Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Siglgã taoor lʋɩtb sull koɛɛga

Siglgã taoor lʋɩtb sull koɛɛga

‘Yãmb . . . segd n yɩɩ karen-saam-dãmba.’ (Ebre. 5:12, MN) Tags-y n ges-y koe! A Zeova sẽn yaa ãndũniyã fãa karen-saam-kãsengã ratame tɩ tõnd sõng neb a taabã tɩ b bãng-a. D sã n sõngd neb sẽn na yɩl tɩ b bãng a Zeova, tɩ yaa d zakã pʋgẽ, tigingã pʋgẽ bɩ koɛɛgã mooneg sasa, d bãng tɩ yaa zu-zẽkre, la baoodame me tɩ d modg wʋsgo. Bõe n na n sõng-d tɩ d tõog n tʋm sõma?

A Poll sẽn yeel a Tɩmote bũmb ningã sõngdame tɩ d paam sok-kãngã leoore. A sagl-a lame yaa: ‘Kell n wɩng ne Gʋls-sõamyã kareng nebã taoore, la f wɩng ne nebã saglg la b zãmsgo.’ A paasame: “Fo sã n maand woto, f na n fãaga f meng la f fãag neb nins sẽn kelgd foomã.” (1 Tɩm. 4:13, 16, MN) Koɛɛg ning tõnd sẽn taasdã fãagda yõyã. Dẽnd yaa tɩlɛ tɩ d modg n paas d minimã karengã la nebã zãmsg wɛɛngẽ. Seb-kãngã na n sõng-y lame tɩ y tõog n maan dẽ. D gom bũmb a wãn sẽn be sebrã pʋgẽ yelle.

Vɛrse n be zãmsg fãa sɩngrẽ. A wilgda bũmb ning yell zãmsgã sẽn na n gomã, bɩ bũmb ned sẽn maane, tɩ tõe n sõng-d tɩ d bãng n tũ saglsã b sẽn na n kõ wã.

Karen-saamb kae n yaa wa a Zeova ye. (Zoob 36:22) Yaa sɩd tɩ seb-kãngã na n sõng-y lame tɩ y paas y minimã karengã la nebã zãmsg wɛɛngẽ. La ra tol-y n yĩm-y tɩ koɛɛg ning d sẽn taasd nebã yita a Zeova nengẽ ye. Leb n yaa yẽ n boond nebã tɩ b wat a nengẽ. (Zã 6:44) Dẽnd y tog n pʋʋsd-a-la wakat fãa n kot-a vʋʋsem sõngã. Ra togsd-y yãmb mensã tagsg ye. Nong-y n karemd-y Biiblã, n sõng nebã wakat fãa tɩ b bãng a Zeova sẽn date. Modg-y tɩ neb nins sẽn kelgd yãmbã wa nong a Zeova ne b sũur fãa.

A Zeova ratame tɩ y taas neb a taabã koɛɛg ning sẽn tar yõod n yɩɩd koɛɛg buud fãa wã. D kɩsa sɩd tɩ yãmb sã n kell n teeg “pãng ning Wẽnnaam sẽn kõtã,” y na n tõogame.—1 Pɩy. 4:11, MN.

Y tʋmd-n-taase,

A Zeova Kaset rãmbã taoor lʋɩtb Sulli