Tall-y b tẽebã buudu

Pagb la rap kẽer talla tẽeb tɩ Biiblã gomd b yelle. Wãn la b kibayã kareng tõe n naf tõndo?

Kart la Taablo

Kartã la taablo wã na n sõng-y lame tɩ y bãng sasa la zĩis nins wẽn-sakdb kãensã Biiblã sẽn gomd b yellã sẽn vɩɩmdã.

Siglgã taoor lʋɩtb Sull koɛɛga

Siglgã taoor lʋɩtb Sull sagend-y lame tɩ y modg n karemd sebrã y ye, wall y sõsd a zug y zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa.

Sɩngr sõsga

Biiblã pida ne kibay sẽn gomd pagb la rap sẽn tall tẽeb yelle. Wãn to la b mak-sõngã tõe n naf tõndo?

A ABƐLL

“Baa yẽ sẽn ki wã, yẽ ket n gomdame”

Baa Biiblã sẽn pa gomd a Abɛll yell wʋsgã, a sẽn tall tẽebã zãmsda tõnd bõe?

A NOWE

A “ra tũuda Wẽnnaam”

Bõe n kɩt tɩ pa yɩ nana ne a Nowe ne a pagã tɩ b tõog n wub b kambã sõma? Bõe yĩng tɩ b sẽn sak n ka koglgã wilgd tɩ b tara tẽebo?

A ABRAHAAM

Neb nins fãa sẽn tẽedã ba

Bõe la a Abrahaam maan-yã, tɩ wilgdẽ t’a talla tẽebo? Bõe la y rat n maan n tall tẽeb wa a Abrahaam?

A RUT

“Zĩig ninga fo sẽn na n kẽngã, ma-me na n kẽnga be”

Bõe yĩng t’a Rut ra tʋll n bas a tẽngã la a zakã rãmb n tũ a Naomi? Zʋg-sõma bʋs la a tall-yã, t’a Zeova ra nong-a?

A RUT

“Pʋg-sõngo”

Bõe yĩng t’a Rut ne a Boaaz kãadmã tall barka? A Rut ne a Naomi kibarã zãmsda zagsã rãmb bõe?

A ANA

A pelga a pʋg n togs Wẽnnaam sẽn be a sũurẽ

A Ana sẽn da tar tẽeb ne a Zeova wã sõng-a lame t’a tõog n mao ne a zu-loɛɛgã sẽn da wõnd pa tar tɩɩmã.

A SÃMWƐLL

A “bɩɩ Zu-soabã nengẽ”

Bõe yĩng t’a Sãmwɛll yãadmã pa yɩ wa kamb a taabã? A Sãmwɛll sẽn wa n be sɛk-roogẽ wã, bõe n sõng-a t’a bɩɩs a tẽebã?

A SÃMWƐLL

A tõoga toog baa ne sũ-sãamsã

Tõnd ned kam fãa paamda zu-loeese, la sũ-sãamse, tɩ tõe n yɩ sabab tɩ d tẽebã komse. Yam bʋg la d tõe n dɩk a Sãmwɛll tõog-toogã pʋgẽ?

A ABIGAYILL

A tʋma ne yam

A Abigayill kãadmã sẽn da yaa to-to wã zãmsda tõnd bõe?

A ELI

A teela tũudum hakɩkã ne raoodo

Ned sã n kɩɩsd Biiblã sẽn yet bũmb ninsã, wãn to la d tõe n dɩk a Eli togs-n-taare?

A ELI

A kell n yõka gũusg la gũubu

A Eli sẽn yõk gũusg la gũub hal t’a Zeova wa pids a gomdã, wãn to la a wilg t’a yaa ned sẽn wɩngd ne pʋʋsgo?

A ELI

A paama belsg a Wẽnnaamã nengẽ

Bõe n kɩt t’a Eli sũurã ra sãam wʋsgo, hal t’a tagsdẽ t’a sẽn kiid n são?

A ZONAS

A rɩka yam a kongrã pʋgẽ

Wẽnnaam zoe n kõo yãmb tʋʋmde, tɩ y yɛɛs wa a Zonas bɩ? A kibarã sõngda tõnd tɩ d bãng t’a Zeova yaa maag-m-meng soaba, la nimbãan-zoɛta.

A ZONAS

A bãnga bũmb wʋsg nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ

Wãn to la a Zonas kibarã sõngd tõnd tɩ d fees d meng ne pʋ-peelem?

A ƐSTƐƐR

A gẽnega a yõor Wẽnnaam nebã yĩnga

Yɩl n tall a Ɛstɛɛr manesmã buud baooda tẽeb la raoodo.

A ƐSTƐƐR

A talla yam la raoodo, t’a taabã yell me ra pak-a

Bõe la a Ɛstɛɛr maan a Zeova la a nebã yĩnga, n wilg t’a taabã yell pak-a lame?

A MAARI

“Zu-soabã tʋm-tʋm-poaka”

A Maari sẽn leok a Gabriyɛll to-to wã wilgda bõe yẽ mengã zugu? Zʋg-sõma bʋs me la a Maari tall-yã?

A MAARI

A ra tagsda bõn-kãens yelle

A Maari sẽn kẽng Betlehɛmmã sõng-a lame t’a maneg n tẽ a Zeova kãabsã.

A ZOZƐF

A kogl-b lame, a gesa b yelle, a pa koms raood ye

Wãn to la a Zozɛf kogl a zakã rãmba? Bõe yĩng t’a tall a Maari ne a Zezi n kẽng Ezipti?

A MART

“Mam tẽedame”

Sũ-sãangã sasa, wãn to la a Mart wilg t’a tara tẽebo?

A PƖƐƐR

A basa rabeem la sãmbse

Sãmbs tõe n wãa neda. La a Pɩɛɛr tõog n basa rabeem la sãmbse, n tũ a Zezi.

A PƖƐƐR

Baa ne sẽn pa yɩ nana wã, a pa bas a Zezi ye

Wãn to la a Pɩɛɛr tẽebã sõng-a t’a sak a Zezi kiblgã?

A PƖƐƐR

A zãmsa sugr kũun a Zu-soabã nengẽ

Bõe la a Zezi zãms a Pɩɛɛr sugrã kũun wɛɛngẽ? Bõe la a Zezi maan n wilg t’a kõo a Pɩɛɛr sugri?

Baasg sõsga

Bõe la y tõe n maan tɩ sõng-y tɩ y tẽebã pãng paase, tɩ kãab-noodã y sẽn gũudã yaa vẽeneg y yamẽ?