Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 9

Tũnug-y ne bũmb nif sẽn tõe n yã wã n sõng nebã

Tũnug-y ne bũmb nif sẽn tõe n yã wã n sõng nebã

Sɩngre 15:5

Y SẼN NA N BÃNGE: Tũnug-y ne bũmb nins nif sẽn tõe n yã wã n sõng kɛlgdbã tɩ b wʋm yãmb sẽn yetã võor sõma.

Y SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

  • Bãng-y n yãk-y bũmb nins sẽn na n sõng-y-yã. Tũnug-y ne imaaz-rãmba, taablo sẽn wilg yɛl sẽn maan yʋʋm sẽn looge, kart-rãmba, bɩ bũmb a taaba, n sõng kɛlgdbã tɩ b bãng bũmb sẽn tar yõodo. Sõng-y-b tɩ b tẽeg bũmb ning y sẽn wilg-bã yelle, la sẽn yɩɩd fãa yãmb sẽn zãms-bã.

  • Maan-y tɩ b yã y sẽn wilgd-bã sõma.