nins sẽn kelgd a Zezi wã, la a sũurã pa noom ye. Rẽ tɩ b bee Kapɛrnaum, Zʋɩf rãmbã karen-doogẽ. A Pɩɛɛr vɩɩ Kapɛrnaum sẽn be Galile mogrã rɩtgã. Beenẽ la a ra yõgd zĩmã. A zo-rãmba, a roagdba, a tʋmd-n-taas la a raadensã wʋsg me bee be. Tõe t’a Pɩɛɛr ra saagdame t’a tẽngã neb na n sak n deegame t’a Zezi la Mesi wã, la tɩ b sũy na n yɩɩ noog ne karen-saam-kãsengã sẽn gomd Wẽnnaam Rĩungã yell ne-bã. La wõnda pa na n yɩ wa a sẽn da saagdã ye.

2 Neb wʋsg ra pa le kelgd a Zezi ye. Kẽer sɩnga yẽgengo, n wilgdẽ tɩ b pa sak a sẽn yetã ye. Sẽn namsd a Pɩɛɛr n yɩɩdã yaa a Zezi karen-biisã kẽer meng manesem sẽn yaa to-to wã. B sã n da kelgd a Zezi goamã sẽn yaa sɩdã, b sũy yaa noogo, la masã b nensã gãnemame, tɩ wilgdẽ tɩ b sũy pa le noom ye. B sũyã pʋd n yikame. Kẽer meng gomdame, n yetẽ t’a Zezi goamã pa sakd kelgr ye. B sẽn pa rat n le kelgã, b yii karen-doogẽ wã, n pʋd n bas a Zezi tũubu.—Karm-y Zã 6:60, 66.

3. A Pɩɛɛr tẽebã sõng-a lame t’a maan bõe naoor wʋsgo?

3 Pa yɩ nana ne a Pɩɛɛr la tʋm-tʋmdb a taabã ye. Baraarã, a Pɩɛɛr ra pa wʋmd a Zezi sẽn yeelã võor sõma ye. Sãmbg kae tɩ yẽ me gesame tɩ f sã n dɩk a Zezi goamã woto bala, pa sakd kelgr ye. A na n maana wãna? Pa pipi la woto bũmb sẽn maan tɩ ra tõe n kɩt t’a bas a Zu-soabã ye. Leb n pa na n tek woto ye. Bɩ d ges a Pɩɛɛr tẽebã sẽn sõng-a to-to t’a kell n sak a Zu-soabã, n pa tol n bas-a baa ne sẽn pa yɩ nana wã.

Neb n bas a Zezi, la a Pɩɛɛr yẽ kell n sak-a lame

4, 5. Bõe la a Zezi maan tɩ pa yɩ wa nebã sẽn da ratã?

4 Naoor wʋsgo, a Zezi no-goamã la a tʋʋm-tʋmdɩ wã linga a Pɩɛɛr menga. A Zu-soabã mi n gomame wall a maan bũmb tɩ  pa yɩ wa nebã sẽn datã ye. Sẽn deng baraarã, a Zezi maana yel-solemd n dɩlg neb kʋʋngo, tɩ rẽ kɩt b mak n na n yõk-a t’a lebg b rĩma. La a sẽn maan bũmb ningã linga nebã. A zoeeme n bas kʋʋngã, la a kɩt t’a karen-biisã kẽ koom-koglg n tees Kapɛrnaum. Karen-biisã sẽn wa n be Galile mogrã zug ne yʋngã tɩ sebgã rãmbd koomã, a Zezi leb n maana bũmb sẽn ling-ba. A kẽna koomã zugu. Yɩɩ wakat kãng me la a sẽn sõng a Pɩɛɛr t’a bãng bũmb sẽn tar yõodo, bũmb sẽn sõngd tɩ ned tẽeb tall pãnga.

5 Vẽkembeoogã, b mikame tɩ kʋʋngã babs-b lame n wa mogrã rʋʋnde. La togs sɩdã, kʋʋngã sẽn da baood a Zezi wã pa b sẽn dat n kelg a goamã ye. Yaa b sẽn dat t’a le maan yel-solemd tɩ b paam dɩɩbã. A Zezi zab-b lame b sẽn lʋɩɩs rɩɩbã yell taoorã. (Zã 6:25-27) B sẽn ta Kapɛrnaum karen-doogẽ wã, a kell n goma rɩɩb yelle, n da rat n sõng-b tɩ b bãng bũmb sẽn tar yõodo. Sõs-kãng pʋgẽ la b sẽn wa n yeel t’a goamã pa sakd kelgrã.

6. A Zezi goma ne pagd n yeel tɩ bõe, la a kɛlgdbã manesem yɩɩ wãna?

6 A Zezi ra pa rat tɩ nebã tags tɩ yẽ yaa ned sẽn sõngd-b tɩ b paamd rɩɩb ye. A ra ratame tɩ b bãng tɩ yaa Wẽnnaam n tʋm-a, la tɩ yẽ sẽn vɩ wã la a sẽn na n wa ki wã fãa yaa sẽn na yɩl tɩ nebã paam vɩɩm sẽn kõn sa. Rẽ n so t’a mak yẽ mengã ne mannã, rɩɩb ning sẽn da yit saasẽ n sigd a Moiiz wakatẽ wã. Neb sãnda sẽn yẽgmã, a leb n goma ne pagdo, n yeel tɩ b sã n dat n paam vɩɩm sẽn kõn sa, yaa tɩlae tɩ b wãb yẽ nemd la b yũ yẽ zɩɩm. Gom-kãng n pʋd n yik b sũurã n paase. Kẽer yeelame: “Gom-kãngã yaa toogo. Ãnd n tõe n deeg yõ wã?” A Zezi karen-biisã wʋsg bas-a lame. *Zã 6:48-60, 66.

7, 8. a) Bõe la a Pɩɛɛr ra ket n pa mi? b) A Pɩɛɛr leoka a Zezi tɩ bõe?

7 A Pɩɛɛr na n maana wãna? A Zezi gomdã tog n da namsda yẽ me. A ket n da pa mi tɩ yaa tɩlae t’a Zezi ki sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam daabã pids ye. A Pɩɛɛr me na n basa a Zezi wa kẽer sẽn maanã bɩ? Ayo. Bala a ra tara zʋg-sõng nin-kãensã sẽn pa tare.

8 A Zezi wẽnemd n gesa a tʋm-tʋmdbã n yeele: “La yãmba, yãmb me ka rat n bas maam la?” (Zã 6:67) A ra gomda ne tʋm-tʋmdb 12, la yɩɩ a Pɩɛɛr n leoke. Naoor wʋsgo, yẽ n tʋʋl ne goam. Tõe tɩ yẽ n da kẽem b fãa. Sẽn yaa a soab me, b sʋkã,  yẽ n da nong goam n yɩɩda. Wõnda a ra pa wae n solgd sẽn be a sũurẽ ye. Baraarã, bũmb ning a sẽn yeelã sɩd talla pãnga, hal tɩ neb wʋsg ket n tẽrẽ. Ad a sẽn yeele: “Zu-soaba, tõnd na n basa yãmb n kẽng ãnda nengẽ? Yãmb tara vɩɩm sẽn ka sɛt goama.”—Zã 6:68.

9. Wãn to la a Pɩɛɛr wilg t’a yaa sɩd soaba?

9 A Pɩɛɛr leoorã pa noom yãmb sɩda? A sẽn tẽ a Zezi wã, sõng-a lame t’a paam zʋg-sõngo. A yɩɩ sɩd soaba, n pa sak n bas a Zezi ye. A Pɩɛɛr bãnga vẽeneg tɩ fãagd kae n zʋʋg a Zezi sẽn yaa ned ning a Zeova sẽn tʋmã, la tɩ yaa nebã sã n kelg a sẽn gomd Wẽnnaam Rĩungã yellã la b na n paam fãagrã. A Pɩɛɛr ra miime tɩ baa a pa wʋmd yɛl kẽer võore, zĩig a to kae a sẽn tõe n kẽnge, n tɩ paam Wẽnnaam lohorem la a barkã sẽn yaa vɩɩm sẽn kõn sa wã ye.

Yaa tɩlae tɩ d sakd a Zezi goamã, baa sã n pa zems ne tõnd sẽn tagsdã, wall pa noom-do

10. Wãn to la d tõe n dɩk a Pɩɛɛr togs-n-taare?

10 Yaa woto la yãmb me tagsd bɩ? Bʋko, rũndã-rũndã neb wʋsg yetame tɩ b nonga a Zezi, la b yaool n pa modgd n na n sak-a wakat fãa ye. D sã n dat n wilg tɩ d sakda Kiristã ne d sũur fãa, rẽnda d nong a sẽn zãms nebã bũmb ningã wa a Pɩɛɛre. D segd n zãmsa a Zezi goamã, n wʋm b võore, la d tũud rẽ wakat fãa, baa sã n pa zems ne tõnd sẽn tagsdã, wall pa noom-do. Yaa d sã n kell n sak a Zezi n pa tol n bas-a la d na n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã a sẽn dat tɩ d paamã.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 97:10.

Baa ne kiblgã, a pa bas a Zezi ye

11. A Zezi talla a karen-biisã n tees yɛɛnẽ?

11 Rẽ poor bilf bala, a Zezi ne a tʋm-tʋmdbã la a karen-biis kẽer rɩka sor n tees Kapɛrnaum nug-rɩtgo, Hɛrmo tãngã sẽn gãneg ne sa-lamdã sẽnese. Wakat ninga f sã n be Galile mogrã zugu, f tool n nee tãn-kãngã sẽn be Kãabg Tẽngã toadgẽ wã. A Zezi ne a karen-biisã kolgdame tɩ ne wa tãngã lebgda bedr n paasdẽ. B kẽeda tẽns nins sẽn pẽ Sezaare sẽn be Filipã, tɩ lebg rʋʋbo. Zĩigã yaa neere, tɩ f sã n wẽnemd bɩ f tool n ne Kãabg Tẽngã goabg babgã sõma. Yaa wakat kãng la a Zezi sok a karen-biisã sokr sẽn tar pãnga.

12, 13. a) Bõe yĩng t’a Zezi rat n bãng kʋʋngã sẽn tagsd tɩ yẽ yaa ned ningã? b) A Pɩɛɛr leokrã pʋgẽ, bõe n wilgd t’a ra tara tẽeb hakɩka?

12 A Zezi sok-b lame yaa: “Nebã yetame tɩ mam yaa ãnda?” Mams-y n ges-y a Pɩɛɛr sẽn get a Zezi nengã, n tagsd a Zu-soabã sõmblmã, a tõogã la a yamã yelle. A Zezi ra rat n bãnga nebã  sẽn yet tɩ yẽ yaa ned ninga, b sẽn wat n kelgd-a la b yãt bũmb nins a sẽn maandã. A karen-biisã togs-a-la neb kẽer sẽn tagsde, baa ne b tagsgã sẽn pa sɩdã. La bũmb a to me la a Zezi rat n bãnge. A rat n bãnga a karen-biisã sã n tagsda wa neb a taabã. A sok-b-la woto: “La yãmba, yãmb yetame tɩ mam yaa ãnna?”—Luk 9:18-20.

13 So-kãnga yɛsa, a Pɩɛɛr n yɩ tao-tao n leoke. Ne yẽesem, a togsa bãmb wʋsg sẽn da tagsd bũmb ningã. A yeela woto: “Yãmb yaa Kirist, Wẽnnaam sẽn vɩ Biiga.” Mams-y n ges-y a Zezi sẽn ges a Pɩɛɛr n la, tɩ wilg t’a sũur nooma ne-a, la a pẽg-a. A tẽeg-a lame tɩ sẽn tar-b tẽeb hakɩkã sẽn mi bõn-kãngã hal tɩ yaa vẽeneg b yamẽ wã pa ninsaal n vẽneg-b ye. Yaa Wẽnnaam a Zeova. A Pɩɛɛr tõog n bãnga bũmb sẽn tar yõod wʋsg a Zeova sẽn da nan pa togs vẽenega. A bãnga Mesi wã bɩ Kiristã b sẽn da pʋlem t’a watame wã.—Karm-y Matɩe 16:16, 17.

14. Tʋʋm-bʋs sẽn yaa kãsems la a Zezi bobl a Pɩɛɛre?

14 Biiblã bãngr-goam pʋgẽ, b reng n boola Kiristã tɩ kugr ning tãn-metbã sẽn zãgsã. (Yɩɩl 118:22; Luk 20:17) A Zezi tẽega bãngr-gom-kãens yelle, n wilg t’a Zeova na n yẽbga tiging kug-kãng zugu, sẽn yaa Kiristã a Pɩɛɛr sẽn bãngã. Rẽ poore, a bobla a Pɩɛɛr tʋʋm-kãsems a sẽn na n tʋm tiging kãng pʋgẽ. A pa zẽk-a n yɩɩg tʋm-tʋmdb a taabã wa neb kẽer sẽn tagsdã ye. A bobl-a-la tʋʋm-kãsems bala. A kõo a Pɩɛɛr saasẽ “soolem kʋɩlen-biisi.” (Mat. 16:18,19) A Pɩɛɛr n da na n pak sor tɩ b sõng neb bugs a tã tɩ b paam lohorem n kẽ Wẽnnaam Rĩungã soolmẽ. Pipi yaa Zʋɩf rãmbã, rẽ poore Samari nebã, tãab-n-soaba, bu-zẽmsã.

15. Bõe la a Pɩɛɛr yeel a Zezi, la bõe n kɩt t’a yeel woto?

15 Daar a ye, a Zezi yeelame tɩ b sã n bobl ned bũmb wʋsgo, b na n soka yẽ soabã n yɩɩda. Sɩd me, yɩɩ woto ne a Pɩɛɛre. (Luk 12:48) A Zezi kell n vẽnega yɛl wʋsg sẽn wilgd tɩ yẽ la Mesi wã, hal n yeel tɩ ka la bilfu, yaa tɩlae tɩ b nams yẽ Zerizalɛm la b kʋ-a. A Pɩɛɛr sẽn wʋm rẽ wã, a sũur pa yɩ noog ye. A gãda a Zezi nug n leb kɛɛnga, n yeel-a woto: “Zu-soaba, Wẽnnaam ka na n sak t’a yɩ woto ye! Bõn-kãng ka na n paam yãmb ye.”—Mat. 16:21, 22.

16. Wãn to la a Zezi kibl a Pɩɛɛre, la yam bʋg la d fãa tõe n dɩk a Zezi goamã pʋgẽ?

 16 Yaa vẽeneg t’a Pɩɛɛr pa tags wẽng ye. Dẽnd a Zezi leoorã tog n ling-b lame. A Zezi wẽnemda a kudg n tees a Pɩɛɛre, t’a nengã get karen-biis a taabã, t’a yeel woto: “Leb mam poorẽ Sʋɩtãana.” Tõe tɩ karen-biis a taabã me ra tagsda wa a Pɩɛɛre. A Zezi paasa woto: “Fo rat n gɩdga mam sore, tɩ bõe, fo tagsg ka Wẽnnaam dẽnd ye, yaa ninsaal dẽnda.” (Mat. 16:23; Mark 8:32, 33) D fãa tõe n dɩka yam a Zezi goamã pʋgẽ. Yaa nana tɩ d bas tɩ ninsaalbã raab lʋɩ taoore, tɩ Wẽnnaam rẽndã pa poorẽ. D sã n maan woto, baa d wa n sagend neda, d tõe n maanda sẽn noom a Sʋɩtãan n pa miẽ ye. La a Pɩɛɛr manesem yɩɩ wãna?

17. A Zezi sẽn yeel a Pɩɛɛr t’a ‘leb yẽ poorẽ’ wã rat n yeelame tɩ bõe?

17 A Pɩɛɛr tog n bãngame t’a Zezi ra pa rat n yeel tɩ yẽ la a Sʋɩtãan ye. Sɩd me, a Zezi sẽn leok a Pɩɛɛr to-to wã pa wõnd a sẽn da leok a Sʋɩtãanã ye. A Sʋɩtãan nengẽ wã, a leokame: “Sʋɩtãana, looge.” La a Pɩɛɛr nengẽ wã, a yeelame: “Leb mam poorẽ.” (Mat. 4:10) A Zezi gomdã pa wilgd t’a yiisa ra-kãngã sẽn tar zʋg-sõma wã a tʋm-tʋmdbã sʋk ye. Yaa sẽn na yɩl n kibl-a. Ra yaa tɩlae t’a Pɩɛɛr toeem a tagsgã, n da yɩ kug-lakdg sẽn dɩg a Zezi taoor ye. A ra tog n leba a Zezi poorẽ, rat n yeel tɩ n teend-a.

Yaa d sã n sikd d meng n sakd kiblgã, la d rɩkd yam rẽ pʋgẽ la d na n tõog n tũud a Zezi Kirist ne a Zeova sẽn yaa a Ba wã sõma

18. Bõe la a Pɩɛɛr maan tɩ wilg t’a yaa sɩd soaba, la wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare?

18 A Pɩɛɛr wẽe no-koeemde, wall a yik a sũur bɩ n wilg a sũ-pa-noaang bɩ? Ayo. A saka kiblgã ne sik-m-menga. A le wilga ka yɛs t’a yaa sɩd soaba, n pa bas a Zezi ye. Ned sã n tũud a Zezi, wakat ninga yaa tɩlae tɩ b kibl-a. Yaa d sã n sikd d meng n sakd kiblgã, la d rɩkd yam rẽ pʋgẽ la d na n tõog n tũud a Zezi Kirist ne Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa a Ba wã sõma, n maneg n nong-ba, tɩ d tẽebã paasdẽ.—Karm-y Yelbũn 19:20.

Baa ne kiblgã, a Pɩɛɛr pa bas a Zezi ye

A paama bark a sẽn kell n yɩ sɩd soabã yĩnga

19. Gom-bʋg sẽn tar pãng la a Zezi togs-yã, la tõe tɩ bõe n da be a Pɩɛɛr yamẽ?

19 Rẽ poore, a Zezi togsa gomd a to sẽn tar pãnga. A yeela woto: “Mam yeta yãmb sɩda, tɩ yãmb neb kẽer sẽn be ka na n  yãa Ninsaal Biigã sẽn wat ne bãmb naam, tɩ b nan ka ki ye.” (Mat. 16:28) Hakɩka, a Pɩɛɛr ra yãgd n na n bãnga gomdã sẽn dat n yɛɛlga. La a Zezi gomdã võor yaa bõe? Tõe t’a Pɩɛɛr ra yɛɛsdame tɩ b sẽn nan kibl-a wã yĩnga, a pa na n paam zu-no-kãngã ye.

20, 21. a) Bilg-y a Pɩɛɛr sẽn yã bũmb ningã. b) Wãn to la rẽ sõng-a t’a rems a tagsgã?

20 Sẽn zems rasem a yopoe poore, a Zezi talla a Zak ne a Zã la a Pɩɛɛr tɩ b kẽng tãn-luglug zugu. Tõe tɩ yaa Hɛrmo tãngã sẽn da zems kilo 25 ne be wã. Wõnda yɩɩ ne yʋngo, bala tʋm-tʋmdb a tãabã ra suusdame. La a Zezi sẽn wa n pʋʋsdẽ, bũmb n maan tɩ b gõeemã wɩlg fasɩ.—Mat. 17:1; Luk 9:28, 29, 32.

21 A Zezi tedga b nifẽ, t’a nengã sɩng pɩlbo, hal n yãgd tɩ vẽenemã yaa wa wĩntoogã. A futã me lebga peels faga, n pɩnda. La neb a yiib n wa n paas a Zezi. Nin-yɛngã wõnda a Moiizi, t’a to wã wõnd a Eli. B sõsa ne-a n gom a sẽn tog n kẽng  Zerizalɛm tɩ bũmb ning paam pidsgã yelle, rat n yeel t’a kũumã la a vʋʋgrã. Masã, a Pɩɛɛr bãnga vẽeneg t’a sẽn da tẽed t’a Zezi ka tog n namse, a ka tog n ki wã yaa tudgri.—Luk 9:30, 31.

22, 23. a) Bõe la a Pɩɛɛr maan tɩ wilg t’a tara yẽesem, la t’a nonga neba? b) Bark bʋg me la a Pɩɛɛr ne a Zak la a Zã paam yʋn-kãngã?

22 A Pɩɛɛr gesame tɩ yaa tɩlae tɩ yẽ me kẽes a toog bũmb ning sẽn maandã pʋgẽ. Tõe meng t’a gesame t’a tog n kɩtame tɩ sõsgã wogle. Ra yaa wa a Moiiz ne a Eli rat n loogame. Rẽ n so t’a Pɩɛɛr yeele: “Karen-saamba, yaa neer tɩ tõnd zĩnd ka. Bɩ d tilg fu-rot a tãabo, a yembr yãmb yĩnga, a yembr a Moiiz yĩnga, a yembr a Eli yĩnga.” Yaa a Moiiz ne a Eli sẽn yɩ wẽn-sakdba, la sẽn ki hal daar zãrã wõneg la b sẽn yã wã. La yaa vẽeneg tɩ nin-kãensã pa baood tɩ b tilg fu-rot n kõ-b ye. A Pɩɛɛr sɩd da pa mi a sẽn gomdã ye. La a sẽn nong nebã, n paas a yẽesmã pa noom yãmb sɩda?—Luk 9:33.

A Pɩɛɛr paama barka, bala yẽ ne a Zak la Zã yãa a Zezi tedgrã

23 Bark a to me la a Pɩɛɛr ne a Zak la a Zã paam yʋn-kãngã. Sawadg n puk tãngã zug n lud-ba, tɩ b wʋmd koɛɛg sẽn yit be. Yaa Wẽnnaam a Zeova koɛɛga. A yeela woto: “Ada yaa mam Biiga, mam nin-tũusdga; bɩ y kelg-a.” Rẽ poore, b sẽn da ne bũmb ninsã menemame, tɩ kell bãmb ne a Zezi bala.—Luk 9:34-36.

24. a) A Pɩɛɛr sẽn yã a Zezi tedgrã, wãn to la naf-a? b) Bõe la d tõe n maan t’a Zezi tedgrã naf tõnd me?

24 A Pɩɛɛr sẽn yã a Zezi tedgrã naf-a lame. La nafda tõnd me. Yʋʋm wʋsg poore, a Pɩɛɛr gʋlsa sebre, n yeel t’a sẽn paam n yã bũmb ning yʋn-kãngã sɩd yɩɩ barka, la tɩ ra wilgda a Zezi sẽn na n wa reeg a naamã saasẽ wã. A paasame tɩ ne rẽ, yẽ me ‘nin yãa a Zezi naamã.’ B sẽn yã bũmb ning yʋn-kãngã wilgame tɩ bãngr-goamã sẽn da togsã yaa sɩda. Kenga a Pɩɛɛr tẽebã t’a na n tõog n yals kãn-kãe, baa ne zu-loe-kɛgems nins a sẽn na n paam rẽ zugẽ wã. (Karm-y 2 Pɩɛɛr 1:16-19.) Tõe n kenga tõnd me tẽebo. La yaa d sã n kell n yɩ sɩd dãmba, n pa tol n bas Zu-soab ning a Zeova sẽn yãkã, n dɩk a naoore, n basdẽ t’a sagend-d la a kibind-do, la d sikd d mens n sakd-a wakat fãa.

^ sull 6 Kʋʋngã sɩd yaa yam a yiib rãmba. A Zezi sẽn dɩlg-bã, b kaasame t’a yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. La vẽkembeoogã bala, a sẽn wa n sõsd ne-b karen-doogẽ wã, bãmb n le yeel t’a goamã pa sakd kelgr ye.—Zã 6:14.