Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A YOPOE

A “bɩɩ Zu-soabã nengẽ”

A “bɩɩ Zu-soabã nengẽ”

1, 2. Bõe n kɩt t’a Sãmwɛll tigim Israyɛll nebã, la bõe yĩng t’a segd n sõng-b tɩ b tek yam?

A SÃMWƐLL yas n geta Israyɛll nebã nense. Yʋʋm wʋsg la woto a sẽn yaa b bʋ-kaooda, la no-rɛɛsa. A kɩtame tɩ b tigim Gilgall tẽngẽ wã. Tog n zemsa ne tõnd sig-noy bɩ sigr kiisã. Rẽ tɩ saagã sẽn ni kaoosame, bala kẽebgã wakat ra taame, tɩ zĩigã sɩng likri. Kʋʋngã yasa sɩɩ. A Sãmwɛll na n maana wãn t’a goamã kẽ b sũyã?

2 Nebã kota bũmbu, n zɩ tɩ yaa yell ye. B pẽdgdame n dat rĩm sẽn yaa ninsaala. La woto yaa yel-wẽn-kãseng sẽn paoogd Wẽnnaam a Zeova la a no-rɛɛsã. Yaa wa b sẽn tõdg t’a Zeova kõn le yɩ b Rĩma. A Sãmwɛll maanda wãn n sõng nebã tɩ b tek yam?

A Sãmwɛll yãadmã kibarã wilgda d sẽn tõe n bɩɩs d tẽebã to-to, baa d be ne neb sẽn pa kõt mak-sõngo

3, 4. a) Bõe yĩng t’a Sãmwɛll gom a yãadmã yelle? b) Bõe n kɩt t’a Sãmwɛll mak-sõngã tõe n naf-do?

3 A Sãmwɛll yeela nebã woto: “M lebga nin-kẽem tɩ m zug pelge.” Sɩd me, zoob-peendã sɩd kɩtame t’a goamã tar pãnga. A paasame: “Mam lʋɩɩ yãmb taoor hal m yãadem wakat tɩ ta rũndã.” (1 Sãm. 11:14, 15; 12:2) Baa ne a Sãmwɛll sẽn da kʋʋlã, a pa yĩm bũmb nins sẽn maan a bi-bɩɩlmã wakatã ye. A ket n tẽrame. A sẽn yãk yam n maan bũmb nins a bi-bɩɩlmã wakatã sõng-a lame t’a yɩ ned sẽn tar tẽebo, ned sẽn dɩk a meng n kõ a Zeova sẽn yaa a Wẽnnaamã n na n maan a raabã.

4 Ra yaa tɩlae t’a Sãmwɛll maand a sẽn tõe fãa n bɩɩsd a tẽebã, baa ne nebã sẽn da ka tar tẽeb la b pa sakd a Zeova noyã. Rũndã-rũndã me, yɩl n tõog n paam tẽeb sẽn tar pãng pa nana ye. Bala d vɩɩ dũni-wẽng pʋgẽ, tɩ neb wʋsg ka  tar tẽeb ye. (Karm-y Luk 18:8.) Bɩ d ges yam ning d sẽn tõe n dɩk a Sãmwɛll kibarã pʋgẽ. D reng n gom a yãadmã yelle.

‘Biig a Sãmwɛll tʋma Zu-soabã tʋʋmde’

5, 6. Bõe yĩng t’a Sãmwɛll yãadmã pa yɩ wa kamb a taabã, la bõe yĩng t’a roagdbã ra miẽ tɩ b na n gesa a yell sõma?

5 A Sãmwɛll yãadmẽ, a vɩɩmã pa yɩ wa kamb a taabã ye. Yaa a sẽn wa n sigã poor bilf bal la a sɩng Zu-soabã tʋʋmd wẽnd-doogẽ wã Silo. Tõe t’a ra zemsa yʋʋm a tãabo. Silo ra taa kilo 30 ne a Sãmwɛll ba-yirã sẽn yaa Rama wã. A Ɛlkana ne a Ana talla b biig a Sãmwɛll n tɩ kõ a Zeova, t’a na n tʋm wẽnd-doogẽ wã, n yɩ Nazireẽ a yõor tɛka. * La woto rat n yeelame tɩ b ra pa rat-a, wall b pa nong-a bɩ?

6 Ayo. Pa woto ye. B ra miime tɩ b na n gesa a Sãmwɛll yell sõma Silo. Yaa vẽeneg tɩ maan-kʋʋdbã kãsem a Eli gesame tɩ b zã a Sãmwɛll sõma, bala a ra tʋmda ne yẽ. Pagb me n da sõngd n tʋmd wẽnd-doogẽ wã, tɩ bũmb fãa ra sigl sõma.—Yik. 38:8; Bʋk. 11:34-40.

7, 8. a) Yʋʋmd fãa, bõe la a Sãmwɛll roagdbã ra maand tɩ kengd a raoodo? b) A Ɛlkana ne a Ana kõo rũndã-rũndã roagdbã mak-sõng bʋgo?

7 Sẽn paase, a Ana ne a sɩd a Ɛlkana pa tol n yĩm a Sãmwɛll yell ye. Ra yaa a Ana bi-kãsenga. Biig ning a sẽn pʋʋs a Zeova n kosã. A ra pʋlma a Zeova t’a sã n dog bi-ribla, a na n tall-a lame t’a wa tʋm wẽnd-doogẽ wã a yõor tɛka. Yʋʋmd fãa, a Ana wʋgda fu-bila, t’a sã n wa Silo bɩ a kõ a Sãmwɛll t’a yeelgd n tʋmd wẽnd-doogẽ wã. D tõe n yeelame t’a Sãmwɛll roagdbã sẽn da wat n get-a wã noom-a lame. Vẽenega, b sẽn da wat n kengd a raood la b sagend-a, n wilgd-a t’a sẽn paam n tʋmd wẽnd-doogẽ wã yaa zu-zẽkr bũmbã sõng-a-la wʋsgo.

8 Roagdbã tõe n dɩka yam a Ana ne a Ɛlkana sẽn maanã pʋgẽ. Roagdb wʋsg modgda b kambã vɩɩm na yɩ sõma, n yaool n pa sõngd-b tɩ b tõe n bãng a Zeova ye. Sẽn da pak a Sãmwɛll roagdbã n yɩɩd yaa b zakã ned kam fãa na paam zood sõma ne a Zeova. La rẽ sõnga a Sãmwɛll t’a yɩ wẽn-sakd a bɩʋʋngã zugẽ.—Karm-y Yelbũn 22:6.

9, 10. a) Bilg-y sɛk-roogã, la biig a Sãmwɛll sẽn da nong roogã to-to. (Ges-y vẽnegrã sẽn be tẽngrã.) b) Tog n yaa bõe la a Sãmwɛll ra maand wẽnd-doogẽ wã, la yãmb tagsdame tɩ wãn to la kom-bɩɩsã tõe n dɩk a makre?

9 Biig a Sãmwɛll tara bɩʋʋng bala. Mams-y y yamẽ a sẽn mi  n tɩ be tãensẽ wã n gilgdẽ, n tool n ne tẽngã la longã sẽn be kɩrengã. A nee a Zeova roogã me, hal t’a sũur tog n da yaa noogo, t’a getẽ t’a sẽn paam n tʋmd be wã yaa zu-zẽkre. Sɩd me, sɛk-roogã ra yaa a Zeova waoogr zĩiga. * A Moiiz meng n ges tɩ b ti ro-kãngã sẽn na ta yʋʋm 400 sẽn looge. Dũniyã gill zugu, yaa beenẽ la neb ra kẽnd n waoogd a Zeova.

10 Bilf-bilfã, a Sãmwɛll wa n nonga sɛk-roogã wʋsgo. Kaoosg zugẽ, a yeela a kibarã pʋgẽ woto: “Biig a Sãmwɛll yeelga maan-kʋʋr fuug sẽn wʋg ne lamd gĩsi, n tʋmd Zu-soabã tʋʋmde.” (1 Sãm. 2:18) A Sãmwɛll fuugã wilgdame t’a ra bee sɛk-roogẽ wã n sõngd maan-kʋʋdbã. Baa ne a sẽn da pa maan-kʋʋdbã buudã nedã, a ra pakda kʋɩlensã yibeoog fãa la a sõngd nin-kẽem a Eli. A sũur da nooma wʋsg ne tʋʋm nins a sẽn tʋmd wẽnd-doogẽ wã. La b wa n maanda bũmb sẽn yaa wẽng wʋsg beenẽ, tɩ sãamd a sũuri.

Baa ne tʋʋm-kɛgã, a talla manesem sõngo

11, 12. a) A Hofni ne a Fineyas yel-wẽn-kãsengã yɩɩ bõe? b) Zãmb la tʋʋm-kɛg nins a Hofni ne a Fineyas sẽn da tʋmdã la bʋse? (Ges-y vẽnegrã sẽn be tẽngrã.)

11 A Sãmwɛll yãa zãmb la tʋʋm-kɛg sẽn loog nug t’a ket n paoodẽ. A Eli ra tara kom-dibli a yiibu, a Hofni ne a Fineyas. A Sãmwɛll yeela a kibarã pʋgẽ t’a ‘Eli kambã ra yaa kom-yoodo, n ka nand a Zeova ye.’ (1 Sãm. 2:12, 13) Naoor wʋsgo, nin-yoog ka nand a Zeova ye. Sɩd me, b sẽn yeel tɩ b yaa “kom-yoodã” rat n yeela koɛɛg-koɛɛg bal tɩ b “ka barka,” bala b ra paoogda a Zeova. B toog ra kae ne a goamã la a noyã sẽn zems zãngã ye. Yaa rẽ n kɩt tɩ b tʋm tʋʋm-wẽnsã.

12 Wẽnnaam tõogã ra wilgda maan-kʋʋdbã tʋʋmd sẽn yaa a soaba, la b sẽn da segd n maan maandã to-to sɛk-roogẽ wã, tɩ fãa yaa vẽenega. La ra pa zaalem yĩng ye. Wẽnnaam ra kɩtame tɩ nebã maand maandã sẽn na yɩl n paam b yel-wẽnã sugri, n yɩ yɩlem a nifẽ, la b tõog n paam a bark la a sor-wilgri. A Hofni ne a Fineyas yaool n da kɩtdame tɩ maan- kʋʋdb a taabã paoogd maandã nebã sẽn da kõt sɛk-roogẽ wã. *

13, 14. a) Hal sẽn ta zĩ-bʋg la tʋʋm-kɛgã sẽn da maand sɛk-roogẽ wã ra namsd sũ-tɩrs rãmbã? b) Bõe n wilgd t’a Eli pa maan maan-kʋʋdb kãsem la ba sẽn segd n maane?

13 Mams-y n ges-y biig a Sãmwɛll sẽn ne tʋʋm-kɛg a woto tɩ ned ka remsdẽ ye. Neb a wãn la b zãmb t’a yã? Naong rãmba, nin-bãan-neb la sũ-sãoong rãmb sẽn wat sɛk-roogẽ wã n tẽed tɩ b na n paama belsg la tẽeb kengre, mik b na n kuila ne sũ-toog la yãnde. A Sãmwɛll sũur tog n sãama wʋsg me, a sẽn wa n bãng t’a Hofni ne a Fineyas maana b toog kae ne a Zeova noyã, n sak n gãe pagb kẽer sẽn tʋmd wẽnd-doogẽ wã. (1 Sãm. 2:22) Tõe t’a ra tagsdame t’a Eli na n demsa yellã.

A Sãmwɛll sũur tog n da sãamda wʋsg a Eli kambã tʋʋm-kɛgã yĩnga

14 A Eli n da tar noor n yɩɩda, n tõe n dems yel-kãngã sẽn tar zẽnebã. A sẽn da yaa maan-kʋʋdb kãsmã, yẽ n da segd n ges bũmb nins fãa sẽn maand sɛk-roogẽ wã yelle. Yẽ n leb n da yaa a Hofni ne a Fineyas ba, n da segd n kibl-ba. Sẽn paase, b sẽn da maandã na n waa ne yell n kõ b mensã la tẽngã neb a taabã. La baa ne a Eli sẽn da yaa b ba la maan-kʋʋdb kãsmã, a pa maan a sẽn da tog n maanã ye. A yeela a kambã bal tɩ b sẽn maandã pa neer ye. (Karm-y 1 Sãmwɛll 2:23-25.) A yaool n da tog n sɩbg-b lame. B sẽn da maandã yaa yel-wẽn sẽn segd ne kũum.

15. Koe-bʋg la a Zeova kɩt tɩ b taas a Eli, la a zakã rãmb rɩka yam keoogrã pʋgẽ bɩ?

15 Yellã paama pãnga, hal t’a Zeova tʋm a “rao a ye” t’a tɩ taas a Eli koe-beedo. Biiblã pa togs koe-taasdã yʋʋr ye. A Zeova kɩtame t’a sok a Eli woto: “Yaa bõe tɩ f waoog f kambã n yɩɩd maam?” Wẽnnaam kɩtame t’a yeel a Eli t’a kamb a yiibã na n kii raar a ye, t’a zakã neb na n namsa wʋsgo, la t’a yagensã pʋd n pa na n le tʋm maan-kʋʋrã tʋʋmd sẽn yaa zu-zẽkrã ye. Rẽ yĩnga, keoogrã kɩtame t’a Eli ne a zakã rãmb tek yam bɩ? Bũmb pa be kibarã pʋgẽ n wilgd rẽ ye.—1 Sãm. 2:27–3:1.

16. a) Bõe la b yeel a Sãmwɛll zugu? b) Wilg-y rẽ sẽn kengd y raood to-to.

16 Hal sẽn ta zĩ-bʋg la tʋʋm-kɛgã ra namsd a Sãmwɛlle? Yaa sɩd tɩ f sã n karemd kibarã, bũmb wʋsg n sãamd sũuri, la b mi n togsa bũmb sẽn noogd sũur me. Wala makre b gomda a Sãmwɛll bɩʋʋngã yelle, la a sẽn wɩngd ne a Zeova tʋʋmdã.  Tẽeg-y tɩ 1 Sãmwɛll 2:18 wilgdame tɩ ‘biig a Sãmwɛll tʋmda Zu-soabã tʋʋmd’ ne a sũur fãa. Baa ne a sẽn da ket n paoodã, ra yaa Wẽnnaam tʋʋmdã n da pak-a n yɩɩda. B sẽn yeel bũmb ning vɛrse 21 pʋgẽ wã pʋd n kengda raood wʋsgo. B yeelame tɩ “biig a Sãmwɛll bɩɩ Zu-soabã nengẽ.” A ra bɩtame, t’a zoodã ne a saasẽ Ba wã me tar paasgo. A sẽn da tar zood sõma ne a Zeova wã sõng-a lame t’a pa sak n tʋm tʋʋm-kɛgã baa bilf ye.

17, 18. a) Wãn to la kom-bɩɩsã tõe n dɩk a Sãmwɛll togs-n-taare, baa neb a taabã sã n tʋmd tʋʋm-kɛga? b) Bõe n wilgd t’a Sãmwɛll yãka yam n maan sẽn yaa tɩrga?

17 A Sãmwɛll ra tõe n tagsame tɩ maan-kʋʋdb kãsmã ne a kom-dibli wã sẽn maand sẽn pa segdã, yẽ me tõe n maana a sẽn date. Neb a taabã sã n tʋmd tʋʋm-kɛga, baa yaa yel-gɛtba, pa kõt tõnd sor tɩ d tõe n maan sẽn pa segd ye. Rũndã-rũndã, kom-bɩɩs wʋsg sẽn yaa kiris-neb rɩkda a Sãmwɛll togs-n-taare, n modgd n bɩt a Zeova tũudmã pʋgẽ, baa b sã n be ne neb sẽn pa kõt mak-sõngo.

18 A Sãmwɛll sẽn yãk yam n kell n sak a Zeova wã, baasa wãna? Kibarã yeta woto: “Biig a Sãmwɛll bɩtame la Zu-soabã ne nebã fãa nong-a lame.” (1 Sãm. 2:26) Dẽnd nebã ra nong-a-la wʋsgo. Baa kẽer da pa nong-a, sẽn tũud-b a Zeova wã sẽn da nong-a wã sekame. A Zeova mengã ra nonga biig a Sãmwɛlle, a sẽn da tũud-a ne a sũur fãa wã yĩnga. La a Sãmwɛll me ra kɩsa sɩd t’a Wẽnnaamã na n maana bũmb n dems tʋʋm-kɛgã b sẽn maand Silo wã. Tõe t’a ra sokda a meng sẽn na n yɩ wakat ninga. La daar a ye yʋngo, a bãnga sẽn yaa wakat ning la tʋʋm-kɛgã na n sa.

 “Gom-y tɩ y tʋm-tʋmdã kelgdame”

19, 20. a) Bilg-y bũmb ning sẽn maan ne tõd-beoogo, a Sãmwɛll sẽn wa n gõe sɛk-roogẽ wã. b) A Sãmwɛll manesem da yaa wãn ne a Eli? d) A maana wãn n bãng sẽn yaa a soab n boond-a?

19 Yɩɩ ne tõd-beoogo, tɩ zĩigã ra ket n yaa libsgu. Sɛk-roogã fɩtl kãsengã ra ket n witame. A Sãmwɛll gõeeme, n wa wʋmd b sẽn boond-a. A tagsame tɩ yaa a Eli. Rẽ wẽnd t’a Eli kʋʋla wʋsg t’a ninã pa le ne sõma ye. A Sãmwɛll yikame “n zoe” n kẽng a nengẽ. Mams-y n ges-y biigã sẽn zoet na-zaal n na n tɩ bãng a Eli sẽn date. A Sãmwɛll ra waoogda a Eli la a maand-a neere. Ad woto sɩd seka pẽgre! A Eli ra kongame yaa sɩda, la a ra ket n yaa a Zeova maan-kʋʋdbã kãsma.—1 Sãm. 3:2-5.

20 A Sãmwɛll tɩ neka a Eli n yeel yaa: “M waame.” La a Eli yeel-a lame t’a lebg n tɩ gãand tɩ yẽ pa bool-a ye. Yɩɩ woto naoor a tãabo. Rẽ masã, a Eli bãnga sẽn yaa a soab n boond biigã. A Zeova sẽn tũnug ne zãmsd wall bãngr-gomd n taas a nin-buiidã koɛɛg kaoosame, la d wʋmda a võore. A Eli bãngame t’a Zeova rat n le taasa koɛɛga, la yaa ne biigã la a na n gome. Rẽ n so t’a yeel-a t’a lebg n tɩ gãande, la a wilg-a a sẽn tog n leok to-to a sã n le wʋm boollã. A Sãmwɛll sɩd tɩ gãandame. Pa kaoos la a le wʋm b sẽn boond-a: “Sãmwɛll!” Biigã leokame yaa: “Gom-y tɩ y tʋm-tʋmdã kelgdame.”—1 Sãm. 3:1, 5-10.

21. Wãn to la d kelgd a Zeova rũndã-rũndã, la bõe yĩng tɩ rẽ tar yõodo?

21 A Zeova ra ket n tara tʋm-tʋmd Silo sẽn kelgd-a. A Sãmwɛll vɩɩmã tõre, a sak n kelga a Zeova. La yãmb yẽ? D pa baood tɩ d sã n wa gõe yʋng bɩ yel-solemd maan tɩ d wʋm koɛɛg ye. Rũndã-rũndã, d tõe n yeelame tɩ d wʋmda Wẽnnaam koɛɛg wakat fãa. Bala a goamã fãa bee Biiblã pʋgẽ. D sã n wɩngd ne Wẽnnaam kelgr la a sakre, d tẽebã me na n tara kengre. A Sãmwɛll nengẽ yɩɩ woto.

Baa ne rabeemã, a Sãmwɛll togsa a Eli a Zeova koe-beedã kɛpɩ

22, 23. a) Wãn to la goam nins a Sãmwɛll sẽn da pa rat n togs a Eli wã sɩd pids-yã? b) Bõe n kɩt t’a Sãmwɛll paam yʋ-noog n paase?

22 Bũmb ning sẽn maan yʋn-kãngã yɩɩ bõn-kãseng a Sãmwɛll vɩɩmã pʋgẽ, bala yɩɩ rẽ tɛk la a na n bãng a Zeova sõma t’a Zeova me na n tʋm ne-a wʋsgo, t’a yɩ a no-rɛɛs la a koe-taasda. A Sãmwɛll da zoeta rabeem n pa rat n taas a Eli a Zeova sẽn yeel bũmb ningã ye. Bala yaa yaoolem koɛɛg sẽn wilgd tɩ yel-beedã a Zeova sẽn togs tɩ na n paama a Eli ne a zakã rãmbã na n pidsame. La a Sãmwɛll talla raood n togse, t’a Eli me sik a meng n sak Wẽnnaam bʋ-kaoorã. Pa kaoos la a Zeova sẽn yeelã fãa pids ye. Israyɛll nebã zaba ne Filisti nebã, t’a Hofni ne a Fineyas ki zabrẽ wã daar-n-yɛnga. A Eli me sẽn wʋm tɩ Filisti  nebã reega a Zeova kãabg-koglgã, a lʋɩɩme n ki.—1 Sãm. 3:10-18; 4:1-18.

23 La a Sãmwɛll kell n yɩɩ no-rɛɛs sẽn sak a Zeova, n maneg n paam yʋ-noog n paase. B yeela kibarã pʋgẽ t’a ‘Zeova bee ne-a,’ la t’a ka bas a Sãmwɛll gomd baa bilf tɩ vaal ye.—Karm-y 1 Sãmwɛll 3:19.

“A Sãmwɛll pʋʋsame”

24. Bõe la Israyɛll nebã wa n yãk yam n na n maane, la bõe yĩng tɩ ra yaa yel-wẽn-kãsenga?

24 Rẽ yĩnga Israyɛll nebã sak n tũu a Sãmwɛll saglsã, n lebg neb sẽn nong a Zeova la b tũud-a sõma bɩ? Abada! B wa n yeelame meng tɩ b pa le rat tɩ no-rɛɛs lʋɩ b taoor ye. B tʋlga rĩm sẽn yaa ninsaala, sẽn na yɩl n wõneg tẽns nins sẽn da gũbg-bã. A Zeova yeela a Sãmwɛll t’a maan wa b sẽn kosã. La a ra segd n deng n wilg-b lame tɩ yaa yel-wẽn-kãsenga. Bala yaa a Zeova la b tõdg t’a kõn le yɩ b Rĩma. Rẽ n so t’a Sãmwɛll tigim nin-buiidã Gilgallã.

A Sãmwɛll pʋʋsa ne tẽebo, t’a Zeova leok tɩ saag ne sa-kelems sɩd wa

25, 26. Bõe la nin-kẽem a Sãmwɛll maan Gilgall tɩ nin-buiidã bãng tɩ b maana yel-wẽn-kãsenga?

25 Bɩ d gom bũmb ning sẽn maan b sẽn wa n tigim Gilgallã yelle. Nin-kẽem a Sãmwɛll reng n tẽega Israyɛll nebã tɩ hal a yãadmẽ, yẽ tũuda a Zeova ne pʋ-peelem. A sẽn togs rẽ fãa wã poore, kibarã yeela woto: “A Sãmwɛll pʋʋsame.” A yeela a Zeova t’a kɩt tɩ sa-kelems ne saag wa zĩig pʋgẽ.—1 Sãm. 12:17, 18.

26 Saag ne sa-kelemse, tɩ yaool n yaa sɩpaolgo? B zɩ n yã a buud ye! Nebã sã n da sãmbd tɩ pa tõe me, sãmbsã pa kaoos ye. Zĩig pʋgẽ, saagã kʋɩɩme n limsi, tɩ sebgã fugd hal n lengd koodã, tɩ sa-kelemsã bʋʋr wãgd tʋba, tɩ saagã sɩng niibu. Nin-buiidã manesem yɩɩ wãna? Kibarã yeelame tɩ ‘nebã zoee Zu-soabã ne a Sãmwɛll wʋsgo.’ B sɩd bãngame tɩ b maana yel-wẽn-kãsenga.—1 Sãm. 12:18, 19.

27. Bõe la a Zeova maand n keood neb nins sẽn modgd n na n tall a Sãmwɛll tẽebã buudã?

27 Pa a Sãmwɛll mengã tõog n kɩt tɩ nin-buiidã bãng tɩ b sẽn maanã yaa wẽng ye. Yaa a Zeova. A Sãmwɛll yãadem n tãag a kʋʋlem, a kell n tẽe a Wẽnnaamã. La a Zeova keo-a lame. A Zeova pa toeem ye. A ket n sõngda neb nins sẽn modgd n na n tall a Sãmwɛll tẽebã buudã.

^ sull 5 Neb nins b sẽn boond tɩ Nazireẽ rãmbã wẽename tɩ b na n zãaga b mens ne yɛl kẽere. Wala makre, b pa yũud rãam, b pa wõrsd b zoobdã me ye. Neb wʋsg yɩɩ Nazireẽ rãmb wakat bilfu. Yaa neb a wãn bal n yɩ Nazireẽ rãmb b yõor tɛka. Wala a Samsõ, a Sãmwɛll la a Zãmbatiisi.

^ sull 9 Sɛk-roogã ra yaa fu-ro-kẽeng b sẽn maan ne raado, t’a woglmã yɩɩd metr 13, t’a yalmã kolg metr a 5. B nags-a-la ne te-sõma wala dofẽ gãndo, peen-neeb buud toor-toore, raad ligd sẽn yaa toog b sẽn bolg ne wanzuri la sãnem. Sɛk-roogã zak woglem taa metr 44, t’a yalmã me ta metr 22. B wa n maana ro-pʋs fu-roogã kɩremse, maan-kʋʋdbã yĩnga. Wõnda a Sãmwɛll ra gãee a ye pʋgẽ.

^ sull 12 Kibarã togsda bũmb a yiib b sẽn maan tɩ yaa paoogre. Tõogã ra wilgda bũmb nins nebã sẽn tõe n yãk maandã pʋgẽ n kõ maan-kʋʋdbã. (Tõo. 18:3) La maan-kʋʋdb nins sẽn da yaa nin-yoodã ra maanda bũmb sẽn yaa toor fasɩ. Wala makre, maandã nemd sã n da rʋgle, b kɩtdame tɩ b tʋm-tʋmdbã rɩk yaagdg sẽn tar noy a tãab n yãk nemd ning b sẽn paame, n wa kõ-ba. Sẽn paase, ned sã n da wa ne nemd tɩ b na n yõog maando, nin-kãensã ra tʋmda b tʋm-tʋmdbã tɩ b tɩ maan pãng n deeg nem-kãadã, nand meng tɩ b yõog kaamã bugum n kõ a Zeova.—Maan. 3:3-5; 1 Sãm. 2:13-17.