Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 6

Bilg-y vɛrse wã võor tɩ yɩ vẽenega

Bilg-y vɛrse wã võor tɩ yɩ vẽenega

Zã 10:33-36

Y SẼN NA N BÃNGE: Ra karm-y vɛrse wã bal n pa bilg a võor ye. Sõng-y kɛlgdbã tɩ b yã vẽenega, tɩ yãmb sẽn gomd bũmb ning yellã zemsa ne vɛrse wã.

Y SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

  • Tẽeg-y gom-biis nins sẽn tar yõodã. Y sã n karem vɛrse n sa, sõng-y kɛlgdbã tɩ b bãng vɛrse wã gom-biis nins sẽn tar yõodã. Y tõe n karma gom-bi-kãens n yɩlme, bɩ n sok-b sokr sẽn na n kɩt tɩ b bãng vɛrse wã gom-bi-kãense.

  • Tẽeg-y kɛlgdbã y sẽn dat tɩ b bãngã. Y sã n togsa kɛlgdbã bũmb ning sẽn kɩt tɩ y rat n karem vɛrse wã, sõng-y-b tɩ b bãng tɩ vɛrse wã gom-biis nins sẽn tar yõodã zemsa ne bũmb ning yell y sẽn gomã.

  • Y sẽn yetã võorã wʋmb tog n yɩɩ nana. Ra togs-y bũmb sẽn pa na n sõng kɛlgdbã tɩ b bãng y sẽn gomd bũmb ning yellã ye. Ra yĩm-y tɩ tõe tɩ kɛlgdbã zoe n mii bũmb kẽer yãmb sẽn yetã wɛɛngẽ ye. Dẽnd y tog n bao n bãnga bũmb nins y sẽn tõe n togse, tɩ sõng-b tɩ b wʋm yãmb sẽn dat tɩ b tẽegã vẽenega.