Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 7

Y sẽn yetã tog n yɩɩ sɩda, la zems kɛpɩ

Y sẽn yetã tog n yɩɩ sɩda, la zems kɛpɩ

Luk 1:3

Y SẼN NA N BÃNGE: Yãmb sẽn tik bũmb ning n gomdã tog n sõnga kɛlgdbã tɩ b bãng sẽn yaa sɩdã b toore.

Y SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

  • Yãmb goamã tog n tika sẽn yaa sɩd zugu. Y sẽn yetã tog n yita Biiblã pʋgẽ. Sã n tõe, karm-y tɩ kɛlgdbã kelge. Y sã n dat n gom bũmb bãngdbã sẽn wilg yelle, bɩ kiba-kɩtbã sẽn togse, wall bũmb a to yelle, y tog n deng n bao n bãnga sã n yaa sɩda.

  • Y sẽn yetã segd n zemsa ne bũmb ning y sẽn tik n gomdã. Y sã n dat n bilg vɛrse võore, bɩ y bao n bãng a Zeova sẽn date. Bilgrã me tog n zemsa ne Biiblã sẽn yetã, la ne “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” sɛba. (Matye 24:45, MN) Y sã n dat n paasa kibay sẽn pa yit Biiblã pʋgẽ, ra toeem-y b sẽn togs kibarã to-to wã ye.

  • Sõng-y kɛlgdbã tɩ b tags y sẽn yetã zugu.Y sã n karem vɛrse, wall y sã n togs kibar sẽn pa yit Biiblã pʋgẽ, sok-y kɛlgdbã sogsgo, bɩ y rɩk makr sẽn na n sõng-b tɩ b bãng sẽn yaa sɩdã b toore.