Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A NAASE

“Zĩig ninga fo sẽn na n kẽngã, ma-me na n kẽnga be”

“Zĩig ninga fo sẽn na n kẽngã, ma-me na n kẽnga be”

1, 2. a) Gom-y-yã a Rut ne a Naomi so-toakã yelle, la y bilg b sũ-sãangã sẽn da yaa to-to. b) Baa b sẽn da rabd zĩ-yɛngã, bõe yĩng t’a Rut nengẽ wã yaa toore?

A RUT ne a Naomi n tũud taab n kẽnda. B pasgda Moaab weoogã sẽn yaa vɩ-raoogã, tɩ sebgã fugda. Lebga bãmb b yiib bal n kẽnd vɩ-raoogã sʋka. A Rut wa n gũus n gesame tɩ b sulunsugdã lebgda wogdo. Wĩndgã rat n kẽeme. A nak n gesa a sɩdã ma, n sokd a meng b sẽn na n paam zĩig ning n gãand yʋngã. A nonga a Naomi wʋsgo, hal n na n sak n maan a sẽn tõe fãa n ges a yelle.

2 Bãmb b yiibã fãa bee sũ-sãams pʋgẽ. Yʋʋm wʋsg masã la a Naomi sɩdã ki n bas-a, t’a kom-dibli a yiibã, a Kilzon ne a Maklon me ki sẽn nan pa kaoose. A Rut ra yaa a Maklon paga. Dẽnd yẽ me lebga pʋg-kõore. Pʋg-kõap a yiibã rabda Israyɛll tẽng a ye sẽn boond tɩ Betlehɛm. A Naomi mii tẽngã, bala yaa a ba-yiri, la a Rut yẽ pa mi tẽn-kãng ye. A sak n basa a ba-yiri, a buudu, a minund la a wẽnnaam dãmba, n na n kẽng tẽn-sãangẽ.—Karm-y Rut 1:3-6.

3. Sogs-bʋs leoor n na n sõng-d tɩ d tõog n dɩk a Rut togs-n-taare?

3 Bõe n tõe n kɩt tɩ pag yʋʋmd sẽn pa vẽsg wa sak n na n maan woto fãa? A Rut na n maana wãn n paam raood n tõog n ges a meng yelle, la a ges a Naomi yelle? Sogs-kãensã leoorã na n sõng-d lame tɩ d bãng n dɩk Moaab pʋg-kãngã togs-n-taar yɛl kẽer pʋgẽ, n tall a tẽebã buudu. (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ  “Kibar sẽn paoode, la sẽn sidgd yĩnga.”) Bɩ d reng n ges sẽn sɩng to-to tɩ pʋg-kãensã wa rabd Betlehɛm.

Kũum n varg zakã neba

4, 5. a) Bõe n kɩt t’a Naomi zakã rãmb yik n kẽng Moaabe? b) Zu-loe-bʋs n paam a Naomi, b sẽn wa n be Moaabã?

4 A Rut roga Moaab n bɩ be. Yaa tẽn-bil sẽn be mog-kɩɩngã  yaanga, n pid ne kunkub la londo. Baa komã sẽn wa n be Israyɛllã, Moaab tẽngã ra ket n sakda koodo. Yaa komã n yɩ sabab t’a Rut bãng a Maklon ne a zakã rãmba.—Rut 1:1.

5 Komã sẽn da be Israyɛllã n kɩt t’a Naomi sɩd a Elimelɛk yik ne a pagã la a kamb a yiibã, n bas b ba-yirã n kẽng Moaab n tɩ zĩnd sãando. D tõe n yeelame tɩ toeen-kãngã pa yɩ nana ne zakã ned baa a yembr ye. Bala a Zeova ra yãka zĩiga, la a wilg wakat nins Israyɛll nebã sẽn da segd n kẽnd be n waoogd-a. (Tõo. 16:16, 17) La a Naomi maana a sẽn tõe t’a tẽebã kell n tall pãnga. Baa ne rẽ, a sɩdã kũumã sãama a sũur hal wʋsgo.—Rut 1:2, 3.

6, 7. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Naomi kambã sẽn wa n kẽ kãadem ne Moaab kom-pugli wã, sãama a sũuri? b) Bõe yĩng t’a Naomi sẽn tall manesem ning ne a bi-pagbã sek pẽgre?

6 A Naomi kom-dibli wã sẽn wa n dɩk Moaab kom-pugli n maan b pagbã tog n yɩɩ bũmb me sẽn nams-a. (Rut 1:4) A ra miime t’a Abrahaam sẽn yaa Israyɛll buudã yaabã maana a sẽn tõe fãa, sẽn na yɩl t’a biig a Izaak paam pag yẽ buudã neb sẽn tũud a Zeova wã sʋka. (Sɩng. 24:3, 4) Kaoosg zugẽ, Wẽnnaam sẽn kõ Israyɛll nebã tõog ningã pʋgẽ, a keoog-b lame tɩ b ra sak tɩ b kambã kẽ kãadem ne bu-zẽms neba, bala b tõe n kɩtame tɩ b wa bas yẽ n pʋʋs bõn-naandse.—Tõo. 7:3, 4.

7 Baa ne rẽ, a Maklon ne a Kilzon kẽe kãadem ne Moaab kom-pugli. Woto sã n da sãamda a Naomi sũur me, a maana a Rut ne a Orpa sẽn yaa a bi-pagbã neere, la a wilg-b nonglem hakɩka. Tõe t’a ra saagdame tɩ b yiibã fãa na n wa sak n tũu a Zeova wa yẽ. Sẽn yaa a soab me, a Rut ne a Orpa ra nonga a Naomi wʋsgo. B zĩnd-n-taarã sẽn da noomã sõng-b-la zu-loeesã sasa. A Rut ne a Orpa fãa pa yã n paam kamb la b lebg pʋg-kõap ye.—Rut 1:5.

8. Tõe n yaa bõe n kɩt t’a Rut wa nong a Zeova?

8 Rẽ yĩnga, Moaab wẽnnaam dãmbã tũub sõnga a Rut t’a na n tõog toog sũ-sãangã pʋgẽ bɩ? D pa tõe n yeel rẽ ye. Moaab wẽnnaam dãmbã ra waoogame. B wẽn-kãsengã yʋʋr da yaa a Kemos. (Sõd. 21:29) Wẽnemã la nen-kɛglem tʋʋmã, wala makre, rɩk f biig n maan maoong n kõ bõn-naandgã ra yaa bũmb sẽn wae wakat kãng tũudum wʋsg pʋsẽ. La wõnda ra yaa woto me Moaab nebã tũudmã pʋgẽ. Dẽnd yaa vẽeneg t’a Maklon bɩ a Naomi sẽn togs a Rut bũmb ning fãa a Zeova zugã ling-a lame. A bãngame tɩ Israyɛll Wẽnnaamã yaa nonglem la nimbãan-zoeer soaba, n yaa toor fasɩ ne Moaab wẽnnaam dãmbã. A Zeova nonga a nin-buiidã n pa kẽesd-b rabeem ye. (Karm-y Tõod 6:5.)  A Rut sɩdã kaalmã poore, yẽ ne a Naomi zoodã pãng paasame. Kɩtame tɩ pʋg-yãang a Naomi sã n da gomd a Zeova sẽn yaa pãng sẽn ka to soabã yelle, a tʋʋm-kãsemsã, a nonglmã la a sẽn zoet a nin-buiidã nimbãanegã, a Rut ra maagda a yĩng n kelgdẽ.

A Rut sɩdã kaalem poore, a sẽn modg tɩ yẽ ne a Naomi zoodã pãng paasã, a talla yam

9-11. a) Bõe la a Naomi ne a Rut la a Orpa yãk yam n na n maane? b) Yell ning sẽn paam a Naomi ne a Rut la a Orpa wã wilgda tõnd bõe?

9 A Naomi ra ratame n paam a ba-yirã rãmb kibare. Daar a yembre, a wʋmame tɩ komã sẽn da be Israyɛllã saame. Tõe tɩ yaa toand n togs-a. A Zeova ra le geta a nebã yelle. Koodã le gãee Betlehɛm, tɩ zems ne a yʋʋrã sẽn dat n yeel tɩ “rɩɩb roogã.” Rẽ n so t’a Naomi yãk yam n na n leb a ba-yirã.—Rut 1:6.

10 A Rut ne a Orpa na n maana wãna? (Rut 1:7) Pʋg-kõtã kɩtame tɩ b maneg n nong a Naomi. La wõnda a Rut n da nong a Naomi n yɩɩda, a nin-sõmblmã yĩnga, la a sẽn da tẽed a Zeova ne a sũur fãa baa ne zu-loeesã. Pʋg-kõap a tãabã rɩka sor n dabd Betlehɛm sẽn be Zida soolmẽ wã.

11 A Rut kibarã tẽegda tõnd tɩ yel-beed paamda nin-sõma la pʋ-peelem dãmb wa sẽn paamd nin-wẽnsã. (Koɛ. 9:2, 11) Leb n wilgda tõnd tɩ d ned sã n maan kaalem, yɩta sõma tɩ d bao belsg la sõngr neb a taabã nengẽ, sẽn yɩɩd fãa sẽn teeg-b a Zeova wã nengẽ. Yẽ la Wẽnnaam ning a Naomi sẽn da tũudã.—Yel. 18:24.

A Rut nonglmã yɩɩ nonglem hakɩka

12, 13. Bõe yĩng t’a Naomi da rat t’a Rut ne a Orpa lebg n kuili, la b manesem yɩɩ wãna?

12 Pʋg-kõap a tãabã sẽn kẽn n zãage, a Naomi wa n tagsa bũmb yelle, tɩ namsd-a. A tagsa pagb a yiibã sẽn da tũud-a wã yelle, b sẽn nong yẽ la b sẽn da nong a kambã. A tagsame tɩ b sã n tũ yẽ, b naongã na n paasame. Woto sãama a sũuri, bala b sã n bas b ba-yirã n tũ yẽ n kẽng Betlehɛm, a pa tar a sẽn na n maan n sõng-b ye.

13 A Naomi wa n baas n yeel-b-la woto: “Lebg-y n kuil y ma-rãmb nengẽ. La bɩ Zu-soabã maan yãmb neer wa yãmb sẽn maan  maam ne sẽn ki-bã neerã.” A yeelame t’a kota a Zeova t’a keo-ba, n kɩt tɩ b paam sɩdba, tɩ b vɩɩmã le yɩ noogo. Kibarã paasame tɩ “yẽ moka bãmba, la bãmb zẽka b koees n yãb nintãm.” A Naomi sɩd da yaa nin-sõngo, la ned sẽn ka baood a meng nafr bala. Woto kɩtame tɩ d wʋmd a Rut ne a Orpa sẽn da nong-a wʋsgã võore. B yiibã fãa ra yeta woto: “Ayo, tõnd na n tũu foom n kuil f nebẽ wã.”—Rut 1:8-10.

14, 15. a) A Orpa sakame n na n le tɩ maand bõe? b) Bõe la a Naomi yeel sẽn na yɩl t’a Rut lebge?

14 A Naomi pẽdgame n dat tɩ b lebge. A wilg-b-la vẽeneg tɩ b sã n ta Israyɛlle, a pa tar a sẽn na n maan n kõ-b ye. Bala a pa tar sɩd sẽn na n ges a yelle, a pa tar kamb sẽn tõe n wa yɩ b sɩdba, baa fʋɩ me pa wilgd tɩ yɛlã na n yolsame ye. A gom-kãensã wilgdame t’a sẽn da pa na n tõog n ges b yellã sãamda a sũur wʋsgo. A Orpa gesame t’a Naomi bee bʋʋm. A sã n da leb Moaabe, a kõn kong gãag zĩiga, a na paam a zakã neba, a na paam a ma. Sɩd me, wõnda a sẽn lebd Moaab n são. Baa ne a sũurã sẽn sãamã, a moka a Naomi, n pʋʋs-a wẽnd-na-taase, la a rɩk yir sore.—Rut 1:11-14.

15 La a Rut yẽ? A ra tõe n tagsa wa a Orpa. La kibarã wilgame t’a Rut ‘mobga a Naomi ne nonglem.’ A Naomi yeel-a lame yaa: “Gese, fo pʋg-to wã kuila a nebẽ la a wẽnnaam nengẽ, lebg n tũ yẽ n kuili.” (Rut 1:15) A Naomi gomdã kɩtdame tɩ d tags bũmb sẽn tar yõod zugu. A pa yeel t’a Orpa leba a nebẽ wã bal ye. A yeelame me t’a leba a “wẽnnaam nengẽ.” A sak n na n le tɩ tũuda a Kemos, la wẽnnaam dãmb a taaba. Rẽ yĩnga, a Rut me na n maana woto bɩ?

16-18. a) Bõe la a Rut maan tɩ wilgdẽ t’a nonglmã yaa hakɩka? b) A Rut kibarã wilgda tõnd bõe nonglem hakɩkã wɛɛngẽ? (Ges-y pagb a yiibã fotã.)

 16 Lebga bãmb b yiib bala. A Rut nak n gesa a Naomi, la a yam pa yuusd baa bilf ne a sẽn tog n maanã ye. A nonga a Naomi ne Wẽnnaam ning a Naomi sẽn tũudã wʋsgo. Rẽ n so t’a yeele: “Da pẽdg maam tɩ m lebg n bas foom ye. Tɩ bõe, zĩig ninga fo sẽn na n kẽngã, ma-me na n kẽnga be, la zĩig ninga fo sẽn na n sigã, ma-me na n siga be, la fo nebã na n yɩɩ mam neba, la fo Wẽnnaamã me na n yɩɩ mam Wẽnnaam. Zĩig ninga fo sẽn na n ki wã, ma-me na n kii be, la b na n muma maam beenẽ. Bũmb sã n tõog n welg maam ne foom tɩ ka kũum bɩ Zu-soabã paas maam toogo.”—Rut 1:16, 17.

“Fo nebã na n yɩɩ mam neba, la fo Wẽnnaamã me na n yɩɩ mam Wẽnnaam”

17 A Rut gomdã sɩd talla pãnga. Yʋʋm 3000 a kũumã poor menga, d ket n tẽra a sẽn yeelã. A gomdã wilgda zʋg-sõng a ye a sẽn da tare. A nonglmã sẽn yɩ nonglem hakɩkã. Sɩd me, a Rut nonglmã ra tara pãng wʋsgo, hal t’a sak n na n tũ a Naomi n kẽng a sẽn na n kẽngẽ fãa. Yaa kũum bal n da tõe n welg-ba. A Naomi nebã na n yɩɩ yẽ neba, bala a sakame n na n bas bũmb nins fãa a sẽn da maand a ba-yirã, la baa b wẽnnaam dãmbã. A Rut pa maan wa a Orpa ye. A wilgame t’a rata ne a sũur fãa t’a Zeova sẽn yaa a Naomi Wẽnnaamã lebg yẽ me Wẽnnaam.

18 Dẽnd bãmb b yiibã n dɩk sorã masã n na n kẽng Betlehɛm. D sã n na n mage, tog n taa rasem a yopoe la b sẽn kẽnã. La yaa vẽeneg tɩ b kẽndã sasa, b kenga taab raood b toogã pʋgẽ.

19. Ne yãmba, wãn to la d tõe n dɩk a Rut togs-n-taare, n wilg d zakã neba, d zo-rãmbã la d tigingã neb tɩ d nong-b-la ne nonglem hakɩka?

19 Zu-loeesã la sũ-sãamsã pa kongd rũndã-rũndã me ye. Zu-loees buud toor-toore, la kũumã namsda d fãa, bala d vɩɩ wakat ning Biiblã sẽn boond tɩ yaoolem wakate, la a yetẽ tɩ “tood na n zĩndame” wã. (2 Tɩm. 3:1) Rẽ kɩtame tɩ nonglem hakɩk ning a Rut sẽn wilgã tar yõod wʋsg n yɩɩd pĩndã. La nonglem hakɩkã võor tagmame. Yaa ned sẽn na n sak ne yamleoog n sõngd a to ne a sũur fãa, tɩ sã n pa bũmb ning a sẽn datã n wa n pidi, bɩ a pa na n sak n bas rẽ maaneg ye. Ad nonglem kãngã sɩd yaa tɩlae ne-do, dũni-kãngã nebã sẽn pa mi nonglmã yĩnga. A yaa tɩlae pag ne a sɩd sʋka, zak rãmb sʋka, zo-rãmb sʋka, la kiris-neb tigingã pʋgẽ. (Karm-y 1 Zã 4:7, 8, 20.) D sã n tar nonglem kãng buudu, d rɩkda a Rut togs-n-taare.

 A Rut ne a Naomi taa Betlehɛm

20-22. a) Hal sẽn ta zĩ-bʋg la a Naomi vɩɩmã sẽn yɩ to-to Moaabã sãam a sũuri? b) Tags-bʋg sẽn yaa kɛgr la a tall a toogã pʋgẽ? (Ges-y Zak 1:13.)

20 Yeel ne noor tɩ f nonglem ne ned yaa hakɩk yaa nana, la yɩl n wilg rẽ ne f tʋʋm yaa toogo. A Rut paama sɛgb n wilg a nonglem hakɩk ne a Naomi, la ne a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning a sẽn yãk yam n na n tũ wã.

21 Pagb a yiibã wa n baas n taa Betlehɛm, sẽn zems kɩlometr 10 ne Zerizalɛmmã. Wõnda nebã ra mii a Naomi ne a zakã rãmb sõma tẽn-kãng pʋgẽ. Bala b ra gomda a waoongã yell zĩig fãa. Pagbã sẽn yã-a wã, b sokame: “Yaa a Naomi la woto bɩ?” Yaa vẽeneg t’a sẽn tɩ zĩnd Moaabã, a toeema fasɩ. A nengã la a yalẽ wã fãa wilgdame t’a yãa naong yʋʋm wʋsg pʋgẽ, la t’a tara sũ-sãanga.—Rut 1:19.

22 A Naomi togsa pʋg-kãensã sẽn yaa a buudã neb la a yagsã toog ning a sẽn yã wã. A pʋd n yeelame tɩ pa tog tɩ b le bool yẽ t’a Naomi, sẽn dat n yeel tɩ “noogã” ye. A yeel-b lame tɩ b bool-a t’a Mara, sẽn dat n yeel tɩ “sũ-toogo.” Kaeto! Wa a Zoobe, yẽ me tagsame tɩ yaa Wẽnnaam a Zeova n kɩt tɩ toogã paam-a.—Rut 1:20, 21; Zoob 2:10; 13:24-26.

23. a) B sẽn ta wã, a Rut sɩngame n tagsd bõe yelle? b) No-bʋg la a Zeova ra kõ naong rãmbã sõngr yĩnga? (Ges-y vẽnegrã sẽn be tẽngrã.)

23 Pagb a yiibã sẽn ta Betlehɛmmã, a Rut sɩngame n tagsd a sẽn na n maan to-to n ges a meng yelle, la a ges a Naomi yell sõma. A wʋmame tɩ noy nins a Zeova sẽn kõ a nin-buiidã pʋgẽ, a ye n yaa naong rãmbã sõngr yĩnga. Noorã ra wilgame tɩ kẽebgã sasa, naong rãmbã tara sor n na n pʋg kẽebdbã n yiis koodã sẽn kellã, la b sẽn bas-b rãmb pʋtã kɩremsã. *Maan. 19:9, 10; Tõo. 24:19-21.

24, 25. a) A Rut sẽn kẽng a Boaaz pʋʋgẽ wã, bõe la a maan-yã? b) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ koodã yiisg yaa tʋm-toogo?

24 Rẽ tɩ yaa kẽebg wakate. Tog n zemsa ne  tõnd sẽn boond tɩ tʋʋl-nif kiuugã. A Rut kẽnga pʋtã pʋsẽ n na n tɩ ges a na paam ned sẽn na n sak t’a yiis ki a pʋʋgẽ. Zu-noogo, a kẽnga a Boaaz sẽn yaa a Naomi sɩd a Elimelɛk buudã nedã pʋʋgẽ n ka bãng ye. A Boaaz yaa ra-kãagre, n tar pʋt wʋsgo. Baa ne tõogã sẽn da kõt a Rut sor t’a yiis koodã, a pa ta bal n sɩng ye. A reng n kosa kẽebdbã taoor-soab sore. La taoor-soabã sẽn sakã bala, a sɩnga yiisgu.—Rut 1:22–2:3, 7.

25 Mams-y y yamẽ a Rut sẽn pʋgd kẽebdbã n yiisd koodã. B wʋrda koodã ne goeto, t’a Rut be poorẽ n sulgd n wʋkd sẽn dʋʋgdã, la a yãgsd b sẽn bas n ka wʋrã n tigsdẽ. Sã n wa lebg killi, t’a tɩ ning zĩ-yende, n wa naag taab n pãb n wʋke. Yaa tʋʋm-toog sẽn pa tõe n tʋm ne yãgbo, tɩ wĩndgã me sã n zẽkdẽ bɩ yaamsã paasdẽ. La a Rut pa tol n yals n vʋʋs ye. Sã n pa a sẽn mi n doog n kaag a nengã tʋʋlgã, la a sẽn tɩ zĩnd “doogã pʋgẽ” bilf n dɩ wã. B sẽn bool tɩ roogã tõe n yaa zãnd b sẽn ti, tɩ tʋm-tʋmdbã mi n wa zĩnd be n vʋʋse.

A Rut sak n tʋma tʋʋm-toogo, tʋʋmd sẽn wõnd paoogda neda, n na n ges yẽ ne a Naomi yelle

26, 27. A Boaaz yɩɩ nin-bʋg buudu, la manesem bʋg la a tall ne a Rut?

26 A Rut ra pa mi tɩ neb n gũusd n get-a ye. A pʋd n da pa tagsd rẽ yell ye. La a Boaaz yã-a lame n sok kẽebdbã taoor-soab a sẽn yaa ned ninga. A Boaaz yaa rao sẽn tar tẽeb sõma. A sẽn ta wã, a pʋʋsa a tʋm-tʋmdbã woto: ‘A Zeova na gũ-yã!’ Tõe tɩ tʋm-tʋmdb kẽer da wa n na n tʋma daarã pʋgẽ bala, tɩ sãnda me yaa bu-zẽms neba. Tʋm-tʋmdbã me leoka noog-noogo. Ra-kãngã yʋʋm sẽn vẽsgã ra nonga a Zeova. A gesa a Rut yell wa a biiga.—Rut 2:4-7.

27 A Boaaz boola a Rut t’a “biiga,” la a sagl-a t’a ra kẽng pʋʋg  a to pʋgẽ n tɩ yiis koodo, la a ra zãag ne yẽ tʋm-tʋm-pogsã, tɩ tʋm-tʋmd ning wa maan-a bũmb ye. Rɩɩbã wakat sẽn wa n ta, a gesame t’a Rut paam dɩɩbo. (Karm-y Rut 2:8, 9, 14.) La sẽn yɩɩda, a pẽga a Rut la a keng a raoodo. A yeel-a lame tɩ bõe?

28, 29. a) Bõe n kɩt t’a Rut ra tar yʋ-noogo? b) Wãn to la yãmb me tõe n bao koglg a Zeova nengẽ?

28 A Rut sẽn sok a Boaaz tɩ bõe la a maan t’a maand-a neer woto fãa t’a yaool n yaa sãanã, a Boaaz leokame tɩ yẽ wʋma bũmb nins fãa a sẽn maan a sɩd ma a Naomi wã. Wõnda a Naomi ra pẽgda a bi-pag a Rut a sẽn nong wʋsgã Betlehɛm pagbã sʋka, tɩ lʋɩ a Boaaz tʋbrẽ. A Boaaz bãngame me t’a Rut sak n basa a wẽnnaam dãmbã n tũud a Zeova. Bala a yeel-a-la woto: ‘Bɩ a Zeova lebs foom tɩ zems wa fo sẽn maanã. Bɩ a Zeova sẽn yaa Israyɛll Wẽnnaamã, fo sẽn wa n na n wũund a soab pɩgs tẽngrã rol foom f tʋʋmdã zãnga.’—Rut 2:12.

29 Ad gom-kãensã sɩd kenga a Rut raood wʋsgo! Sɩd me, a yãka yam n na n wũund a Zeova pɩgsã tẽngre, wa liuun-bil sẽn wũunded a ma pɩgs tẽngr n paamd koglgã. A pʋʋsa a Boaaz barka, a goamã sẽn sɩd keng a pɛlgã yĩnga. La a kell n tʋmame hal tɩ ta zaabre.—Rut 2:13, 17.

30, 31. A Rut kibarã wilgda tõnd bõe nonglem hakɩkã la tʋʋmã wɛɛngẽ, la d sẽn paam n bãng a Zeova wã wɛɛngẽ?

30 A Rut sẽn maan bũmb ningã yaa mak-sõng n kõ neb nins fãa sẽn maood ne zu-loees ligdã wɛɛngẽ wã. A pa tags tɩ yẽ sẽn yaa pʋg-kõorã yĩnga, neb a taabã n segd n ges a yell ye. Woto kɩtame t’a ra nand bũmb nins fãa b sẽn da maand n kõt-a wã. Baa koodã yiisg sẽn da yaa tʋʋm-toog la wõnd paoogda nedã, a pa ges tɩ maan dẽ n paam n ges a Naomi yell yaa yãnd ye. B sẽn sagl-a t’a pa ne tʋm-tʋm-pogsã n tʋme, la b wilg a sẽn tog n maan tɩ yell da paam-a wã, a sũur yɩɩ noogo, t’a sak n tũ. Sẽn tar yõod n yɩɩda, a pa tol n yĩm tɩ yaa Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa a Ba sẽn kogend-a wã la a teeg ye.

31 Tõnd sã n tar nonglem hakɩk ne d taabã wa a Rut la d rɩkd a togs-n-taar n sikd d mense, n tʋmd ne d sũy fãa, la d nand d sẽn paam n bãng a Zeova wã, d na n mikame tɩ tõnd me tẽebã yaa mak-sõng d taabã yĩnga. La bõe la a Zeova maan n sõng a Rut ne a Naomi? Sõsg ning sẽn pʋgdã gomda rẽ yelle.

^ sull 23 No-kãngã sɩd da yaa toor fasɩ ne a Rut sẽn da mi bũmb ning a tẽngẽ wã. Bãmb babgẽ wã, nebã toor ra kae ne pʋg-kõapã ye. Sebr a yembr yeelame: “Pag sɩd sã n ki, a sã n tar kom-dibli, bãmb n segd n ges a yelle. A sã n pa tare, a mi n wa kong n koosa a meng yembdo, bɩ n lebg pʋg-yoodre, tɩ nina meng ki.”