Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK PIIG LA A YEMBRE

A kell n yõka gũusg la gũubu

A kell n yõka gũusg la gũubu

1, 2. Tʋʋm-bʋg sẽn pa nana la a Eli segd n maane, la bõe n kɩt tɩ yẽ ne a Akaab pa wõnd taaba?

A ELI rata ne a sũur fãa n paam n pʋʋs a Ba sẽn be saasẽ wã. La raar-n-kãngã, kʋʋngã sẽn yã t’a Zeova kɩtame t’a maan tɩ bugum yi yĩngr n sigã, b wʋsg baoome n na n yõg zood ne a Eli. Nand t’a paam n kẽng Karmell tãngã zug yẽ a ye n tɩ pʋʋs Wẽnnaam a Zeova, a segd n maana bũmb sẽn pa nana. A tog n tɩ taasa rĩm a Akaab koɛɛga.

2 A Akaab ne a Eli pa tol n wõnd taab baa bilfu. A Akaab yeelga naam futu, la a Eli fuugã yaa no-rɛɛs fuugu. Tõe tɩ ra yaa gãongo, bɩ fuug b sẽn wʋg ne bʋʋg bɩ yʋgemd kõbdo. A Akaab yaa yão-be-ned la wẽn-kɩɩs sẽn sakd wẽng nana-nana. A Eli yaa wẽn-sakd sẽn tar raood la tẽebo. Bũmb ning sẽn maan baraarã wilga vẽeneg tɩ nin-kãensã b yiibã zʋg pa wõnd taab baa bilfu.

3, 4. a) Bõe yĩng tɩ yɩ yãnd daar n kõ a Akaab ne a Baal neb a taabã? b) Sogs-bʋs leoor la d na n paame?

3 Baraarã yɩɩ yãnd daar n kõ a Akaab ne a Baal neb a taabã. A Baal tũudmã a Akaab ne a pag a Zezabɛll sẽn kɩt tɩ piuug Israyɛll buud piigã sʋkã ka le tar pãng ye. Nebã bãnga vẽeneg t’a Baal ka võor ye. Wẽn-faoogã pa tõog meng tɩ bugum dɩ maoongã, baa ne a no-rɛɛsdbã sẽn kelem la b sao la b wã b mens ne sʋʋs hal tɩ zɩɩm daagã. A pa tõog me n gɩdg tɩ b pa kʋ a no-rɛɛsdb 450 wã sẽn da sɩd segd ne kũumã ye. Bũmb a to me la a pa tõog n maane, la ka la bilfu, na n lebga vẽeneg t’a sɩd pa tõe rẽ ye. Sẽn yɩɩd yʋʋm a tãab la a Baal no-rɛɛsdbã kot b wẽnnaamã t’a kɩt tɩ warã sẽn da namsd nebã sa, la a pa tõog ye. Ka la bilfu, a Zeova na n kɩtame tɩ warã sa, tɩ b bãng tɩ yẽ ka to ye.—1 Rĩm 16:30–17:1; 18:1-40.

4 La wakat bʋg la a Zeova na n kɩt tɩ saagã ni? Bõe la a Eli na n maan nand tɩ wakat kãng ta? Yam-bʋg la d tõe n  dɩk ra-kãngã sẽn tall tẽebã kibar pʋgẽ? Bɩ d tẽeg a kibarã, tɩ d na paam sogs-kãensã leoore.—Karm-y 1 Rĩm dãmb 18:41-46.

A wɩnga ne pʋʋsgo

5. A Eli yeela a Akaab t’a maan bõe, la wõnda bũmb nins sẽn maan baraarã kɩtame t’a Akaab rɩk yam bɩ?

5 A Eli kolga a Akaab n yeel-a yaa: “Kẽng n tɩ rɩ la f yũ tɩ mam wʋmda saag fõdbo.” Rẽ yĩnga bũmb nins sẽn maan raar-n-kãngã kɩtame tɩ rĩm-wẽngã rɩk yam bɩ? Kibarã pa yet rẽ ye. D pa yã goam sẽn wilgd tɩ rĩmã teka yam, bɩ t’a kosa no-rɛɛsã t’a sõng-a t’a kos a Zeova sugr ye. B yeelame bal t’a “kẽngame n tɩ rɩ la a yũ.” (1 Rĩm 18:41, 42) La a Eli yẽ?

6, 7. A Eli pʋʋs n kosa bõe, la bõe yĩnga?

6 “A Eli rʋʋ Karmell tãngã zug n yĩgimd tẽng n gõd a meng t’a neng ta a rũmã sʋka.” A Akaab sẽn wa n kẽng n na n tɩ rɩ wã, a Eli paamame masã n na n tɩ pʋʋs a Ba a Wẽnnaam. Ges-y a sẽn sik a meng n maan bũmb ningã. A yĩgimdame, n gõd a meng t’a nengã ta a rũmã sʋka. A gõda a meng woto n maand bõe? Biiblã yeta Zak 5:18 wã pʋgẽ t’a  Eli ra pʋʋsda sẽn na yɩl tɩ warã sa. Wõnda yaa rẽ yĩng la a sẽn da yĩg Karmell tãngã zug n pʋʋsdẽ wã.

A Eli pʋʋsgã wilgda vẽeneg t’a rata ne a sũur fãa t’a Zeova raabã pidsi

7 A Zeova ra zoe n yeela a Eli woto: “Mam na n kɩtame tɩ saag ni dũniyã zugu.” (1 Rĩm 18:1) Rẽ n so t’a Eli ra pʋʋsd n kotẽ t’a Zeova raabã pidsi. Sẽn na maan yʋʋm tusr loogr poore, a Zezi me yeela a karen-biisã tɩ b pʋʋs n kos woto.—Mat. 6:9, 10.

8. Mak-sõng bʋg la a Eli kõ tõnd pʋʋsgã wɛɛngẽ?

8 A Eli kõo tõnd mak-sõng pʋʋsgã wɛɛngẽ. A sẽn da rat n yɩɩd yaa Wẽnnaam raabã pidsi. D sã n pʋʋsdẽ, yaa sõma tɩ d ra yĩm tɩ “tõnd sã n kos bũmb sẽn zems [Wẽnnaam] daabo, b kelgda tõnd” ye. (1 Zã 5:14) Dẽnd yaa vẽeneg tɩ d sã n dat tɩ Wẽnnaam reeg d pʋʋsgã, d tog n bãnga a raabã. Rẽ n so tɩ d tog n wɩng ne Biiblã zãmsg daar fãa. A Eli ra ratame me tɩ warã sa, a tẽngã neb sẽn da namsdã yĩnga. Sẽn paase, yaa vẽeneg t’a sẽn yã a Zeova sẽn maan yel-solemd ning baraarã, a sũurã ra pida ne mi-beoogo. Tõnd me ratame tɩ d pʋʋsg pʋgẽ bɩ d wilg d mi-beoog ne a Zeova, la d wilg tɩ d rata d taabã neere.—Karm-y 2 Korẽnt dãmb 1:11; Filip rãmb 4:6.

A kɩsa sɩda, la a yõk gũusgu

9. Bõe la a Eli yeel a rakõorã t’a maane, la bõe yell la d na n gome?

9 A Eli ra kɩsa sɩd t’a Zeova na n kɩtame tɩ warã sa, la a ra pa mi sẽn na n yɩ wakat ning ye. Bõe la a maan nand tɩ saagã ni? Ad kibarã sẽn yete: “Yẽ yeela a rakõorã t’a kẽng n ges ko-kãsengã sẽnẽ. La a rakõorã kẽngame n tɩ ges n lebg n wa yeel t’a ka ne bũmb ye. A Eli yeelame t’a le kẽng n tɩ ges naoor a yopoe.” (1 Rĩm 18:43) D tõe n dɩka yam a Eli sẽn maanã pʋgẽ. Pipi, d gom a sẽn kɩs sɩd t’a Zeova gomdã na n pidsame wã yelle, la yiib-n-soaba, a sẽn kell n yõk gũusgã.

A Eli bao n na n yãa bãnd sẽn wilgd t’a Zeova sɩnga a gomdã pidsgu

10, 11. a) Bõe la a Eli maan tɩ wilgdẽ t’a kɩsa sɩd t’a Zeova na n pidsa a gomdã? b) Bõe yĩng tɩ tõnd me tog n kɩs sɩd woto?

10 A Eli sẽn da kɩs sɩd t’a Zeova na n pidsa a sẽn yeelã yĩnga, a bao n na n yãa bãnd sẽn wilgd tɩ sɩnga pidsgu. A tʋma a rakõorã zĩig sẽn zãntẽ, sẽn na yɩl t’a tɩ ges sawat sã n  kae n wilgd tɩ saagã kʋɩtame. A rakõorã wa n yeel-a-la vẽeneg t’a pa “ne bũmb ye.” Sɩd me, sawat ra kae ye. La d sã n tags n gese, wõnda a Eli yeela bũmb sẽn pa sɩda. Tẽeg-y t’a ra zoe n yeela a Akaab t’a “wʋmda saag fõdbo.” Bõe yĩng tɩ no-rɛɛsã yeel woto, tɩ sawat yaool n kae?

11 A Eli ra mii a Zeova sẽn yeel bũmb ningã. A sẽn da yaa a Zeova no-rɛɛsa, n taasd nebã a goamã yĩnga, a ra kɩsa sɩd t’a Zeova na n pidsa a gomdã. A Eli ra kɩsa sɩd zãng ne rẽ, hal tɩ yaa wa a wʋmda saagã sẽn fõta. Tõe tɩ woto tẽegda tõnd Biiblã sẽn yeel bũmb ning a Moiiz zugã. B yeelame t’a “talla tẽeb kãn-kãe wa a yãa nebã nin sẽn ka tõe n yã a soabã.” Yaa woto ne yãmb me bɩ? A Zeova kõo tõnd kaset wʋsgo, tɩ d tõe n kɩs-a sɩd la d tẽ a pʋlemsã wa a Moiiz ne a Eli.—Heb. 11:1, 27.

12. a) Bõe n wilgd t’a Eli kell n yõka gũusgu? b) Rakõorã sẽn yeel t’a yãa sawad-bilã, a Eli maana bõe?

12 Masã, bɩ d gom a Eli sẽn kell n yõk gũusgã yelle. A tʋma a rakõorã t’a kẽng n tɩ gese. Pa vugr bɩ naoor a yiib bal ye. Hal naoor a yopoe fãa! A rakõorã ra segd n yaame, a Eli sẽn da tʋmd-a n yɩlemdẽ wã yĩnga. La a Eli kell n pẽdgame, n baood n na n yã bãnde. Naoor a yopoe soabã poore, rakõorã wa n yeela a Eli tɩ yẽ “nee sawad-bil sẽn wẽnd ned nug-yakemd t’a zẽkd kooma zugu.” Mams-y n ges-y rakõorã sẽn tẽeg a nug-pʋgã n wilgd sawad-bilã sẽn zem to-to. Tõe tɩ rakõorã tagsame tɩ sawad-bilã pa sek saag na ni ye. La a Eli yẽ ra miime tɩ yaa bãndã la woto. Tao-tao bala a yeela a rakõorã t’a “kẽng n tɩ yeel a Akaab t’a kẽ a saar tao-tao n zoe tɩ saagã watame.”—1 Rĩm 18:44.

13, 14. a) Wãn to la d tõe n dɩk a Eli togs-n-taar n wɩng ne gũusgu? b) Wilg-y bʋʋm nins sẽn kɩt tɩ d tog n maan d sẽn segd n maanã ne yãgbo?

13 Yel-kãnga pʋgẽ, a Eli le kõo tõnd mak-sõngo. Tõnd me gũudame tɩ Wẽnnaam wa pids a gomde. A Eli ra gũudame tɩ war sa. La tõnd sẽn gũudã yaa dũni-wẽngã saabo. (1 Zã 2:17) Nand t’a Zeova wa pids a gomdã, tõnd me segd n kell n yõka gũusg wa a Eli. Wẽnnaam Biig a Zezi yeela a karen-biisã woto: “Bɩ yãmb gũusi, tɩ yãmb ka mi daar ninga yãmb Zu-soabã sẽn na n wa ye.” (Mat. 24:42) Rẽ yĩnga, a Zezi ra rat n yeelame tɩ kiris-nebã pa na n yã bãnd sẽn wilgd tɩ saabã kolgame bɩ? Ayo. Bala a meng togsa yɛlã sẽn na n yɩ to-to nand tɩ dũniyã saab ta. Tõnd fãa tõe n gũusdame n get yɛl  nins sẽn yaa bãnde, n wilgd tɩ “dũniyã sɛɛb wakat” taame wã.—Karm-y Matɩe 24:3-7.

Sawad-bilã bal seka a Eli na bãng vẽeneg t’a Zeova gomdã na n pidsame masã. Yɛl nins sẽn wilgd tɩ dũniyã saab kolgame wã pa sek d na maan d sẽn tog n maanã ne yãgb sɩda?

14 Yɛl nins fãa sẽn yaa bãndã pidsdame, tɩ yaa kaset tɩ dũniyã saab kolgame. Rẽ yĩnga, woto pa sek na kɩt tɩ d maan d sẽn segd n maan a Zeova tũubã pʋgẽ wã ne yãgb sɩda? Sawad-bilã sẽn zẽk mogrã zugã seka a Eli na bãng vẽeneg t’a Zeova gomdã na n pidsame masã. La rẽ yĩnga na n baasa wa no-rɛɛsã sẽn da yeelã bɩ?

A Zeova waa ne yolsg la barka

15, 16. Bõe n maan wakat bilf pʋgẽ, la tõe t’a Eli ra sokda a meng bõe?

15 Kibarã yeela woto: “Wakat bilf pʋgẽ, yĩngr sobgame tɩ sobg wa tɩ saagã ni wʋsgo. La a Akaab kẽe a saar pʋgẽ n zoe n kẽng Zizreyɛll.” (1 Rĩm 18:45) Wakat bilf pʋgẽ bal la woto fãa pids-yã. No-rɛɛs a Eli rakõorã sẽn wa n taasd a Akaab koɛɛgã, sawatã lebga wʋsgo, tɩ yĩngrã sobge, tɩ seb-kẽeng sɩnge. Yʋʋm a tãab la pʋɩ-sʋk poore, saagã yaa n nii Israyɛlle. Tẽngã sẽn da lebg koɛɛngã fõoga koomã. Saagã kiigame tɩ Kɩsõ kʋɩlgã pidi, la koomã kãaga a Baal no-rɛɛsdbã b sẽn kʋ wã zɩɩmã. Masã, Israyɛll wẽn-kɩɩsdbã me ra tog n menesa a Baal tũudmã yɛl fãa tẽngã pʋgẽ.

16 Yaa vẽeneg t’a Eli ra ratame tɩ sɩd yɩ woto. Tõeeme t’a ra sokda a meng a Akaab sã n na n dɩka yam yell ning sẽn maanã pʋgẽ. Rẽ yĩnga, a Akaab na n teka yam n lak a meng fasɩ ne a Baal tũudmã bɩ? Yɛl nins sẽn zĩnd baraarã seka na kɩt t’a maan dẽ. Yaa sɩd tɩ d pa tõe n bãng bũmb ning sẽn da be a yamẽ baraarã ye. La kibarã yeelame bal t’a “kẽe a saar pʋgẽ n zoe n kẽng Zizreyɛll.” A Akaab rɩka yam bɩ? A sakame n na n toeem bɩ? Yɛl nins sẽn maan rẽ zugẽ wã wilgdame t’a pa toeem ye. La nan pa sa ye.

17, 18. a) A Eli sẽn wa n debd Zizreyɛllã, bõe n maane? b) Bõe yĩng t’a Eli zoeesã yɩ yel-solemde? (Ges-y vẽnegrã sẽn be tẽngrã.)

17 A Zeova no-rɛɛsã me rɩka sor ning a Akaab sẽn dɩkã,  n dabd Zizreyɛll. Sorã yaa wok la bɛgdo, tɩ zĩigã me sobge. La yel-solemd n maane.

18 “Wẽnd pãng kẽ-la a Eli t’a sẽbg a sɛɛg n lʋɩ a Akaab taoore, n zoe n tɩ tãag Zizreyɛll tẽngã.” (1 Rĩm 18:46, Sebr Sõngo) Yaa vẽeneg tɩ yaa “Wẽnd pãng” n kẽ a Eli la a sẽn tõog n maan bũmb ninsaal sẽn pa tõe n maanã. Zizreyɛll ne Karmell tãngã ra taa kilo 30, t’a Eli yaool n da pa bi-bɩɩg me ye. * Mams-y y yamẽ no-rɛɛsã sẽn kool a fuugã n sẽbg a sɛɛg sẽn na yɩl tɩ ra kal-a ye. A sɩnga zoeese, n zoet sorã sẽn yaa bɛgdã zugu, n tɩ paam a Akaab hal n yõsg a saarã.

19. a) A Eli sẽn paam pãng ning n zoe wã tẽegda tõnd bãngr-gom-bʋse? b) A Eli sẽn wa n zoet n dabd Zizreyɛllã, bõe la a ra mi vẽenega?

19 A Eli sẽn paam pãng la keelem n tõog n zoe woto wã sɩd yaa bark tɛkẽ! Tõe t’a bi-biilem wakate, a pa paam keelem woto meng ye. A sũur tog n yɩɩ noog wʋsgo. La tõe tɩ tẽegda tõnd bãngr-goam nins sẽn wilgd tɩ tẽngã sã n wa lebg arzãna, wẽn-sakdbã na n paama laafɩ la keelem wakat fãa yĩngã. (Karm-y Ezai 35:6; Luk 23:43, MN) A Eli sẽn wa n zoet sorã sẽn yaa bɛgdã zugã, a ra mii vẽeneg t’a Ba a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã sũur nooma ne-a.

20. Bõe la d segd n maan n paam a Zeova barkã?

20 A Zeova ratame n ning tõnd barka. Bɩ d maan d sẽn tõe fãa n paam a barkã, tɩ sɩd seka modgre. Tõnd me vɩɩ dũni sẽn yaa wẽng pʋgẽ, n tog n maan d sẽn segd n maanã ne yãgbo. Dẽnd wa a Eli, yaa tɩlae tɩ d kell n yõk gũusgu, n gũusd n get yɛl nins sẽn yaa bãnd n wilgd tɩ wakat taame t’a Zeova na n pids a gomdã. Bʋʋm waoog sẽn tog n kɩt tɩ tõnd me kɩs sɩd zãng t’a Zeova pʋlemsã na n pidsame. A yaa “Wẽnnaam sẽn maand sɩda.”—Tõo. 32:4.

^ sull 18 Rẽ poor bilfu, a Zeova kɩtame t’a Eliize lebg a Eli rakõore, t’a wilgd-a no-rɛɛs tʋʋmd sẽn tʋmd to-to. (2 Rĩm 3:11) A Eliize lebga a Eli tʋm-tʋmda, n sõngd a Eli sẽn lebg nin-kẽemã.

“Saagã nii wʋsgo”